...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤަދަރު
ނއ.
(1) ޝަރަފު.
(2) ޢިއްޒަތް.
(3) އިޙުތިރާމު.
(4) އުޅުމާއި އަޚްލާޤުގައި ހުންނަ މާތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުމީހުން . ބޮޑުން . ކަމުވޮށި . ކަމުވޮށިވުން . އަގު . އަގުނެތުން . އަގުވެއްޓުން . އަގުމާތް . އަގުފޭބުން . އަޑިއަށްދިއުން . އިއްޒަތް . އިއްޒަތްތެރިކަން . އިއްޒަތްތެރި . އެރުން . ވަރަބިނދުން . ޢިއްޒަތްތެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ