...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަރުތު
ނ.
(1) ލާޒިމު.
(2) ކޮންމެހެން ބޭނުން.
(3) އެއާނުލައި އެކަމެއް ފުރިހަމަނުވާ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމާދުކުރުން . ކަމަށް . ފަހެ . ތަކުލީފު ލިބިގެންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ