...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމީހުން . ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ހުރަސްކުނާ . ނަވަރަންނަ . ބޮޑު . ބޮޑުކަން . ކަމުވޮށި . ކަމުވޮށިވުން . ކީރިތި . ކީރިތިކަން . ކީރިތިވުން . އަބުއި . އައުދަ . އަގުމާތް . އާނާންދަ . އުއްތަރައާނާންދަ . އުއްތަމަ . ވޮޑިގަތުން . ފައިންޕުޅުއެޅުއްވުން . ގަދަރުލިބުން . ގެމަ . ގެމާވެދުމާދިއުން . ޝަރަފުވެރިކަން . ޝަރަފުވެރިވުން . ޝަރަފުވެރިމެހުމާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ