ގެ ސަފުހާ
ހ ގެ ރަދީފު
ހަ . ހަހަރު . ހަހަރުވެތި . ހަހަރުވެތުން . ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަހަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަފާޅަ . ހަށަގެހުން . ހަށި . ހަށިހިރު . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެއު . ހަށިހެއުވުން . ހަށިހެދުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިބުރަވުން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަށިގަނޑު . ހަށީފެން . ހަށުގަނޑަ . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަ . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދަމަގަ . ހަނދަފަޅަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދަލަ . ހަނދަލާގެ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުބޮލި . ހަނދުކަލާބޮލި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުއަނެ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމާ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރު . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމަތި . ހަނދުވަރުކުޅުން . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުވަރުފޮއި . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުވެނިފާންކަން . ހަނދުމަ . ހަނދުމަނެތުން . ހަނދުމަކުރުން . ހަނދުމަވުން . ހަނދުމަސް . ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަނދުލަނގަ . ހަނދުގެއެޅުން . ހަނދެއަނެ . ހަނދޭގިރި . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނދޮ . ހަނގާ . ހަނގާކުރުން . ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނގުކަން . ހަނޑަހަ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫ . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނޑޫފޮޅި . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނޑެލެ . ހަނަ . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނަމި . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަނަފީން . ހަނަދޭސްވަރަ . ހަނާ . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާހުނި . ހަނާހުނިކުރުން . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނާހުނިވުން . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނާކުރުން . ހަނާކެޅައުން . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނާފާޅަ . ހަނާދޭސަ . ހަނި . ހަނިހަނި . ހަނިހޯސާ . ހަނިކަން . ހަނިވައް . ހަނިވަތް . ހަނިވުން . ހަނިލުން . ހަނު . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުހުރުން . ހަނުކަކުނި . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުކުނޑި . ހަނުއެނބުރުން . ހަނުތެޅުން . ހަނުލުން . ހަނުގާގަނޑު . ހަނޮ . ހަނޮއެނބެރުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންހާރަ . ހަންހާރަކުރުން . ހަންހާރަވުން . ހަންހާރަވެތި . ހަންހާރަވެތިކަން . ހަންނެގުން . ހަންނޮޅުން . ހަންބޯދި . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކަން . ހަންކު . ހަންކެނޑުން . ހަންކެތޯޓު . ހަންކޮސޮޅިޖެހުން . ހަންމަޅި . ހަންމަތަ . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހަންމަތަވުން . ހަންމާލާ . ހަންމުށި . ހަންމޯ . ހަންފީރު . ހަންފީމިޔަރު . ހަންފޮޅުން . ހަންދަ . ހަންދަނިޔަފަތި . ހަންދަރު . ހަންދަމަތި . ހަންދު . ހަންދުބޮލި . ހަންދެމުން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންގިލި . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑަވާޅި . ހަންޑި . ހަންޑިހަތް . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިބުރެ . ހަންޑިބުޅި . ހަންޑިކަށި . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކައްޓަލަ . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކާނށި . ހަންޑިކުނާފަތް . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިކެކުރި . ހަންޑިކެޔޮ . ހަންޑިކޮކާ . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިއުޅާ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިވޮށް . ހަންޑިމައު . ހަންޑިމާ . ހަންޑިމޮޔަ . ހަންޑިފަން . ހަންޑިފިއްލުން . ހަންޑިފަންގިވަން . ހަންޑިފިލާ . ހަންޑިފޮޅު . ހަންޑިފޯލި . ހަންޑިދޮންކެޔޮ . ހަންޑިލުނބޯ . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަންޕަކަޕަކަ . ހަންޖާ . ހަންޖާބުޅި . ހަންޖާކެވުން . ހަންޖާއެޅުން . ހަންޖާމުގޫ . ހަންޖެހުން . ހަރަ . ހަރަހެރި . ހަރަކާތް . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރަވަޅި . ހަރަވާޅު . ހަރަމަލި . ހަރަދު . ހަރަގަނޑަ . ހަރަގަނޑޮ . ހަރާނޑާ . ހަރާން . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންބަކަރި . ހަރާންކަން . ހަރާންކަންތައް . ހަރާންކުރުން . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރާންވުން . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާންދަރި . ހަރާމުޖާދާ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރި . ހަރިންމަ . ހަރިބޮލާ . ހަރިވާދަ . ހަރިވާދަޖެހުން . ހަރިސަ . ހަރިޖެހުން . ހަރީރާ . ހަރު . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުހަނަ . ހަރުންދެމި . ހަރުބަސް . ހަރުބިހި . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަރުބޭސް . ހަރުބޮނޑިބަތް . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކަން . ހަރުކުރުން . ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުކޮށް . ހަރުއަޑު . ހަރުވަރު . ހަރުވަޅި . ހަރުވާޅު . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރުވުން . ހަރުމަނިޔާ . ހަރުމަތީބަޑި . ހަރުމަލް . ހަރުމީހުން . ހަރުމުދާ . ހަރުފަ . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަދުލި . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަރުފަތުކޭން . ހަރުފަތް . ހަރުފަސް . ހަރުފުށް . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހަރުދަނާވުން . ހަރުދު . ހަރުތޮޅި . ހަރުލައިހުރުން . ހަރުލުން . ހަރުގަނޑު . ހަރުގެ . ހަރުޖި . ހަރެވާޅަ . ހަރޮ . ހަރޮށި . ހަރޮނގުހިކާ . ހަރޮވާޅަ . ހަރޮމަލި . ހަރޯށި . ހަރޯދަ . ހަބަ . ހަބަރު . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަބައެޅުން . ހަބަދަ . ހަބަސްރައިވަރު . ހަބުރު . ހަބުސީން . ހަބޭސް . ހަބޭސްކުރުން . ހަޅަ . ހަޅަނގު . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަޅަޖެހުން . ހަޅި . ހަޅިބައިނާ . ހަޅިބައިން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅިއަފޮނާ . ހަޅިމަހި . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭއް . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަޅޭފަށް . ހަޅޭފަޅޭ . ހަޅޭފަޅޭލުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހަޅޭލުން . ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން . ހަކަ . ހަކަވެޅާ . ހަކަފަތާ . ހަކަތަ . ހަކަތަދޫވުން . ހަކަތަޖެހުން . ހަކާ . ހަކާވުން . ހަކި . ހަކިބަ . ހަކިބަނުން . ހަކިގޮޅާ . ހަކީމީބޭސް . ހަކުންފަލި . ހަކުރަވެތި . ހަކުރާ . ހަކުރާވަރު . ހަކުރު . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުހެދުން . ހަކުރުހޭނުން . ހަކުރުބަލި . ހަކުރުބޮލި . ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ހަކުރުފަނި . ހަކުރުފުއްޕުން . ހަކުރުފޮނި . ހަކުރުދަތުރު . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަކުރުލުން . ހަކުބައިން . ހަކުމަޅިގަނޑު . ހަކެރެ . ހަކެތޯޓު . ހަކޭ . ހަކޭނެތި . ހަކޮށި . ހަކޮޑި . ހައި . ހައިހޫނު . ހައިހުފި . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން . ހައިނގިލިހައް . ހައިނގިލިބޮލި . ހައިނުކުރުން . ހައިނުކޮށް . ހައިރަ . ހައިރާންކަން . ހައިރު . ހައިބަ . ހައިބަނޑާ . ހައިބަނޑާ ހުރުން . ހައިބަނޑު . ހައިބަރަ . ހައިބަރު . ހައިބަބޮޑު . ހައިބަކަން . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިބަތު . ހައިބަތުހުރުން . ހައިކަ . ހައިކަން . ހައިކަފުޅު . ހައިކުރުން . ހައިކެޑުން . ހައިވަކަރު . ހައިވާނިއްޔަތު . ހައިވާނީ . ހައިވާނު . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައިވާކަމެއްނެތުން . ހައިވުން . ހައިފުށް . ހައިދާލިވަސް . ހައިދު . ހައިތަ . ހައިތަރު . ހައިގަނޑު . ހައިސިއްޔަތު . ހައިޑައިނި . ހައިޑުރިޖަން . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައިޖާނު . ހައު . ހައުރަގެހުން . ހައުރިހި . ހައުރު . ހައުރުފިޔާ . ހައުރުދަން . ހައުޅަލަ . ހައުޅާބައިން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައުޅު . ހައުއެއްޑުން . ހައުދަހައި . ހައުދަހައިވާ . ހައުދު . ހައުލާ . ހައުލް . ހައުލްގޮވުން . ހައެއް . ހައެއްކަ . ހައެއްވުން . ހައޮ . ހައް . ހައްރޮދި . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްބުރު . ހައްކަން . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހައްކަޖެހުން . ހައްވާމަހަ . ހައްވާގެއަމާ . ހައްމަތަ . ހައްމަތަކުރުން . ހައްމަތަކެޑުން . ހައްމަތަވުން . ހައްމާމު . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދަކާމަތިވުން . ހައްދައިލުން . ހައްދު . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުބުޑު . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހައްދުޖެހުން . ހައްދުގާއިމުކުރުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްދެވި . ހައްތަރަ . ހައްތާ . ހައްތި . ހައްތެލި . ހައްތޮށި . ހައްގުލަންގަރު . ހައްސަ . ހައްސަލޮނދި . ހައްޑޮއްޑޯ . ހައްޓި . ހައްޔަރަކެޑުން . ހައްޔަރު . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހައްޔަރުކަން . ހައްޔަރުކުރުން . ހައްޔަރުވުން . ހައްޔަރުގައި އިނުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހައްޔަރޮކެޑުން . ހައްޕިލަނޑައި . ހައްޕިލަނޑާ . ހައްޕު . ހައްޕުނޑަ . ހައްޕުނޑި . ހައްޕުނޑު . ހައްޕުކިއުން . ހައްޕުންޑާ . ހައްޕޮނޑި . ހައްޖާމު . ހަވަނަ . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރު . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުބަލިކުޅަ . ހަވަރުބެރު . ހަވަރުކެނބު . ހަވަރުއެއްވުން . ހަވަރުއޮޑި . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުދުރޯ . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވަރުގެރި . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަވަކާރަ . ހަވަތި . ހަވަލި . ހަވާ . ހަވާނަފުސު . ހަވާކެއުން . ހަވާއެރުވުން . ހަވާދަ . ހަވާދު . ހަވާދުކުރުން . ހަވާދުތަޅަންވަން . ހަވާދުތަޅާވަން . ހަވާދުލުން . ހަވާދުގޮށި . ހަވާލު . ހަވާލުކުރުން . ހަވާލުވުން . ހަވާލުޖެއްސުން . ހަވާސާ . ހަވާސާނޯޓް . ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހަވާސުލައިމާނު . ހަވާސް . ހަވި . ހަވިއްތަ . ހަވީރަ . ހަވީރި . ހަވީރީ . ހަވީރު . ހަވީރުހަކުރު . ހަވީރުރާ . ހަވީރުކުރުން . ހަވީރުވުން . ހަވީރުފިނި . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަވެލެ . ހަވެލެގޮވުން . ހަވޭލި . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމަ . ހަމަހަމަ . ހަމަހަމަކަން . ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަހަމަވުން . ހަމަހިމޭން . ހަމަހިމޭންކަން . ހަމަހިމޭންވުން . ހަމަހިފެހެއްޓުން . ހަމަހިލާ . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަމަނުވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަނޭވާ . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަރިޔާ . ހަމަރޮދި . ހަމަރޮދިޖެހުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯނުނެގުން . ހަމަރޯޅި . ހަމަބިން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަކުރުން . ހަމައަލި . ހަމައަލިލިބުން . ހަމައަޑު . ހަމައިންނެއްޓުން . ހަމައެޅުން . ހަމައެކަނި . ހަމަވައި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަވައިޖެހުން . ހަމަވުން . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަމަފަށްޖެހުން . ހަމަފަޅު . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމަފޮނު . ހަމަފޮޅު . ހަމަދުވެލި . ހަމަދުވެލި ލިބުން . ހަމަދެއްކުން . ހަމަތި . ހަމަތެދެއް . ހަމަލަ . ހަމަލަ ދިނުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަމިހިލެއި . ހަމުތެރަސް . ހަމޭނި . ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހަމްލު . ހަމްލުބުރުޖު . ހަމްލުގަވައިދު . ހަފަރާތް . ހަފިންދަ . ހަފީސް . ހަފު . ހަފުތާ . ހަފުސަރު . ހަފުސް . ހަފުސްކުރުން . ހަފުސްވުން . ހަފޮޅާ . ހަފޮޅު . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަދަ . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހަދަގަތާނަ . ހަދަސުވެރިކަން . ހަދަސް . ހަދިޔާ . ހަދިޔާބަދިޔާ . ހަދިޔާބަދިޔާކުރުން . ހަދިޔާބަޑި . ހަދިޔާކުރުން . ހަދިޔާވަށި . ހަދިޔާދިނުން . ހަދީސް . ހަދު . ހަނދުމަބެހެއްޓުން . ހަދޮ . ހަދޮޅުގޮނޑި . ހަދްޔު . ހަތަރަގި . ހަތަރު . ހަތަރުހިތި . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރު ޚަލީފާ . ހަތަރުބައިންބައި . ހަތަރުބިތް . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތަރުކަޅިބައްދަލުވުން . ހަތަރުކަކޫ . ހަތަރުކަކޫޖެއްސުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތަރުއަރި . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަތަރުއާރު . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުއުންސުރު . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުވަނަ . ހަތަރުމަލާއިކަތުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުމާބިތް . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތަރުފަރާތުންތެދުއުއިއެރުން . ހަތަރުފަރާތް . ހަތަރުފަޅިރިޔާ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތަރުފަތީމުންޑު . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތަރުފޮތް . ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ހަތަރުޖަންގީކައްޕި . ހަތަރެއް . ހަތަރެއްސަ . ހަތަރެސް . ހަތަރެސްކަން . ހަތަރެސްފައި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހަތަރެސްދުވާރަ . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތަގޮޅިމަގު . ހަތާ . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަތާވީސް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތި . ހަތިކޮޅު . ހަތިމައު . ހަތިމާ . ހަތިފަށް . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހަތުރަނބި . ހަތުރު . ހަތުރުންބައޯގަ . ހަތުރުކަން . ހަތުރުވެރިކަން . ހަތުރުވެރިވުން . ހަތެއް . ހަތެފައިތާޅަ . ހަތޭލި . ހަތޭލިކަށި . ހަތް . ހަތްހަކީމުން . ހަތްހައިކަ . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަތްހެއްތި . ހަތްނަރަކަ . ހަތްރީތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްބައިންބައި . ހަތްބިން . ހަތްބިންފާޅަ . ހަތްބުރީނަނުކޮޅުގައި . ހަތްބޯރާހި . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްއާރު . ހަތްއުޑު . ހަތްވަނަ . ހަތްމީރު . ހަތްމުދި . ހަތްމޮރު . ހަތްފައިތަޅާ . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްދިހަ . ހަތްދުން . ހަތްދުވަސް . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްދެރި . ހަތްދެވި . ހަތްދެސްމަތި . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަތްދޮޅަސް . ހަތްތަރި . ހަތްތެލި . ހަތްތުނޑު . ހަތްތެލިފޫދުއްވި . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަތްޤިރާއަތް . ހަލަހެލަ . ހަލަނި . ހަލަނިކަން . ހަލަނިވުން . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހަލަކަ . ހަލަވެލި . ހަލަމަހި . ހަލާހަރު . ހަލާހެލި . ހަލާބަޑި . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހަލާކު . ހަލާކުކުރުން . ހަލާކުވުން . ހަލާވެލި . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަލާދަނޑި . ހަލި . ހަލިންބަ . ހަލިކަން . ހަލިއްބަ . ހަލިވުން . ހަލީސާ . ހަލީސާނެގުން . ހަލީސާމެރުން . ހަލުއި . ހަލުއިކަން . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަލުވާ . ހަލުވި . ހަލުވިކަން . ހަލުވިމަސް . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ހަލުވިދާ . ހަލުވިދާނަރު . ހަލޫހިނަ . ހަލޫއި . ހަލޫދާނަރު . ހަލޫލް . ހަލެ . ހަލްކާ . ހަގު . ހަގުކަން . ހަސަނާތުތަރި . ހަސަންހުސެންދަރި . ހަސަންދަރި . ހަސް . ހަސްނެތުން . ހަސްނެތް . ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ހަސްފަތާލު . ހަސްފަސް . ހަސްފަސްނެތުން . ހަސްފަސްނެތް . ހަސްތީ . ހަޑަހަގެ . ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި . ހަޑަގަތާނަ . ހަޑި . ހަޑިހޭވުން . ހަޑިކަން . ހަޑިކުރުން . ހަޑިކޭލެ . ހަޑިކޮށްލުން . ހަޑިވުން . ހަޑިމިލޭރު . ހަޑިމުޑުދާރު . ހަޑިގިއްލާ . ހަޔާތުލްއީމާނީ . ހަޔާތް . ހަޔާތްނެތުން . ހަޔާތްކެނޑުން . ހަޔާތްގޮވުން . ހަޔެއް . ހަޔެއްވުން . ހަޖަރަލްއަސްވަދު . ހަޖަރަލްޔަހޫދި . ހަޖަރު . ހަޖަރުލްއަސްވަދު . ހަޖަމު . ހަޖަމުނުބައިވުން . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހަޖާރު . ހަޖާމު . ހަޖާމުކުރުން . ހަޖޫ . ހަޖޫކިޔުން . ހަޝިޝް . ހާ . ހާހަރަ . ހާހާ . ހާހިތޯވު . ހާހޫރަ . ހާހޫރަކުރުން . ހާހޫރަޖެހުން . ހާހޯ . ހާހޯލެވުން . ހާނ . ހާނބަސް . ހާނބު . ހާނދި . ހާނދީ . ހާނދު . ހާނަރު . ހާނިކަ . ހާނިއްކަ . ހާނިދި . ހާނިދިގޮވުން . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަކުރުން . ހާނީއްކަވުން . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހާރަން . ހާރިހި . ހާރު . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާރުދަން . ހާބޮނގަ . ހާބޮނގަލެވުން . ހާޅަ . ހާބޮނގުލެވުން . ހާޅަހަންކޭ . ހާޅަކައްޕި . ހާޅައްބަ . ހާޅަލަ . ހާޅަގޮއްޑޯ . ހާޅާއިލޯނޓި . ހާޅާގޮއްޑޯ . ހާޅު . ހާޅެހަންކާ . ހާޅެޔާ . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާކައިލުން . ހާކާވުން . ހާކާލާފަތް . ހާކާލިބުރުވާލި . ހާކިސް . ހާކުރުން . ހާކެރުން . ހާއެޅުން . ހާއެޑުން . ހާއްދަފާއްދަ . ހާއްޔޯ . ހާވަށް . ހާވިލާ . ހާވިޔާ . ހާވިޔާވުން . ހާވުން . ހާމަ . ހާމަކުރުން . ހާމަވުން . ހާމަސް . ހާމުންޑި . ހާމުދުރު . ހާފާ . ހާފުސް . ހާދަ . ހާދަހާ . ހާދަހާވާ . ހާދަރު . ހާދާރު . ހާދިސާ . ހާތި . ހާތްތެރި . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހާލަތު . ހާލި . ހާލިހެދުން . ހާލިނެގުން . ހާލިބާލި . ހާލިވުން . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހާލިގަބަ . ހާލީބޯނި . ހާލު . ހާލުހާލުން . ހާލުބެލުން . ހާލުގައިޖެހުން . ހާގުހުރު . ހާގުހުރެ . ހާގެރަ . ހާގޮވުން . ހާގޯ . ހާގޯށި . ހާސަރު . ހާސަރުގޮވުން . ހާސަރުދެމުން . ހާސާ . ހާސިލު . ހާސިލުކުރުން . ހާސިލުވުން . ހާސިލުމާސިލު . ހާސިލުމުރާދު . ހާސިލުމުރާދުހަމަވުން . ހާސް . ހާސްކަން . ހާސްވުން . ހާސްވަޅު . ހާސްފައި . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހާޑަށްދެމުން . ހާޑަށްތިރިކުރުން . ހާޑު . ހާޑުހައް . ހާޑުކައްޕި . ހާޑުކިއްލާ . ހާޑުމަޅި . ހާޑުވައު . ހާޑުވާ . ހާޑުމަތީދޮށިއެޅުން . ހާޑުފަށް . ހާޑުފޯއް . ހާޑުލުން . ހާޒިރީ . ހާޒިރު . ހާޒިރުވުން . ހާޔަށް . ހާޖަތް . ހާޖަތްފުދުން . ހާޖަތްތެރިން . ހާޖިވެރިކަމު ދިޔުން . ހާޖިތަށްދިއުން . ހާޖިތް . ހާޖިސް . ހާޖީ . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހާޖިވެރިކަން . ހިހޫ . ހިހޫކަން . ހިހޫކުރުން . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިހޫއެނބުރުން . ހިހޫވުން . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހިހޫލުން . ހިށިހެއި . ހިށު . ހިށުން . ހިށުވައި . ހިށުވައިދިނުން . ހިށުވައިގަތުން . ހިށެފެއި . ހިނބުޅެ . ހިނބޫ . ހިނބެ . ހިނބޮށި . ހިނދި . ހިނދި ދަހަނގު ވުން . ހިނދިކެޑައް . ހިނދިވަޅު . ހިނދިވަޅޮ . ހިނދިލޮނު . ހިނދު . ހިނދުން . ހިނދުރި . ހިނދުކޮޅެއް . ހިނދޫ . ހިނދޮޅި . ހިނގަހަލި . ހިނގަހެލި . ހިނގައިލުން . ހިނގަމަހަ . ހިނގަމަސް . ހިނގަތް . ހިނގާބިނގާވުން . ހިނގާކޮށި . ހިނގާތަރި . ހިނގާލަންދިއުން . ހިނގާގެނޑި . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިނގުން . ހިނގުރަންނައޮޅި . ހިނަ . ހިނގުވުން . ހިނަހެރަ . ހިނައިގަތުން . ހިނާ . ހިނާ ޖެހުން . ހިނި . ހިނިހަރު . ހިނިހަރުބަވާސީ . ހިނިހޮރު . ހިނިބިސް . ހިނިކު . ހިނިއަންނަ ކަހަލަ . ހިނިއައުން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނިފުޅުވެޑުވުން . ހިނިތުން . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިތުންވުން . ހިނިގަތުން . ހިނުން . ހިނެއިން . ހިނެއުން . ހިނެވުން . ހިނެވެނި . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިން . ހިންހަރައިލުން . ހިންހުރަ . ހިންނަ . ހިންބާރުކޮށްލުން . ހިންކުރަވާ . ހިންކުރި . ހިންކުޅޫ . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިންމަތް . ހިންމަތްކުރުން . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިންމި . ހިންމިކޭމާ . ހިންމުން . ހިންމެވުން . ހިންފެލަ . ހިންފެލާ . ހިންފެލެޔާ . ހިންދަމައިލުން . ހިންދިރުވުން . ހިންދަމާލުން . ހިންދީން . ހިންދުން . ހިންދުކަރަ . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންދުދިދަމަސް . ހިންދުސްތާން . ހިންދޫ . ހިންދޫރަ . ހިންދޫރަތިކި . ހިންދޫކާރު . ހިންދެމިލުން . ހިންދޯރި . ހިންތަ . ހިންތަހެދުން . ހިންތާ . ހިންތާހެދުން . ހިންގަނޑަ . ހިންގައިލުން . ހިންގުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިންޏަ . ހިންޗި . ހިރަފުސް . ހިރަފުސްކަން . ހިރަފުސްކުލަ . ހިރަފުސްވުން . ހިރަފުސްދެމި . ހިރަގަނޑަ . ހިރާ . ހިރާނޑާ . ހިރި . ހިރިހަމައިދި . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިހަމާންތި . ހިރިބައި . ހިރިކަށުނގަ . ހިރިކަނދު . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިކުލޭ . ހިރިކޯލަ . ހިރިއަދަދު . ހިރިއާ . ހިރިއުކަސް ފުރަދާނަ . ހިރިއްދަ . ހިރިމަގުލެ . ހިރިމަގޫ . ހިރިމި . ހިރިމިރިހި . ހިރިމިކަންނެލި . ހިރިފަތި . ހިރިފާޅަ . ހިރިފިނޮޅި . ހިރިފޫލަ . ހިރިދަކަނދާ . ހިރިދަތި . ހިރިލުން . ހިރިގަނޑަ . ހިރިގަނޑޮ . ހިރިގައު . ހިރިގާ . ހިރިޔާ . ހިރިޔާމާލަން . ހިރިޔާފާތުރާ . ހިރިޔާސުއްދަ . ހިރު . ހިރުނދު . ހިރުނބު . ހިރުނދުކޮކާ . ހިރުނދުއުކުނު . ހިރުނދުދޫނި . ހިރުނދުލަކުޑި . ހިރުނދުގޮވި . ހިރުން . ހިރުބައި . ހިރުބޮލި . ހިރުކެނޑި . ހިރުކޭތަލަ . ހިރުއެރުން . ހިރުއެޅުން . ހިރުއްދަ . ހިރުއްދަފިލާ . ހިރުއްދާ . ހިރުވުން . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާ . ހިރުމާރު . ހިރުމާޖެހުން . ހިރުމޮއި . ހިރުފާރު . ހިރުފިލާ . ހިރުދެމުން . ހިރުގަނޑު . ހިރުގިރުން . ހިރެ . ހިބަ . ހިބަހިކާ . ހިބަން . ހިބަންމަސް . ހިބަރު . ހިބަރުނަނު . ހިބަރުތޮޅި . ހިބަބޮލާ . ހިބަޅު ލަނޑާ . ހިބަކޮށްދިނުން . ހިބައިންދިނުން . ހިބަމަސް . ހިބަފަތް . ހިބޮށި . ހިބޮޅު . ހިބޮއް . ހިޅި . ހިޅިގަޑޮ . ހިޅު . ހިޅުމަސް . ހިކަ . ހިކަނދަފަތް . ހިކަނދަތުންމިއަރަ . ހިކަނދާ . ހިކަނދި . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިވަކަރު . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިކަނދިމަސް . ހިކަނދިމިޔަރު . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިފޭލި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކަނދިގަސް . ހިކަނދު . ހިކަނދުބަނޑޮ . ހިކަނދެގެނހެ . ހިކަނދޮ . ހިކަނދޮމަތި . ހިކަންދާ . ހިކަރި . ހިކަރިކުރުން . ހިކަރިވުން . ހިކަކިއުން . ހިކަކުޅުން . ހިކަދެއު . ހިކަދޮތުންމޭރެ . ހިކާ . ހިކާކަލޯލަވަ . ހިކާދުރުކުރި . ހިކި . ހިކިހިތްވަރު . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިކިހުތް . ހިކިރިހަ . ހިކިރޯ . ހިކިބައްޑާއެޅުން . ހިކިބަލި . ހިކިބިންނެގުން . ހިކިބިލަމަގު . ހިކިބުންދު . ހިކިބޮނދެ . ހިކިކަށި . ހިކިކަށިކަން . ހިކިކަން . ހިކިކައިށި . ހިކިކަޑިގޮވުން . ހިކިކާށި . ހިކިކުރޮޅިވުން . ހިކިކެއްސުން . ހިކިއަނަރޫފަވުން . ހިކިއަމުރު . ހިކިއަމުރުކުރުން . ހިކިއަތަރު . ހިކިއިނގުރު . ހިކިއެޅުން . ހިކިވިނަ . ހިކިމަސް . ހިކިމިރުސް . ހިކިމޭބިސްކަދުރު . ހިކިމޭވާ . ހިކިފަންފުޅަނގި . ހިކިފަސްތަނެއްޖެހުން . ހިކިފަސްތަން . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިކިފަސްތާބަކަތެޅުން . ހިކިފިންދަނޑި . ހިކިދަހަނގުވުން . ހިކިދަރުމަސް . ހިކިދަގަނޑު . ހިކިދަގަނޑުވުން . ހިކިދޮވުން . ހިކިދެޔަ . ހިކިތަރައެޑުން . ހިކިތަވާގައިލުން . ހިކީތަރައެޑުން . ހިކުން . ހިއަ . ހިއަހެމި . ހިއަނި . ހިއަނިގައު . ހިއަރި . ހިއަރިންޖެހުން . ހިއަޅު . ހިއަމަ . ހިއަމަކުކުޅު . ހިއަމިތުރު . ހިއަމެދު . ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހިއަތޮނަ . ހިއާ . ހިއާވަހި . ހިއާވަހިކަން . ހިއްކަށް ދިނުން . ހިއްކިބަތް . ހިއްކިބިލިމަގު . ހިއްކިކަނޑޫ . ހިއްކިކެޔޮ . ހިއްކުން . ހިއްމަތް . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިއްމަތްކުރުން . ހިއްމަލާރޭ . ހިއްމަލާދުވަސް . ހިތްފަސޭހަކަން . ހިއްތަނބެ . ހިއްތަން . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިއްތަންވެން . ހިއްތަލަ . ހިއްތަލަ އަވެލި . ހިއްތަލަ މަތިވައް . ހިއްތަލަ ފިށި . ހިއްތަލަބަތް . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިއްތުން . ހިއްލައިލުން . ހިއްލުން . ހިއްސާދާރު . ހިއްޕަބޯ . ހިއްޕާއައިނު . ހިއްޕާމަހަ . ހިއްޕާދަތި . ހިއްޕި . ހިއްޕީން . ހިއްޕުން . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗަށްގެއުން . ހިއްޗިގޮނު . ހިވަޅަ . ހިވި . ހިވިކަނދު . ހިވިކައި . ހިވިއަގު . ހިވިގެ . ހިމަ . ހިމަހޯއްދުން . ހިމަނައިލުން . ހިމަނަގުލާމަސް . ހިމަނަގޫމަޑި . ހިމަރޯނު . ހިމަބިހި . ހިމަބިހިއެޅުން . ހިމަބިހިޖެހުން . ހިމަބޯދު . ހިމަކަން . ހިމަކުރުން . ހިމަވުން . ހިމަފުށް . ހިމަފޮދުވާރޭ . ހިމަދޮނާ . ހިމަތޮޅި . ހިމަތޮޅިކަން . ހިމަތޮޅިވުން . ހިމަގޮހޮރު . ހިމަގޮދަން . ހިމާރަށްގޮވުން . ހިމާރިޔަން . ހިމާރު . ހިމާރުކުލުނު . ހިމިނި . ހިމީން . ހިމުން . ހިމުންކަން . ހިމުންކުރުން . ހިމުންވުން . ހިމުންފުށް . ހިމެނުން . ހިމެރި . ހިމެރިތޮޅި . ހިމެރު . ހިމޭނުން . ހިމޭން . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިމޭންކަން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން . ހިފަހައްޓައިލުން . ހިފައިއެޅުން . ހިފައިލުން . ހިފައިގަތުން . ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި . ހިފިހުރުން . ހިފާދޮށި . ހިފުން . ހިފެހެއްޓިހުރުން . ހިފެހެއްޓުން . ހިދާޔަތު . ހިދާޔަތް ދެއްވުން . ހިދާޔަތްލިބުން . ހިދުރި . ހިދެ . ހިތަށްތަދުވުން . ހިތަހިތައިގެން . ހިތަހިތަފެއިދިނުން . ހިތަށްއެރުން . ހިތަށްއެރުވުން . ހިތަށްފިނިކަންލިބުން . ހިތަށްތަދުވުން . ހިތަނަކަތް . ހިތަންމޭރެ . ހިތަކަށްބިތަކަށް . ހިތަކަށްބިތަކަށްތެޅުން . ހިތަމިޔަރު . ހިތާ . ހިތާނުވަޅު . ހިތާކުޅެލުން . ހިތާވުން . ހިތާމަ . ހިތާމަކުރުން . ހިތާމަވުން . ހިތާމަވެރި . ހިތި . ހިތިހުންބޭސް . ހިތިހެދުން . ހިތިރަހަ . ހިތިރަހަދިނުން . ހިތިރަހަލުން . ހިތިބަދަން . ހިތިބޯ . ހިތިކަށި . ހިތިކަން . ހިތިކަރުނަ . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިއެޅުން . ހިތިވަނުން . ހިތިވިލޭރޭ . ހިތިވުން . ހިތިމަދު . ހިތިފަތުބުމަ . ހިތިފިލުން . ހިތިފިލުވުން . ހިތިދަނޑި . ހިތިދަމުއި . ހިތިދުވަސް . ހިތިތެޔޮ . ހިތިތޮރާ . ހިތިގަސް . ހިތިގެ . ހިތިގޮބޮޅި . ހިތީބެރު . ހިތީބޯޓް . ހިތީކިޔެވުން . ހިތީކުޅި . ހިތީކޭން . ހިތީކޮލި . ހިތުހުރިގޮތް . ހިތުނިޔަތް . ހިތުނިޔަތްގަތުން . ހިތުނެތްގޮތް . ހިތުން . ހިތުން ތެދުކުރުން . ހިތުންހިތަށް . ހިތުންކިޔުން . ހިތުންފިލުން . ހިތުންފިލުވައިލުން . ހިތުންފިލުވުން . ހިތުންފޮހެލުން . ހިތުވަފެއިދިނުން . ހިތުވިޔަ . ހިތުފާހަގަ . ހިތުދަސްކުރުން . ހިތުދަސްވުން . ހިތުލަފާ . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިތުލޭބާ . ހިތުލޭފަ . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިތުލޯތްބަށްދިނުން . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތުގައިޖެއްސުން . ހިތުގިނި . ހިތުގިލަން . ހިތުގެބަލި . ހިތެކަންޓާ . ހިތެއްފިތެއްނެތުން . ހިތެއްފިތެއްނެތް . ހިތޭރި . ހިތް . ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްހަށިހަމަވުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްހަރު . ހިތާހައްޓާބެދުން . ހިތްހަމަޖެހުން . ހިތްހަލާކުކުރުން . ހިތްހަލާކުވުން . ހިތްހަލާލުހޯދުން . ހިތްހިތަކަށް . ހިތްހިތަކަށްވުން . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްހިތެކޯތް! . ހިތްހިތެކޯގޮވުން . ހިތްހުއްޓުން . ހިތްހެއު . ހިތްހެޔޮ . ހިތްހެޔޮކަން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިތްހެޔޮވުން . ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިކުރުން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްރުހުން . ހިތްރުއްސުން . ހިތްރޮއްވުން . ހިތްބަންޑުންކުރުން . ހިތްބަރު . ހިތްބަރުކުރުން . ހިތްބަރުވުން . ހިތްބަލި . ހިތްބަލިވުން . ހިތްބިރު . ހިތްބިރުގަތުން . ހިތްކަޅު . ހިތްކާފަރުކުރުން . ހިތްކާފަރުވުން . ހިތްކިއުން . ހިތްކިޔުން . ހިތްކުޑައިކުރުން . ހިތްކެނޑުން . ހިތްކޮށި . ހިތްކޮށިކަން . ހިތްއަވަސްވުން . ހިތްއަތުލުން . ހިތްއަލި . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއަލިވުން . ހިތްއުފާ . ހިތްއުފައު . ހިތްއުފާކަން . ހިތްއުފައުކަން . ހިތްއުފައުކުރުން . ހިތްއުފާކުރުން . ހިތްއުފައުވުން . ހިތްއުފާވުން . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިތްވަރު . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުކުރުން . ހިތްވަރުއެލުން . ހިތްވަރުދިނުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިތްވަސްވާސްވުން . ހިތްވުން . ހިތްމަރުވުން . ހިތްމައްޗަށްގެނައުން . ހިތްމޮޅިވުން . ހިތްމޮޅު . ހިތްމޮޅުކަން . ހިތްމޮޅުވުން . ހިތްފަހި . ހިތްފަހިކަން . ހިތްފަހިވުން . ހިތްފަޅައިގެންދިއުން . ހިތްފަސޭހަ . ހިތްފަސޭހަވުން . ހިތްފުރިއެރުން . ހިތްފޮޅިގެންދިއުން . ހިތްދަމައިގަތުން . ހިތްދަތި . ހިތްދަތިކަން . ހިތްދަތިކުރުން . ހިތްދަތިވުން . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިތްދިނުން . ހިތްދެރަ . ހިތްދެރަވުން . ހިތްތަރު . ހިތްތަރުބެލުން . ހިތްތަބަ . ހިއްތަލަފުށް . ހިތްތިރި . ހިތްތިރިކަން . ހިތްތިރިވުން . ހިތްތުން . ހިތްތޫނު . ހިތްތޫނުކަން . ހިތްތޫނުވުން . ހިތްތެރި . ހިތްތެޅުން . ހިތްތެޅޭބަލި . ހިތްގައިމު . ހިތްގައިމުކަން . ހިތްގައިމުވުން . ހިތްގައު . ހިތްގައުކަން . ހިތްގައުވުން . ހިތްގަދަ . ހިތްގަދަކަން . ހިތްގަދަވުން . ހިތްގާ . ހިތްސާފު . ހިތްގާކަން . ހިތްގާވުން . ހިތްސާފުކަން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ހިތްޕުޅާވުން . ހިތްޖެހުން . ހިތްޖެއްސުން . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިތްޙަލާލު . ހިލަ . ހިލަހިފުން . ހިލަހިތް . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލަނބުވެރިން . ހިލަން . ހިލަންހުވަން . ހިލަންކުރުން . ހިލަންވުން . ހިލަބިން . ހިލަކަންމަސް . ހިލަކަންފަތި . ހިލަކަރުދާސް . ހިލަކިހުނު . ހިލަވަޅު . ހިލަވާލި . ހިލަވުން . ހިލަވެލި . ހިލަމާދިއުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލަފިހުން . ހިލަފުށް . ހިލަފުއްޕުން . ހިލަފޮތި . ހިލަތިޔާގެބަލި . ހިލަތޮށި . ހިލަގައު . ހިލާ . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިލާލުން . ހިލިހިލާ . ހިލިހުނި . ހިލިބޭސް . ހިލިކުސަ . ހިލިފުށް . ހިލިގަތުން . ހިލުން . ހިލުންދަލާ . ހިލުއްދަލާ . ހިލޭ . ހިލޭހުރުން . ހިލޭކުރުން . ހިލޭވުން . ހިލޭމީހާ . ހިލޭމީހުން . ހިލޭދިނުން . ހިލޭސާބަހަށް . ހިލޭޖެހުން . ހިގައިރު . ހިސާބު . ހިސާބުކަން . ހިސާބުކިތާބު . ހިސާބުވުން . ހިސް . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަ . ހިޔަހަބަދަ . ހިޔަހެމި . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެރުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހިޔަނިފުޅު . ހިޔަނިދައު . ހިޔަނިދާ . ހިޔަނިލުން . ހިޔަނިގައު . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހިޔަނިގާ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔަރަކާތްދުވަސް . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހިޔަރި . ހިޔަރިން ޖެހުން . ހިޔަޅު . ހިޔައު . ހިޔައުއެޅުން . ހިޔައުއެރުން . ހިޔައުކުރުން . ހިޔައުވުން . ހިޔައުވަހިކަން . ހިޔަވިހާ . ހިޔައުވަހި . ހިޔައުގަނޑު . ހިޔަމަ . ހިޔަމަހައު . ހިޔަމަހީވުން . ހިޔަމަރިނދަލި . ހިޔަމަކުކުޅު . ހިޔަމަފޮށި . ހިޔަމެދު . ހިޔަމެތުރު . ހިޔަފަތި . ހިޔަދެވިބޯ . ހިޔަދެވިކަމަނާ ބޯ . ހިޔަތޮނަ . ހިޔަލަ . ހިޔަލާ . ހިޔާ . ހިޔާހެދުން . ހިޔާނެގުން . ހިޔާބޮޑު . ހިޔާބޮޑުގަސް . ހިޔާކުރުން . ހިޔާއެރުން . ހިޔާއެޅުން . ހިޔާވަހި . ހިޔާވަހިކަން . ހިޔާވުން . ހިޔާތޯވު . ހިޔާގަނޑު . ހިޔުން . ހިޖުރަ . ހިޖުރަކުރުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ހީ . ހީހަން . ހީހަން ފޮޅުން . ހީހުން . ހީށުން . ހީނ . ހީނހީނ . ހީނލުން . ހީނގަތުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހީނާ . ހީނާހަތެ . ހީނާމާ . ހީނާފަތް . ހީނާފަތްއުނގުޅުން . ހީނާފަތްއެޅުން . ހީރަސް . ހީރަސްނަރު . ހީރަސްދަތި . ހީރަސްޖެހުން . ހީރާ . ހީރާންތި . ހީރާންސި . ހީރާފޯސް . ހީރާސި . ހީރި . ހީރިހުން . ހީރިކަން . ހީރިވުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހީރޯ . ހީބިހި . ހީބިހިނެގުން . ހީކިރިލި . ހީކުރުން . ހީކެރުން . ހީކެރުވުން . ހީކެޅައުން . ހީކެޑުން . ހީއެރުން . ހީއެޅުން . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހީވާހީވުން . ހީވާގި . ހީވާގިކަން . ހީވާގިވުން . ހީވާގޮތް . ހީވި . ހީވީމެޔަށް ފެންއެއްޗެއް އަޅައިލިހެންނެވެ. . ހީވުން . ހީފަލިކެއުން . ހީފިލުން . ހީފިލުވުން . ހީފުއްޕައިގަތުން . ހީފުއްޕުން . ހީފެލިކެއުން . ހީދަނާ . ހީދަނާވުން . ހީލަނި . ހީލަތް . ހީލަތްތެރިކަން . ހީލަތްތެރިވުން . ހީލި . ހީލިކަށިގަނޑު . ހީލިކެރުވުން . ހީލިކޮއްޓުން . ހީލިއެރުން . ހީގަތުން . ހީގޮވުން . ހީސި . ހީސް . ހީސްކިޔުން . ހީސްލަވައިގަތުން . ހީސްލުން . ހީޓަރު . ހުހި . ހުހިވައް . ހުހިގަތުން . ހުހިޖެހުން . ހުހުނޑި . ހުހުލެ . ހުހުޑިއަޑާ . ހުށަހެޅުން . ހުށަހޮޅިވަޑައިގަތުން . ހުށަހޮޅިލެއްވުން . ހުށަހޮޅިގަތުން . ހުށި . ހުށިގެނޑި . ހުށިހެއި . ހުށުން . ހުށޫ . ހުނ . ހުނބުޅި . ހުނބުޅު . ހުނބޮށި . ހުނވަގޮ . ހުނގު . ހުނގުމަސް . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުނގުލި . ހުނގުލިރޯނު . ހުނގުލިޖެހުން . ހުނގުގަސް . ހުނގޫ . ހުނގޫފަތް . ހުނސްޖެހުން . ހުނަ . ހުނަހަކެރެ . ހުނަހިރު . ހުނަރު . ހުނަރުވެރި . ހުނަރުވެރިން . ހުނަރުވެރިކަން . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނަރުވެރިޔާ . ހުނަމަލެ . ހުނަމަލެވެމަ . ހުނަފަތި . ހުނި . ހުނިހަކުރު . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުނިހަކުރުފޫކުއްތު . ހުނިހަކެރެފަތެހޮޅި . ހުނިހައް . ހުނިހުނގޫ . ހުނިހުނިވުން . ހުނިބަޑި . ހުނިބޮޅު . ހުނިބޮލި . ހުނިކަނދުގަނޑަ . ހުނިކެ . ހުނިކޭ . ހުނިކޮންނަ ކަށި . ހުނިވަޅު . ހުނިފަތް . ހުނިފުރޭނުން . ހުނިފެން . ހުނިފެންބޮއިގެންއުޅުން . ހުނިފޮޅި . ހުނިލީރޮށި . ހުނިލީބަތް . ހުނިލުން . ހުނިލެއިބަތް . ހުނިގުރާބު . ހުނިގެނޑި . ހުނިގެނޑި ދީނި . ހުނިގޭނުން . ހުނިގޮނޑި . ހުނިގޮނޑިފިލާ . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުނިގޮނޑިތިލަ . ހުނިޖެހުން . ހުނުން . ހުނުކެއުން . ހުނުގޮނޑި . ހުނެ . ހުން . ހުންނާ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުންބެލުން . ހުންބޭސް . ހުންކާބަރަވަލި . ހުންކާބޮލި . ހުންކު . ހުންކޮށި . ހުންއައުން . ހުންވައްތަރުވުން . ހުންވިހެލުން . ހުންފަރި . ހުންގަބުޅަ . ހުންގަދަވުން . ހުންގާނި . ހުންގާނިދީނި . ހުންގާނިދޫންނާ . ހުންގާނިޔާ . ހުންގާނު . ހުންގާނު ދޫނި . ހުންގާނު ގޮނޑި . ހުންގާނުހިފުން . ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުންގާނުކަރުވަޅު . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުންގާނުއިލިގަނޑު . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުންގާނުވައިބުރު . ހުންގާނުމައިފޮތި . ހުންގާނުމޮއި . ހުންގާނުފަހުފޮތި . ހުންގާނުފުއްބުރު . ހުންގާނުދަން . ހުންގާނުގެ . ހުންގާނުސަރަކަ . ހުންގުޅަ . ހުންޑީ . ހުރަ . ހުރަހެޅުން . ހުރަހޮޅިގަތުން . ހުރަނދި . ހުރައްދެކޭވައް . ހުރައްދެއަލަ . ހުރައްދެމިރިހެ . ހުރައްސަލަ . ހުރައްސާރަ . ހުރައްސާރަކުރުން . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުރަވަޅި . ހުރަވި . ހުރަވީދުވަސް . ހުރަވޭން . ހުރަމެއި . ހުރަމޭ . ހުރަގެ . ހުރަގެޖެހުން . ހުރަސް . ހުރަސްރެހަ . ހުރަސްބިހި . ހުރަސްކީލި . ހުރަސްކުނާ . ހުރަސްކުރުން . ހުރަސްއެޅުން . ހުރަސްއޮޅި . ހުރަސްވަދު . ހުރަސްމިޔަރު . ހުރަސްފިލާ . ހުރަސްދުޅަ . ހުރަސްފޮތިގަނޑު . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުރާ . ހުރާމަސް . ހުރާގަނޑު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުރާގޭތަފާ . ހުރިހައި . ހުރިހާ . ހުރިނެތްގޮތް . ހުރިގޮތަށްހުރުން . ހުރިގޮތް . ހުރު . ހުރުން . ހުރުޅި . ހުރުޅި އިއްސަށި . ހުރުޅި އިސްތަޓި . ހުރުކު . ހުރުއް . ހުރުއްފެށި . ހުރޫ . ހުރޫއަރު . ހުރެ . ހުރެހުރެ . ހުރެނދި . ހުރެނދިދީނި . ހުރެވި . ހުރެފުން . ހުރެދިދޫނި . ހުބަ . ހުބަހިރިޔާ . ހުބައޯގަ . ހުބަސާނަ . ހުބެސުނބެ . ހުބޮށި . ހުޅަނގު . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހުޅަނގު މޫސުން . ހުޅަނގުއޮއި . ހުޅަނގުވައި . ހުޅަނގުވިނަ . ހުޅަނގުވުން . ހުޅަނގުމަތި . ހުޅަނގުފަރާތް . ހުޅަނގުދެކުނު . ހުޅަންވައިރޯޅި . ހުޅަންމަހަ . ހުޅަންމަސް . ހުޅައްފަނި . ހުޅަތުން ކިޔުން . ހުޅަތް . ހުޅަގަ . ހުޅަގަޖެހުން . ހުޅަސް . ހުޅަސްވަކަރު . ހުޅަސްމަތި . ހުޅާންޑާ . ހުޅާދިޔުން . ހުޅި . ހުޅިހިކާ . ހުޅިއަޑާ . ހުޅިގަނޑު . ހުޅު . ހުޅުހިފުން . ހުޅުހުޅު . ހުޅުނބު . ހުޅުނބުފިލާ . ހުޅުނބުޖެހުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުޅުކޮޑާ . ހުޅުއެރުން . ހުޅުއެޅުން . ހުޅުވައި . ހުޅުވައި އިނގިލި . ހުޅުވުން . ހުޅުމެހުން . ހުޅުފަނާދިއުން . ހުޅުފަން . ހުޅުދާން . ހުޅުދާންކުރުން . ހުޅުދުޅަވުން . ހުޅުލާމިޔަރު . ހުޅުލުން . ހުޅުގަނޑު . ހުޅުޖެހުން . ހުޅެހި . ހުޅެކަޓާނޑާ . ހުޅެވިހަނދު . ހުކަތާ . ހުކަތި . ހުކުން . ހުކުންބުނުން . ހުކުންކުރުން . ހުކުންލުން . ހުކުންޖެހުން . ހުކުރަހަތްދޯހަ . ހުކުރު . ހުކުރު ހަތްދުވަސް . ހުކުރު ހިނގުން . ހުކުރު ހެދުން . ހުކުރު ކުރުން . ހުކުރު ދުވަސް . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހުކުރުހައްޖެއް ލިބުން . ހުކުރުނަމާދު . ހުކުރުބެރު . ހުކުރުއެޅުން . ހުކުރުމިސްކިތް . ހުކުރުފަނި . ހުކުރުޙަދީޘް . ހުކުރެދި . ހުކުޑި . ހުކުޑު . ހުކުޑެ . ހުކުޑެމަހަ . ހުއި . ހުއިހެއްޕުން . ހުއިހެފުން . ހުއިކަންނެޔޮ . ހުއިވަނި . ހުއިވަކި . ހުއިވަކުބަލި . ހުއިވައް . ހުއިވެލާ . ހުއިފަތުހިކާ . ހުއިފަތުނައި . ހުއިފަތުމަސް . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުއިފަތުފެހި . ހުއިފަތް . ހުއިފިލަނޑާ . ހުއިފޮލަނދަ . ހުއިފޮލަޑަ . ހުއިފޮޑަލަ . ހުއިތަނޑި މުގުރާން . ހުއިތޮށި . ހުއިލުން . ހުއިގަނޑުމަސް . ހުއިސުން . ހުއިޒުން . ހުއްބަންޑެ . ހުއްބައްޑެ . ހުއްބު . ހުއްބައްޑެއި . ހުއްބުކޭން . ހުއްބެއި . ހުއްކަންޓާ . ހުއްބޮއި . ހުއްކަރަ . ހުއްކަރަބެއްދުން . ހުއްކަރެ . ހުއްކަރޮ . ހުއްކައްޓާ . ހުއްކިރި . ހުއްފޮނި . ހުއްދަ . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުއްދަނެގުން . ހުއްދަކަން . ހުއްދަކުރުން . ހުއްދަވުން . ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހުއްދަފަތް . ހުއްދަދިނުން . ހުއްތަރަ . ހުއްގަނޑަ . ހުއްގަބުޅަ . ހުއްސަރިބައި . ހުއްސަރިބައިވުން . ހުއްސާ . ހުއްސިމަސް . ހުއްޓައިލުން . ހުއްޓާނުލައި . ހުއްޓި . ހުއްޓިހުރުން . ހުއްޓުން . ހުއްޓުންއެރުން . ހުއްޓެކުން ފަތާވަތާ . ހުއްޔެ . ހުއްޖަތް . ހުއްޖަތްހެދުން . ހުއްޖަތްދެއްކުން . ހުއްޖެހުން . ހުވަ . ހުވަނދަގެނޑި . ހުވަނދަގޮނޑި . ހުވަނދު . ހުވަނދުފަރުވާ . ހުވަނދުހެދުން . ހުވަނދުބުލިބުލި . ހުވަނދުބޭސް . ހުވަނދުކެލާ . ހުވަނދުކޮތަން . ހުވަނދުމައު . ހުވަނދުމަލެ . ހުވަނދުމިރިގަނޑު . ހުވަނދުމާ . ހުވަނދުލުން . ހުވަނދުގަނދަކޯޅި . ހުވަނދުގޮށި . ހުވަނދެކޮތަނެ . ހުވަނދޮމައު . ހުވަނދޮމަލް . ހުވަނި . ހުވަނިކާ ދޫނި . ހުވަނިކޮކާ . ހުވަނިދޫނި . ހުވަން . ހުވަންހިލަން ވެސްނުވުން . ހުވަން ނަކަތް . ހުވަންހިލަން . ހުވަންރޯޅި . ހުވަންކާރަ . ހުވަންވައި . ހުވަންދިނަށަ . ހުވަރޮދި . ހުވަބޮޑިޔާ . ހުވަކުރުން . ހުވަކެށެ . ހުވައި . ހުވަފަތުނަ . ހުވަފަތް . ހުވަފަތްކަން . ހުވަފަތްވުން . ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ހުވަފެން . ހުވަފެންތަފުސީރު . ހުވަފެންތަޢުބީރު . ހުވަގޮށް . ހުވާ . ހުވާހަ . ހުވާހިނގުން . ހުވާނު . ހުވާކަށަވަރު . ހުވާކަށަވަރުވުން . ހުވާކުރުން . ހުވާފަނި . ހުވާގެކައްފާރަ . ހުވާސް . ހުވާސްހިނގުން . ހުވާސްނެތުން . ހުމަށި . ހުމައްލަކުޑި . ހުމޭކޮތަރު . ހުފާ . ހުފީބަތެ . ހުފުރަރު . ހުފުރަދު . ހުފެ . ހުފެނާ ނޮޅިޔާ . ހުފެކޭލެ . ހުފެމަހަ . ހުފެމާޅޮސްކޭލެ . ހުފޭ . ހުދަންބަރު . ހުދު . ހުދު ގަނދަކޯޅި . ހުދުހަން . ހުދުހަކުރު . ހުދުހައިވަކަރު . ހުދުހިރު . ހުދުހިއްތަން . ހުދުހިމެރި . ހުދުހިލަފާޖާރު . ހުދުހުއްފެލާ . ހުދުހުއްޕުލާ . ހުދުހުދާ . ހުދުހުތްފިލާ . ހުދުހުތްޕިލާ . ހުދުހެލަ ކަންފަތް . ހުދުރަން . ހުދުރަންކަރަ . ހުދުރަންކަރު . ހުދުރާ . ހުދުރާތް . ހުދުރިހި . ހުދުރުވާ . ހުދުރެވި . ހުދުރޮނޑު . ހުދުބަލި . ހުދުބިތް . ހުދުކަޅި . ހުދުކައިރު . ހުދުކާޅު . ހުދުކާފޫރު . ހުދުކިއްތާނި . ހުދުކުރިކައްޓަލަ . ހުދުކޮކާ . ހުދުކޮކާބޮލި . ހުދުއަނދުން . ހުދުއަސޭމިރުސް . ހުދުއިށިމިޔަރަ . ހުދުއިސްބަގުލު . ހުދުއިސްޕިރިޓް . ހުދުއުނޓުނި . ހުދުއުއްދަނޑި . ހުދުއުއްސަކުރު . ހުދުއޮށަނި . ހުދުވައިގުގޫ . ހުދުވެސްލީނު . ހުދުމަޅު . ހުދުމަދިރި . ހުދުމާވަހަރު . ހުދުމިރުސް . ހުދުމިޔާނގު . ހުދުފިހި . ހުދުފިހިކުރުން . ހުދުފިހިކޮށުން . ހުދުފުއްފިލާ . ހުދުފުށް . ހުދުފުށްވުން . ހުދުފިއްފިލާ . ހުދުފުއްފިލާ . ހުދުފޫއެނބުރި . ހުދުފޭލި . ހުދުފޭލިރިޔާ . ހުދުތަން . ހުދުތިމަރަ . ހުދުލައްފާނަ . ހުދުލަފު . ހުދުލޯ . ހުދުގެދަ . ހުދުގޮޅާ . ހުދުސަންގުފަރީދު . ހުދުސައްބު . ހުދެ . ހުދެހިރާ . ހުދެން . ހުދެންމަސްދަރި . ހުދެންމުދެން މުގުރާން . ހުދެންމުގުރާން . ހުދެބިންހެމަ . ހުދެކުރިކައްޓަލަ . ހުދެއޮނޓާމޭރެ . ހުދެގަނދެކޯޅި . ހުތުރު . ހުތުރުބަސް . ހުތުރުކަން . ހުތެއަނބުލު . ހުތް . ހުތްހަކުރު . ހުތްރަހަ . ހުތްބަރަބަރަ . ހުތްބަޑިބަޑި . ހުތްބުއި . ހުތްބޭސް . ހުތްކަން . ހުތްކިރު . ހުތްކުންނާރު . ހުތްއަންނާރު . ހުތްވަސް . ހުތްވުން . ހުތްމަސްކާށި . ހުތްފޮނި . ހުތްދިނުން . ހުތްތެޔޮ . ހުތްޖަޑާ . ހުލާ . ހުލި . ހުލިހުލި . ހުލިހުލިކަކުނި . ހުލިހުލިކޮތަޅު . ހުލިހުލިސާ . ހުލިކުރުން . ހުލިވުން . ހުލުހާ . ހުލުހުލުކަކުނި . ހުލުކޮޑާ . ހުލެއެބެރި . ހުގުން . ހުގުންކެނޑުން . ހުގުޑި . ހުސިޔާރު . ހުސިޔާރުކަން . ހުސިޔާރުވުން . ހުސެންދަރި . ހުސޭނު . ހުސް . ހުސްހަށިބައި . ހުސްހަށިބައިކަން . ހުސްހަށިބައިވުން . ހުސްނުހީނާ . ހުސްބަނޑާހުރުން . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހުސްކަން . ހުސްކަރުބެއްދުން . ހުސްކުރުން . ހުސްކެޑުން . ހުސްވިމަސް . ހުސްވުން . ހުސްތަން . ހުސްފުށަތުންލުން . ހުސްގަޔާ . ހުސްގޮހޮރު . ހުސްޖެހުން . ހުޑުހުލި . ހުޑުލި . ހުޑޫ . ހުޓަތާ . ހުޓިކަހާ . ހުޓިކަދެރާ . ހުޓުވަރުމަޑި . ހުޓެ . ހުޓެނާބާ . ހުޓެބޮލާ . ހުޓެކުންފަތުވަތާ . ހުޓެވަރަމެންދާ . ހުޓެޖެހުން . ހުޝިޔާރު . ހޫ . ހޫހި . ހޫހިމިޔަރަ . ހޫހިމިޔަރު . ހޫހިމޭރެ . ހޫހު . ހޫހުކުޑި . ހޫހުފޯޓި . ހޫނ . ހޫނހޫނ . ހޫނކު . ހޫނި . ހޫނިފެލާ . ހޫނު . ހޫނުބަތެ . ހޫނުބޮނޑި . ހޫނުބޮނޑި އެޅުން . ހޫނުކަން . ހޫނުކުރުން . ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ހޫނުވައި . ހޫނުވުން . ހޫނުމޫސުން . ހޫނުގަދަ . ހޫނުގަދަކަން . ހޫނުގަދަވުން . ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ހޫރަހިކެރުން . ހޫރާލި . ހޫރައިލުން . ހޫރާލުން . ހޫރުން . ހޫރުކާފަ . ހޫރުވުން . ހޫރުމާމަ . ހޫބޯށި . ހޫޅައްޕަނިވެމެ . ހޫޅާ . ހޫޅައްޕައިން . ހޫކު . ހޫކުރާ . ހޫކުޅި . ހޫވައް . ހޫވުން . ހޫފަނި . ހޫފަތި . ހޫފާނި . ހޫފާނު . ހޫލަ . ހޫޓި . ހޫޕުމޭރެ . ހެހުން . ހެހެލުން . ހެހެސް . ހެހެސްގަތުން . ހެނބެރި . ހެނދި . ހެނދިވަޅު . ހެނދު . ހެނދުނަ . ހެނދުނު . ހެނދުން . ހެނދުވުން . ހެނތެރާ . ހެނގަމަސް . ހެނގާލި . ހެނޑުން . ހެނޑެލި . ހެނަ . ހެނިހިރި . ހެނުން . ހެނެ . ހެނެހިރި . ހެނެވިރަސަ . ހެން . ހެންނަ . ހެންނެއި . ހެންވޭރުޓަކި . ހެންތެރެ . ހެންޑެލި . ހެރަ . ހެރަހަ . ހެރަހަ އެރުން . ހެރަފާ . ހެރަފުހި . ހެރަފުހު . ހެރަފުސް . ހެރަސް . ހެރަސްމަތި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހެރި . ހެރުން . ހެރެ . ހެރެހިކަ . ހެރަކެނި . ހެރެމި . ހެރެޖެހުން . ހެރޮއިން . ހެރޮވަނެބުޅި . ހެބަޑަ . ހެބަޑޮ . ހެބި . ހެކި . ހެކިން . ހެކިބަސް . ހެކިބަސްހިފުން . ހެކިކުރުން . ހެކިވުން . ހެކިވެރިން . ހެކިވެރިކަމުދިއުން . ހެކިވެރިވެލާ . ހެކިދިނުން . ހެކިދެއްކުން . ހެކު . ހެކޮށި . ހެކޮނި . ހެއި . ހެއިނިވައި . ހެއިނެއްތުން . ހެއިނެތުން . ހެއިނެތި . ހެއިބަލިވުން . ހެއިބެލުން . ހެއިކެނޑުން . ހެއިއެރުން . ހެއިއެޑުން . ހެއިވަރި . ހެއިވަރިކަން . ހެއިމޫސާ . ހެއިފަށް . ހެއިލާހުރުން . ހެއިލުން . ހެއިލެއްވުން . ހެއިލެވުން . ހެއިޖެހުން . ހެއިޖެއްސި . ހެއިޖެއްސުން . ހެއު . ހެއުހިނގަމަސް . ހެއުނިބެއި . ހެއުކަން . ހެއުކަންކުރުން . ހެއުކަންތައް . ހެއުކުރުން . ހެއުކެޑުން . ހެއުކޮށް ހިތުން . ހެއުކޮށްދިނުން . ހެއުވަރު . ހެއުވަރުކަން . ހެއުވަރުކުރުން . ހެއުވަރުވުން . ހެއުވަރުމީހާ . ހެއުވުން . ހެއުމީހާ . ހެއުމީސްވުން . ހެއުލަފާ . ހެއްނަ . ހެއްރަ . ހެއްވާމީހާ . ހެއްވުން . ހެއްދުން . ހެއްދެވިހައި . ހެއްލުން . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހެއްސޯ . ހެއްސޯހެދުން . ހެއްޓި . ހެއްޓިޖެހުން . ހެއްޔޯ . ހެއްޕުން . ހެވަނަ . ހެވަނެ . ހެވަންރޯޅި . ހެވަތަ . ހެވަތް . ހެވާ . ހެވާއިންފަނިދެމުން . ހެވާމަސް . ހެވި . ހެވިން . ހެވިކަން . ހެވީން . ހެވުން . ހެވެލާ . ހެވެލި . ހެވޭ . ހެމަ . ހެމަވަތި . ހެމި . ހެމުސްވެރިން . ހެމޭން . ހެފުން . ހެދި . ހެދިހަނދު . ހެދިރަން . ހެދިބިލެތް . ހެދިކައިރު . ހެދިކާއެއްޗެހި . ހެދިއަކުރު . ހެދިގަތުން . ހެދިގެންއުޅުން . ހެދީމަހަ . ހެދުން . ހެދުން އެޅުން . ހެދުންލުން . ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ހެތުރު . ހެތެރެ . ހެތެރެމޭރެ . ހެލަނި . ހެލަބެލި . ހެލަބޮލް . ހެލަކަންފަތް . ހެލަވަރު . ހެލެސްމަ . ހެލި . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހެލިވަތްހެލުން . ހެލިފެލިވުން . ހެލިލި . ހެލިލުން . ހެލިގަތުން . ހެލުން . ހެލުއްސުން . ހެލުވުން . ހެލެނބެލި . ހެލެނި . ހެލޭ . ހެލޭލަންމަޑި . ހެލްތު . ހެސަ . ހެސަޔަށްހިފުން . ހެސް . ހެސްބެއްދުން . ހެސްގަތުން . ހެޑުކުއާޓަރު . ހެޑުމާސްޓަރު . ހެޑުފޯނު . ހެޑެ . ހެޓު . ހެޔަ . ހެޔަށްގޮތްވުން . ހެޔޮ . ހެޔޮނުބައި . ހެޔޮނުވާނެ . ހެޔޮރޯޅި . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހެޔޮރޯޅިފަށް . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮހަމެއް . ހެޔޮކުރުން . ހެޔޮކޮށްހިތުން . ހެޔޮކޮށްދިނުން . ހެޔޮވަރު . ހެޔޮވަރުކަން . ހެޔޮވަރުކުރުން . ހެޔޮވަރުވުން . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހެޔޮވަތާ . ހެޔޮވުން . ހެޔޮމިންވަރު . ހެޔޮމީސް . ހެޔޮމީސްވުން . ހެޔޮފެންލުން . ހެޔޮފޯރުން . ހެޔޮފޯރުވުން . ހެޔޮލަފާ . ހެޔޮލަފާކަން . ހެޔޮލަފާވުން . ހޭ . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޭހުރުން . ހޭހޭ . ހޭނ . ހޭނަ . ހޭނަކަތު ދޫނި . ހޭނަކަތް . ހޭނައްތާމީހާ . ހޭނާ . ހޭނުން . ހޭނެޅި . ހޭނެއާ . ހޭނެއްތުން . ހޭނެތުން . ހޭނޭޅި . ހޭރި . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާ ދަތުރު . ހޭރިޔާކުރުން . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޭރިޔާޖެހުން . ހޭރިޖެހުން . ހޭރުން . ހޭރުވުން . ހޭރޭމިޔަރު . ހޭބަލިވުން . ހޭބުއްދި . ހޭބެލުން . ހޭބޯ . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ހޭބޯނޭރުން . ހޭބޯއެރުން . ހޭޅި . ހޭޅިފަށް . ހޭކިލުން . ހޭކަޅުކުރުން . ހޭކުން . ހޭކުޑައިވުން . ހޭއަރުވައިލުން . ހޭއެރުން . ހޭއެރުވުން . ހޭއެޑުން . ހޭއް . ހޭވަރި . ހޭވަރިވުން . ހޭވައްލާ . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޭވައްޓައިލުން . ހޭވަތާ . ހޭވަތުވައްގަނޑު . ހޭވަތް . ހޭވުން . ހޭމަ . ހޭމަހަ . ހޭމަސަކަވަރުނަ . ހޭމަސް . ހޭމަސް ހެލުން . ހޭމާމަ . ހޭމޫސާ . ހޭފަށަށް އެރުން . ހޭފަށް . ހޭދަ . ހޭދަކުރުން . ހޭދަވުން . ހޭތް . ހޭލަމޭލަ . ހޭލަމޭލަވުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ހޭލާހުރުން . ހޭލާފަށް . ހޭލުން . ހޭލުންތެރި . ހޭލުންތެރިކަން . ހޭލުންތެރިވުން . ހޭލެއްވުން . ހޭލެވުން . ހޭޑިފޭޑި . ހޭޖެހުން . ހޭޖެއްސުން . ހޮހަޅަ . ހޮހަޅު . ހޮހޮޅަ . ހޮނދަޖާތީ . ހޮނދި . ހޮނދު . ހޮނދުޖެހުން . ހޮނޑަންމަ . ހޮނޑަލި . ހޮނޑަލިބޮޑުމަސް . ހޮނޑަލިކަނދު . ހޮނޑާމަސް . ހޮނޑާދައެ . ހޮނޑު . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮނޑެއްދެލެ . ހޮނޑެލި . ހޮނޑެލިފަހާވާލި . ހޮނޑެލިފޮތި . ހޮނޑޮހެދުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ހޮނަހިރަ . ހޮނިހިރު . ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ހޮނިންމަ . ހޮނު . ހޮނުއެޅުން . ހޮނުދަގަނޑު . ހޮނުގުގުރި . ހޮނެ . ހޮން ބޮއް . ހޮރަ . ހޮރަޖެހުން . ހޮރު . ހޮރޮ . ހޮރޮ ޖެހުން . ހޮރޮހެދުން . ހޮރޮނގަ . ހޮރޮބަޑަ . ހޮރޮވާހަކަ . ހޮބަ . ހޮބަހަބަދަ . ހޮބަތިކޮށް . ހޮބަލޯކަ ވިރުސިކަފާޅަ . ހޮބަސަކަވަރުނަ . ހޮބާ . ހޮބީ . ހޮޅަނގު . ހޮޅި . ހޮޅިހެދުން . ހޮޅިހޮއްލުން . ހޮޅިން . ހޮޅިރާޅު . ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދައްކާހެން . ހޮޅިކަށި . ހޮޅިކަރުދާސް . ހޮޅިކުރަފަތް . ހޮޅިކުރުން . ހޮޅިކޮށި . ހޮޅިއެޅުން . ހޮޅިވަޑާންކަށި . ހޮޅިވާހަކަ . ހޮޅިފަތް . ހޮޅިފީރު . ހޮޅިފޮށާ . ހޮޅިފޮނިތޮށި . ހޮޅިލައިމުގުރުން . ހޮޅިލަވަބައި . ހޮޅިލުން . ހޮޅިގަނޑު . ހޮޅިގެނުން . ހޮޅިސާޑި . ހޮޅު . ހޮޅުންއެޅުން . ހޮޅުއަށި . ހޮޅުވާއިނގިލި . ހޮޅުވުން . ހޮޅުވުނެހަނދެ . ހޮޅުގަނޑު . ހޮކި . ހޮކީ . ހޮކުން . ހޮއި . ހޮއިހިރިޒުބެލުން . ހޮއިކައިށި . ހޮއިފަޅޯ . ހޮއެ . ހޮއެބޮލި . ހޮއްބަ . ހޮއްބަހެދުން . ހޮއްތަ . ހޮއްލުން . ހޮއްޓުފައި . ހޮވައިނެގުން . ހޮވާބައި . ހޮވާކެއުން . ހޮވުން . ހޮފަލެކަކުޑި . ހޮދާރު . ހޮޑަ . ހޮޑު . ހޮޑުލަވައިގަތުން . ހޮޑުލުން . ހޮޑުލެވުން . ހޮޓާ . ހޮޓު . ހޮޓުކޮޅު . ހޯ . ހޯހަނާ . ހޯހިރިބެލުން . ހޯހިރުދު ބެލުން . ހޯހޯ . ހޯހޯމުގުރާން . ހޯހޯގޮވުން . ހޯނަ . ހޯނައްސާ . ހޯނައްސާގާ . ހޯނު . ހޯނުބިސް . ހޯނުވަތް އިނގިލި . ހޯނެ . ހޯނޮ . ހޯރަ . ހޯރަބޯޓު . ހޯރައެޅުން . ހޯރަފިޔަ . ހޯރަފިޔަކުނާ . ހޯރަފިޔަތާނަ . ހޯރު . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން . ހޯބަ . ހޯބޭ . ހޯބޯ . ހޯބޯލެވުން . ހޯޅިލުން . ހޯޅޮވާންޖެހުން . ހޯއް . ހޯއްއެޑުން . ހޯއްދުން . ހޯއްދުންހެޔޮ . ހޯއްދުންތެރި . ހޯއްދުންތެރިކަން . ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން . ހޯއްގޮވުން . ހޯއްޖެހުން . ހޯވަނި . ހޯމަ . ހޯމަދުވަސް . ހޯފިލިފިލި . ހޯފިއްލާ . ހޯދަންބަޔޯ . ހޯދަރު . ހޯދަރުކުރުން . ހޯދައިބެލުން . ހޯދި . ހޯދީ . ހޯދީނެރުން . ހޯދީދަނޑި . ހޯދުން . ހޯދުފަހި . ހޯތާ . ހޯލި . ހޯލު . ހޯގީދަނޑި . ހޯލެއި . ހޯގުޅާ . ހޯގޮޅާ . ހޯގޮޅު . ހޯސާ . ހޯސާމުގުރާން . ހޯސް . ހޯސްޕަވަރު . ހޯޑާ . ހޯޑު . ހޯޕް . ހޯޖާ . ހޯޖާކުރުން . ހޯޖާވުން . ހޯޖާބޭކަލުން . ހެލޭލަންމަޑި . ހައިރާން . ހައިރާން . ހައިރާން . ހަވާލާ . ހަވާލާދިނުން . ހިއްސު . ހިއްސާ . ހިއްސާކުރުން . ހިއްސާކުރުވުން . ހިމާޔަތް . ހިމާޔަތްކުރުން . ހިމާޔަތްލިބުން . ހީލަތްތެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ