...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢަޤީދާ
ނ.
(1) ދީނީގޮތުން ހިތުން ކަށާވަރުކޮށް ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައް.
(2) އީމާން.
(3) ހިތުގައި ކުރެވޭ ކަށަވަރު.
(4) އިޢުތިޤާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދީން . ތައުޙީދުޢިލްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ