...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤިބުލަބެލި
ނ.
ޤިބުލަވީ މިސްރާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
މިހުންނަނީ އެކި ގައުމުތަކަށާއި އެކި ހިސާބު ހިސާބަށް ނަންބަރުތަކެއް ދީފައި، އެމީހަކު ބޭނުންވާ ނަންބަރަކާ ދިމާއަށް ކަށި ހުއްޓައިލުމުން ޤިބުލަވީ މިސްރާބު ތީރަކުން ދައްކާގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޤިބުލަބަލާސަމުގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ