...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަހުވާނީ
ނއ.
ޖިންސީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީލިއެރުން . ހޯޖާ . ހޯޖާވުން . ބަނޑުވާ . ބާހު . ބުޅާކުޅުވުން . ބޭނުންފުއްދުން . ކާފަރު . ކާފަރުކަން . ކުލުނު . އަންހެނުންނާއެޅުން . އަންހެންކަން . އަވަ . އަވަލުން . އަވަގެރިހެދުން . އަފިލުން . އަތުންހެލުން . އަތުކުޅި . އަތުކުޅިކުޅުން . އަލާއެރުން . އާފިލުވުން . އިރިއިރިލުން . އެޅުން . އެދުންއައުން . އެދުންވެރިކަން . ފޯރިއެރުން . ގާންފޮނުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ