ގެ ސަފުހާ
ޅ ގެ ރަދީފު
ޅ . ޅަ . ޅަހަނޑޫ . ޅަހީ . ޅަހުއްތު . ޅަދެހި . ޅަނދޮޅު . ޅަނދޮޅުވުން . ޅަންގައޯގަ . ޅަބާޅަ . ޅަބާޅަކަން . ޅަބޭސް . ޅަބޮނޑިބަތް . ޅަކަން . ޅަކާޅުވަސް . ޅަކުދިން . ޅައި . ޅައިރުވާކެޔޮ . ޅައިކަން . ޅައިކުރުން . ޅައިއެޅުން . ޅައިވަނި . ޅައިވުން . ޅައިފަންގެ . ޅައިގާޖެހުން . ޅައީދުމަ . ޅައެޅުން . ޅައެއްޗެއްއެޅުން . ޅައެޑުން . ޅަވަސް . ޅަވިޔަނި . ޅަވުން . ޅަވެގެންއުޅުން . ޅަމަރު . ޅަމަވަން . ޅަމަޑޫ . ޅަމިޔަ . ޅަމެދު . ޅަފަށް . ޅަފަށްއެރުން . ޅަފަށްވެއްޓުން . ޅަފަންގެ . ޅަފަތް . ޅަފީ . ޅަފީވުން . ޅަފުރާ . ޅަދަރަ . ޅަދަރާ . ޅަދަރިބަފަވުން . ޅަދަރިބަފާ . ޅަދަރިބަފާކަން . ޅަދަރިބަފާވުން . ޅަދަރިމައި . ޅަދަރިމައިކަން . ޅަދަރިމައިވުން . ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން . ޅަނދޮޅުކަން . ޅަތުއްތު . ޅަތެލަނގަ . ޅަސަނދު . ޅަޔަށްއެޅުން . ޅަޖެހުން . ޅައުމުރު . ޅާނބު . ޅާބަ . ޅިނދު . ޅިނދުމަތި . ޅިނދުޖެހުން . ޅިއައި . ޅިއްވުން . ޅިއްޕުން . ޅިސް . ޅިސްކުރަދި . ޅިސްކެރެދި . ޅިސްމޮހޮރު . ޅިސްޖެހުން . ޅިސްޖެހެންދެންކެއުން . ޅިޔަ . ޅިޔަނު . ޅިޔަނެގުން . ޅިޔަންބޭބަލިކުޅަ . ޅިޔަންކަން . ޅިޔަންފަހަވެރިކަން . ޅިޔަބެދުން . ޅިޔަކުރެހުން . ޅިޔައަކުރު . ޅިޔައެޅުން . ޅިޔަޖެހުން . ޅީ . ޅީވުން . ޅީދަރިފުޅު . ޅީގޮއްޔެ . ޅެން . ޅެން ލަވަ . ޅެންހެދުން . ޅެންބަހުރުވަ . ޅެންބައި . ޅެންބަސް . ޅެންވެރިން . ޅެންވެރިކަން . ޅޭ . ޅޭނބޫ . ޅޭތް . ޅޮހާރު . ޅޮނގު . ޅޮސް . ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން . ޅޮސްމިޔަރު . ޅޮސްފަނި . ޅޮސްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ