ގެ ސަފުހާ
ބ ގެ ރަދީފު
ބ . ބަ . ބަހަ . ބަހަނާ . ބަހަނާހެދުން . ބަހަނާދެއްކުން . ބަހަނު . ބަހަރާމުފޮތި . ބަހަރު . ބަހަރުގައީ . ބަހަބޯ . ބަހާ . ބަހާރު . ބަހާރުއައުން . ބަހިށި . ބަހީ . ބަހީނ . ބަހުންމެޓާ . ބަހުންމެޓާކަމުންރެކޭ . ބަހުންޖެހުން . ބަހުރު . ބަހުރުވަ . ބަހުރު ފެނަށްވަންދެން ކިޔެވުން . ބަހުރުލޮނު . ބަހުލޫލު . ބަހުލޫލުކަން . ބަހުގެ އަހުލުވެރިން . ބަހުސް . ބަހުސްކުރުން . ބަހެ . ބަށި . ބަށިކޯޓު . ބަށިފިލާގަނޑު . ބަށިފުޅި . ބަށިފެލެގަނޑަ . ބަށިގަން . ބަށްބަށް . ބަނހީ . ބަނބަރަ . ބަނބު . ބަނބުޅަންބޮނޑި . ބަނބުޅަބޮސް . ބަނބުޅަބޮސްތޮށިގަނޑު . ބަނބުކެޔޮ . ބަނދަރު . ބަނދަރުޖެހުން . ބަނދަރުހުއްދަ . ބަނދަރުކަލާސީން . ބަނދަރުކެހުން . ބަނދަރުމަތި . ބަނދަރުމަތިއެނދުން . ބަނދާކޮޕީ . ބަނދި . ބަނދިވަރު . ބަނދިވަރުކިއުން . ބަނދިފަތި . ބަނދިފަތިކިޔުން . ބަނދަރުން ކައްސާލި . ބަނދެލުން . ބަނގަބަނގަ . ބަނގަބަނގައެޅުން . ބަނގަލާ . ބަނގަލާހަނދި . ބަނގަލާބޯޓު . ބަނގަލާތެރެ . ބަނގު . ބަނގުރާ . ބަނގުއާވި . ބަނގުރޫޓު . ބަނގުރޫޓުވުން . ބަނގުފިލާ . ބަނގެރާ . ބަނޑަ . ބަނޑަހަ . ބަނޑަހަގެ . ބަނޑަށް މަރުވުން . ބަނޑަށްހިފުން . ބަނޑަށްހުނުން . ބަނޑަށްވަނުން . ބަނޑަށްދެމުން . ބަނޑަށްގޮށްއެރުން . ބަނޑަށްޖެހުން . ބަނޑަރުއްފަށަ . ބަނޑަބޮޑަވުން . ބަނޑަކެކުން . ބަނޑައިދޫ . ބަނޑަވަރަ . ބަނޑަވަރަފަށް . ބަނޑަވަރު . ބަނޑަވަރުބުޅި . ބަނޑަވަރުގެ . ބަނޑަވަރުގެލުން . ބަނޑަވަސް . ބަނޑަވެރި . ބަނޑަފެލަ . ބަނޑަދޮންވާލަ . ބަނޑި . ބަނޑިބަނޑި . ބަނޑިބޭސް . ބަނޑިވުން . ބަނޑިލުން . ބަނޑިޔަލުބަތް . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަނޑިޔާ . ބަނޑިޔާ ފަޅޯ . ބަނޑިޔާ ލަނގިރި . ބަނޑިޔާނެށުން . ބަނޑިޔާބުރި . ބަނޑިޔާބުރު . ބަނޑިޔާކަރު . ބަނޑިޔާ މުރާކި . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަނޑީދި . ބަނޑީދެ . ބަނޑު . ބަނޑު ނަނު . ބަނޑު ޖެހުން . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަނޑުހައި . ބަނޑުހައިކަން . ބަނޑުހައިވުން . ބަނޑުހަލައިލުން . ބަނޑުހިކުން . ބަނޑުހޫނުކޮށްލުން . ބަނޑުނުބައިވުން . ބަނޑުން ބޭރުވުން . ބަނޑުންލޯއަޑުކިޔުން . ބަނޑުރާޅަށްދެމުން . ބަނޑުރާޅުފަށް . ބަނޑުރިޔާ . ބަނޑުރިޔާދޮށް . ބަނޑުރުއްފަށް . ބަނޑުބައިން . ބަނޑުބަލި . ބަނޑުބިންމަތީ ޖެއްސުން . ބަނޑުބެރި . ބަނޑުބެއްދި . ބަނޑުބޭސް . ބަނޑުބޮޑުވުން . ބަނޑުކަނި . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބަނޑުކުރާ . ބަނޑުކުކުރުން . ބަނޑުކެނޑުން . ބަނޑުކެކުން . ބަނޑުކެއުން . ބަނޑުކޮނުން . ބަނޑުކޮޅު . ބަނޑުއަޅައިވިހެއުން . ބަނޑުއަކިރި . ބަނޑުއަތްލާހިފުން . ބަނޑުއިހި . ބަނޑުއިލި . ބަނޑުއުނގުރި . ބަނޑުއެޅުން . ބަނޑުއޮޅި . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބަނޑުއޮޑި . ބަނޑުވަރު . ބަނޑުވައް . ބަނޑުވައްއަކުރު . ބަނޑުވަސް . ބަނޑުވާ . ބަނޑުވާކަލޭގެ . ބަނޑުވޭން . ބަނޑުވޭންކާރު . ބަނޑުމުސާރަ . ބަނޑުމުސާރައަށް ބެއްދުން . ބަނޑުމެރިތަށި . ބަނޑުފަންވަތް . ބަނޑުފައިދޮށް . ބަނޑުފަތް . ބަނޑުފަލި . ބަނޑުފިލާ . ބަނޑުފުށް . ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރުން . ބަނޑުފުރާނަމުއްތިވުން . ބަނޑުފުރިއެރުން . ބަނޑުފުރުން . ބަނޑުފެޅިހާ . ބަނޑުފެޅިލިބާސް . ބަނޑުފެޅުން . ބަނޑުފޮތް . ބަނޑުދިނުން . ބަނޑުދިޔާވުން . ބަނޑުދުރަ . ބަނޑުދޫކުރުން . ބަނޑުދެފޮއި . ބަނޑުދޭފިލާ . ބަނޑުލައިލޫދުން . ބަނޑުލުން . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބަނޑުގައު . ބަނޑުގާ . ބަނޑުގިނިއެރުން . ބަނޑުގުގުރުން . ބަނޑުގޮއްވާކަށި . ބަނޑޭރި . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބަނޑޭރިކަން . ބަނޑޭރިގެ . ބަނޑޮފަލި . ބަނަ . ބަނަކަން . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބަނަފިނި . ބަނަފުސާ . ބަނަފުސާގަސް . ބަނަސް . ބަނާރަސީކަސަބު . ބަނާތު . ބަނާތުނޮޅި . ބަނާތުގަނޑު . ބަނާތުޖެހުން . ބަނިޔާ . ބަނިޔާދަން . ބަނިޔާދަން ބުގިސް . ބަނިޔާދަންކަން . ބަނިޔާދަންކާޅު . ބަނިޔާދަންވުން . ބަނުން . ބަން . ބަންނަރަބަރު . ބަންބަ . ބަންބަން . ބަންބަރާސް . ބަންބުޅި . ބަންބުޅިޖެހުން . ބަންބުޑި . ބަންބުޑިޖެހުން . ބަންކެއު . ބަންކެއުހޮޅި . ބަންކެއްޓު . ބަންކެއްޓުޖެހުން . ބަންކެޓު . ބަންކެޓުޖެހުން . ބަންކޭ . ބަންވުން . ބަންދަރީ . ބަންދަރުމައިލު . ބަންދާކޮޕީ . ބަންދު . ބަންދުކުރުން . ބަންދުކެނޑުން . ބަންދުއެރުން . ބަންދުއެޅުން . ބަންދުވުން . ބަންދުފިލުން . ބަންދު ދުވަސް . ބަންދުލުން . ބަންދުޚާނު . ބަންތު . ބަންގަޅިސް . ބާރުގަދަ . ބަންގަލާހަނދި . ބަންގާޅީން . ބަންގާޅު . ބަންގާޅު ކަޅުމުންޑު . ބަންގާޅު އަވެލި . ބަންގާޅު ފައިވާން . ބަންގާޅު ދެރޮނގު . ބަންގާޅުނެވިން . ބަންގާޅުރޮށި . ބަންގާޅުކުނާ . ބަންގާޅު ފޮށާ . ބަންގާޅުފޮށި . ބަންގާޅު ދަތުރު . ބަންގާޅު ދޮށި . ބަންގި . ބަންގިބެރު . ބަންގިދިނުން . ބަންގިދުވާ . ބަންގިގޮވުން . ބަންގިސަރު . ބަންގު . ބަންގުޑާރު . ބަންޑަޅިޖެހުން . ބަންޑަލި . ބަންޑަލިކުރުން . ބަންޑާރަ . ބަންޑާރަ ޙަސަނަށް މޫދު ހިތަކަށް ލިބުން . ބަންޑާރަނެވިކަން . ބަންޑާރަބައި . ބަންޑާރަބަދިގެކޮޅު . ބަންޑާރަބިން . ބަންޑާރަބެލުން . ބަންޑާރަކާށި . ބަންޑާރަކިބަ . ބަންޑާރަކުރުން . ބަންޑާރަކޮށި . ބަންޑާރައިން . ބަންޑާރައެދުރު . ބަންޑާރައެދުރުކަން . ބަންޑާރައެދުރުގެ . ބަންޑާރައޮޑި . ބަންޑާރަވައު . ބަންޑާރަވާ . ބަންޑާރަވުން . ބަންޑާރަވެރިން . ބަންޑާރަމަސައްކަތް . ބަންޑާރަފިހާރަ . ބަންޑާރަދަތުރު . ބަންޑާރަދުރޯ . ބަންޑާރަތައް . ބަންޑާރަލިނބޯ . ބަންޑާރަގަނޑު . ބަންޑާރަގޯތި . ބަންޑާރާނައިބު . ބަންޑާރާނެވިން . ބަންޑި . ބަންޑިފޯ . ބަންޑިދަނޑި . ބަންޑުން . ބަންޑުންކުރުން . ބަންޑުންވުން . ބަންޑުންލުން . ބަންޑުންޖެހުން . ބަންޑެލި . ބަންޑެލިޖެހުން . ބަރަހަނާ . ބަރަހަނާކުރުން . ބަރަހަނާވުން . ބަރަހުން . ބަރަހުންއެޑުން . ބަރަށްބަރު . ބަރަނި . ބަރަނިހަވެލެ . ބަރަނިދަނޑި . ބަރަނީރުނަ . ބަރަންޑޭލަ . ބަރަބޮލެމަހަ . ބަރަބޯ . ބަރަބޯޅަ . ބަރަކާތް . ބަރަކާތްތެރި . ބަރަކާތްތެރިކަން . ބަރަކާތްތެރިވުން . ބަރަކާތްލެއްވުން . ބަރައްކީލި . ބަރައްކީލިޖެހުން . ބަރަވެލާ . ބަރަވެލަ . ބަރަވެލި . ބަރަފައި . ބަރަފު . ބަރަސްކީލި . ބަރަޑަބަންގުޅި . ބަރާ . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބަރާބަރު . ބަރާބަރުކަން . ބަރާބަރުވުން . ބަރާބޮޑުވުން . ބަރާކުރުން . ބަރާއޮޑި . ބަރާވަ . ބަރާވުން . ބަރާދޯނި . ބަރާސިލު . ބަރާސް . ބަރާޖެހުން . ބަރި . ބަރިކުރެވި . ބަރިކުސަ . ބަރިއްކީލަޖެހުން . ބަރިއްޔަ . ބަރިއްޔަވުން . ބަރިދިއްވުން . ބަރިލުން . ބަރިގަނޑު . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ބަރިޖެހުން . ބަރީއަވުން . ބަރީދު . ބަރު . ބަރުހަތިޔާރު . ބަރުހެލި . ބަރުހެލިކަން . ބަރުހެލިވުން . ބަރުނާމާޓަރު . ބަރުބާދު . ބަރުބާދުކުރުން . ބަރުބާދުވުން . ބަރުބޮލެ . ބަރުބޯ . ބަރުކަން . ބަރުކާސް . ބަރުކުރުން . ބަރުކޮލި . ބަރުއަޑު . ބަރުއުފުލުން . ބަރުވަލިފޫޅު . ބަރުވުން . ބަރުވެލި . ބަރުވެލިތޮށި . ބަރުމަރުކާ . ބަރުމާކުރެހުން . ބަރުމާޕީސް . ބަރުމާޕީސް މުންޑު . ބަރުފަށުވި . ބަރުފޯސް . ބަރުދަން . ބަރުދަންބޮނޑި . ބަރުދާސް . ބަރުދާސްކުރުން . ބަރުދާސްތު . ބަރުތީލަ . ބަރުތީލަކުރުން . ބަރުތީލައަރުއްވައިގަތުން . ބަރުގީލަ . ބަރުގޮނު . ބަރުސުތުލި . ބަރުސޮރު . ބަރުޒަންޖީމައުލޫދު . ބަރުޒަންޖީމާލޫދު . ބަރުޒަޚު . ބަރޫދު . ބަރެންޑާ . ބަރެޅި . ބަރޮބޮލް . ބަރޮއަލަ . ބަރޮވަލި . ބަރޮވެލި . ބަރޮސްބަލި . ބަރޯސާ . ބަރޯސީ . ބަރޯސީބަނުން . ބަބުނަ . ބަބުނަބޮލި . ބަބުންދުޅަ . ބަބުރު . ބަބުރުހަނދި . ބަބުރުހިމެރި . ބަބުރުނެއްޓި . ބަބުރުން . ބަބުރުބެރު . ބަބުރުބޯ . ބަބުރުކަނި . ބަބުރުކަލޯ . ބަބުރުކިއްސަށްދެވި . ބަބުރުކުދިން . ބަބުރުކެލާ . ބަބުރުކޮތަން . ބަބުރުއަނބު . ބަބުރުވަސް . ބަބުރުފަޅޯ . ބަބުރުފައިތިލަ . ބަބުރުފާޑު . ބަބުރުތިންހަމަ . ބަބުރުލަވަ . ބަބުރުލޯފިނދު . ބަބުޅި . ބަބެރެއުއްދަނޑި . ބަޅަ . ބަޅަންދަރު . ބަޅަވަޅި . ބަޅަވަތި . ބަޅާބޫޅިވުން . ބަޅި . ބަޅިނދެމަޓި . ބަޅިނދި . ބަޅިނދު . ބަޅިދެ . ބަޅު . ބަޅުބޯވަޅި . ބަޅުކަން . ބަޅުކެޔޮ . ބަޅުއެނބުރުން . ބަޅުއެޅުން . ބަޅުވަޅި . ބަޅުވުން . ބަޅުމަހާހަމަކުރުން . ބަޅުފިލި . ބަޅުދަތި . ބަޅެބޮލާ . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބަޅެލޮންޓާ ކުޅުން . ބަޅޮދާނޑި ކުޅުން . ބަކަ . ބަކަށި . ބަކަރި . ބަކަރިހުއިހެއްޕުން . ބަކަރިބައިކުރުން . ބަކަރިއަނގަފާރު . ބަކަރިމުތް . ބަކަރިފުޅަލިގަނޑު . ބަކަރިފެލާ . ބަކަރިދަނޑި . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބަކަރިދަރި . ބަކަރިގޮވި . ބަކަބަކަ . ބަކައެޅުން . ބަކައްޓާ . ބަކަމޫނު . ބަކަތެޅުން . ބަކަސަޅަ . ބަކާރު . ބަކާވެލީމާ . ބަކުން . ބަކުންކިޔުން . ބަކުރު . ބައަކޮށު . ބައި . ބައިހަންދަރު . ބައިހަރު . ބައިހަމަކުރުން . ބައިހަދައިފައިދިއުން . ބައިހިންޗި . ބައިހިމަނާ . ބައިހިފުން . ބައިހެދުން . ބައިނާ . ބައިނާޅި . ބައިން . ބައިންވަޅު . ބައިންވަޅުމާ . ބައިންލުން . ބައިންގަނޑު . ބައިންޖެހުން . ބައިރަ . ބައިރުފިޔާ . ބައިރޯ . ބައިބައިކުރުން . ބައިބައިވުން . ބައިބަތް . ބައިބަލާ . ބައިބަލާއެރުން . ބައިބަލާދިއުން . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބައިބެހުން . ބައިބެލިކޭން . ބައިބޯ . ބައިބޯކަން . ބައިބޯކިއުން . ބައިބޯވުން . ބައިބޯމިން . ބައިކަނޑި . ބައިކަޅު . ބައިކުރަންފެހުން . ބައިކުރާ . ބައިކުރުން . ބައިކުޅަނދު . ބައިކުޅަބައި . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބައިއަނާ . ބައިއަނާކެޑުން . ބައިއަނާކޮޅައުން . ބައިއަނާވުން . ބައިއެޅުން . ބައިއެއްކުރުން . ބައިވަރު . ބައިވުން . ބައިވެރި . ބައިވެރިކުރުން . ބައިވެރިވާމަތީބަހާ . ބައިވެރިވުން . ބައިވެރިޔާ . ބައިމަނަ . ބައިމަނު . ބައިމަތި . ބައިމަސް . ބައިމަސްބަޔަށްދިއުން . ބައިމެދު . ބައިމޮހޮރީ . ބައިފަޅި . ބައިފައުނު . ބައިފުޅި . ބައިތިއްބުން . ބައިތު . ބައިތުބާޒީ . ބައިތުބާޒީކުރުން . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ބައިތުލްމަޤްދިސް . ބައިތުލްމާލު . ބައިތޯލާ . ބައިލައްކަ . ބައިލާހި . ބައިލިބުން . ބައިގަނޑު . ބައިގަޑިޖައްސައިލުން . ބައިގާ . ބައިގިނަވުން . ބައިގެ . ބައިގެންދިޔުން . ބައިސަލޯކަ . ބައިސާ . ބައިސާބުނުން . ބައިސާކެނޑުން . ބައިސިކަލު . ބައިސިކުންތު . ބައިސޫތު . ބައިސްކަލު . ބައިސްކަލް . ބައިސްކޯފު . ބައިސްކޯފުގެ . ބައިސްކޯޕު . ބައިޢަތު . ބައިޢަތު ހިފުން . ބައުނި . ބައުންޑަރީ . ބައުކަން . ބައުވުން . ބައުދިނަ . ބައެއް . ބައެގަ . ބައޭބައޭ . ބައޯ . ބައް . ބައްރާލުން . ބައްރު . ބައްބެނު . ބައްބެރައި . ބައްޅި . ބައްޅިރޯނު . ބައްޅިޖެހުން . ބައްކަން . ބައްކަޅެޖެހުން . ބައްކަޅެ . ބައްކުރުން . ބައްކުވައު . ބައްކުވާގަނޑު . ބައްއަޑު . ބައްއެރުން . ބައްވުން . ބައްފެޅުން . ބައްދަނޑި . ބައްދަނެވަކާ . ބައްދައިލުން . ބައްދައިގަތުން . ބައްދާތިމަރަ . ބައްދައިގަތުން . ބައްދަލު . ބައްދަލުކުރުން . ބައްދަލުވުން . ބައްދާރަންކަރު . ބައްދާކުނޑި . ބައްދާކުދެލި . ބައްދާއުނދުން . ބައްދާވައްގަނޑު . ބުއްދިފިލައިދިއުން . ބައްދު . ބައްދުން . ބައްދުރުމާ . ބައްތި . ބައްތިއެނބުރުން . ބައްތިހެދުން . ބައްތިހޮޅި . ބައްތިރީސް . ބައްތިކޮޅު އަނދިރި . ބައްތިއުނދުން . ބައްތިސާގު . ބައްތިޖެހުން . ބައްތެލި . ބައްތެލިފަހަރު . ބައްތެލިދޯނި . ބައްލަވައިވޮޑިގަތުން . ބައްލަވައިގަތުން . ބައްގަތުން . ބައްގީ . ބައްސައިލުން . ބައްސެރިވުން . ބައްޑެލަ . ބައްޑިޔަލަ . ބައްޑިޔާ . ބައްޓަން . ބައްޓަންކަނި . ބައްޓަންކުރުން . ބައްޓަންލުން . ބައްޕަ . ބައްޕައިބެ . ބައްޕަފަރާތް . ބައްޕަޑަ . ބައްޕާއިތަ . ބައްޕާފުޅު . ބައްޖު . ބައްޖެހުން . ބަވަ . ބަވަނަ . ބަވަނަކުރުން . ބަވަނަ ސުންދުރަ . ބަވަނާދީއްތަ . ބަވައިގަތުން . ބަވަތި . ބަވަސް . ބަވާސީ . ބަވާޒީ . ބ.މ.ބ . ބަމަ . ބަމަރި . ބަމަރު . ބަމަރުފުސްބަ . ބަމު . ބަމުން . ބަފައިހުޓާ . ބަފައިން . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބަފަމަސް . ބަފާ . ބަފާ ނުކަށަވަރުކުދިން . ބަފާ ނުކަށަވަރުވުން . ބަފާބޭ . ބަފާކަލުން . ބަފާކަލޭގެ . ބަފާމަތިފުށް . ބަފޯ . ބަފޯހިކާ . ބަފޯއް . ބަދަ . ބަދަހި . ބަދަހިކަން . ބަދަހިވުން . ބަދަނާކުރާ . ބަދަނެއްޓުން . ބަދަން . ބަދަންތެޔޮ . ބަދަބަދަވެޔޮ . ބަދަބަދަޖެހުން . ބަދައަށްދެމުން . ބަދަވި . ބަދަވީ . ބަދަވީން . ބަދަލަށްބަދަލު . ބަދަލަށްބަދަލުހިފުން . ބަދަލި . ބަދަލިލުން . ބަދަލު . ބަލަދު . ބަލަދުއެރުން . ބަދަލުހިފުން . ބަދަލުކުރުން . ބަދަލުއަތުލުން . ބަދަލުވުން . ބަލަދުވެރިޔާ . ބަދަލުދިނުން . ބަދަޖެހުން . ބަދި . ބަދިހަރު . ބަދިހަދު . ބަދިކަނިގަނޑު . ބަދިލުން . ބަދިގަނޑު . ބަދިގެ . ބަދިގެކޮޅު . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަދިގޭ ހަނޑޫ . ބަދިގޭމީހުން . ބަދިގޮޅަ . ބަދު . ބަދުނަސީބު . ބަދުނާމު . ބަދުނާމުކުރުން . ބަދުނާމުވުން . ބަދުރާންމަހުކޮލި . ބަދުރާމަހުކޮލި . ބަދުރު . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބަދުރުވައިލައިގަތުން . ބަދުރުވާ . ބަދުރުވާމަތި . ބަދުރުވާމޫސުން . ބަދުބަސް . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު . ބަދުއަޚުލާޤު . ބަދުދުޢާ . ބަދެޅި . ބަދެވި . ބަދެލި . ބަވަތި . ބަތަލާ . ބަތާ . ބަތާ ދެއްވުން . ބަތާހަރާމީ . ބަތާހިނގުން . ބަތާނަ . ބަތާނަފުށް . ބަތާނަލުން . ބަތާކެއުން . ބަތާވިހިލަ . ބަތާވިކަރަ . ބަތާވިގާ . ބަތާސާ . ބަތުވިހަ . ބަތުވިހަވުން . ބަތުތެޔޮ . ބަތެ . ބަތެގޮޅާ . ބަތް . ބަތް ގެ . ބަތްރުމާ . ބަތްކަނދި . ބަތްކައްކާ . ބަތްކައްކާކުޅުން . ބަތްކާތަށި . ބަތްކޭފާރު . ބަތްފިޔަފާޅި . ބަތްފުކުމެޓާ . ބަތްފެން . ބަތްފޮށާ . ބަތްފޮޅި . ބަތްތަށްޓެއްގެ އެއްފަޅިއެއް ނުކާނަމެވެ. . ބަތްތަރަފަނަ . ބަތްގަނޑު . ބަތްޕެން . ބަތްޕެންހިކާ . ބަތްޕޮޅި . ބަތްޕޮޅިކޮކާ . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބަތްޕޮޅިގާ . ބަތްޖެހުން . ބަލަ . ބަލަށް އެހެލުން . ބަލަން . ބަލަބަލާހުރުން . ބަލަބިންފާޅަ . ބަލައިގަތުން . ބަލަދު . ބަލަދުއެރުން . ބަލަދުވެރިޔާ . ބަލަގަ . ބަލަސް ބޮޑު އޮޑިއަށް އަރާށެވެ. . ބަލާ . ބަލާހިންގެވުން . ބަލާނދެ . ބަލާބަލަ . ބަލާބަލިމަޑުކަން . ބަލާބެލުން . ބަލާބޮޑުކުރުން . ބަލާވެރިކަން . ބަލާފާވުން . ބަލާދުރު . ބަލާޖެހުން . ބަލާޣާތްތެރި . ބަލާޣާތް . ބަލާޣާތްތެރިކަން . ބަލި . ބަލިހަލާލުން . ބަލިހާލު . ބަލިހެލުން . ބަލިނެގުން . ބަލިބަލާކަށިގަނޑު . ބަލިބަލާއެތި . ބަލިބުރަ . ބަލިބުރަކެއުން . ބަލިބެލުން . ބަލިކަށި . ބަލިކަށިކަން . ބަލިކަށިވުން . ބަލިކަން . ބަލިކަލޯ ބޮލަށް ދެތުޅާ . ބަލިކުރުން . ބަލިއެރުން . ބަލިވުން . ބަލިވެއިނުން . ބަލިމަޑުކަން . ބަލިމަޑުވުން . ބަލިމާނު . ބަލިމީހާ . ބަލިފައި . ބަލިފައިގައިހިފުން . ބަލިފިލުން . ބަލިފޫޅު . ބަލިޖެހުން . ބަލްމާނާސް . ބަގަ . ބަގަބަގަ . ބަގަޅު . ބަގައްދަރު . ބަގާ . ބަގިޔާ . ބަގިޔާޖެހުން . ބަގީޗާ . ބަގީޗާ ހެއްދުން . ބަގީޗާ ކުރުން . ބަގީޗާމުރަނގަ . ބަގީޗާގަސް . ބަގުޑި . ބަގުޑިބެއްދުން . ބަގުޑިއްޕައިންއިނުން . ބަގުޑިލުން . ބަގެލަ . ބަގެ . ބަގޮނާ . ބަގޮނަ . ބަގޯޅު . ބަގޯލު . ބަސަންދަނަ . ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން . ބަސަޅަ . ބަސަޅު . ބަސިސަ . ބަސިސަލޯކަ . ބަސް . ބަސް ފުރޮޅުން . ބަސްހުއްޓުން . ބަސްހޮއްލުން . ބަސްހޮއްލޭވަރަ . ބަސްނަ . ބަސްނުވިކުން . ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ. . ބަސްނޭހުން . ބަސްބުނިހިނދުން . ބަސްކަވައިލުން . ބަސްކާރަ . ބަސްކިއުން . ބަސްކޮށާރު . ބަސްއައުން . ބަސްއެހުން . ބަސްވާރު . ބަސްވިކުން . ބަސްމަގު . ބަސްމޮށުން . ބަސްމޮށުންތެރި . ބަސްމޮށުންތެރިކަން . ބަސްފޮނި . ބަސްފޮތް . ބަސްދާ . ބަސްދާގޯނި . ބަސްދާޖެހުން . ބަސްދީބަސްގަތުން . ބަސްތާ . ބަސްތީ . ބަސްގަދަކުރުން . ބަސްގިނަ . ބަޑަ . ބަޑަކޮއްޓުން . ބަޑަމަށްދިޔުން . ބަޑަމު . ބަޑަފައް . ބަޑަދަނޑި . ބަޑަލުން . ބަޑާލުން . ބަޑަޖެހުން . ބަޑާދަނޑި . ބަޑި . ބަޑިހަރު . ބަޑިހިފުން . ބަޑިހިލަ . ބަޑިހެވި . ބަޑިހެވިކަން . ބަޑިހެލުން . ބަޑިބަޑި . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބަޑިބުރުޒު . ބަޑިބެރު . ބަޑިބޭހުކުޅިވަރު . ބަޑިބޭސް . ބަޑިބޭސް މުގުރާ މީހުން . ބަޑިބޭސް މުގުރުން . ބަޑިކު . ބަޑިކުރެދި . ބަޑިކުޅި . ބަޑިކުޅި އުނބު . ބަޑިކުޅިމައު . ބަޑިކުޅިމާ . ބަޑިކުޅިގަސް . ބަޑިކޮށި . ބަޑިކޮޅު . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބަޑިއެރުން . ބަޑިއެޅުން . ބަޑިއެދުރުކަލޭގެ . ބަޑިވިންނޯޅި . ބަޑިވުން . ބަޑިމަގޫ . ބަޑިފަށްގަނޑު . ބަޑިފަން . ބަޑިފަޅައިގެންދިޔުން . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބަޑިފިހިގަނޑު . ބަޑިދަނޑި . ބަޑިދަނޑިއެޅުން . ބަޑިދޮރު . ބަޑިތަކުރުވިހޭރޭ އަލަފަތް އައިހެން . ބަޑިތެޅުން . ބަޑިލުން . ބަޑިގިންނޯށި . ބަޑިގޮވުން . ބަޑިޖެހުން . ބަޑީލާ . ބަޑެވަރެ . ބަޑެގިރި . ބަޑޮ . ބަޑޮރިހުން . ބަޑޮވުން . ބަޒަބާޒު . ބަޓަރު . ބަޓަރުބިސްކޯދު . ބަޓަރުބޯންޗި . ބަޓަރުތޮޅި . ބަޓޭލި . ބަޔަކު . ބަޔާހި . ބަޔާނަވައި . ބަޔާނާ . ބަޔާނާ ދިނުން . ބަޔާނާކުރުން . ބަޔާން . ބަޔާންކުރުން . ބަޔާންވުން . ބަޔާޅީސް . ބަޔޭބަޔޭ . ބަޔޯގާ! . ބަޖަރާ . ބަޖިޔާ . ބަޖެޓުކުރުން . ބަޖެޓް . ބަހުރުކިޔެވުން . ބަހުރުކިޔެވެލި . ބަޚަބަރު . ބަޚީލު . ބަޚްސީސް . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބަޠަލުން . ބަޣަލް . ބަޣާވަތް . ބަޣާވާތްކުރުން . ބާ . ބާހަ . ބާހަބާހަ . ބާހައްޓި . ބާހަތްތަރި . ބާހަގޮވުން . ބާހިށުވުން . ބާހު . ބާށި . ބާނށި . ބާނބު . ބާނބުޅާ . ބާނދީ . ބާނޓު . ބާނި . ބާނިރު . ބާނިބުރު . ބާނިއެރުން . ބާނިއެޅުވުން . ބާނިދެމުން . ބާނިވެއްދުން . ބާނިލާއެރުން . ބާނިލުން . ބާނިގާ . ބާނިގަނޑު . ބާނެތިވުން . ބާނީ . ބާންސަރީ . ބާރަ . ބާރަށް . ބާރަށްކިޔުން . ބާރަނަ . ބާރަބައިންބައި . ބާރަބޯލަނގިރި . ބާރަކެޑުން . ބާރައަނާ . ބާރަމަސް . ބާރަމާލޫދު . ބާރަދުވަސް . ބާރަލަ . ބާރަލީ . ބާރަގަން . ބާރީ . ބާރީއެޅުން . ބާރީފަށް . ބާރީޖެހުން . ބާރު . ބާރުކަން . ބާރުކުރުން . ބާރުއެރުން . ބާރުއެޅުން . ބާރުވުން . ބާރުދިނުން . ބާރުދޫވުން . ބާރުދެރަ . ބާރުދެއްކުން . ބާރުލީ . ބާރުލުން . ބާރުޖެހުން . ބާރޫޒު . ބާރޯޒު . ބާރޯޒުއާވި . ބާބަ . ބާބަކޫރި . ބާބާ . ބާބާކޮޅު . ބާބާގަނޑު . ބާބިލި . ބާބިލިވަކަރު . ބާބިލިފިލާ . ބާބިލިފުރުން . ބާބިލިދޮށް . ބާބު . ބާބުޅާ . ބާބޭފާނު . ބާޅިއެ . ބާޅީ . ބާޅީކަން . ބާޅީވުން . ބާކަން . ބާކަލޯ . ބާކީ . ބާކީނެގުން . ބާކީބައި . ބާކީކުރުން . ބާކީވުން . ބާކުރުން . ބާކުލި . ބާކުލިތޮށި . ބާކޮށު . ބާކޮށްލުން . ބާކޮޅު . ބާއަޑު . ބާއި . ބާއިންބަ . ބާއިންވަރި . ބާއޮ . ބާއޮކަލޯ . ބާއޮކަލޯހެދުން . ބާއްޖަ . ބާއްޖަވެރި . ބާއްޖަވެރިން . ބާއްޖަވެރިކަން . ބާއްޖަވެރިވުން . ބާވަ . ބާވަންނަ . ބާވައިގަތުން . ބާވަތް . ބާވީސް . ބާވީސްކޯޕު . ބާވުން . ބާވޮއި . ބާވައިލެއްވުން . ބާމިޔާ . ބާމު . ބާފާނު . ބާފޮތި . ބާފޮތިފާނަ . ބާފޮތް . ބާދަނޑި . ބާދަނޑި އެޑުން . ބާދަލާ . ބާދަލާޖެހުން . ބާދިރީ . ބާދުޝާ . ބާދެ . ބާތާދަ . ބާތިބުން . ބާތިއްބުން . ބާތުންމަސް . ބާލި . ބާލިދީ . ބާލީސްމެޓާ . ބާލީސްލެއްވުން . ބާލިޔޯ . ބާލީސްކަންނި . ބާލިޣުވުން . ބާލީކޭން . ބާލީސް . ބާލީސް ފިލާ . ބާލުޚާނާ . ބާލް . ބާގަ . ބާގަނޑު . ބާގަބޯތަށި . ބާގައެރުން . ބާގަތަށި . ބާގަޔަކުމީހުން . ބާގިއްލާ . ބާގިޖެއްސުން . ބާގުވާ . ބާސަނަ . ބާސަކަސަ . ބާސަލަ . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބާސް . ބާސް އެޅުން . ބާސްކިހިލި . ބާސްކީލި . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ބާސްމަތީހަނޑޫ . ބާސްމާ . ބާޑަ . ބާޑި . ބާޑިފަށް . ބާޑިޖެހުން . ބާޑީ . ބާޑީ އެދުރު . ބާޑީ ދުނބުރި . ބާޑީ މަގު . ބާޑީފަން . ބާޒާރީ ބަސް . ބާޒާރު . ބާޒާރުކުރުން . ބާޒާރު މަތި . ބާޒީ . ބާޒު . ބާޒޫ ބަންދު . ބާޓަލް . ބާޓާ . ބާޖީ . ބާޖީމެރުން . ބާޖުމެރުން . ބާޠިލު . ބާޠިލުކަންތައް . ބާޠިލުކުރުން . ބާޠިލުވުން . ބާޣީ . ބާޣީން . ބިހަލަ . ބިހާނޑާ . ބިހި . ބިހިނެގުން . ބިހިކަސް . ބިހިއެޅުން . ބިހިއޮޑި . ބިހިގަނޑު . ބިހިޖެހުން . ބިހުރަ . ބިހުރައެޅުން . ބިހުކަޑި . ބިހުތޮށި . ބިހުލަ . ބިނބިފަޅީތަފާ . ބިނދުން . ބިނދެލުން . ބިނާ . ބިނާކުރަނިވި . ބިނާކުރުން . ބިނާވުން . ބިނާޓު . ބިނާޓުނޮޅި . ބިނާޓުކުރުން . ބިނުން . ބިން . ބިންހިމަ . ބިންހެދުން . ބިންހެލުން . ބިންބައި . ބިންބި . ބިންބިމަރުވާ . ބިންބިމައު . ބިންބިމާ . ބިންބިމާވަހަރު . ބިންބިމާވަރު . ބިންބިމާލެއްވުން . ބިންބިމޮށްގަނޑު . ބިންބިފަތަފޮޅި . ބިންބިފުށް . ބިންބިފޮޅި . ބިންބިތެޅުން . ބިންބުޅަލަށްޖެހުން . ބިންބުޅާ . ބިންބޯހަނދި . ބިންކަހުނބު . ބިންކުރުން . ބިންކުކުޅު . ބިންކޭލަދަ . ބިންކޮންނަސޫފި . ބިންވަރުނަ . ބިންވަޅު . ބިންވަޅުނެގުން . ބިންވަޅުކެނޑުން . ބިންވަޅުނަގާކުރެހުން . ބިންމަތި . ބިންމަތިފަސޭހަވުން . ބިންމަތިއަލިވުން . ބިންމަތިފަސޭހަވާބަލި . ބިންމަތީއެއްޗެހި . ބިންމަތީގެ . ބިންމަގޫ . ބިންމަޑަ . ބިންމާ . ބިންފަޅަ . ބިންފާނު . ބިންފާޅަ . ބިންފިލާ . ބިންފެހި . ބިންފެޅި . ބިންފޮޅު . ބިންދަދު . ބިންދަދެ . ބިންދާބަޑި . ބިންދާލުން . ބިންދުން . ބިންތަށަ . ބިންތަށަފެލާ . ބިންތަޅާއެތިގަނޑު . ބިންތަޓާ . ބިންތުޅާކިލާޖެހުން . ބިންތެޅި . ބިންތެޅުން . ބިންތޮޅުން . ބިންގަނޑު . ބިންގަރާސް . ބިންގައު . ބިންގަދަފާޅަ . ބިންގަލް . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ބިންގާހެލުން . ބިންގާއެޅުން . ބިރާގަން . ބިރިކައިގަތުން . ބިރިކި . ބިރިޑިޖިލީ . ބިރިޔާނީ . ބިރިޔާން ކުރުން . ބިރިޖު . ބިރު . ބިރުހީވުން . ބިރުހެޔޮވުން . ބިރުބޮޑުވުން . ބިރުވެރި . ބިރުވެރިކަން . ބިރުވެރިއަޑު . ބިރުވެރިވުން . ބިރުވެތި . ބިރުވެތިކަން . ބިރުވެތިވުން . ބިރުދެއްކުން . ބިރުގަތުން . ބިރުގެންނެވުން . ބިރުޑި . ބިބީ . ބިބުނި . ބިބޭރު . ބިޅަކައި . ބިޅި . ބިޅިހެނބެރި . ބިޅިހެދުން . ބިޅިދިލިމިޔަރޮ . ބިކަ . ބިކަހިގުން . ބިކަވުން . ބިކަތެޅުން . ބިކުރު . ބިކުރުކެޑުން . ބިކުރުވެރި . ބިކުރުވެރިޔާ . ބިޔަރު . ބިއްބަޅު . ބިއްބުޅަމަސް . ބިއްކަށި . ބިއްކޮއްޓި . ބިއްދަނޑިއެޑުން . ބިއްދަރަ . ބިއްތު . ބިއްތެރި . ބިއްލަޑީ . ބިއްލި . ބިއްލޫރި . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބިއްލޫރިބޮކި . ބިއްލޫރިކަފާކަށި . ބިއްލޫރިއާ . ބިއްލޫރިތަށި . ބިއްލޫރިގަނޑަ . ބިއްލޫރިގަނޑު . ބިއްލޫރިގަސް . ބިއްސާ . ބިއްސާވެލި . ބިމުނި . ބިމުކަންތައް . ބިމުދާއްބަ . ބިމުދާއްބަނެގުން . ބިމުސޫފި . ބިމުޑިބާޅަ . ބިމެކަން . ބިމެދެމުން . ބިދުޢަ . ބިދުޢަވެރީން . ބިދޭސީ . ބިދޭސީން . ބިތުފަންގިނެގުން . ބިތުފަންގެ . ބިތޭރި . ބިތް . ބިތްބަންނަދުނބުރި . ބިތްބަޅު . ބިތްކަށި . ބިތްކަށްޓަށް . ބިތްކަނޑިންޖެހުން . ބިތްކޮއްޓި . ބިތްވުން . ބިތްފަން . ބިތްދަނޑިއެޑުން . ބިތްދަރު . ބިތްދޮށް . ބިތްތެރި . ބިތްގަނޑު . ބިތްޕަށް . ބިތްޖެހުން . ބިލަކައި . ބިލަވެޔޮ . ބިލަމަގު . ބިލަމަގުމާކުލަ . ބިލަތް . ބިލަތްތޮނަ . ބިލާހު . ބިލާދަރު . ބިލިވަރޮހެދުން . ބިލިމަގު . ބިލިގާ . ބިލިޔަން . ބިލު . ބިލެއްބުރި . ބިލެއްކައްޓަލަ . ބިލެއްވެޔޮ . ބިލެތާދިޔުން . ބިލެތު ބޯ . ބިލެތުހުއި . ބިލެތުވިނަ . ބިލެތް . ބިލެތް ހެދުން . ބިލެތްބުރު . ބިލެތް ކަނޑާހަރު . ބިލެތްއެޅުން . ބިލެތް އޮޑި . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިލެތްހުނި . ބިލެތްރުމާ . ބިލެތްބޮނޑި . ބިލެތްޅޮސް . ބިލެތްކައްޓަލަ . ބިލެތްކާ . ބިލެތްކެފުން . ބިލެތްއަޅާތެލި . ބިލަތްއާލާތް . ބިލެތްއުނި . ބިލެތްވައްގަނޑު . ބިލެތްމައު . ބިލެތްމަތީބޭކަލުން . ބިލެތްމަލާފަތް . ބިލެތްމާ . ބިލެތްމާލުން . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބިލެތްމީރުކުރުން . ބިލެތްމުށް . ބިލެތްމުށްޖެހުން . ބިލެތްމުރާކި . ބިލެތްދަޅި . ބިލެތްދަފި . ބިލެތްދަފިނެގުން . ބިލެތްދާމޫ . ބިލެތްތަޅާވަން . ބިލެތްތެޅުން . ބިލެތްތެލި . ބިލެތްގަނޑު . ބިލެތްގަސް . ބިލެތްގޮށި . ބިލެތްގޮށީވިޔަ . ބިލެތްޖެހުން . ބިގަރު . ބިގަރުހޮޅި . ބިގަރުފާނޫޒު . ބިސަހުރި . ބިސަހުރި އެރުވުން . ބިސަންމަ . ބިސަގަނޑު . ބިސީ . ބިސީބަނޑޭރި . ބިސޮޅެ . ބިސް . ބިސްހާލި . ބިސްހާލިތެޅުން . ބިސްހިނި . ބިސްހޯނު . ބިސްރޮނޑު . ބިސްބަތް . ބިސްބޮނޑު . ބިސްބޮލި . ބިސްބޯކިބާ . ބިސްކީމިޔާ . ބިސްކޮތަރު . ބިސްކޯދު . ބިސްކޯޒު . ބިސްއައްޕަން . ބިސްއުޅާލި . ބިސްއެޅުން . ބިސްވަރު . ބިސްވަޅު . ބިސްވައިގުގޫ . ބިސްވިއްސުން . ބިސްވެލާ . ބިސްމަޅި ދުއްވުން . ބިސްމަސް . ބިސްމި . ބިސްމިނާ . ބިސްމިކިޔުން . ބިސްފަނި . ބިސްފަތަފޮޅި . ބިސްފީވުން . ބިސްފުޅު ކެއުން . ބިސްފެއްތުން . ބިސްދިނުން . ބިސްދުލި . ބިސްތަގި . ބިސްތާނަ . ބިސްތުއްވުން . ބިސްލަވަ . ބިސްގަނޑު . ބިސްގަނޑުއެޅުން . ބިސްސަގި . ބިޑި . ބިޑިހަރުވާޅު . ބިޑިހެދުން . ބިޑިއެޅުން . ބިޑިވުން . ބިޔަ . ބިޔަކަން . ބިޔަކޮށް . ބިޔަވުން . ބިޔަދޮވި . ބިޔަދޮވިކަން . ބިޔާއޮ . ބިޖިލީ . ބިޖިލީބައްތި . ބިޖޯޑު . ބިޗާނާ . ބިޗުލެ . ބިޗޫ . ބިޗޫވިނަ . ބީ . ބީ.ސީ.ޖީ ވެކްސިން . ބީހި . ބީހިބަލި . ބީހިކުޅުން . ބީހުން . ބީނަ . ބީނި . ބީނިބަތް . ބީނުން . ބީރަށްވެހި . ބީރަށްވެހިން . ބީރައްޓެހިން . ބީރައްޓެހި . ބީރައްޓެހިކަން . ބީރައްޓެހިވުން . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . ބީރިކެއުން . ބީރު . ބީރުކަން . ބީރުއައްސި . ބީރުއަޑު . ބީރުވުން . ބީކިހެއްވެރިނިރަ . ބީކު . ބީކުނެގުން . ބީކޮށްލުން . ބީއްސުން . ބީވާ . ބީވާމަތި . ބީވުން . ބީވެދިޔުން . ބީމަހީމަ . ބީފާނު . ބީދަ . ބީތާ . ބީތާ ކަން . ބީތާވުން . ބީލަން . ބީޑި . ބީޑިބޮލްމޭރެ . ބީޓުރޫޓު . ބުހާ . ބުހި . ބުހިވަސް . ބުހިލުން . ބުހު . ބުހުނ . ބުހުންފާރު . ބުހުތާން . ބުހުތާންއެޑުން . ބުހުތާންދޮގު . ބުށްބަޅަން . ބުނާބަސްއެހުން . ބުނުން . ބުނުއްވުން . ބުނުވުން . ބުނެހެދުން . ބުނެކިޔުން . ބުނެވުން . ބުނެދިނުން . ބުނެލުން . ބުން . ބުންހިއްޕިލަވަބައި . ބުންހިއްޕުން . ބުންނަރު . ބުންބަރު . ބުންބަޅަން . ބުންބައިޓީ . ބުންބާ . ބުންބާ މަރުވަޅި . ބުންބާބާޒާރު . ބުންބާއަވަލި . ބުންބާއަލަ . ބުންބާމަލަން . ބުންބާމީހުން . ބުންބާތާކިހާ . ބުންބާސައި . ބުންބެރު . ބުންޅަބުޑި . ބުންކަރާސް . ބުންކަރު . ބުންކުރަ . ބުންކެޅަ . ބުންކެޅަޖެހުން . ބުންކޮޅު . ބުންއަޑު . ބުންވަރު . ބުންވުން . ބުންފެން . ބުންދަޅަ . ބުންދު . ބުންލަބުޑި . ބުންޒީލަ . ބުންޓަކި . ބުންޔާދު . ބުރަ . ބުރަހަމަނުން . ބުރަހަމަން . ބުރަހި . ބުރަހެލި . ބުރަހެލިކަން . ބުރަހެލިވުން . ބުރަނދަ . ބުރަނދަފިލާ . ބުރަނދަގޮނޑި . ބުރަނދު . ބުރަންމާ . ބުރަންމާނި . ބުރަކަށި . ބުރަކަން . ބުރަކި . ބުރަކިރަނިން . ބުރަކިރަބަރު . ބުރަކިބޯޅަ . ބުރަކިކުރުން . ބުރަކިޖެހުން . ބުރަކިޖެއްސުން . ބުރަކެޓު . ބުރައިގަތުން . ބުރައުހުލުން . ބުރަވި . ބުރަވުން . ބުރަވެހުރުން . ބުރަވެލުން . ބުރަމަހަ . ބުރަފަތި . ބުރަފަތިހުއި . ބުރަފަތިކުރުން . ބުރަފަތިވަކަރު . ބުރަފަތިވިނަ . ބުރަފަތިވުން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބުރަދަން . ބުރާ . ބުރާންތި . ބުރާންތިއެރުން . ބުރާންތިވުން . ބުރާލު . ބުރާލުން . ބުރާސްފަތި . ބުރާޤުފުޅު . ބުރި . ބުރިހަރަވަޅި . ބުރި ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތްކުރުން . ބުރިހަނޑޫ . ބުރިހަންނެގުން . ބުރިހަންގަތުން . ބުރިހަރަވަޅި . ބުރިބިތެ . ބުރިބުރިވުން . ބުރިކަށި . ބުރިކަށިފުށް . ބުރިކަށިދަމާލުން . ބުރިކަށިޖައްސާލުން . ބުރިކަށިޖެހުން . ބުރިކަށީފަތި . ބުރުރިކަރަވަޅި . ބުރިކާނޓު . ބުރިކީސް . ބުރިކުރާސައިބޯނި . ބުރިކުރުން . ބުރިއިންނަފަތް . ބުރިއެވައި . ބުރިއެދޮރޮ . ބުރިވަރު . ބުރިވުން . ބުރިމަތި . ބުރިމެކުނު . ބުރިފަން . ބުރިފަންޖެހުން . ބުރިފަތާނޑާ . ބުރިފުށް . ބުރިފެލެޔާ . ބުރިފޭބުން . ބުރިތައްޓު . ބުރީބަލިކަން . ބުރީވައި . ބުރީދޮރު . ބުރު . ބުރުހާނު . ބުރުނދު . ބުރުނާލު . ބުރުނީ ރައިވަރު . ބުރުނު . ބުރުނުބޮލި . ބުރުނުވިލާ . ބުރުނުވިލާޖެހުން . ބުރުން . ބުރުން ފަޅާނީ ބުރު . ބުރުބާލަށްވަނުން . ބުރުބާލު . ބުރުބުރުޖަހާފައިދިއުން . ބުރުބުރުޖައްސައިގަތުން . ބުރުބުރުޖެހުން . ބުރުޅިއަމަސް . ބުރުއަޅުވައިލުން . ބުރުއެޅުން . ބުރުއްސުން . ބުރުވަ . ބުރުވާލުން . ބުރުވުން . ބުރުމާ . ބުރުމާކަށި . ބުރުމާލަ . ބުރުމިން . ބުރުދާ . ބުރުދާވަކަރު . ބުރުދާވެރިން . ބުރުދާގައިމުކުރުން . ބުރުގަނޑު . ބުރުގާ . ބުރުގާއެޅުން . ބުރުސޫރަ . ބުރުސޫރަހުރި . ބުރުސޫރަހުރިކަން . ބުރުސޫރަރިވެތި . ބުރުސް . ބުރުސްއެޅުން . ބުރުޒު . ބުރުޒުބަނޑޭރި . ބުރުޒުބަޑޭރިކަން . ބުރުޖު . ބުރުޖެހުން . ބުރޫ . ބުރޫބޭލުން . ބުރޫއެރުން . ބުރޫޖު . ބުރޫޖެހުން . ބުރެހިވައް . ބުރެކި . ބުރެކިރަބަރު . ބުރެކިފާނަ . ބުރެކިޕަމްޕު . ބުރެކިޕެޑަލް . ބުރެއިޖެހުން . ބުރެވި . ބުރޮޅި . ބުރޯޑުކާސްޓު . ބުރޯޑުކާސްޓު ކުރުން . ބުބި . ބުބިފެޑުން . ބުބު . ބުބުޅި . ބުބުފެޑުން . ބުޅަވެރި . ބުޅަވެރިން . ބުޅަވެރީ . ބުޅަމަ . ބުޅަދެލި . ބުޅަލުހަނގުރާމަ . ބުޅަލުބުޑުގައި އުނބުންޖެހީމާ ދާހެން ދިޔުން . ބުޅަލުފާނަ . ބުޅަލުދޫ . ބުޅަލުލޯ . ބުޅިގަނޑު . ބުޅިލާރި . ބުޅާ . ބުޅާހައްޖުވުން . ބުޅާނަގޫ . ބުޅާކަންފަތް . ބުޅާކުޅުވުން . ބުޅާކޯޅުން . ބުޅާއަޑު . ބުޅާމަރަންޖެހުން . ބުޅާފިލާ . ބުޅާގޮހޮރު . ބުޅާގޯނިންބޭރުވުން . ބުޅި . ބުޅިހަދު . ބުޅިހަލައިލުން . ބުޅިހޫލަ . ބުޅިބޯ . ބުޅިކަ . ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން . ބުޅިކާފު . ބުޅިކޫޑުހޯފު . ބުޅިކެ . ބުޅިކެނޑޭނީ ކެޔޮޅުންއަތުން . ބުޅިކޮޅު . ބުޅިއަޅާކެއުން . ބުޅިއިނގިލިރާކަނި . ބުޅިވުން . ބުޅިމަތިކުރުން . ބުޅިމަސް . ބުޅިފަނި . ބުޅިފަތި . ބުޅިފޮށި . ބުޅިދިލި . ބުޅިދު . ބުޅިތަންޑު . ބުޅިތުނބި . ބުޅިތުން . ބުޅިތުބެ . ބުޅިތޮނަ . ބުޅިލާމު . ބުޅިގަނޑުމިޔަރު . ބުޅިގަނޑުތުޅު . ބުޅިގޮށް . ބުޅިގޮޅަޔާ . ބުޅިސަނަ . ބުޅިޖެހުން . ބުކުން . ބުކުންފަތް . ބުކެއްވެރި . ބުކޮޅުމާކުރުން . ބުއި . ބުއިން . ބުއް . ބުއްރާސް . ބުއްރާސްޖެހުން . ބުއްބަޅަން . ބުއްފުޅި . ބުއްދާ . ބުއްދި . ބުއްދިރަންވުން . ބުއްދިބޯ . ބުއްދިކުރުން . ބުއްދިވެރި . ބުއްދިވެރިން . ބުއްދިވެރިކަން . ބުއްދިވެރިވުން . ބުއްދިވެރިޔާ . ބުއްދިފިލުން. . ބުއްދިލައިދިނުން . ބުއްލަބުޑި . ބުއްގުޑި . ބުއްޑާ . ބުއްޑެވި . ބުމަ . ބުމަހެދުން . ބުމަރު . ބުމަރުރޯކުރުން . ބުމަރު ޖަހައިގެން އިނުން . ބުމަރުޖެހުން . ބުމާ . ބުދަ . ބުދައަނބުރައިލުން . ބުދަތޮޅި . ބުދި . ބުދިކަޅު . ބުދު . ބުދުހާ . ބުދުހާލި . ބުދުބުރާފިލާ . ބުދުކޯލު . ބުދުމަޒުހަބު . ބުދުފައްޅި . ބުދުދަރި . ބުދުދީން . ބުލަޑްބޭންކު . ބުލިބުލި . ބުލޫ . ބުލޫނި . ބުލޫކިޔާ . ބުލެކުބޯޑު . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބުލްބުލް . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ބުގިސްމުންޑު . ބުސީ . ބުސީ ކަން . ބުސީވުން . ބުސްކޯޓު . ބުސްގަމީސް . ބުޑި . ބުޑިސްޓުން . ބުޑު . ބުޑުހަކި . ބުޑުހެދުން . ބުޑުކޮޅު . ބުޑުވައް . ބުޑުވަކާ . ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ބުޑުދަށް . ބުޑުދޮށް . ބުޑުތެޅުން . ބުޑުގަނޑުހަރުކުރުން . ބުޑެ . ބުޑެހެދުން . ބުޓީ . ބުޖާ . ބުޖާކުރުން . ބުޗާ . ބޫހި . ބޫހިލުން . ބޫނި . ބޫނުން . ބޫން . ބޫންބޫން . ބޫންބޫންލެއްވުން . ބޫންބޫންއެޅުވުން . ބޫންއަޑު . ބޫންއެޅުން . ބޫރި . ބޫރިޔާ . ބޫތު . ބޫތުހިފުން . ބޫތުކެއުން . ބޫތުގަތުން . ބޫލޫންވާގަނޑު . ބޫސް . ބޫސްބޫސް . ބޫޑި . ބޫޓު . ބޫޓުޕޮލިސް . ބެހި . ބެހިކޭން . ބެހިގެންދިއުން . ބެހުން . ބެހެނިވެރިން . ބެހެކީނދި . ބެހެއްޓުން . ބެހޭ . ބެނދެވުން . ބެނޑި . ބެނޑިތާން . ބެނޮވުން . ބެނޮވައިގެން . ބެން . ބެންބޮޅު . ބެންކު . ބެންކުކުރުން . ބެންތެޔޮ . ބެންތޭކި . ބެންގު . ބެންޗު . ބެރާންތި . ބެރާންތިއެރުން . ބެރާންތިވުން . ބެރި . ބެރިދެމުން . ބެރު . ބެރުހަމުނާ . ބެރުހުއްޓާލަވަބައި . ބެރުން . ބެރުކަނިގަނޑު . ބެރުކޮޅުބޭލުން . ބެރުއެޅުން . ބެރުއެދުރު . ބެރުއެދުރުކަން . ބެރުއޮނި . ބެރުވެރިން . ބެރުވެރިންނަށް ކެހިދިންލަވަ . ބެރުމުސްކުޅިކަން . ބެރުމުސްކުޅިގޭ ހަންގަނޑު . ބެރުފަށާލަވަބައި . ބެރުފިޔަފާޅި . ބެރުދަނޑި . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ބެރުދެމުން . ބެރުލަވަ . ބެރުގުޑުގުޑާ . ބެރުޖެހުން . ބެރޫ . ބެރެ . ބެރެބެދި . ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް . ބެރެބެދިމަޑި . ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ބެރެބޭވުން . ބެރެކި . ބެރެކިކިއުން . ބެރެކިރައިވަރު . ބެރެވެދި . ބެރެލި . ބެރެޑާވަޑާ . ބެބުޅުން . ބެޅައު . ބެޅަލް . ބެޅެދިލި . ބެޅެދިލްމޭރެ . ބެކްޓީރިއާ . ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ . ބެއި . ބެއިން . ބެއިންދުން . ބެއިވެޔޮ . ބެއްޅަ . ބެއްފިލާ . ބެއްދުން . ބެއްލަ . ބެއްލުން . ބެއްލެވުން . ބެއްސުން . ބެއްސެވުން . ބެއްޔާ . ބެވުން . ބެމަ . ބެދި . ބެދިހަރު . ބެދިގަނޑަ . ބެދުން . ބެދޭމަޅިއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ބެލުން . ބެލޫނި . ބެލެހެއްޓުން . ބެލެނިވެރިޔާ . ބެޑުޝީޓު . ބެޓު . ބެޓެރީ . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނަންވާނީ ހައިވަކަރުއޮޑިއެވެ. . ބެޖު . ބެޗުން . ބޭ . ބޭހެއްތި . ބޭހޯސް . ބޭހޯސްވުން . ބޭނގު . ބޭނޑަ . ބޭނޑި . ބޭނޑު . ބޭނިގަތުން . ބޭނުން . ބޭނުންފުއްދުން . ބޭނުންކުރުން . ބޭނުންވުން . ބޭނުންތެރި . ބޭނެތިވުން . ބޭން . ބޭންދުން . ބޭނގުފަނި . ބޭންޑު . ބޭންޕާޓީ . ބޭރަށްހިންގުން . ބޭރަށްދިއުން . ބޭރަށްލުން . ބޭރާ . ބޭރި . ބޭރިހެދުން . ބޭރު . ބޭރުހުލި . ބޭރުންބޭރަށް . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިވަލެއް ނޯންނާނެ . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިމައެއް ނޯންނާނެއެވެ. . ބޭރުރަބަރު . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޭރުބަނޑޭރި . ބޭރުބަންޑާރަ . ބޭރުބައްތި . ބޭރުބަސް . ބޭރުބޮޑުއަށި . ބޭރުކަނޑު . ބޭރުކިހިލި . ބޭރުކުރުން . ބޭރުއެން . ބޭރުއެރުން . ބޭރުއޮއި . ބޭރުވަޒީރު . ބޭރުވުން . ބޭރުމަތި . ބޭރުމީހާ . ބޭރުމީހުން . ބޭރުމެށުން . ބޭރުފަނާ . ބޭރުފުށް . ބޭރުފުށް އޮމާންކުރުން . ބޭރުފެންޑާ . ބޭރުދަޅި . ބޭރުދަތުރު . ބޭރުދަތުރުކުރުން . ބޭރުދުނި . ބޭރުތެރެ . ބޭރުތޮށި . ބޭރުގެ . ބޭރެ ހެރަހަ . ބޭބަންގާޅީ . ބޭބެ . ބޭބޭންގެ ދަރި . ބޭބޭކަނބަލުން . ބޭބޭކަލުން . ބޭބޭފުޅު . ބޭކަ . ބޭކަނބަލުން . ބޭކަލުން . ބޭކާރު . ބޭކާރުވުން . ބޭކި . ބޭކެނބި . ބޭކެނބިވެޔޮ . ބޭކެނބިފިލާ . ބޭކެންބާވެޔޮ . ބޭއިންސާފު . ބޭއިޚުތިޔާރު . ބޭއް . ބޭއްވުން . ބޭވަރު . ބޭވަފާ . ބޭވަފާތެރި . ބޭވަފާތެރިކަން . ބޭވަފާތެރިވުން . ބޭވުން . ބޭފަރާ ދަތުރު . ބޭފަރުވާ . ބޭފާނު . ބޭފުޅުން . ބޭދަނާ . ބޭދި . ބޭތަރުތީބު . ބޭތެލްމާލު . ބޭލާ . ބޭލިކޭން . ބޭލުން . ބޭގަރާރު . ބޭސް . ބޭސްނެގުން . ބޭސް އަޅާނީ އައްސިމަތީގައެވެ. . ބޭސްއުށް . ބޭސްއެޅުން . ބޭސްފަރުވާކުރުން . ބޭސް ސުންބުލި . ބޭސްހެދުން . ބޭސްބޯޅަ . ބޭސްކަރަ . ބޭސްކަޅު . ބޭސްކުރުން . ބޭސްވެރި . ބޭސްވެރިން . ބޭސްވެރިކަން . ބޭސްވެރިޔާ . ބޭސްމަލަން . ބޭސްފަރުވާ . ބޭސްފިހާރަ . ބޭސްފޮތް . ބޭސްދަމުއި . ބޭސްލުން . ބޭސްގުޅަޖެހުން . ބޭސްގޯނބިލި . ބޭޑު . ބޭޒާރު . ބޭޒާރުކުރުން . ބޭޒާރުވުން . ބޭޚޯސް . ބޭޚޯސްވުން . ބޭޤަރާރުކަން . ބޭޤަރާރުވުން . ބޭޢިއްޒަތް . ބޮހ . ބޮހުމަލަ . ބޮހޮރި . ބޮހޮލާ . ބޮހޮލާކަން . ބޮހޮލާވުން . ބޮށި . ބޮށިފަތް . ބޮށިފިޔަ . ބޮށިގަނޑަ . ބޮށިގަނޑު . ބޮނބި . ބޮނބިހަށޮ . ބޮނބިނަރު . ބޮނބިކަޅިހި . ބޮނބިކާށި . ބޮނބިކީ . ބޮނބިކުނޑި . ބޮނބިކޭލި . ބޮނބިއަރި . ބޮނބިއެޅުން . ބޮނބިއޮޅު . ބޮނބިއޮޑި . ބޮނބިފަންތޮށި . ބޮނބިފަޅި . ބޮނބިފަޅިބޭސް . ބޮނބިފަޅީކެއްސުން . ބޮނބިފަޅީވައި . ބޮނބިފަޅީލޮޑުކަން . ބޮނބިފަޅީތަފާ . ބޮނބިފަތް . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮނބިފާ . ބޮނބިދެލި . ބޮނބިތަޅާމުގުރު . ބޮނބިތަޅާގަނޑު . ބޮނބިތެޅުން . ބޮނބިގަނޑު . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޮނބެ . ބޮނދައިގެންއުޅުން . ބޮނދާލުން . ބޮނދި . ބޮނދު . ބޮނދުން . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން . ބޮނދުދޫނި . ބޮނދޮ . ބޮނގަރަ . ބޮނގޮބޮނގޮ . ބޮނގޮބޮނގޮއެޅުން . ބޮނޑަހިނަ . ބޮނޑަނަ . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޮނޑަބޮލި . ބޮޑަވަކި . ބޮނޑަދިޔަ . ބޮނޑަލޯގަނޑަ . ބޮނޑި . ބޮނޑިބަނުން . ބޮނޑިބަންދަނޑި . ބޮނޑިބަރަނި . ބޮނޑިބަތް . ބޮނޑިބަތްހިރި . ބޮނޑިބަތްހިތި . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ބޮނޑިބަތްގަނޑު . ބޮނޑިބަތްޖެހުން . ބޮނޑިބުއިން . ބޮނޑިބޮނޑިކުރުން . ބޮނޑިބޯ . ބޮނޑިބޯށި . ބޮނޑިކަނދޮޅު . ބޮނޑިކުރުން . ބޮނޑިކުޅުން . ބޮނޑިކެރުވުން . ބޮނޑިކެޔޮފޮތި . ބޮނޑިކޮލި . ބޮނޑިކޮޕީ . ބޮނޑިކޮޕީގާ . ބޮނޑިއެޅުން . ބޮނޑިވަރު . ބޮނޑިވުން . ބޮނޑިމަސް . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮނޑިފޮރުވުން . ބޮނޑިދިނުން . ބޮނޑިތާން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮނޑިތާންދެމުން . ބޮނޑިސޮރު . ބޮނޑު . ބޮނޑުނަގުލަށްވުން . ބޮނޑުނަގުލަށްދިއުން . ބޮނޑުބިސްހިމެރި . ބޮނޑުބިސްމެޓާ . ބޮނޑުބެއްޔައު . ބޮނޑެހި . ބޮނޑެވާމާވާ . ބޮނޑޮރަޅަ . ބޮނޑޮރަޅަގޮނޑި . ބޮނޑޮރާޅަ . ބޮނޑޮބުރު . ބޮނޑޮބޮލް . ބޮނޑޮމޭހި . ބޮނޑޮދިރި . ބޮނި . ބޮން . ބޮންއެޑާބޯޓު . ބޮންފަޅި . ބޮންތާޓު . ބޮންތި . ބޮންތިންޖެހުން . ބޮންތިރަތްކެޔޮ . ބޮންތިކަނދޮޅު . ބޮންތިފަންވަތް . ބޮންތިގަނޑު . ބޮންތިޖެހުން . ބޮންޑަ . ބޮންޑާފާނަ . ބޮންޑޮލަސް . ބޮރި . ބޮބޮބޮބޮ . ބޮޅަލެ . ބޮޅު . ބޮޅުހޫނކު . ބޮޅުހޫކު . ބޮޅުއުކުން . ބޮޅުވޮށި . ބޮޅުފަތި . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ބޮޅުފަތިރޭވުން . ބޮޅުފަތިއަނގޮޓި . ބޮޅުޖެހުން . ބޮޅޮ . ބޮކަށްއެރުވުން . ބޮކަނާ . ބޮކަން . ބޮކަރު . ބޮކަރުއަތަރު . ބޮކަރުމާ . ބޮކަރުގަސް . ބޮކަމަޑި . ބޮކި . ބޮކިނަނު . ބޮކިއެނދުން . ބޮކިއެރުން . ބޮކިއެރުވުން . ބޮކިފަތިގަނޑު . ބޮކިދަނޑި . ބޮކިލުން . ބޮކިޖެހުން . ބޮކުބާރު . ބޮކުސަންބޮނޑި . ބޮކުސާ . ބޮކުސާރުމާ . ބޮކުސާބަނުން . ބޮކުސާބޮނޑި . ބޮކުސިން . ބޮކޮބޮކޮޖެހުން . ބޮކްސިންތެޅުން . ބޮއި . ބޮއިބައްތި . ބޮއިކަނދު . ބޮއިކޮޅު . ބޮއިފައް . ބޮއިފަތާނޑާ . ބޮއިފަތްބުރު . ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ . ބޮއިތިރި . ބޮއިތޮށި . ބޮއިލަރު . ބޮއިލުން . ބޮއިގަނޑު . ބޮއިގައިހިފުން . ބޮއިގަސް . ބޮއް . ބޮއްރަވަ . ބޮއްބޯ . ބޮއްބޯކެޑާ . ބޮއްކަނދި . ބޮއްކަނި . ބޮއްކަންވަޅި . ބޮއްކުރާ . ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން . ބޮއްކޮއްޔާ . ބޮއްކޮރާ . ބޮއްކޮއި . ބޮއްކޮއިފައިވާނެ . ބޮއްވަރު . ބޮއްވާމަޅި . ބޮއްވުން . ބޮއްފަނި . ބޮއްފަތި . ބޮއްދަށަ . ބޮއްދަށަލެއްވުން . ބޮއްތައިލުން . ބޮއްތޮޑާ . ބޮއްތޮޑޮ . ބޮއްލޮއްލޯ . ބޮއްސުންލުން . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮވަނަ . ބޮވައިގަތުން . ބޮވުން . ބޮމަ . ބޮމަށި . ބޮމަކަނދު . ބޮމަކަނދުލިއުން . ބޮމެޔާ . ބޮފަކަށަވަރަނިވުން . ބޮފައިމީހާ . ބޮދަޅު . ބޮދު . ބޮލަށް އެރުން . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން . ބޮލަށްއުނދަގޫވުން . ބޮލަށްވަނުން . ބޮލަށްވައިއެރުން . ބޮލަށްތުރާވުން . ބޮލަށްސަވާރުވުން . ބޮލަރުވުން . ބޮލާކީނި . ބޯލާކޮޅު . ބޮލާކޮޓިޔާ . ބޮލާކޮޓުން . ބޮލާއެރުން . ބޮލާއެޅުން . ބޮލާމަކަނަ . ބޮލާފޮށާއެޅުން . ބޮލާލާޖެހުން . ބޮލި . ބޮލި ދިއްލުން . ބޮލިހި . ބޮލިހިލުން . ބޮލިހިޔަ . ބޮލިރަވަ . ބޮލިރޯވުން . ބޮލިބަނުން . ބޮލިކަން . ބޮލިކިރި . ބޮލިކެ . ބޮލިކެބޮލި . ބޮލިކެއުން . ބޮލިކެއްކުން . ބޮލިކޮއްޓޭ . ބޮލިކޮއްޓޭމުޅި . ބޮލިއްސަތަށި . ބޮލިވަޅު . ބޮލިވުން . ބޮލިމަލާފަތަށްނެށުން . ބޮލިމަލާފަތުނެށުން . ބޮލިމަސް . ބޮލިފަތި . ބޮލިފާ . ބޮލިފުއް . ބޮލިފެން . ބޮލިގަނޑު . ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . ބޮލީ ދަތުރު . ބޮލުހުޅި . ބޮލުރޮދި . ބޮލުރޮދިކެނޑުން . ބޮލުރޯނު . ބޮލުކަށިހެފުން . ބޮލުއެޅުން . ބޮލުފިލާ . ބޮލުފޭލި . ބޮލުފޮތިކޮޅު . ބޮލުގައިއެޅުން . ބޮލުގައިރިހުން . ބޮލެރިހުން . ބޮލެކޮޑިޔާ . ބޮލެވާޅިޖެހުން . ބޮލެޖެހި . ބޮލޮއެރުވިޔާ . ބޮލް . ބޮގޮބޮގޮ . ބޮގޮބޮގޮލުން . ބޮސަރު . ބޮސް . ބޮސްވަރަށްކޮޑުން . ބޮސްދިނުން . ބޮޑަހަނދި . ބޮޑަން . ބޮޑަބަފޯ . ބޮޑަބޭބެ . ބޮޑަބޭއް . ބޮޑައި . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑައްޓާ . ބޮޑަވެލި . ބޮޑަދިޔަ . ބޮޑާދެއްކުން . ބޮޑާ . ބޮޑާހޭކުން . ބޮޑާކަން . ބޮޑާވުން . ބޮޑު . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ މަހާނަގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑު ގަނޑުވަރު . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުހާޖިވެރިކަން . ބޮޑުހިނި . ބޮޑުހިއްތަންގުރާބު . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުހިސާބަށްދިއުން . ބޮޑުހިސާބު . ބޮޑުހިސާބުގައިޖެހުން . ބޮޑުހިޔާކުރުން . ބޮޑުހުންގާނަށްހެދުން . ބޮޑުހުޅު . ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން . ބޮޑުހުއްސަރިބައި . ބޮޑުހޭވަތް . ބޮޑުހޯގުޅާ . ބޮޑުނައިބު . ބޮޑުނަވުރާތީބު . ބޮޑުނަސީބު ފިޔޮހީންޖެހުން . ބޮޑުނާބަ . ބޮޑުން . ބޮޑުންގެމަޖިލިސް . ބޮޑުރާޅުފަށް . ބޮޑުރާކަނި . ބޮޑުރިހި . ބޮޑުރިޔާ . ބޮޑުރުއް . ބޮޑުރެވި . ބޮޑުރޯނު . ބޮޑުރޯނުކަން . ބޮޑުރޯގާ . ބޮޑުބަނޑުއޮޑި . ބޮޑުބަނޑޭރި . ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ބޮޑުބަރަނި . ބޮޑުބަދިގެ . ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . ބޮޑުބަޑި . ބޮޑުބާރީ . ބޮޑުބާރު . ބޮޑުބާލީސް . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުބުނުން . ބޮޑުބުރަކި . ބޮޑުބުރުގާ . ބޮޑުބުމަރު . ބޮޑުބެރު . ބޮޑުބެރުލަވަ . ބޮޑުބެއި . ބޮޑުބޭރަށްހިންގުން . ބޮޑުބޭރު . ބޮޑުބޭބެ . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުބޮލިބެހުން . ބޮޑުބޯ . ބޮޑު ކަނޑޫ . ބޮޑުކަން . ބޮޑުކަންނަ . ބޮޑުކަންނެލި . ބޮޑުކަމުދިއުން . ބޮޑުކަފަ . ބޮޑުކާށި . ބޮޑުކާށިބިނުން . ބޮޑުކާފަ . ބޮޑުކިބާ . ބޮޑުކިބާދާރީ . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ބޮޑުކުނާ . ބޮޑުކުންނާރު . ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ . ބޮޑުކުރުން . ބޮޑުކުކުޅު . ބޮޑުކުޑަކޮޅު . ބޮޑުކެނޑުން . ބޮޑުކެކުރި . ބޮޑުކެޔޮ . ބޮޑުކޭން . ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން . ބޮޑުކޮށުން . ބޮޑު ކޮތަރު . ބޮޑުކޮލި . ބޮޑުކޮޓަރި . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒު . ބޮޑުކޯމަސް . ބޮޑުއަށި . ބޮޑުއަށިކޮޅުއެނދު . ބޮޑުއަރިފަތް . ބޮޑުއަށީޚިތާނުވަޅު . ބޮޑުއަށީހިތާމަވަޅު . ބޮޑުއަކުރު . ބޮޑުއަކުރުން ލިޔުން . ބޮޑުއާވި . ބޮޑުއާވިމެޓާ . ބޮޑުއާވިގަސް . ބޮޑުއާމަނަކަ . ބޮޑުއިންނަފަތް . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޮޑުއީދުމަސް . ބޮޑުއުނގުރިޖެހިފުޅި . ބޮޑުއެސްމާ . ބޮޑުއޮޅަންނަބައިމަތި . ބޮޑުވަރިހަމަ . ބޮޑުވަޅި . ބޮޑުވަޅުބޯކުޅިގަނޑު . ބޮޑުވަކި . ބޮޑުވައި އިނގިލި . ބޮޑުވަތް . ބޮޑުވަޒީރު . ބޮޑުވަޒީރުކަން . ބޮޑުވިނަ . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޮޑުވުން . ބޮޑުވެލިވެޔޮ . ބޮޑުމަހުތެޔޮ . ބޮޑުމަޅު . ބޮޑުމަޅުއޮޅި . ބޮޑުމަޅުމަތި . ބޮޑުމައްސާގު . ބޮޑުމަތާދަތި . ބޮޑުމަތިމަސްތެޔޮ . ބޮޑުމަލާފަތް . ބޮޑުމަސް . ބޮޑުމަސްހިނގުން . ބޮޑުމަސްދުއްވުން . ބޮޑުމަސްތިލަވުން . ބޮޑުމަޖިލިސް . ބޮޑުމަޖިލީހުގައިއެޅުން . ބޮޑުމާމަ . ބޮޑުމާލި . ބޮޑުމާލިނެށުން . ބޮޑުމާލިމީ . ބޮޑުމާލިލަވަ . ބޮޑުމާލޫދު . ބޮޑުމިރުސް . ބޮޑުމިރުސްރިހަ . ބޮޑުމީހަކަށްވުން . ބޮޑުމުރާކި . ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުން . ބޮޑުމުސްކުޅިކަން . ބޮޑުމުސްކުޅިކަމުގެ އަސާ . ބޮޑުމެދުރިޔާ . ބޮޑުމޭބިސްކަދުރު . ބޮޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ބޮޑުފަނި . ބޮޑުފަންކާ . ބޮޑުފަންވަތް . ބޮޑުފަޅޯ . ބޮޑުފައި އިނގިލި . ބޮޑުފަތަފޮޅި . ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން . ބޮޑުފަތަފޮޅިކުނާ . ބޮޑުފަތަފޮޅިއޮޑި . ބޮޑުފަތް . ބޮޑުފަޓާސް . ބޮޑުފާނަ . ބޮޑުފާރު . ބޮޑުފާފަ . ބޮޑުފާތިހާ . ބޮޑުފާގަ . ބޮޑުފިނިހައް . ބޮޑުފިނިހައްގަސް . ބޮޑުފިޔާ . ބޮޑުފުޅަ . ބޮޑުފުފޫ . ބޮޑުފުފޭތަޅައިލުން . ބޮޑުފެހި . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ބޮޑުފޭލި . ބޮޑުފޮތިކެނޑުން . ބޮޑު ދަނޑުމަތި . ބޮޑުދަންމަތި . ބޮޑުދަޅު . ބޮޑުދައިތަ . ބޮޑުދަތި . ބޮޑުދާލިޖެހުން . ބޮޑުދިރި . ބޮޑުދިޔަވުން . ބޮޑުދުން . ބޮޑުދުންބެހުން . ބޮޑުދުންފަތް . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޮޑުދުމާދިޔުން . ބޮޑުދުޢާވެރިކަމުދިޔުން . ބޮޑުދޫނި . ބޮޑުދެލަވަ އެއްކުރާލަވަ . ބޮޑުދޮރޯށި . ބޮޑުދޮޅި . ބޮޑުދޮލަނގުކޮޅު . ބޮޑުދޯލިކުރުން . ބޮޑުދޯލިކެޑުން . ބޮޑުތަރި . ބޮޑުތަރުތީބު . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ބޮޑުތަކުރުފާނު . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޮޑުތަކުރުދަން . ބޮޑުތަކުބީރު . ބޮޑުތަވީދު . ބޮޑުތަދު . ބޮޑުތަގަރި . ބޮޑުތަސްބީހަ . ބޮޑުތާހީދު . ބޮޑުތާކިހާ . ބޮޑުތިނޯސް . ބޮޑުތުރާ . ބޮޑުތުރާވުން . ބޮޑުތެޅުން . ބޮޑުތެލީބައިން . ބޮޑުތޮޅި . ބޮޑުލަކި . ބޮޑުލަވަ . ބޮޑުލަވަބައި . ބޮޑުލާރި . ބޮޑުލިބާސް . ބޮޑުގަސްރަށް . ބޮޑުގާވިޔާ . ބޮޑުގާދޫނި . ބޮޑުގިފިލިކުރުން . ބޮޑުގިތެޔޮފުޅުހެދުން . ބޮޑުގުންބާ . ބޮޑުގުންބާކުރުން . ބޮޑުގުރާބު . ބޮޑުގުގުރީގައި ވާޖެހުން . ބޮޑުގޮތްވުން . ބޮޑުގޯނބިލި . ބޮޑުސަނދުވާ . ބޮޑުސަވާ . ބޮޑުސަމާ . ބޮޑުސާހިބުން . ބޮޑުސާގު . ބޮޑުސިންގާ . ބޮޑުސުވާމީންގެ . ބޮޑު ސޯޅަ . ބޮޑުޒާތުކުޅިގަނޑު . ބޮޑުޙަދަޘް . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިކަން . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިވުން . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިޔާ . ބޮޑުޞަލަވާތް . ބޮޑުޝީނު . ބޮޑުޢީދު . ބޮޑެވައްޓޭބޮޑި . ބޮޑެފާނު . ބޮޑެތި . ބޮޑެތި އެއްޗެއްސަށް ބޮޑެތިރާޅެޗެ. ކުދި އެއްޗެއްސަށް ކުދިރާޅެވެ. . ބޮޑެތިމީހުން . ބޮޑެލި . ބޮޑެގަޑި . ބޮޑޮދޯލިކެނޑުން . ބޮޑޯޅު . ބޮޔަށްގުއިރޭ . ބޮޔާރެންޓު . ބޮޚުސާ . ބޯ . ބޯހަރު . ބޯހަރުކަން . ބޯހަރުވުން . ބޯހަމަކުރުން . ބޯހަމަވުން . ބޯހަލާކު . ބޯހަލާލުން . ބޯހިކޭވަރުވުން . ބޯހިއްކުން . ބޯހިމެނުން . ބޯހިޔާކުރުން . ބޯހިޔާވުން . ބޯހުނި . ބޯހުރިމަޑި . ބޯހެފުން . ބޯހެދުން . ބޯހޭވުން . ބޯހޮވުން . ބޯށި . ބޯށިއައުން . ބޯށިއެޅުން . ބޯށިމައުފުސް . ބޯށިމަސް . ބޯށިފިލުވުން . ބޯށިފިޔަ . ބޯށިގަނޑު . ބޯނށި . ބޯނށިފިއަ . ބޯނބި. . ބޯނބިކޭލި . ބޯނއެބުރުން . ބޯނޑި . ބޯނޑިވިކުން . ބޯނޑިގަނޑެ . ބޯނޓި ކެނދޮޅެ . ބޯނަސް . ބޯނި . ބޯނުބައިވުން . ބޯނެތަށްކުޅުން . ބޯނެތް . ބޯނެތްބައި . ބޯނެތްސޫފި . ބޯންބާ . ބޯންބިކޫނޑި . ބޯންދިނުން . ބޯރަންކަރު . ބޯރާ . ބޯރާއިން . ބޯރާފަތޭރި . ބޯރިވައް . ބޯރިދޫ . ބޯރިދޫބައްތި . ބޯރިދޫކެޑުން . ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް . ބޯރީނދޫބިބީ . ބޯރުދޫ . ބޯރުދޫބައްތި . ބޯބަންފަޓާސް . ބޯބަރުކަން . ބޯބަރުވުން . ބޯބީރިވުން . ބޯބީތާކަން . ބޯބީތާވުން . ބޯބުރާންތިކެއުން . ބޯބުރާންތިވުން . ބޯބުރި . ބޯބެލުން . ބޯބޭނުން . ބޯބޭލުން . ބޯބޭސް . ބޯބޮ . ބޯބޮކުރިންލުން . ބޯބޮޑުހިނި . ބޯބޮޑުކަން . ބޯބޮޑުއާނި . ބޯބޮޑުވުން . ބޯބޮޑުފައިވައް . ބޯބޮޑުފުންނަ . ބޯބޯ . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ބޯބޯކުރިންލުން . ބޯބޯވުން . ބޯބޯމަތިން ނެގުން . ބޯބޯމަތިންބެލުން . ބޯބޯމަތިންގެންދިއުން . ބޯޅަ . ބޯޅަބިން . ބޯޅަކިންކިރިމާ . ބޯޅަކުޅުން . ބޯޅަފިލާގަނޑު . ބޯޅަޖެހިފާނަ . ބޯޅަޖެހުން . ބޯޅު . ބޯކަށިކެޔޮ . ބޯކަނޑާކަށި . ބޯކަން . ބޯކަރުދާސް . ބޯކަޅުކުރާބޭސް . ބޯކަޅުދޫނި . ބޯކަފި . ބޯކިރު . ބޯކިބާ . ބޯކިބާއެޅުން . ބޯކު . ބޯކުރުން . ބޯކުޑަ . ބޯކުޑަވުން . ބޯކެ . ބޯކެހުން . ބޯކެނޑި . ބޯކެނޑިރުފިޔާ . ބޯކެނޑިޔެ . ބޯކެނޑުން . ބޯކެބަލެ . ބޯކެއުން . ބޯކެޔޮ . ބޯކެޔޮކުރި . ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . ބޯކެޔޮމުޑި . ބޯކޮށާކަތުރު . ބޯކޮށާދަތި . ބޯކޮށުން . ބޯކޮޅުބެލުން . ބޯކޮޅުއޮބުން . ބޯކޮސް . ބޯކޮސްވުން . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ބޯއި . ބޯއުނގުޅާފިލާ . ބޯއެނބުރުން . ބޯއެޅުން . ބޯއެއްސުން . ބޯއޮބާފައިދިއުން . ބޯއޮބުން . ބޯއޮމާންކުރުން . ބޯއޮޑުވާންލުން . ބޯއްޓޯ . ބޯއްޖަށްފީނުން . ބޯއްޗި . ބޯވަ . ބޯވެނެތި . ބޯވަބޭންދުން . ބޯވަޅު . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން . ބޯވަޅުއެޅުން . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ބޯވައެޅިރިޔާ . ބޯވައެޅުން . ބޯވައްގަނޑު . ބޯވަމަސް . ބޯވަދިލަމަސް . ބޯވަދެލިމަހަ . ބޯވަތް . ބޯވަޑުވަންލުން . ބޯވަޖެހުން . ބޯވާ . ބޯވާބަލިކަން . ބޯވިނަ . ބޯވިނާ . ބޯވިއްދާ . ބޯވިއްދި . ބޯވިދެފުރޮޅުން . ބޯވުން . ބޯވެލި . ބޯމަޅި . ބޯމައްޗަށް ފަރުބަދައެއް ވެއްޓުން . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ބޯފަޅައިގެންދާވަރުވުން . ބޯފެން . ބޯފެންވަޅު . ބޯފޮޅި . ބޯފޮޅިވިލޭރޭ . ބޯފޮޅިފާތިހާ . ބޯފޮޅިދުވަސް . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ބޯފޮތި . ބޯދަށުދަނޑި . ބޯދަމައިގަތުން . ބޯދާ . ބޯދާބަސް . ބޯދާރާވަޅި . ބޯދާއިރު . ބޯދާގޮތް . ބޯދާޒަމާން . ބޯދި . ބޯދިނުން . ބޯދިގުކުރަން ލެއްވުން . ބޯދިގުކުރުން . ބޯދީބެލުން . ބޯދުންފިނި . ބޯދޮށަށް އޮތުން . ބޯދޮށުން ކަންނެޔޮދެމުން . ބޯދޮށް . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ބޯތަށި . ބޯތަށި ބަގީޗާ . ބޯތަށިމަލާފަތް . ބޯތަށިމަސް . ބޯތަށިމުރާކި . ބޯތަށިގެސް . ބޯތަޅާމަޑި . ބޯތަޅާދޫނި . ބޯތަޅާލޯތަޅާހަދައިގެން . ބޯތެޅުން . ބޯލަބޭ . ބޯލަމިޔަރު . ބޯލާކެޑެ . ބޯލު . ބޯލުން . ބޯލެނބުން . ބޯލްޕެން . ބޯލްޕޮއިންޓް . ބޯގަ . ބޯގަނޑު . ބޯގަންވިލާ . ބޯގަޅާ . ބޯގަފަތް . ބޯގަފަތްކޮޅު . ބޯގަތައިލުން . ބޯގިނަބައި . ބޯގެތުން . ބޯގޮވުން . ބޯސަޑީ . ބޯސާ . ބޯސާބަނުން . ބޯސާލުން . ބޯސާޖެހުން . ބޯސް . ބޯސްމާނު . ބޯސްލެއްވުން . ބޯސްގޮއްވުން . ބޯޑި . ބޯޑިންގު . ބޯޑު . ބޯޑުކުޅިވަރު . ބޯޑެ . ބޯޓި . ބޯޓު . ބޯޓު ކަރުދާސް . ބޯޓުދަތުރުކުރުން . ބޯޓުހޫކު . ބޯޓުނޯޓު . ބޯޓުރިޔާ . ބޯޓުބައްތެލި . ބޯޓުދެލި . ބޯޓުގޯނި . ބޯޖެހިތާ ނަގޫޖަހާފައި ދިއުން . ބޯއްތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ