...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤިޔާސްކުރުން
މ.
ދީނުގައި އެކަމެއްގެ ޙުކުމު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމެއްގެ ހުކުމް ހޯދުމަށް އެކަމަކާގުޅޭ ކަހަލަ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަމަށް އެކަށޭނަ ޢިލްމުވެރިން ވިސްނައި ޙުކުމް ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ