...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤުރުބާންވުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑާއި މުދަލާއި ފުރާނައިން ހޭދަކުރުން.
(2) ފިދާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުދިނުން . ފިދާވުން . ފުރާނަދިނުން . ލޭއޮހޮރުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ