...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤުރުބާން
ނ.
ހަށިގަނޑުން، ނުވަތަ މުދަލުން، ނުވަތަ ފުރާނައިން، ނުވަތަ މިތިންބައިން ކުރާހޭދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭދަ . ހޭދަކުރުން . އިފުރިންފިރާ . މަރުދިނުން . ފިދާވުން . ފުރާނަދިނުން . ލޭއޮހޮރުވައިލުން . ޤުރުބާނީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ