ގެ ސަފުހާ
ކ ގެ ރަދީފު
ކ . ކަހަ . ކަހަހޯނެ . ކަހަށި . ކަހަނބު . ކަހަނބުކަކުނި . ކަހަނބުކޮކާ . ކަހަނބުފަތު މަސައްކަތް . ކަހަނބުފަތް . ކަހަނބުފަލި . ކަހަނބުޖެހުން . ކަހަނަލަ . ކަހަނަގެނޑި . ކަހަނި . ކަހަނު . ކަހަންފިލާ . ކަހަނެގޮނޑި . ކަހަރި . ކަހަރިވަޅި . ކަހަރުވަކު ހަންޑަވާޅި . ކަހަރުވައް . ކަހަބަ . ކަހަޅަ . ކަހައިލުން . ކަހައިގަތުން . ކަހަމަދުރު . ކަހަފަތި . ކަހަފޮނޑަގި . ކަހަފޮޑަގި . ކަހަލަ . ކަހާ . ކަހާރިނދަލި . ކަހާއުޑައު . ކަހާވަޅި . ކަހާވަޅުގަނޑު . ކަހާތަންހިރުވައިވެސްނުލުން . ކަހާލުން . ކަހި . ކަހިޖެހުން . ކަހީނު . ކަހީނުކަން . ކަހުރަބު . ކަހުރާ . ކަހުލޯ . ކަހޯނެ . ކަށަ . ކަށަނި . ކަށަނިރުބަޅަ . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަށަކާންދާލި . ކަށަކިރުމެއުއްދާނަ . ކަށަކުޅަދާނަކަން . ކަށަވަރު . ކަށަވަރުނާމާ . ކަށަވަރުކަން . ކަށަވަރުކުރުން . ކަށަވަރުއެޅުން . ކަށަވަރުވުން . ކަށަވަކި . ކަށަވައް . ކަށަވި . ކަށަވެތި . ކަށަފަތި . ކަށަދަތް . ކަށަދާނަ . ކަށަދާނަކަން . ކަށަލަ . ކަށި . ކަށިހަކުރު . ކަށިހަފައިކެއުން . ކަށިހަތިޔާރު . ކަށިހިނަ . ކަށިހިނި . ކަށިހިތްވަރު . ކަށިހުނބުޅު . ކަށިހުކުޑަލަ . ކަށިހުއިފޮލަނދަ . ކަށިހެރުން . ކަށިހޮއްޕަ . ކަށިނަހަނާ . ކަށިނަރު . ކަށިނާހި . ކަށިނުވިދޭ ދޮން ލުނބޮޔެއްހެން . ކަށިނުޖެހޭ ދޮން ލުނބޮއެއްހެން . ކަށިނޫތޮޅި . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކަށިބަށި . ކަށިބައި . ކަށިބިހި . ކަށިބުރޮޅި . ކަށިބުމަރު . ކަށިބޮނޑު . ކަށިބޮލި . ކަށިބޯ . ކަށިޅޭނބޫ . ކަށިކަން . ކަށިކައްޓަލަ . ކަށިކުނބުރު . ކަށިކުނޑި . ކަށިކުންބަޅަ . ކަށިކުންނާރު . ކަށިކުރަނދު . ކަށިކުޅުން . ކަށިކެޔޮ . ކަށިކެޔޮހޮޅު . ކަށިކެޔޮކުރޮޅި . ކަށިކެޔޮފޮތި . ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި . ކަށިކޭލުފެން . ކަށިކޮކާމަސް . ކަށިކޮތަ . ކަށިކޮތަން . ކަށިކޮތާ . ކަށިކޮލަ . ކަށިކޮލި . ކަށިކޮލް . ކަށިކޯ . ކަށިއަރި . ކަށިއަރޮޅި . ކަށިއިނގިލި . ކަށިއޫރު . ކަށިއެނބޫ . ކަށިއެރުން . ކަށިއެޅުން . ކަށިއޮޑާ . ކަށިވަޅުކަނި . ކަށިވަތް . ކަށިވާލި . ކަށިވިދިރި . ކަށިވިދުރި . ކަށިވެލި . ކަށިމައު . ކަށިމައްސާގު . ކަށިމަތި . ކަށިމަތިއެޅުން . ކަށިމަސް . ކަށިމާ . ކަށިމިޔަރަ . ކަށިމިޔަރު . ކަށިމިޔަރުތެޔޮ . ކަށިފަތި . ކަށިފަތިކައިރި . ކަށިފިލާ . ކަށިފިލުވުން . ކަށިފީރި . ކަށިފެންމަހަ . ކަށިފެލާ . ކަށިފޮހޮނޑަ . ކަށިފޮއްޕި . ކަށިފޮތި . ކަށިދަދު . ކަށިދިއްގާ . ކަށިތިޔާރުކުރުން . ކަށިތުނބި . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކަށިތެލި . ކަށިލަންތާށި . ކަށިލާސޫފި . ކަށިލެވުން . ކަށިގަނޑު . ކަށިގަނޑުޖެހުން . ކަށިގަންޖު . ކަށިގޮނު . ކަށިގޮއްވުން . ކަށިގޮލާ . ކަށިގޯނބިލި . ކަށިސާގު . ކަށިޖެހުން . ކަށީފަރުވާ . ކަށީގައިހިފުން . ކަށުނަމާދު . ކަށުކަށަ . ކަށުކަމާކެމި . ކަށުކޭއޮށް . ކަށުވަތުރިހި . ކަށުވަތުރުއް . ކަށުވަތް . ކަށުފަތުވިހަ . ކަށުފަތް . ކަށޯއް . ކަށް . ކަށްބަކަސަލަ . ކަށްބިން . ކަށްކޮނި . ކަށްވަޅު . ކަށްވަޅުގެ ތުންފަތްމަތީގައި . ކަށްވަތުރުއް . ކަށްވަސް . ކަށްފާ . ކަށްފެންޖެހުން . ކަށްގައު . ކަށްގާ . ކަށްޑަނަ . ކަށްޑަނަޖެހުން . ކަށްޑެވި . ކަށްޑެވިބަނޑަށްވަނުން . ކަށްޑެވިމުޅަދެވި . ކަށްޑޮނު . ކަނބައިދިކިލެގެ . ކަނބައިދިކިލެގެކަން . ކަނބައު . ކަނބަލުން . ކަނބާ . ކަނބާފާނު . ކަނބާދި . ކަނބިލި . ކަނބިލިބަތްޕޮޅި . ކަނބިލިމުރާކި . ކަނބުރު . ކަނބުރުއުނދުން . ކަނބުރުގެ . ކަނބުލު . ކަނބުލޭގެ . ކަނބުލޭގެފާނު . ކަނބުލޮ . ކަނބޮޅި . ކަނބޯ . ކަނދަރާ . ކަނދަވަލިދީނި . ކަނދި . ކަނދިކަމަނާމަސް ތެލުލުން . ކަނދިކެޑެ . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . ކަނދިލި . ކަނދިލިކެޔޮ . ކަނދިލިމައު . ކަނދިލިމާ . ކަނދީޒަކާތް . ކަނދު . ކަނދުރާ . ކަނދުބުޑު . ކަނދުބުޑުލުން . ކަނދުއެޅުން . ކަނދުއޮޅިގަނޑު . ކަނދުވަލުދޫނި . ކަނދުވުން . ކަނދުފަތި . ކަނދުފަތިކެނބުން . ކަނދުފޫޅި . ކަނދުގަނޑަކަށްވުން . ކަނދުގަނޑު . ކަނދުގަނޑުކޭއްތުން . ކަނދޮ . ކަނދޮޅަކަށްހެދުން . ކަނދޮޅަކަށްވުން . ކަނދޮޅު . ކަނދޮޅުފުޅި . ކަނދޮޅުދުލި . ކަނދޮޅުދުލިފަށުވި . ކަނދޮޅުގޮނޑި . ކަނދޮއްކެނޑުން . ކަނދޮއްމަސް . ކަނދޮމިޑި . ކަނދޮގަނޑޮ . ކަނޑަ . ކަނޑަހަލި . ކަނޑަހިނި . ކަނޑަށްނުކުތުން . ކަނޑަކޮސްތެޅުން . ކަނޑަބޭރުވުން . ކަނޑައިއުޅުނބު . ކަނޑައިލުން . ކަނޑައެޅުން . ކަނޑަވަޅި . ކަނޑަދޭހަ . ކަނޑަލަ . ކަނޑާ . ކަނޑާފާހަގަ . ކަނޑި . ކަނޑި އެނބުރުން . ކަނޑި މިޔަރު . ކަނޑިންމަ . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . ކަނޑިންޖެހުން . ކަނޑިބުރި . ކަނޑިކި . ކަނޑިކޮޅުހިފާކަން . ކަނޑިއަޅައި ފުންމައިގަތުން . ކަނޑިއެތިފަހަރު . ކަނޑިވަޅި . ކަނޑިފާރު . ކަނޑިފާރުބޭސް . ކަނޑިތޮޅި . ކަނޑިސަފަ . ކަނޑިސަފޮ . ކަނޑިޔާކަނޑިއެޅުން . ކަނޑީރަސްގެއެއްކަހަލަ . ކަނޑު . ކަނޑު ނީލަން . ކަނޑު އޮޅި . ކަނޑުހަންޑި . ކަނޑުހާ . ކަނޑުހިނގާ ދޫނި . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . ކަނޑުހެޔަށްބޭއްވުން . ކަނޑުހޯގުޅާ . ކަނޑުނޫލަނޑާ . ކަނޑުރާބޮޅު . ކަނޑުރެއްސި . ކަނޑުބަރަވެލި . ކަނޑުބޫރިޔާ . ކަނޑުބެއްދުން . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަނޑުކަކުނި . ކަނޑުކާޅު . ކަނޑުކުކުޅު . ކަނޑުކުލަ . ކަނޑުކުލާ ދެރޮނގު . ކަނޑުކޮޅު . ކަނޑުކޮއްޓި . ކަނޑުކޮތަރު . ކަނޑުކޮސް . ކަނޑުއަނގަމަތި . ކަނޑުއުނިޔަ . ކަނޑުއެންދި . ކަނޑުއޮރި . ކަނޑުއޮޅި ދަތުރު . ކަނޑުއޮޅި ގިރާކުރުން . ކަނޑުވަނުން . ކަނޑުވައިލުން . ކަނޑުވުން . ކަނޑުމަހުމުސަންމާ . ކަނޑުމަތި . ކަނޑުމަތިއެޅުން . ކަނޑުމަސް . ކަނޑުމުޅަދެވި . ކަނޑުމޫނު . ކަނޑުފަޅުފީނުން . ކަނޑުފާނު . ކަނޑުފެނުއެޅުން . ކަނޑުފެން . ކަނޑުފެއްތުން . ކަނޑުފޭރުން . ކަނޑުފޮޑެ . ކަނޑުދަތުރު . ކަނޑުދަތުރުކުރުން . ކަނޑުދުވުން . ކަނޑުދެވި . ކަނޑުތިލަ . ކަނޑުތުރަފަތް . ކަނޑުލަނޑާ . ކަނޑުލަބަރި . ކަނޑުލުން . ކަނޑުލޮނދި . ކަނޑުލޮނު . ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ . ކަނޑުގައިހުއްޓައި އަގުކިޔުން . ކަނޑުގަދަވުން . ކަނޑުގުރުވަ . ކަނޑުގެރި . ކަނޑޫ . ކަނޑޫ ކަކުނި . ކަނޑޫވަޅި . ކަނޑޫފައު . ކަނޑޮ . ކަނޑޮހޮޅި . ކަނޑޯޅި . ކަނޑޯޅިކޮޅު . ކަނޓަ . ކަނަ . ކަނަހަނދުން . ކަނަހަތާ . ކަނަކަދަ . ކަނަކުރި . ކަނައި . ކަނައިކީލި . ކަނައްކު . ކަނައްކުހަމަވުން . ކަނަމަދު . ކަނަމަދު ފޫއެނބުރި . ކަނަމަދު ކޫޑި ބުރަކި . ކަނަދުކަ . ކަނަސްތަރާ . ކަނާ . ކަނާނޮޅި . ކަނާއަތް . ކަނާވައް . ކަނާތް . ކަނާތްކިބަ . ކަނާތްފަރާތް . ކަނި . ކަނިހުރަސްކުރުން . ކަނިހޮޅު . ކަނިބުރުން . ކަނިބުޅި . ކަނިބޭލުން . ކަނިކަނިލުން . ކަނިކަން . ކަނިކުރަދި . ކަނިކުރުން . ކަނިކުރެދި . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަނިކެނޑުން . ކަނިކެރެދި . ކަނިއެޅުން . ކަނިވާ . ކަނިވާގަނޑު . ކަނިވުން . ކަނިފަށް . ކަނިފަށްބުޅި . ކަނިފަށްލީބުޅި . ކަނިގަނޑާ . ކަނިގަނޑު . ކަނިގަނޑުޖެހުން . ކަނީރު . ކަނު . ކަނުހަސަނަށްއަމާފެނުން . ކަނުހިރުގަނޑު . ކަނުހޭވުން . ކަނުކަން . ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން . ކަނުއަނދިރި . ކަނުވުން . ކަނުފަލި . ކަނުލައި އެހުން . ކަނުލޯބި . ކަނެކުރޫ . ކަނެއި . ކަނެއިއްލާ . ކަނެފަތެ . ކަނެފަތެހޫޅެ . ކަނޭ . ކަނޮޅި . ކަނޮމިޑި . ކަން . ކަންހަކަފަލި . ކަންހަކުފަލި . ކަންހިމުން . ކަންހިމެނުން . ކަންހިފާކުޅުން . ކަންހިފުން . ކަންހުޅި . ކަންހުދުކުރުން . ކަންނާޑި . ކަންނި . ކަންނެތް . ކަންނެތްނޮޅި . ކަންނެތްބަލި . ކަންނެތްކަން . ކަންނެތްވުން . ކަންނެތްދެލޮނުމަސް . ކަންނެލި . ކަންނެލިބަލި . ކަންނެލިބޮޑުމަސް . ކަންނެލިކެނޑުން . ކަންނެޔޮ . ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކަންރުއް . ކަންބަހަ . ކަންބަރާ . ކަންބަރާވާގަނޑު . ކަންބަޅި . ކަންބަޅިބަކަރި . ކަންބަޅިގަނޑު . ކަންބަޅިޖެހުން . ކަންބާ . ކަންބުޑި . ކަންބެލުން . ކަންބޮޑުކުރުން . ކަންބޮޑުވުން . ކަންކަހަފަލި . ކަންކަށި . ކަންކަށިމަތި . ކަންކަން . ކަންކަރު . ކަންކަށްޓަށް އަތްދޮވެލުން . ކަންކާ . ކަންކުނި . ކަންކުނިދަތި . ކަންކުން . ކަންކުތި . ކަންކުތިކަން . ކަންކުތިވުން . ކަންކޮޅު . ކަންކޮވާލި . ކަންކޮތި . ކަންކޯހާލި . ކަންއިތުރު . ކަންއިލި . ކަންވަނުން . ކަންވަރި . ކަންވާރު . ކަންވާރުފުރުވުން . ކަންވުން . ކަންވެ ނަން ނުވިޔަސް ކަންނުވެ ނަންނުވާށެވެ . ކަންވެރިން . ކަންވެރިކަން . ކަންމަތި . ކަންމިން . ކަންމެރުން . ކަންފަހި . ކަންފަހިކުރުން . ކަންފަހިވުން . ކަންފަށާ . ކަންފަތި . ކަންފަތިވުން . ކަންފަތިފޫޅު . ކަންފަތިލަވަ . ކަންފަތިލެލި . ކަންފަތުކޮރު . ކަންފަތުއުނގުރި . ކަންފަތުވޮށިފަށް . ކަންފަތުމުދި . ކަންފަތުފޫޅު . ކަންފަތުތޫރި . ކަންފަތް . ކަންފަތް ހިކާ . ކަންފަތް ބާގަ . ކަންފަތް ތާކިހާ . ކަންފަތްބަގީޗާ . ކަންފަތްވެން . ކަންފަތްތޮޅި . ކަންފަތްގަނޑު . ކަންފަތްގޮށި . ކަންފަތްޕުޅަށް އެރުވުން . ކަންފަލި . ކަންފަސޭހަވުން . ކަންފަސޭހަކަން . ކަންފަސޭހަ . ކަންފި . ކަންފިލާ . ކަންފުޅި . ކަންފުޅު . ކަންފޮޅުން . ކަންދީއެހުން . ކަންދު . ކަންދެއްކުން . ކަންދޮށް . ކަންދޮސް . ކަންތަކުކިޔުން . ކަންތައް . ކަންގަނޑު . ކަންގަތި . ކަންގަތިކޮލި . ކަންގާ . ކަންގިލި . ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ . ކަންޏާކަގަ . ކަންސަމާ . ކަންޑެވިރޮދި . ކަންޒަށްލުން . ކަންޒު . ކަންޒުހެދުން . ކަންޒުކަހަބު . ކަންޒޫރި . ކަންޒޫރިކިޔެވުން . ކަންޓަހުޅެ . ކަންޓަރަކު . ކަންޓަރަކުކުރުން . ކަންޓުރޯލު . ކަންޓުރޯލުކުރުން . ކަންޓްރޯލްޓަވަރު . ކަންޕައުންޑަރު . ކަރަ . ކަރަނަ . ކަރަންކާ . ކަރަންފޫ . ކަރަންފޫއާވި . ކަރަންފޫދޮރޯށި . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރަންޓީނުފިލުން . ކަރަންޓީނުދިދަ . ކަރަންޓު . ކަރަންޓުލުން . ކަރަންޓުސިޑި . ކަރަރު . ކަރަބު . ކަރަކަންދާލި . ކަރަކުޝަން . ކަރަކެޑުން . ކަރައިންޖެހުނު ގޮތް . ކަރައިމަގޫ . ކަރައެޑާފަލި . ކަރަވެހިކަން . ކަރަވެރިމަސް . ކަރަމަނަ . ކަރަމަތި . ކަރަމަތިއައުން . ކަރަފެހުން . ކަރަދަންމަ . ކަރަދު . ކަރަދުބަރަދު . ކަރަގޮނޑު . ކަރާ . ކަރާނީ . ކަރާނީކަން . ކަރާރާބޮނދި . ކަރާބު . ކަރާބުވުން . ކަރާކަނބިލި . ކަރާކަންވާރު . ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން . ކަރާކަރުޖައްސައި ސަލާންކުރުން . ކަރާމަތް . ކަރާމަތްތެރި . ކަރާމާތް . ކަރާމާތްތެރިކަން . ކަރާދުނބުރި . ކަރާދެލި . ކަރާލުން . ކަރާސީނުތެޔޮ . ކަރި . ކަރިބަރި . ކަރިކަނޑާކަށި . ކަރިވާރު . ކަރިމައުޖެހުން . ކަރިގަނޑު . ކަރީދި . ކަރު . ކަރުހަކުރު . ކަރުހިއްކުން . ކަރުހިފުން . ކަރުނަ . ކަރުނައެޅުން . ކަރުނަވަޅު . ކަރުނަގޭސް . ކަރުނާމާޓަރު . ކަރުނާލު . ކަރުނި . ކަރުނު . ކަރުނުރާ . ކަރުބޮލަކު . ކަރުބޮލަކުއެސިޑު . ކަރުބޮލިކު . ކަރުކަށަ . ކަރުކަނޑާކަށި . ކަރުކަން . ކަރުކަރުންއެޅުން . ކަރުކުރަނޑި . ކަރުކެހުން . ކަރުކެނޑުން . ކަރުކެނޑޭވަރުވުން . ކަރުކެއްސުން . ކަރުކޮންނަރަހަ . ކަރުކޮވާ . ކަރުއިތާ . ކަރުއެޅުން . ކަރުއެލުން . ކަރުވަޅު . ކަރުވިހަ . ކަރުވުން . ކަރުމާ . ކަރުފަށް . ކަރުފަށްއެޅުން . ކަރުފަށްފިލާ . ކަރުފައި އަޅާވަރިވުން . ކަރުފައްޓަރު . ކަރުފަތުވިހަ . ކަރުފަތުވެހަ . ކަރުފިލާ . ކަރުފެލުން . ކަރުފޮޅު . ކަރުފޮތި . ކަރުފޮޑެ . ކަރުދަންޖެހުން . ކަރުދާހުކުނާ . ކަރުދާހު ތަށި . ކަރުދާސް . ކަރުދާސްކަފާދަތި . ކަރުދެމުން . ކަރުތާ . ކަރުތާފަތު ވިހަ . ކަރުތާފަތް . ކަރުތާފަތްގަނޑު . ކަރުތެރެ . ކަރުތެޔޮ . ކަރުތެޔޮފުޅި . ކަރުލުން . ކަރުގަނޑު . ކަރުގައި އަޅައިގަތުން . ކަރުގައިއެޅުން . ކަރުގިލޭ . ކަރުގޮހޮރު . ކަރުސާތު . ކަރެވިޔާއްދަ . ކަރެފޮއްތާ . ކަރެދާހެމަލާ . ކަރޭރަމަސް . ކަރޮނެވިދާ . ކަރޮކެރުން . ކަރޮފަތި . ކަރޮފާ . ކަރޮފެހުން . ކަބަރާދިއުން . ކަބަރު . ކަބަރުބެލުން . ކަބަރުކުރުން . ކަބަރުވުން . ކަބަރުޖެހުން . ކަބަރެދަބަރެ . ކަބަސް . ކަބަޑު . ކަބާ . ކަބާކީރު . ކަބި . ކަބީލާ . ކަބީލާފުލުސް . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކަބުޅު . ކަޅަ . ކަޅަހަނދި . ކަޅަހުނބުޅި . ކަޅަށްޖެއްސުން . ކަޅަނގާރި . ކަޅަންމަސް . ކަޅަރި . ކަޅަބޮނޑަ . ކަޅަކި . ކަޅަކިރިފޮހޮނޑަ . ކަޅަވަތިމިއަރު . ކަޅަމަސް . ކަޅަފޮހަނޑަ . ކަޅަތުނބޮޅަ . ކަޅަލަ . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅާކުރުން . ކަޅި . ކަޅިހި . ކަޅިހިންގުން . ކަޅިހިއަބު . ކަޅިހުރަސްވުން . ކަޅިހުއްޓުން . ކަޅިރަވަ . ކަޅިރަވަތޫނު . ކަޅިރަވަތޫނުކަން . ކަޅިބިތް . ކަޅިކުރުން . ކަޅިއުކުން . ކަޅިއެރުން . ކަޅިއެޅުން . ކަޅިވަތް . ކަޅިވިދުން . ކަޅިވުން . ކަޅިވެޔޮ . ކަޅިމަތި . ކަޅިމަތިބެލުން . ކަޅިމަސް . ކަޅިފުށީކަލޭގެކޮކަޑި . ކަޅިތަ . ކަޅިސް . ކަޅިޔަމަސްދޫނި . ކަޅިޖެހުން . ކަޅު . ކަޅުހަނޑޫ . ކަޅުހަން . ކަޅުހިނި . ކަޅުހިއްތަން . ކަޅުހުނބުޅު . ކަޅުހުއްތު . ކަޅުހުއްތުމޭވާ . ކަޅުރާބޮނދި . ކަޅުރުމާ . ކަޅުރޮނޑު . ކަޅުބަބުރު . ކަޅުބަޅިނދު . ކަޅުބިލަމަސް . ކަޅުބިޑި . ކަޅުބު . ކަޅުބުޅާ . ކަޅުބޮކަރު . ކަޅުކަނދިލި . ކަޅުކަނދު . ކަޅުކަން . ކަޅުކަޅި . ކަޅުކައްޅަ . ކަޅުކާވިޔާ . ކަޅުކޫޑި . ކަޅުކޭ . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު . ކަޅުއަލަ . ކަޅުއެރުން . ކަޅުއަޅިކުލަ . ކަޅުއޮށަނި . ކަޅުއޮށް . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށްކާފަރުންއެރިހެން . ކަޅުވަކަރު . ކަޅުވާފާނު . ކަޅުވުން . ކަޅުވެން . ކަޅުވެލި . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކަޅުމަސް . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ކަޅުމާބުރު . ކަޅުމާވަހަރު . ކަޅުމާދޫނި . ކަޅުމިރުސް . ކަޅުމިޔާނގު . ކަޅުމީހުން . ކަޅުމުގު . ކަޅުފަސް . ކަޅުފާނަ . ކަޅުފުރުއް . ކަޅުފޫރޮނޑު . ކަޅުފޮނިޔަމަސް . ކަޅުފޮއި . ކަޅުފޮއިމޫސުން . ކަޅުދިރި . ކަޅެދެޔާޖެހުން . ކަޅުތިލަ . ކަޅުތުއިތުއި . ކަޅުލަނޑާ . ކަޅުތުއްތު . ކަޅުތެޔޮ . ކަޅުގަނދަކޯޅި . ކަޅޫ . ކަޅެހުޓެ . ކަޅެކޭލެ . ކަޅެއަލަ . ކަޅެއޮޓަނި . ކަޅެވާހައްޕުނޑި . ކަޅެވެމެ . ކަޅެމަސްދޫނި . ކަޅެގަނދެކޯޅި . ކަޅޭ . ކަޅޭލަމަސް . ކަޅޮއަލަ . ކަޅޮވާ . ކަޅޮމޭރެ . ކަޅޮދީނި . ކަޅޯއް . ކަކަރުން . ކަކަ ކަކައަޅައިހުނުން . ކަކަވާރުބައި . ކަޅަލަފިލާ . ކަކާ . ކަކާރަ . ކަކާރަނެގުން . ކަކާބޭކަލުން . ކަކާކަން . ކަކާކޮއި . ކަކާތަށްއެރުން . ކަކާތުއުކުޅު . ކަކިޑި . ކަކުނި . ކަކުނިބަލި . ކަކުލަށްދިއުން . ކަކުޑު . ކަކޫ . ކަކޫގާތުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެ . ކައި . ކައިށި . ކައިށިމަހަ . ކައިށިމަސް . ކައިށިތެލް . ކައިށިޖެހުން . ކައިރާތްކުރުން . ކައިރި . ކައިރިހެދުން . ކައިރިންއެޅުން . ކައިރިއެޅުން . ކައިރިވުން . ކައިރިފަށް . ކައިރިޔާ މަޑޫ . ކައިރު . ކައިރުރިނދަލި . ކައިރުބޮލި . ކައިރުވުން . ކައިބޮއި އުޅެވޭވަރުވުން . ކައިކޯޅި . ކައިވަ . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކައިވަތުދެކޮޅުއަނގޫފުރަ . ކައިވަތުތަށި . ކައިވަތް . ކައިވަތްއަޅާފަނި . ކައިވުޅި . ކައިވެނި . ކައިފިއެއްޗަކާ ބޭރިވެސް ނުމޮށޭނެ . ކައިދާ . ކައިދާ އެޅުވުން . ކައިތުވައް . ކައިތުވައްބަޑި . ކައިގެންކާން . ކައު . ކައުނި . ކައުންޓަރު . ކައުޅަންނާކިލެގެ . ކައުޅު . ކައުޅުހީނާ . ކައުކަން . ކައުޑާކޭވައް . ކައުޑާއަނބުލު . ކައުޑާތޮނަ . ކައުޑު . ކައުޘަރު . ކައޮނި . ކައް . ކައްބާބު . ކައްޅަ . ކައްޅި . ކައްޅިކުއްޅިވުން . ކައްކަކާކޯ . ކައްކަތަޅައި . ކައްކާބަދިގެ . ކައްކާޅު . ކައްކިކާލި . ކައްކޮނި . ކައްކޮޅު . ކައްކޮއްޓާ . ކައްވާ . ކައްވާދު . ކައްވާދުކެނޑުން . ކައްވާދުއެޅުން . ކައްފާރަ . ކައްފާރަދިނުން . ކައްދަރުފޮތި . ކައްދިން ހިސާބު . ކައްތިރި . ކައްތިރިކުރުން . ކައްތިރިއެޅުން . ކައްތިރިވުން . ކައްތިރިމައްތިރި . ކައްތިރިމުދި . ކައްތުރަ . ކައްތޯލަ . ކައްލި . ކައްލިހިންބޯލު . ކައްލިފޯ . ކައްގަނޑު . ކައްސައި . ކައްސައިލުން . ކައްސިރި . ކައްޓަވަޑާން . ކައްޓަފުޅި . ކައްޓަފުޅި ކަޅުއޮށް . ކައްޓަފުޅިމިޔަރު . ކައްޓަފޫޅި . ކައްޓަލަ . ކައްޓަލަ މުގުރާން . ކައްޓާ . ކައްޓާފައްލާ . ކައްޓި . ކައްޓިބަލި . ކައްޓިކުނބުރު . ކައްޓޫރި . ކައްޓެޅި . ކައްޓެލަކަލިޔާ . ކައްޔާލު . ކައްޕަތް . ކައްޕި . ކައްޕިތާނު . ކައްޕު . ކައްޕުކެނޑިތަން . ކައްޕުކެނޑުން . ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ . ކައްޗަރު . ކައްޗަރުވުން . ކައްޗަލަ . ކައްޗާ . ކައްޗާކަން . ކައްޗާއެޅުން . ކައްޗާވުން . ކައްޗާދަވާދު . ކައްޗާދުވުން . ކައްޗީ . ކައްޗޭ . ކައްޗޭބޯ . ކަވަންސަރާ . ކަވަރު . ކަވަރުނާ . ކަވަރުމަޑޫ . ކަވައްކެނޑުން . ކަވައްސަރާ . ކަވާ . ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން . ކަވާބު . ކަވާބުކުރުން . ކަވާފުޅި . ކަވާސާ . ކަވާސާވުން . ކަވާޖެހުން . ކަވި . ކަވިކަން . ކަވިކަންތައް . ކަވިއެޅުން . ކަމަށް . ކަމަށްހެދުން . ކަމަށްކަމޭހިތުން . ކަމަށްކަމޭ ހީކުރުން . ކަމަށްއިސްވުން . ކަމަނަ . ކަމަނާ . ކަމަނާތެލި . ކަމަންދު . ކަމަރާ . ކަމަރީ . ކަމަރީވުން . ކަމަރު . ކަމަރުބަނދެލުން . ކަމަރުބަނުން . ކަމަރުބަންދު . ކަމަޅަ . ކަމަޅަފެޅުން . ކަމަޅި . ކަމަޅިމަތީ . ކަމަޅިފެޅުން . ކަމަކަށްހެދުން . ކަމަކަށްވުން . ކަމަކު . ކަމަކުން . ކަމަކުދާކަށްނެތް . ކަމާ . ކަމާބަހާ . ކަމާބަހާހުރުން . ކަމާކަންފަށާ . ކަމާކެމި . ކަމާވުން . ކަމާލުކުރުން . ކަމިރު . ކަމިޝަން . ކަމީނާ . ކަމީނާކަން . ކަމީނާވުން . ކަމީރު . ކަމީރުކުރުން . ކަމީރުވުން . ކަމުންރެކުން . ކަމުންދުރުކުރުން . ކަމުންދުރުވުން . ކަމުކާމު . ކަމުކިޔުން . ކަމުވޮށި . ކަމުވޮށިނުވޮށި . ކަމުވޮށިވުން . ކަމުފޮޅުން . ކަމުދާކަށްނެތް . ކަމުދިޔައުން . ކަމުދިޔުން . ކަމެކޭހީނުވުން . ކަމެއް . ކަމެއްދަމެއް . ކަމެއްދަމެއްބޮޑުވުން . ކަމޭހިތުން . ކަމޭހީކުރުން . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކަފަންސާ . ކަފަބަނޑިޔަލަށް އަތްބޭނުން . ކަފަބުރު . ކަފަކަފުން . ކަފަވުން . ކަފަދާންމަތިވުން . ކަފަދިއްގާ . ކަފަތަޅާމަޅި . ކަފަތެޅުން . ކަފަތޮޅި . ކަފަލުން . ކަފަގަނޑު . ކަފަގާނު . ކަފަޖެހުން . ކަފާޅަ . ކަފާޅަކެކުން . ކަފާސް . ކަފާސްވުން . ކަފާސްތޮޅި . ކަފާސްލުން . ކަފާސްގަނޑު . ކަފި . ކަފިހި . ކަފިހިހުރަސް . ކަފިހިކޯމާޅި . ކަފިހިމަސް . ކަފިކަފި . ކަފިކަފިވުން . ކަފިކެޑުން . ކަފިކޮޅު . ކަފިއޮޅިގަނޑު . ކަފިވަޅު . ކަފިވައްގަނޑު . ކަފިވުން . ކަފިފޮތި . ކަފިދަނޑި . ކަފިގަނޑު . ކަފު . ކަފުން . ކަފުންކުރުން . ކަފުންފޮތި . ކަފުންލުން . ކަފުރު . ކަފުރުއަޅައި . ކަފުރުތޮޅި . ކަފުއޮޑި . ކަފުދަޑުކު . ކަފުލޯ . ކަފުލޯއަޑު . ކަފުލޯދުންމާރި . ކަފުސާސް . ކަފުޖެހުން . ކަފޭރާ . ކަދަރާތު . ކަދަރާތުގެ ކެނޑުން. . ކަދަޅާ . ކަދައްބުލި . ކަދާ . ކަދާކެނޑުން . ކަދާއަޑި . ކަދާމާލި . ކަދީދާ . ކަދުން . ކަދުރު . ކަދުރުރުއް . ކަދުލޯކަ . ކަދޫ . ކަދެ . ކަތި . ކަތިރިނދަލި . ކަތިރިޔައު . ކަތިރިޔާ . ކަތިބަސް . ކަތިކަނި . ކަތިއެޅުން . ކަތިވަރުވުން . ކަތިވަޅި . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ . ކަތިވަދު . ކަތިވުން . ކަތިމެއްލަ . ކަތިފަތޮޅު . ކަތިލުން . ކަތިލޮލުންބެލުން . ކަތިބަސް . ކަތީބު . ކަތީބުބައި . ކަތީބުކަން . ކަތީބުފަތްކޮޅު . ކަތީބުފޮށާ . ކަތުން . ކަތުރަންގެ . ކަތުރާން . ކަތުރު . ކަތުރުކަށިގަނޑު . ކަތުރުމަސް . ކަތުރުމަޑަ . ކަތުރުމުރަނގަ . ކަތުރުފަނި . ކަތެރާން . ކަތެއް . ކަތްދަ . ކަލަ . ކަލަން . ކަލަންބޮކަރު . ކަލަންބޮކަރުއާރުދަރު . ކަލަންމަބޮކަރު . ކަލަންޑަރު . ކަލަރު . ކަލަރުބިބީ . ކަލަކުޓަރު . ކަލައިކުރުން . ކަލަމަބޮކަރު . ކަލަމިންޖާ . ކަލަމިދި . ކަލަމިދިވުން . ކަލަމީކުނބު . ކަލަމީކުންދާން . ކަލަމުކުރުން . ކަލަގޮވުން . ކަލާ . ކަލާނގެ . ކަލާނގެރަސްކަންފުޅު . ކަލާކޮ! . ކަލާކޮއްޓަކައި . ކަލާކޮއްޓަކައިގޮވުން . ކަލާމުފުޅު . ކަލާސީ . ކަލާސީ ހަނޑޫ . ކަލާސީން . ކަލާސީކަން . ކަލިވަތް . ކަލިމަ . ކަލިމަކެނޑުން . ކަލިމަތިމުގުރު . ކަލިމްބޮކަރު . ކަލިޔާ . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ކަލު . ކަލުފާތު . ކަލުފާތުކުރުން . ކަލެޔާ . ކަލޭ . ކަލޭމެން . ކަލޭގެ . ކަލޭގެފާނު . ކަލޯ . ކަލްކަޓަރާ . ކަލްކިއުލޭޓަރު . ކަލްމީ . ކަގަ . ކަސަބުނެގުން . ކަސަބުބޯވަޅު . ކަސަބުކަން . ކަސަބުމުންޑު . ކަސަބުތާކިހާ . ކަސަބުގަނޑު . ކަސަބުޖެހި ފޭލި . ކަސާރީކުރާ . ކަސިޔާރު . ކަސިޔާރުއެރުން . ކަސިޔާރުވުން . ކަސީރާ . ކަސީދާ . ކަސީދާކުރުން . ކަސް . ކަސްހުވަނދުވާނި . ކަސްރަތު . ކަސްރަތު ކުރުން . ކަސްރު . ކަސްރު ހެދުން . ކަސްބައްޑެލަ . ކަސްބައްޑެލެ . ކަސްބިހި . ކަސްބީ . ކަސްބީބަލި . ކަސްބޮލެ . ކަސްބޮލް . ކަސްބޯ . ކަސްބޯވަ . ކަސްކަސާ . ކަސްކޫލަ . ކަސްއެޅުން . ކަސްވާނަ . ކަސްމަތި . ކަސްމަތިން ދިނުން . ކަސްމަތިން ދިއުން . ކަސްމަތިޖެހުން . ކަސްމުލިހި . ކަސްފަނި . ކަސްފާނަ . ކަސްފޮޅު . ކަސްދައި . ކަސްތަޅު . ކަސްތަޅުއެޅުން . ކަސްތާ . ކަސްތޫރި . ކަސްތޮޅު . ކަސްތޮޅުއެޅުން . ކަސްގަނޑު . ކަސްގައު . ކަސްގަލެ . ކަސްގަލް . ކަސްގާ . ކަސްގޮހޮރު . ކަސްސުރި . ކަސްޓަމު . ކަޑަ . ކަޑަފަތް . ކަޑަހިނި . ކަޑަނެބަތެ . ކަޑަބޮއް . ކަޑަބޮއްޖެހުން . ކަޑަކަ . ކަޑަކަން . ކަޑަކަބަނުން . ކަޑަކައެއްލުން . ކަޑަކަޖެހުން . ކަޑައްތު . ކަޑައްތުކުރުން . ކަޑައްތުވުން . ކަޑަވުން . ކަޑަމަށްނެގުން . ކަޑަތެޅުން . ކަޑަޖެހުން . ކަޑާ . ކަޑި . ކަޑިރާބަޑޮ . ކަޑިބުރެ . ކަޑިފަށަލަ . ކަޑިތާރު . ކަޑިތާރުލުން . ކަނޑުއޮރި . ކަޑެލެ . ކަޑޮ . ކަޓަރު . ކަޓަކަރާ . ކަޓަކަރާމަތި . ކަޓާރި . ކަޓާރިބޮލި . ކަޓާރީ . ކަޓިޅޭނބޫ . ކަޓިކައްދާލު . ކަޓިކުނބުރެ . ކަޓިފީރެ . ކަޓު . ކަޓުކަން . ކަޓުވުން . ކަޓުމުއްލާ . ކަޓޫރާ . ކަޓެނަމާދެ . ކަޓެވަރެ . ކަޖުރު . ކަޖުޅު . ކަޖޫ . ކަޗަޑާ . ކަޗަޑާކަން . ކަޗަޑާވުން . ކަޗޭރި . ކަޗޯރު . ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅު . ކަޢުބާ . ކާ . ކާހި . ކާހިނު . ކާށި . ކާށިހިކާ . ކާށިބިސްކޯދު . ކާށިކިރު . ކާށިވަޅި . ކާށިވާރުރޯނު . ކާށިމޫސުން . ކާށިފަތި . ކާށިތެޔޮ . ކާށިގިތެޔޮ . ކާށިގެ . ކާށިޖެހުން . ކާނހައްފަލި . ކާނހިވުން . ކާނށި . ކާނށިކޮތަން . ކާނށިމޭރެ . ކާނއޭ . ކާނލޯ . ކާނޓު . ކާނޓުމަހަ . ކާނޓުމޭރެ . ކާނޓުމޭރެތެލެ . ކާނަލް . ކާނާ . ކާނި . ކާނިވަލް . ކާނިވާ . ކާނު . ކާނެޔާ . ކާންހެދުން . ކާންނާ . ކާންނާކަން . ކާންނުރަ . ކާންއެޅުން . ކާންދިނުން . ކާންތި . ކާންޏަ . ކާންޏޭރަ . ކާރަނު . ކާރަރު . ކާރައްކަ . ކާރިޔާ . ކާރު . ކާރުބާރު . ކާރުއްޕުން . ކާރުދަ . ކާރުދަވެރިން . ކާރުސާނާ . ކާރުސާނާކަން . ކާރުސާނާވުން . ކާރުޚާނާ . ކާބަނދި . ކާބަފައިން . ކާބަފައިޒަމާން . ކާބޮލިއަންނާރު . ކާބޮލިއަރޮޅި . ކާބޯނޮޅި . ކާބޯތަކެތި . ކާޅަ . ކާޅަލަ . ކާޅިވައް . ކާޅު . ކާޅުހީނާ . ކާޅުރަން . ކާޅުބު . ކާޅުކަން . ކާޅުކުންނާރު . ކާޅުކެހަ . ކާޅުކޮށުން . ކާޅުކޮވެލި . ކާޅުވަސް . ކާޅުވުން . ކާޅުމުރަނގަ . ކާޅުމުރާކި . ކާޅުމުޅޯށި . ކާޅުމުގޯލި . ކާޅުފުރަހަނި . ކާޅުފުރަޔަށްއެރުން . ކާޅުދަދު . ކާޅުދުޅަ . ކާޅުދޮންކެޔޮ . ކާޅުތުން . ކާޅުލުނބޯ . ކާކަ . ކާކަށް . ކާކާ . ކާކާލުން . ކާކީ . ކާކު . ކާކޮއި . ކާއު . ކާއްބަ . ކާވި . ކާވިޔާ . ކާވިޔާގަނޑު . ކާވެނި . ކާވެނިހެދުން . ކާވެނިރަން . ކާވެނިބަތް . ކާވެނިބެއްދުން . ކާވެނިކުރުން . ކާވެނިވުން . ކާވެނިމަތީ ތިންގަނޑެތި . ކާވެނިޚުޠުބާ . ކާވެނީގެރޮނގު . ކާމަރަނގަ . ކާމަސް . ކާމަސްތުރަ . ކާމިނީ . ކާމިނީޕޫލް . ކާމިލު . ކާމިލުކަން . ކާމިލުވުން . ކާމިޔާބީ . ކާމިޔާބު . ކާމިޔާބުވުން . ކާފަ . ކާފަރަބުރު . ކާފަރު . ކާފަރުކަން . ކާފަރުމަތާ . ކާފަރުތޮޅި . ކާފަރުޖިންނި . ކާފަމާމަރަހަ . ކާފައިބެ . ކާފައިތަ . ކާފަދަރިފުޅު . ކާފާވުން . ކާފާމާމާވުން . ކާފިރު . ކާފިޔާ . ކާފު . ކާފުކުރުން . ކާފޫރު . ކާފޫރު ވަކަރު . ކާފޫރުރޮށި . ކާފޫރު އާވި . ކާފޫރުމެޓާ . ކާފޫރުތެޔޮ . ކާފޫރުތޮޅި . ކާފޫރުގަސް . ކާފޯ . ކާދު . ކާތަށްޓަށްވެލިއެޅުން . ކާތިބާ . ކާތިބު . ކާތިބުކަން . ކާލަނރުނދު . ކާލަނގަ . ކާލާ . ކާލި . ކާލިކެނޑުން . ކާލިއެޅުން . ކާލިގަނޑު . ކާލިގަނޑުމިޔަރު . ކާލިޖެހުން . ކާލު . ކާގަނޑު . ކާގެ . ކާސި . ކާސިންޖީ . ކާސިކުރުން . ކާސިމަޖާ . ކާސިމަޖާނެށުން . ކާސިމަޖާކުރުން . ކާސިމަޖާލަވަ . ކާސިމު . ކާސުއެޑުން . ކާސް . ކާސްކިޔުން . ކާޑު . ކާޑުންކެނޑުން . ކާޑުބަދަލުކުރުން . ކާޑުބަލި . ކާޑުމަސްބައި . ކާޑުދަތުރު . ކާޑުގެ . ކާޓު މިޔަރު . ކާޕީ ދެލި . ކާޖާ . ކިހަ . ކިހައި . ކިހައް . ކިހައްރަހަ . ކިހައްގަނޑު . ކިހައްޑިޔަ . ކިހަވަރޮ . ކިހަވައް . ކިހަސް . ކިހަސްރަހަ . ކިހަސްކަން . ކިހަސްކުނޑި . ކިހަސްވުން . ކިހާ . ކިހާއް . ކިހާދޫގުރާބު . ކިހިނަކުން . ކިހިނެއް . ކިހިޅިބިސީ . ކިހިލާ . ކިހިލި . ކިހިލިފަތި . ކިހިލިފަތްދޮށް . ކިހިލިޖެހުން . ކިހިލްދަށޮ . ކިހުނު . ކިހުނުބަލި . ކިހުޅި . ކިހެޅި . ކިހެއްވެރި . ކިނބި . ކިނބިހި . ކިނބިހިނި . ކިނބިހިއެޅުން . ކިނބިކާށި . ކިނބިފަންގެ . ކިނބިސް . ކިނބޫ . ކިނދާލަނޑާ . ކިނދި . ކިނދު . ކިނދުބޯ . ކިނދުކާށި . ކިނދުއިސްތަށި . ކިނދުފާރު . ކިނަގެ . ކިނާރި . ކިންކިރު . ކިރަ . ކިރަކޯޅި . ކިރާހަނޑޫ . ކިރި . ކިރިހުން . ކިރިނި . ކިރިކިރި . ކިރިކެޓު . ކިރިކެޓްބޯޅަ . ކިރިއަލަ . ކިރިއްސުން . ކިރިއްޔާ . ކިރިއްޔާކުރުން . ކިރިމުކޭކަރު . ކިރިފޮހޮނޑަ . ކިރިފޮހޮނޑަވެޔޮ . ކިރިތާލިގޫ . ކިރިލި . ކިރިސް . ކިރިޔަކިރިޔާ . ކިރިޔާ . ކިރިމު . ކިރު . ކިރުހިއްޕި . ކިރުނު . ކިރުނުގޮނޑި . ކިރުން . ކިރުރިހަބަތް . ކިރުރޮދި . ކިރުރޮދިޖެހުން . ކިރުބިސް . ކިރުބުޅާ . ކިރުބުއިދަތް . ކިރުބޯކިބާ . ކިރުބޯކުދިން . ކިރުބޯފުޅި . ކިރުބޯތުން . ކިރުޅި . ކިރުޅިހުނިހައް . ކިރުޅިފާނަ . ކިރުޅިޔަ . ކިރުޅިޔަބިބީ . ކިރުޅިޔަވެން . ކިރުޅިޔަމަސް . ކިރުކަކުނި . ކިރުކުމުންޒާނި . ކިރުކެޔޮ . ކިރުކޯޅި . ކިރުއައްޕަން . ކިރުއަލަ . ކިރުއިލޮށި . ކިރުއުނިޔަ . ކިރުއެރުން . ކިރުވަކަދަނޑި . ކިރުވައިގުގޫ . ކިރުވުން . ކިރުވެން . ކިރުމައިން . ކިރުމަސްރިހަ . ކިރުފަނިހަނދި . ކިރުފަތި . ކިރުފުށް . ކިރުފުންނަ . ކިރުފެންކުލަ . ކިރުފެލާ އިލާގަނޑު . ކިރުފެލިހުނި . ކިރުފެލުން . ކިރުދަމާފުޅި . ކިރުދިނުން . ކިރުދޫނި . ކިރުތިނަ . ކިރުތީނަ . ކިރުތުނބުން ވީއްލުން . ކިރުތޮނަ . ކިރުގަރުދިޔަ . ކިރުސިނަ . ކިރުޖެއްސުން . ކިރޫޑަ . ކިރެދި . ކިރޭލި . ކިރޭލިގަނޑޮ . ކިރޯޅި . ކިރޯޑް . ކިބަ . ކިބަޅި . ކިބަޅިފަރާތް . ކިބަޅިދޮރު . ކިބަކުރުން . ކިބާ . ކިބާވަރު . ކިބާފިލާ . ކިބާފޯއް . ކިބި . ކިބުރު . ކިބުރުވެރި . ކިބުރުވެރިކަން . ކިބުރުވެރިވުން . ކިޅި . ކިކިރި . ކިއަން . ކިއަންރާދާ . ކިއަވާގެ . ކިއަމަން . ކިއަމަންކަން . ކިއަމަންވުން . ކިއަމަންތެރި . ކިއަމަންތެރިކަން . ކިއަމަންތެރިވުން . ކިއުން . ކިއެއް . ކިއެވުން . ކިއެވެނި . ކިއެވެނީން . ކިއެވެލި . ކިއްލާ . ކިއްލާހެދުން . ކިއްލީ . ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން . ކިއްސަށްދޯވި . ކިއްސަރައަޅަ . ކިއްސަރު . ކިއްސަރުއުއި . ކިއްސަރުވަޑާން . ކިއްސަރުލުން . ކިއްސައްދެވި . ކިމެރިދޫނި . ކިމެރު . ކިމެރުއުއި . ކިމެއް . ކިމެއްތަ . ކިފަޅު . ކިފަޅުކަން . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . ކިފުޅި . ކިފުޅިނާށި . ކިފުޅިބޮނބި . ކިފުޅިބޯ . ކިފުޅިގަނޑު . ކިތަންމެ . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ކިތައް . ކިތުލި . ކިތުލި ހަކުރު . ކިތުލިމީރާ . ކިލަނބު . ކިލަނބުކަން . ކިލަނބުވުން . ކިލަވަތި . ކިލަތް . ކިލަގެ . ކިލަގެކަން . ކިލަގެއޮޅި . ކިލަގެފާނު . ކިލަސް . ކިލަސްމަ . ކިލާ . ކިލާހި . ކިލާބަށި . ކިލާކަން . ކިލާފަނި . ކިލާފަނިކެއުން . ކިލާފަނިފޮޅު . ކިލާސް . ކިލާސް މުދައްރިސް . ކިލެގެބުރުޒު . ކިލެގެފާނު . ކިލޭސް . ކިލޭސްމޭ . ކިސަޅަ . ކިސަމަޑި . ކިސަޑަ . ކިސަޑު . ކިސަޑުހެދުން . ކިސަޑުވުން . ކިސަޑުގަނޑު . ކިސަޑޮ . ކިސުޑި . ކިސުޑިވުން . ކިސް . ކިސްކުރުން . ކިސްމައު . ކިސްމާ . ކިސްމިރީސާލު . ކިސްމޭ . ކިސްފާ . ކިޑި . ކިޑިބިހި . ކިޑިކީ . ކިޑިވާރެއި . ކިޑުނީ . ކިޔަހަ . ކިޔަވާހޯނަ . ކިޔަވާގެ . ކިޔަމަނުގައިވުން . ކިޔަމަން . ކިޔަމަންވުން . ކިޔަމަންގަތުން . ކިޔަސް . ކިޔާހާލަވަޔަކަށް ނެށުން . ކިޔުން . ކިޔޫ . ކިޔޫހެދުން . ކިޔެހި . ކިޔެއް . ކިޔެވެނި . ކިޔެވެލި . ކިޔެވެލިކިޔެވުން . ކިޔޮޅު . ކިޗުޅީ . ކީ . ކީހާޅެންފަރިއްސަށްވުން . ކީހުން . ކީނދި . ކީނދު . ކީނައްތު . ކީނި . ކީރަންމާ . ކީރި . ކީރިތި . ކީރިތިކަން . ކީރިތިކުރެއްވުން . ކީރިތިވަންތަ . ކީރިތިވުން . ކީރިތިފުޅުކުރެއްވުން . ކީރު . ކީރުން . ކީރުއްޕުން . ކީރުވުން . ކީކާ . ކީކީ . ކީކޭ . ކީއް . ކީއްވެ . ކީއްތާނި . ކީއްތާނިފޮތި . ކީއްތު . ކީމަ . ކީމިޔާ . ކީމިޔާރޮށި . ކީމިޔާކެއްކުން . ކީމުހާފު . ކީތު . ކީލަ . ކީލާ . ކީލި . ކީލިގާ . ކީސާ . ކީސާކުރުން . ކީސް . ކީސްކިޔުން . ކީސްކުނޑި . ކީސްފިލާ . ކުހުބަ . ކުށަށްތެޅުން . ކުށަށްޖެހުން . ކުށުންބަނޑުގައި ރިހުން . ކުށުވެރިކަން . ކުށުސަޖިދަ . ކުށުސަޖިދަ ޖެހުން. . ކުށުސަޖިދަކުރުން . ކުށޭޑި . ކުށް . ކުށްކުރުން . ކުށްވެރި . ކުށްވެރިވުން . ކުށްވެރިޔާ . ކުށްފިލުވުން . ކުށްތެޅުން . ކުށްޓަރި . ކުށްޓަރިކުރުން . ކުށްޓަރިވުން . ކުށްޖެހުން . ކުނބު . ކުނބުހެޔަށް . ކުނބުނެގުން . ކުނބުން ދިރުބަ . ކުނބުންކޮޅުފަސް . ކުނބުރާން . ކުނބުރާންކޮށުން . ކުނބުރާންގޮވި . ކުނބުރު . ކުނބުރުކަށިގަނޑު . ކުނބުރުވެޔޮ . ކުނބުރުފަނި . ކުނބުރުގެ . ކުނބުރޮށިފަނި . ކުނބުބޯ . ކުނބުކަފި . ކުނބުކަފިފިލާ. . ކުނބުކުރި . ކުނބުކޮށި . ކުނބުކޮޅު . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . ކުނބުކޮޅުގޮވުން . ކުނބުއިންނަފަތް . ކުނބުއެޅުން . ކުނބުވަރުކުރުން . ކުނބުވައްގަނޑު . ކުނބުވަތް . ކުނބުވާންޖެހުން . ކުނބުދަނޑި . ކުނބުދިރުނބާ ވައްގަނޑު . ކުނބުތަން . ކުނބުތާފަލި . ކުނބުލި . ކުނބުގާތުވަތް . ކުނބުސާރި . ކުނބުސް . ކުނބުޒާނި . ކުނބުޖެހުން . ކުނބޯ . ކުނބޯބޮލި . ކުނބޯލި . ކުނޑި . ކުނޑިބޯ . ކުނޑިބޯދި . ކުނޑިކަށި . ކުނޑިކުނޑިވުން . ކުނޑިކޭވާހަކަ . ކުނޑިވާޅަ . ކުނޑިމަސް . ކުނޑިތަށި . ކުނޑިތެޅާ . ކުނޑިލުހި . ކުނޑިލުއްސި . ކުނޑިސައިބޯނި . ކުނޑިސާބުން . ކުނޑިޔަށް ހިފުން . ކުނޑިޖެހުން . ކުނަ . ކުނަހަނގާލި . ކުނަހަނގާލިގަނޑު . ކުނައުގޯލި . ކުނަމެހި . ކުނަމޭހި . ކުނާ . ކުނާކުރުން . ކުނި . ކުނިހުދު . ކުނިހުދުފަށް . ކުނިހުދުލުން . ކުނިހުތުރު . ކުނިބުނި . ކުނިކަހާފިހިގަނޑު . ކުނިކަން . ކުނިކެހި . ކުނިކެހުން . ކުނިކޮށި . ކުނިއެޅުން . ކުނިވަސް . ކުނިވިއްސާރަ . ކުނިވުން . ކުނިމިލަ . ކުނިފޭބުން . ކުނިގަނޑު . ކުނިގަތުން . ކުނިގޮނޑު . ކުނީހަނޑޫ . ކުނީމީހުން . ކުނުކަށުކެޔޮ . ކުންނަ . ކުންނާރު . ކުންނާބު . ކުންނިޔަފަތި . ކުންނު . ކުންބަ . ކުންބަޅަ . ކުންބޮޅެ . ކުންވަކާ . ކުންވަތާ . ކުންފަތެ . ކުންފުނި . ކުންފުނި ހެދުން . ކުންދާން . ކުންދިރާ . ކުންޏަ . ކުންޑަޅަމަސް . ކުންޑި . ކުންޑު . ކުންޓި . ކުރަ . ކުރަހަނި . ކުރަހަނިކަން . ކުރަހާބޭކަލުން . ކުރަހާކަށި . ކުރަހާފޮށި . ކުރަނދު . ކުރަނދުރުއް . ކުރަނގި . ކުރަނގިދުންފަތް . ކުރަނގިލޯ . ކުރަނޑި . ކުރަންބެއްދު . ކުރަންދަރޭތި . ކުރަބެއްދުން . ކުރަކި . ކުރަކިކަން . ކުރަކިއަޑު . ކުރައިނީ . ކުރަވަނި . ކުރަމަދޮށި . ކުރަމަގާލި . ކުރަމަގާލިލުން . ކުރަމެދަވަރަދޮށި . ކުރަފަތިވަކިގަނޑު . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްއެޅުން . ކުރަފަތްފިލާ . ކުރަފަތްޖަހާ ހަންގަނޑު . ކުރަފަތްޖެހުން . ކުރަފި . ކުރަފިހިލުން . ކުރަފިއެރުވުން . ކުރަފުދަ . ކުރަފޮޅު . ކުރަލުން . ކުރަގަނޑު . ކުރާ . ކުރާއެނބުރުން . ކުރާތެޅުން . ކުރާގަނޑު . ކުރާޖެހުން . ކުރި . ކުރިރުއް . ކުރިބައި . ކުރިބަތް . ކުރި ބިމުޖެހުން . ކުރިބެއްދުން . ކުރިބެދުން . ކުރިބޯށި . ކުރިބޯށިކުރެހުން . ކުރިބޯށިއެޅުން . ކުރިބޯށިލުން . ކުރިކިހާއް . ކުރިކިހާއްފިލާ . ކުރިކިއްލަ . ކުރިކީލަ . ކުރިކީލަމަސް . ކުރިކީލަގޮޅާ . ކުރިކުރުން . ކުރިކެނޑުން . ކުރިއަށްދިއުން . ކުރިއަށްދިޔުން . ކުރިއަތުލުން . ކުރިއެރުން . ކުރިއޮއްސުން . ކުރިވުން . ކުރިމަތި . ކުރިމަތިކުރުން . ކުރިމަތިވުން . ކުރިމަތިފަރާތް . ކުރިމަތިލުން . ކުރިމަގު . ކުރިމަގު ފެނުން . ކުރިމެރުން . ކުރިފެޅުން . ކުރިލުން . ކުރިގަނޑު . ކުރިގަތުން . ކުރިގޮބޮޅި . ކުރިޖެހިބަތް . ކުރިޖެހުން . ކުރީކޮޅު . ކުރީގަތުން . ކުރު . ކުރުހިނގުން . ކުރުހެދުން . ކުރުނބާ . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . ކުރުނީސް . ކުރުނީސްކުރުން . ކުރުން . ކުރުބާ . ކުރުކަނި . ކުރުކަނިމަތީވަކަރު . ކުރުކަން . ކުރުކާލި . ކުރުކާލިކެނޑުން . ކުރުކުރު . ކުރުކުރުކައްޓަލަ . ކުރުކުއްލި . ކުރުއަތުލިޔުން . ކުރުއަތްމައްޗަށްއޮތުން . ކުރުއަލިފު . ކުރުއޮޅި . ކުރުއްވުން . ކުރުއްސުން . ކުރުއްޕަތް . ކުރުއްޕަތްރުއް . ކުރުއްޕި . ކުރުވަނި . ކުރުވުން . ކުރުވެލި . ކުރުމަގު ހިނގުން . ކުރުމަސް . ކުރުމުށް . ކުރުފަލި . ކުރުފަލިޖެހުން . ކުރުފުތި . ކުރުދަނޑި . ކުރުދަނޑިޖެހުން . ކުރުދޮށި . ކުރުދޮށީގައިހިފުން . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކުރުތާ . ކުރުގެޅުން . ކުރުސަނި . ކުރުސި . ކުރުސްކުރުސް . ކުރުޖެހުން . ކުރެ . ކުރެހިހިމެރި . ކުރެހިބޯމުގުރާން . ކުރެހިބޯލަނޑާ . ކުރެހިވެން . ކުރެހިފާނަ . ކުރެހިތޮޅި . ކުރެހިގާ . ކުރެހިސަންގު . ކުރެހުން . ކުރެހުންއެޅުން . ކުރެހުންތެރިޔާ . ކުރެހުންގަނޑު . ކުރެން . ކުރެންކެދު . ކުރެއްވުން . ކުރެވި . ކުރެވިޖެހުން . ކުރެމަހަ . ކުރެދި . ކުރެދިފަނި . ކުރެޔާ . ކުރޭއު . ކުރޮޅި . ކުރޮޅިވުން . ކުރޮޅިމަތިވައް . ކުރޮޅިފިލާގަނޑު . ކުރޮޅިގާނާފިލާގަނޑު . ކުރޯ . ކުރޯކުރޯކުޅުން . ކުރޯޑު . ކުބަރަ . ކުބާ . ކުބުހެ . ކުބުދު . ކުބޮލި . ކުޅަނދިލި . ކުޅަނދިލިމާ . ކުޅަނދު . ކުޅަނދުރު . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކުޅަނދުރުހަތާ . ކުޅަނދުރުހަތާމުލިހި . ކުޅަނދުރުފާނަ . ކުޅަނދުރުފޮތާ . ކުޅަނދުރުގެނޑި . ކުޅައި . ކުޅައުން . ކުޅަދާނަ . ކުޅަދާނަކަން . ކުޅަދާނަވުން . ކުޅަދިލިމާ . ކުޅަދިލިމައު . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކުޅަލަ . ކުޅާފަރު . ކުޅި . ކުޅި ހުއްޓުން . ކުޅިރަހަ . ކުޅިރިހަ . ކުޅިބައި . ކުޅިބަލާގެ . ކުޅިބެރު . ކުޅިބޯކިބާ . ކުޅިކަން . ކުޅިކޮށި . ކުޅިވަރަށް . ކުޅިވަރަށްދުއްވައިލުން . ކުޅިވަރަކަށްހެދުން . ކުޅިވަރު . ކުޅިވަރުހުރުން . ކުޅިވަރުދެއްކުން . ކުޅިވުން . ކުޅިމިޔުން . ކުޅިމީރު . ކުޅިމީރުފެނުން . ކުޅިމެރުން . ކުޅިފަށާލަވަ . ކުޅިފަސް . ކުޅިފަސްއައުން . ކުޅިފަސްލިބުން . ކުޅިފާރޮށި . ކުޅިދެއްކުން . ކުޅިތުޅާ . ކުޅިތޮށި . ކުޅިލަވާގަސް . ކުޅިލެވުން . ކުޅިގަނދު . ކުޅިގަނޑު . ކުޅިސަމާ . ކުޅިޔަން . ކުޅިޖެހުން . ކުޅީކުކުޅު . ކުޅު . ކުޅުހިކުން . ކުޅުން . ކުޅުދިޔާވުން . ކުޅުދުއްފުށީ ފުލަށްފޫގެޅުން . ކުޅުދުއްފުށީރޯނު . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . ކުޅުގަނދު . ކުޅުގަނޑު . ކުޅެންއެރުން . ކުޅެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑުލަވަ . ކުޅެދުން . ކުޅޭކުޅޭ . ކުޅޭކުޅޭކަށިކެޔޮ . ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ . ކުޅޭތާލަވަ . ކުޅޭސަމާ . ކުކުން . ކުކުން ދަވާދު . ކުކުރާމުގުރުން . ކުކުރުން . ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުން . ކުކުޅަވައިފިލާ . ކުކުޅު . ކުކުޅުހަވާދު . ކުކުޅުހާވަކިނުވާއިރު . ކުކުޅު ބިސްބުރު . ކުކުޅު ބިސްކުލަ . ކުކުޅުބިސް . ކުކުޅުކާށި . ކުކުޅުކުންނާރު . ކުކުޅުކޭ . ކުކުޅުއަހި . ކުކުޅުވަހި . ކުކުޅުމާދޫނި . ކުކުޅު މުސަންމާ . ކުކުޅުމުޅި . ކުކުޅުފައިފިލާ . ކުކުޅުފައިދޮށުވެ ފިޔޮކެއް މަރެއްނުވާނެ . ކުކުޅުފިނދު . ކުކުޅުދައު . ކުކުޅުދުށިން . ކުކުޅުލޯ . ކުކުޅުގުއި ދޮއްވުމެކޭ އެއްގޮތްވުން . ކުކުސް . ކުއްރަސް . ކުއްރުއްފެލަ . ކުއްޅަހަވާލި . ކުއްޅަވައް . ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިންނަށްވުން . ކުއްޅަފިލާ . ކުއްކުނި . ކުއްފާރުޖިންނި . ކުއްދަކި . ކުއްދަކިކަން . ކުއްދަކިވުން . ކުއްދާ . ކުއްދުނެކޭލެ . ކުއްތަން . ކުއްތަންވުން . ކުއްތާ . ކުއްތި . ކުއްތު . ކުއްލައި . ކުއްލައިކުޅުން . ކުއްލައިލި . ކުއްލާބުތެލި . ކުއްލާބުގެ . ކުއްލި . ކުއްލިރާޅު . ކުއްލިރޯޅި . ކުއްލިކުޅުން . ކުއްލިއަކަށް . ކުއްލިތެޅުން . ކުއްލުން . ކުއްސުރި . ކުއްސުރިވުން . ކުއްޑަމަހަ . ކުއްޓަބުއްޓަ . ކުއްޔަށްހިފުން . ކުއްޔަށްދިނުން . ކުއްޕަތް . ކުއްޕަތްދޮށުވަތް . ކުއްޖާ . ކުއްޗަން . ކުވާ . ކުވާބުރުން . ކުވާވެޔޮ . ކުވާމަސް . ކުވާލި . ކުމުންޒާނި . ކުމޭރު . ކުފި . ކުފިބޮލި . ކުފިދަތް . ކުފީރު . ކުފުރަރު . ކުފުރާ . ކުފުރާތެޅުން . ކުފުރު . ކުފުރުބޮނޑި . ކުފުރުކަން . ކުފުރުކޮކާޑު . ކުފުރުވަޅު . ކުފުރުވުން . ކުފުރުމަރު . ކުފޫ . ކުފޫ ހަމަވުން . ކުދައްޓާ . ކުދި . ކުދިހަނގުބޭކަލުން . ކުދިހަނގުން . ކުދިހިތި . ކުދިން . ކުދިންކުޅޭކަށިކެޔޮ . ކުދިންކުޅޭކަރަންފޫ . ކުދިންގެބިރު . ކުދިންގެދަންނަކަން . ކުދިރަތްމައު . ކުދިރަތްމާ . ކުދިރާޅުފަށް . ކުދިރުވާލި . ކުދިރެވި . ކުދިބަތް . ކުދިބިސްކޯދު . ކުދިބޭކަލުން . ކުދިބޮލި . ކުދިކަފަ . ކުދިކިޔުން . ކުދިކިޔެވެނިން . ކުދިކުރުން . ކުދިކުދި . ކުދިކުދިވުން . ކުދިމައު . ކުދިމަގޫ . ކުދިމާ . ކުދިފަތް . ކުދިފާތިހާ . ކުދިފާތިހާ ކިޔުން . ކުދިފިޔާ . ކުދިދިރި . ކުދިދުންފަތް . ކުދިލުނބޯ . ކުދީނާ . ކުދު . ކުދުހުޅު . ކުދުބަތް . ކުދުއިނގިލި . ކުދުފުއްލާ . ކުދެ . ކުދެހި . ކުދެހިބޮލި . ކުދެހުޅެ . ކުދެރި . ކުދެއައްޓާ . ކުދެމަހަ . ކުދެމަގެލެ . ކުދެލި . ކުތި . ކުތިކެއުން . ކުތުބު ޚާނާ . ކުލަހެދުން . ކުލަނބު . ކުލަބު . ކުލަކުލަ މުގުރާން . ކުލަކޮކާމަސް . ކުލައެރުން . ކުލައަރާފޮތި . ކުލަފަންސުރު . ކުލަފަތި . ކުލަފަތިކަން . ކުލަފަތިވުން . ކުލަފާނަ . ކުލަފޮތި . ކުލަދޯލަ . ކުލަސަނދައިރަ . ކުލަސުންދުރަ . ކުލަޖެހުން . ކުލަޖެއްސުން . ކުލާހި . ކުލާތި . ކުލި . ކުލީކާރު . ކުލިނިކު . ކުލީ . ކުލީ މީހުން . ކުލީބޯޓު . ކުލުނު . ކުލުވުން . ކުސަ . ކުސަހިލުން . ކުސަހޭވުން . ކުސަވާލި . ކުސަފުރުން . ކުސަގަނޑު . ކުސީ . ކުސީފިލުވުން . ކުސް . ކުސްމުސް . ކުސްމުސް ކިޔުން . ކުސްތެޅުން . ކުސްޖެހުން . ކުޑަ . ކުޑަ އަނގަ . ކުޑަ އޮޅަންނަ އޮޅި . ކުޑަހަރުވާޅު . ކުޑަހާޖިވެރިކަން . ކުޑިހިނަ . ކުޑަހިއްތަންގުރާބު . ކުޑަހިތި . ކުޑަހިޔާ . ކުޑަހުޅު . ކުޑަހުއްތު . ކުޑަނަވުރާތިބުލަވަބައި . ކުޑަނަވުރާތީބު . ކުޑަނެގުން . ކުޑަރިޔާ . ކުޑަރުމައު . ކުޑަރުމާ . ކުޑަބަނޑޭރި . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . ކުޑަބުންދުވަތް . ކުޑަބޭރު . ކުޑަބޭރުއެރުން . ކުޑަކަން . ކުޑަކަންފަތް . ކުޑަކަނބުލޮ . ކުޑަކަޅުވާމަސް . ކުޑަކަކޫޖެހުން . ކުޑަކަމުދިއުން . ކުޑަކަމަނަ . ކުޑަކަތީބު . ކުޑަކަތީބުކަން . ކުޑަކާފު . ކުޑަކިބާ . ކުޑަކިލެގެ . ކުޑަކުނބު . ކުޑަކުދިން . ކުޑަކުޑަ . ކުޑަކޭން . ކުޑަކޮޅު . ކުޑަކޮޅުންވެސް ބަލައިނުލާނަން . ކުޑަކޮއްޅުން . ކުޑަކޮއްޅުންހުރުން . ކުޑައަށި . ކުޑައިކުރުން . ކުޑައިމީސް . ކުޑައީދުމަސް . ކުޑައޮނިފަރާތް . ކުޑައޮނު . ކުޑަވަނިފަރާތް . ކުޑަވައިއިނގިލި . ކުޑަވަތް . ކުޑަވުން . ކުޑަމަޅު . ކުޑަމެދުރިޔައު . ކުޑަމެދުރިޔާ . ކުޑަފަރީ އޮޑިއެއް ރަށްމަތިވުން . ކުޑަފައި އިނގިލި . ކުޑަފޫޅު . ކުޑަފޮށާ . ކުޑަދިޔަ . ކުޑަދުލާ ހަމަޔަށްވެސް ނުފޯރުން . ކުޑަދޫ . ކުޑަދޮރު . ކުޑަދޮޅި . ކުޑަތަން . ކުޑަތަންވުން . ކުޑަތާ . ކުޑަތާމަލާއިކަތުން . ކުޑަތުނބުޅި . ކުޑަތުއްތު . ކުޑަލަވަބައި . ކުޑަލަގަނާ . ކުޑަގިފިލިކުރުން . ކުޑަގެ . ކުޑަގެފިލި . ކުޑަގެފިލި ނުހިފުން. . ކުޑަސިޓީ . ކުޑަޢީދު . ކުޑާ އަނގަ . ކުޑާރަން . ކުޑާރުބެ . ކުޑި . ކުޑިކަން . ކުޑިވާޅަ . ކުޑޮއް . ކުޓުވުން . ކޫނޑި . ކޫނޑިވުން . ކޫނޑެވުން . ކޫރާ . ކޫރު . ކޫރުން . ކޫރުންކެރެދި . ކޫރުއެޅުން . ކޫރުފާނަ . ކޫކޫ . ކޫކޫލުން . ކޫކޫލެވުން . ކޫއްތުން . ކޫދު . ކޫސަނި . ކޫސަނިވަސް . ކޫސަނިވުން . ކޫސަނިމޫސަނި . ކޫސް . ކޫސްކިޔުން . ކޫޑި . ކޫޑު . ކޫޒީ . ކޫޒު . ކެހަ . ކެހަށަ . ކެހަށޮ . ކެހައެޅުން . ކެހަވަރެ . ކެހަފަތި . ކެހަފަތް . ކެހަފަތްދެމުން . ކެހާއް . ކެހި . ކެހިވަރު . ކެހިވަރުއައުން . ކެހިވުން . ކެހިވެރި . ކެހިވެރިކަން . ކެހިވެރިވުން . ކެހިދިނުން . ކެހިވެރިޔާ . ކެހިލުން . ކެހިގޮލާ . ކެހުން . ކެހުންވަރު . ކެހުންފިލުން . ކެހުންގަނޑު . ކެހުންގަނޑުނެގުން . ކެހޫ . ކެހެ . ކެހެށެ . ކެހެނި . ކެހެނިކަން . ކެހެނިއެރުން . ކެހެނިވުން . ކެހެރި . ކެހެރިފަނި . ކެހެރިގަނޑު . ކެށު . ކެށުން . ކެށެހިލުން . ކެށެގަނޑިތަދޮ . ކެށެގަނޑޮ . ކެށެގަނޑި . ކެށެގަޑައެރުން . ކެނބިން . ކެނބު . ކެނބުން . ކެނބުއެޅުން . ކެނދި . ކެނދި . ކެނދިއޮށުހަވާ . ކެނދިމުޅި . ކެނދިމުޅިއަށްވެލި އެޅުން . ކެނދިމުޅިއުކުން . ކެނދިފަށުވި . ކެނދު . ކެނދުން . ކެނދުޅު . ކެނޑިނޭޅި . ކެނޑުންވަޅު . ކެނަ . ކެނައު . ކެނަލް . ކެނި . ކެނެރީ . ކެނެލް . ކެންބޮނޑި . ކެންބޮންޑާ . ކެންވިސްފޮތި . ކެންމޮންޑާ . ކެންގަނޑޮ . ކެންސަރު . ކެންޑުން . ކެންޑުންވަޅު . ކެންޕު . ކެންޕޭން . ކެރަ . ކެރަހަ . ކެރަނދުރު . ކެރަނދުރުގެނޑި . ކެރަނގާ . ކެރަނޑިމަހަ . ކެރަވަޅު . ކެރަވަޅުހެދުން . ކެރަވަކި . ކެރަމްބޯޑު . ކެރަފަތި . ކެރަފި . ކެރަސް . ކެރަޑުލް . ކެރަޑުލް ފޫލި . ކެރަޕި . ކެރި . ކެރިހުރުން . ކެރިކުޅަދާނަ . ކެރިކުޅަދާނަކަން . ކެރިކުޅަދާނަވުން . ކެރިކުޅަދާނަމިންވަރު . ކެރިކެނޑުން . ކެރިކެރު . ކެރިވެހުން . ކެރިފޭބުން . ކެރިފޯރުން . ކެރިގަނޑު . ކެރިޖެހުން . ކެރުން . ކެރުވުން . ކެރެނބެލި . ކެރެނޑިއަމަހަ . ކެރެނޑިމަސް . ކެރެދި . ކެރެދިކޮޑެދެލެ . ކެރެޓު . ކެރޭނި . ކެރޭނު . ކެރޮވުން . ކެބެޔާ . ކެޅަނދޮ . ކެޅެގަތުން . ކެޅައުން . ކެކުން . ކެކުރި . ކެކުރިފާކުރުން . ކެކުޅުން . ކެކުޓަސް . ކެކެރާވުން . ކެކެރި . ކެކޭލޮނު . ކެއިންބުއިން . ކެއު . ކެއުން . ކެއުންގަނޑު . ކެއުރިޔާން . ކެއުޅަން . ކެއުޅު . ކެއުޅުކަން . ކެއުޅުކަންކުރުން . ކެއުޅުކަމުދިއުން . ކެއުވަޑޮ . ކެއުމިޑި . ކެއުދަޅި . ކެއުގަނޑު . ކެއޮ . ކެއްކުން . ކެއްކުރިމީހާއޭ ފުޅައްބުޑުގައިއޮވެ މަރުވީވެސް . ކެއްވުން . ކެއްސައިގަތުން . ކެއްސަމަކުން ލޯގަނޑެއް އުކައެއް ނުލެވޭނެ . ކެއްސުން . ކެއްސުންބަލި . ކެއްޓު . ކެއްޓުނާރު . ކެއްޓުބާރު . ކެވިއެރުން . ކެވުން . ކެވެރިޔާ . ކެވެލި . ކެވެލިރޮނޑު . ކެމި . ކެމިކަލް . ކެމުން . ކެމުޓާ . ކެމުޓާލަވަ . ކެމެރާ . ކެމްޕޭން . ކެފަނާ . ކެފަޅު . ކެފަޅުކަން . ކެފުން . ކެތަ . ކެތި . ކެތިބޯދޮށަށްއެޅުން . ކެތް . ކެތްނުލެވުން . ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް . ކެތްކުރިމާހާއޭ ފުޅަށްބުޑުގައި އޮވެ މަރުވީވެސް . ކެތްކުރުން . ކެތްތެރި . ކެތްތެރިކަން . ކެތްތެރިވުން . ކެތްތެރިޔާ . ކެތްލެވުން . ކެލައިއަތަރު . ކެލައުފަނި . ކެލާ . ކެލާއަތަރު . ކެލާލުން . ކެލާގުރާބު . ކެލާޖެހުން . ކެސެޓު . ކެސެޓްރޭޑިއޯ . ކެސެޓްކުރުން . ކެސް . ކެޑުން . ކެޑެ . ކެޑެބައިދެމުން . ކެޑެބާދެމުން . ކެޑެބޯ . ކެޑެފަލި . ކެޑެވެއްޓި . ކެޔޮ . ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ . ކެޔޮޅާ . ކެޔޮޅު . ކެޔޮޅުންބޮޅު . ކެޔޮޅުރޮއްވި . ކެޔޮޅުކަން . ކެޔޮޅުކަން ކުރުން . ކެޔޮޅުކަން ވުން . ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަންގެ ނެގީމައެވެ . ކެޔޮއަރި . ކެޔޮވައް . ކެޔޮފަތްހިކާ . ކެޔޮފޮތި . ކެޔޮދަޅި . ކެޔޮދަޅި ސަންދޯއް . ކެޔޮދަޅިއަސް . ކެޔޮގަނޑު . ކެޕްޓަން . ކެޕްޓަންކަން . ކޭހާ . ކޭހުން . ކޭހުސޭނު . ކޭނހި . ކޭނިވުން . ކޭން . ކޭންބެއްލެވުން . ކޭންއެޅުން . ކޭންމަތީކޭން . ކޭންޕު . ކޭރުން . ކޭރުވުން . ކޭބަނޑުވުން . ކޭބަލް . ކޭޅު . ކޭޅުފިލާގަނޑު . ކޭކު . ކޭކުބޯކިބާ . ކޭކުލި . ކޭއްތުން . ކޭވައް . ކޭވައްބުރު . ކޭމަލެ . ކޭމްޕު . ކޭފިލުން . ކޭފުސަން . ކޭދުލި . ކޭތަ . ކޭތަހިފުން . ކޭތަށްޓަށްގުއިރުން . ކޭތަފިލުން . ކޭލަ . ކޭލަފުށް . ކޭލަފެން . ކޭލަތުނބުޅި . ކޭލަޖެހުން . ކޭލި . ކޭލިހަމަވުން . ކޭލިނެގުން . ކޭލިޖެހުން . ކޭލުފުށް . ކޭލެ . ކޭލެދަޅި . ކޭސަ . ކޭސުލި . ކޭސް . ކޭޓު . ކޮހު . ކޮހުނބަހިތި . ކޮށަރިކިލެގެ . ކޮށައިމެށުން . ކޮށައިގަތުން . ކޮށަލިކަން . ކޮށާރަ . ކޮށާރު . ކޮށާރުތަޅު . ކޮށާވަޅި . ކޮށި . ކޮށިން ކުކުޅުހިފުން . ކޮށިބިއްލޫރި . ކޮށިކަން . ކޮށިކުރުން . ކޮށިއުނދޯލި . ކޮށިވުން . ކޮށިފިލާ . ކޮށިގަނޑު . ކޮށިގަނޑުވަތް . ކޮށިގަތާލުން . ކޮށިގާފޯއް . ކޮށީ މީހުން . ކޮށީ ފާތިހާ . ކޮށީ ޖިންނި . ކޮށީހުން . ކޮށީރިހުން . ކޮށު . ކޮށުން . ކޮށެ . ކޮށް . ކޮށްފަރިތަ . ކޮށްލުން . ކޮށްޖެހުން . ކޮނޑަ . ކޮނޑަށްއެރުން . ކޮނޑަލިހުޅު . ކޮނޑަލިޖެހުން . ކޮނޑާކޮނޑު ޖެއްސުން . ކޮނޑި . ކޮނޑު . ކޮނޑު އެޅުން . ކޮނޑުހުރިއަތް ނޭނގޭހާބޯކޮށް . ކޮނޑުހުޅު . ކޮނޑުން . ކޮނޑުކަށި . ކޮނޑުކަށިގަނޑު . ކޮނޑުކެނޑި . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . ކޮނޑުކެނޑުން . ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން . ކޮނޑުވަޅު . ކޮނޑުމައު . ކޮނޑުމަތި . ކޮނޑުމާ . ކޮނޑުމާޖެހުން . ކޮނޑުފަތި . ކޮނޑެލި . ކޮނޑެލިހައް . ކޮނޑެލިބައިން . ކޮނޑެލިއިލާ . ކޮނޑެލިޖެހުން . ކޮނޑޮ . ކޮނި . ކޮނުން . ކޮނެކެއުން . ކޮން . ކޮންނަ ރޮންދާ . ކޮންނަބޯޓު . ކޮންކޮން . ކޮންމެ . ކޮންމެހެން . ކޮންމެވެސް . ކޮންމެސް . ކޮންފަރެންސް . ކޮންފަދަ . ކޮންފާރު . ކޮންތާކު . ކޮންތި . ކޮންގްރެސް . ކޮންސެލްކަން . ކޮންޑޮޅި . ކޮންޑޮޅޮ . ކޮންޓްރެކްޓް . ކޮންޓްރެކްޓްކުރުން . ކޮންޓްރޯލް . ކޮންޓްރޯލްކުރުން . ކޮންޕިއުޓަރު . ކޮރަ . ކޮރަކަލި . ކޮރައިލުން . ކޮރާހިނގުން . ކޮރު . ކޮރުނެގުން . ކޮރުން . ކޮރުން ބޮރުން . ކޮރުބަންޑާރައިން . ކޮރުކަން . ކޮރުކަލޯމަގު . ކޮރުކޭއްތުން . ކޮރުކޮކާ . ކޮރުކޮކާހުއި . ކޮރުއެއްލުން . ކޮރުވަޅު . ކޮރުވުން . ކޮރުދަން . ކޮރުދެމުން . ކޮރުތަކުރުލަވަ . ކޮރުލުން . ކޮރުޖިންނި . ކޮރުޖެހުން . ކޮރެކޮރެފާނު . ކޮރެފާނު . ކޮރޮޅު . ކޮރޮފި . ކޮރޮފިރޮނޑޮ . ކޮރޮފިލިވަސް . ކޮބަމާ . ކޮބަޑި . ކޮބަޑިޖެހުން . ކޮބާ . ކޮޅަށްހުރުން . ކޮޅަށްދިއުން . ކޮޅަށްޖެހުން . ކޮޅަލަފިލާ . ކޮޅަލި . ކޮޅާކޮޅުނުފެންނަ . ކޮޅި . ކޮޅިހެދުން . ކޮޅިމޫސުން . ކޮޅިތިލަ . ކޮޅިގަނޑު . ކޮޅިޖެހުން . ކޮޅު . ކޮޅުހަދު . ކޮޅުހެދުން . ކޮޅުހޮނދު . ކޮޅުނެތްކޮޅު . ކޮޅުން . ކޮޅުންއެޅުން . ކޮޅުންފޯދުން . ކޮޅުންލުން . ކޮޅުރިޔަލުވައި . ކޮޅުބިތް . ކޮޅުބިތް އެޅުން . ކޮޅުކަނދު . ކޮޅުކުނބު . ކޮޅުކުރުން . ކޮޅުކެހި . ކޮޅުކޮށި . ކޮޅުއުނދޯލި . ކޮޅުއުނގުރި . ކޮޅުއުނގުރިލުހުން . ކޮޅުއޮއްސުން . ކޮޅުއޮޑި . ކޮޅުއޮޑިވަތް . ކޮޅުއޮޑީފަލި . ކޮޅުވަށިންއުކުން . ކޮޅުވަށިންދިނުން . ކޮޅުވަން . ކޮޅުވައު . ކޮޅުވަތާ . ކޮޅުވަތް . ކޮޅުވުން . ކޮޅުވެށުން . ކޮޅުވެއްޓި . ކޮޅުމައްޔަލުންޖެހުން . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތި ފެނުން . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . ކޮޅުމަތިޖެހުން . ކޮޅުމަގަށް އެރުން . ކޮޅުމާ . ކޮޅުމުގުލަށް އެރުން . ކޮޅުމެތި . ކޮޅުފަހުލަގޮނޑި . ކޮޅުފަން . ކޮޅުފައި . ކޮޅުފައިންޖެހުން . ކޮޅުފައިލުން . ކޮޅުފަލި . ކޮޅުފަސް . ކޮޅުފަސްކޮޅު . ކޮޅުފިލާގޮނޑި . ކޮޅުދާލި . ކޮޅުދޮށި . ކޮޅުދޮށިންދިނުން . ކޮޅުގައު . ކޮޅުޖެހުން . ކޮޅެއްގައިޖެހުން . ކޮޅޭ . ކޮޅޮ . ކޮކަ . ކޮކަޅަފިލާ . ކޮކަޑި . ކޮކާ . ކޮކާހަނދުވަރު . ކޮކާބިބީ . ކޮކާބުރުން . ކޮކާބޮލި . ކޮކާކޭމަސް . ކޮކާއަވި . ކޮކާމަދިރި . ކޮކާމަސް . ކޮކާފަނި . ކޮކާޓައީ . ކޮކާގަސް . ކޮކިން . ކޮކޮ . ކޮކޯ . ކޮއި . ކޮއިން . ކޮއިރޮއްވި . ކޮއިބޮނޑި . ކޮއިމަލާ . ކޮއިފޫ . ކޮއިލު . ކޮއިލޮއްސި . ކޮއްބޯވިލާ . ކޮއްޅުން . ކޮއްކާ . ކޮއްކޮ . ކޮއްކޮކާކޯ . ކޮއްމަސްބުރި . ކޮއްތަށް ދީފައި ބަނޑަށްދޭ ވަރަށް ހުރުން . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . ކޮއްތު . ކޮއްތުގުޑުގުޑާ . ކޮއްލަވާނި . ކޮއްޓަކު . ކޮއްޓައިގަތުން . ކޮއްޓާފޮށި . ކޮއްޓުން . ކޮއްޓެއި . ކޮއްޓޭ . ކޮއްޔަ . ކޮއްޔާ . ކޮއްޕައިލުން . ކޮއްޕި . ކޮއްޕުން . ކޮއްޗޭ . ކޮއްޗޭ ބަނޑިޔާ . ކޮއްޗޭފަތް . ކޮވި . ކޮވެލި . ކޮވެލިބަޑި . ކޮވެލިފާނަ . ކޮމާ . ކޮމާކޯޅި . ކޮމިޓީ . ކޮމިޔުނިޒަމް . ކޮމުނު . ކޮމެނި . ކޮފަނާ . ކޮފީ . ކޮފުން . ކޮތަނބިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . ކޮތަނބިރިކަކުނި . ކޮތަނބިރިލުން . ކޮތަނެ . ކޮތަން . ކޮތަރި . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . ކޮތަރިވިލާ . ކޮތަރިލީދުންމާރި . ކޮތަރު . ކޮތަރުކާވިނަ . ކޮތަރެ . ކޮތަޅު . ކޮތަޅުހެދުން . ކޮތަޅުކެނޑުން . ކޮތަކެއުން . ކޮތުވާލު . ކޮލަވާދެމުން . ކޮލަވާޑި . ކޮލަވާޑިއެޅުން . ކޮލަމް . ކޮލާޑި . ކޮލާޑިއެޅުން . ކޮލި . ކޮލިހިނގާމަގު . ކޮލިކަލޭގެ . ކޮލިކިޔުން . ކޮލިމަތި . ކޮލިދޮށް . ކޮލިލުން . ކޮލިލޯގަނޑު . ކޮލިޒާން . ކޮލީނަން . ކޮލުދަތް . ކޮލެޖު . ކޮލް . ކޮސް . ކޮސްކަން . ކޮސްވުން . ކޮސްތެޅުން . ކޮޑަހުޅެ . ކޮޑަބުރު . ކޮޑަދީތެލި . ކޮޑަދޭތެއްލާ . ކޮޑަޓެހުއްޓުން . ކޮޑި . ކޮޑިވުން . ކޮޑިގަނޑު . ކޮޑުން . ކޮޑުދިހަރޭ . ކޮޑެ . ކޮޑެފެޔަ . ކޮޑެދެލެ . ކޮޑެދެލެ ލޯޕި . ކޮޑޮހާޖައް . ކޮޑޮހާޖަތް . ކޮޑޮކައުޅާ މަސް . ކޮޓަރި . ކޮޓައިލުން . ކޮޓަފާޅި . ކޮޓެންގް . ކޮޕީ . ކޮޕީ ފަންސުރު . ކޮޕީ ފޮތް . ކޮޕީ ދެލި . ކޮޕީނެގުން . ކޮޕީކަރުދާސް . ކޮޕީކުރުން . ކޯ . ކޯހުގާފު . ކޯނަރު . ކޯނަރުނެގުން . ކޯނާ . ކޯނި . ކޯނިވަރު . ކޯނިފަޅޯ . ކޯނިޖުމްލަ . ކޯނުފަތިގަނޑު . ކޯރަ . ކޯރައްކަ . ކޯރާ . ކޯރާހަނޑޫ . ކޯރާޑި . ކޯރި . ކޯރިބަނުން . ކޯރިބޯ . ކޯރިގަނޑު . ކޯރިގަތުން . ކޯރު . ކޯރުން . ކޯރުކެނޑުން . ކޯބިޔަ . ކޯޅި . ކޯޅިކޯޅިއަށް . ކޯޅިވަރު . ކޯޅިފަނި . ކޯޅިފަޅޯ . ކޯޅިތަށި . ކޯޅިގަނޑު . ކޯޅުން . ކޯކަށިބޭނގު . ކޯކަށިގަނޑު . ކޯއްޓޭ . ކޯއްޓޭނެގުން . ކޯވަރު . ކޯވަޅަ . ކޯވަޅި . ކޯވާ . ކޯވެން . ކޯމަހުފުރޮޅި . ކޯމަސް . ކޯމަސްފުރޮޅި . ކޯމާށި . ކޯމާރި . ކޯމާޅި . ކޯމާޅިމަތީބޮޑުލަވަ . ކޯމާޅިމަތީލަވަ . ކޯފާ . ކޯފާއިސްވުން . ކޯފާވުން . ކޯފާލެއްވުން . ކޯފީ . ކޯފުއްޕި . ކޯފުއްޕިޖެހުން . ކޯފުއްޕުން . ކޯފުގާފު . ކޯދު . ކޯދުއެރުން . ކޯދުލާއެރުން . ކޯދުލުން . ކޯދޮންނަލޯ . ކޯދޮވުން . ކޯތާފަތް . ކޯތެޅުން . ކޯލާ . ކޯލާވާޓަރު . ކޯލާގެ . ކޯލާޑި . ކޯލު . ކޯސް . ކޯޑި . ކޯޑިބަލި . ކޯޑިބޭ . ކޯޑިކުޅުން . ކޯޑިކެނޑުން . ކޯޑިޖެހުން . ކޯޑު . ކޯޕްރަލް . ކޯޓާ . ކޯޓު . ކޯޓުވުން . ކޯޓުމައު . ކޯޓުމާ . ކޯޓުލިބާސް . ކޯޗު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ