...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢަލާމާތް
ނ.
ޙައިރާންވާފަދަ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަވަޅު . ހުވަންހިލަން . ނިޝާން . ބަވަތި . ބަވަތި . އާޔަތް . ވައްތަރު . ވައްތަރުކުރުން . ވިއްސާރަދެއްކުން . ފަނީގެއުނދަގޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ