...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚާއްޞަ
ނއ.
(1) ހޮވާލެވިފައިވާ.
(2) ވަކިން ފާހަގަކުރެވޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިނެވެނި . ހިންނަ . ހިރިގައު . ހިރިޔާމާލަން . ހިބަރު . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހުނިޖެހުން . ހޭބޯ . ހޯލު . ހޯޖާބޭކަލުން . ނަންބަރުދިނުން . ނަބިއްޔާ . ނަވުރުމާ . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ނަގޫހުދުމަޑި . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނުކުތާ . ނެވިމަޅު . ނޭފަތް . ނޯބެލްއިނާމު . ރަންގު . ރައިފަލު . ރަތްރުމާ . ރަސޫލާ . ރަސްމީ ހެދުން . ރާހިސޫރަތް . ރާހިޖިންނި . ރިޒާވުކުރުން . ރޭރު . ބަހެ . ބަށި . ބަނދަރު . ބަނޑިޔަލުބަތް . ބަންގާޅު ދަތުރު . ބަންޑާރަބަދިގެކޮޅު . ބައިންޖެހުން . ބައްދާއުނދުން . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިލެތްދަފި . ބެރުކަނިގަނޑު . ބޭރު . ބޮކުސާރުމާ . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ބޮޑުމާލިލަވަ . ބޮޑުތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ