ގެ ސަފުހާ
އ ގެ ރަދީފު
އ . އ.ދ . އަހަން . އަހަންމިއްޔަތު . އަހަންމަދު . އަހަންމު . އަހަންގެ . އަހަނެ . އަހަރަ . އަހަރަން . އަހަރި . އަހަރިން . އަހަރިޔާސް . އަހަރީ . އަހަރުން . އަހަރު . އަހަރު ވަރުވާ މަހުން ދެއްކުން . އަހަރުވެރުން . އަހަރުމަތި . އަހަރުމަސް . އަހަރުމެން . އަހަފުރަފު . އަހަރުފުރުން . އަހަރުދުވަސް . އަހަރެން . އަހަރެމެން . އަހަޅުން . އަހައިބެލުން . އަހަފަތެ . އަހަފުރަވަ . އަހަފުރަދު . އަހަދު . އަހަދުކުރުން . އަހަދުވުން . އަހަގުން . އާހަދިޖެހުން . އަހި . އަހިން . އަހިބާއްޕޮ . އަހިކަންފަތް . އަހިކެއްކުން . އަހިކޮށުން . އަހިކޮނުން . އަހިވަކާޖެހި އަހިވައް ފާވާނެއެވެ. . އަހިވަކުޖަޑާ . އަހިވައް . އަހިވައްގުނބޯ . އަހިމުލެކޯސީނު ސުކުން . އަހިފަތުކަހަނބު . އަހިތެޅިވަނެއްހެން . އަހިތެޅުން . އަހިލަންކަ . އަހިގަހުބަޅިނދު . އަހިގަހުގުނބޯލަ . އަހުނާރު . އަހުން . އަހުރަ . އަހުރަވަރު . އަހުރަވެތި . އަހުރަމަސް . އަހުރާމު . އަހުރު . އަހުރެން . އަހުރެމެން . އަހުރޯދު . އަހުވަ . އަހުވަހުވަކުރުން . އަހުވަދެއްކުން . އަހުމިއްޔަތު . އަހުލިހަ . އަހުލީހަނގުރާމަ . އަހުލު . އަހުލުން . އަހުލުބައިތުން . އަހުލުކިތާބީން . އަހުލުވަހުލު . އަހުލުވަހުލުން . އަހުލުވެރި . އަހެތް . އަހެލި . އަހުލުވެރިން . އަހުލުވެރިކުރުވުން . އަހޭ . އަހްރާމު . އަށަ . އަށަނގޫ . އަށަކަނޮޅި . އަށަވައް . އަށަގަތުން . އަށަގެންނެވުން . އަށާހި . އަށާނަވައި . އަށާރަ . އަށާޅީސް . އަށާވީސް . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އަށި . އަށިމަތި . އަށިތެލެ . އަށިގަނޑު . އަށިގަނޑުކަނޮޅި . އަށިގަނޑުކުޅުން . އަށިގަނޑު މިޔަރު . އަށިގެ . އަށިގެޔަށްލުން . އަށު . އަށުހައްޓި . އަށުހަތްތަރި . އަށުކަ . އަށުވަންނަ . އަށުތިރީސް . އަށެއް . އަށެއްކަ . އަށް . އަށްބޮނޑިން ހަތަރުބޮނޑިޖެހުން . އަށްވަނަ . އަށްދަން . އަށްސުވަރުގެ . އަށްޑަން . އަށްޑަމުތެލި . އަށްޑިހަ . އަށްޑުވަސް . އަނހާ . އަނހާއަނހާ . އަނހާއައްދޭ . އަނހާފަހެ . އަނހާނސަހަރޯ . އަނހިކުރުން . އަނބި . އަނބިހި . އަނބިހިޝަރުބަތު . އަނބިކަނބަލުން . އަނބިމީހާ . އަނބިފިރިކަން . އަނބިފިރިކަމުވުން . އަނބު . އަނބުރައިލުން . އަނބުރައިގަތުން . އަނބުރައިހޭރިޔާކުރުން . އަނބުރާނޮޅި . އަނބުޅަ . އަނބުކުރިގަތުން . އަނބުކޯރާ . އަނބުކޯރާތަށި . އަނބުއަސާރަ . އަނބުއޮނުމަދު . އަނބުމަސާލަ . އަނބޮ . އަނބޯ . އަނބޯދިނުން . އަނމާބަނޑު . އަނދަނެކަންޏެކެ . އަނދައިގަތުން . އަނދަވަޅަ . އަނދަރާސަގޮނޑި . އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން . އަނދަވަޅު . އަނދަގޮނޑި . އަނދިރި . އަނދިރިއަނދިރީން . އަނދިރިފުތުގެމަސްވަޅިލުން . އަނދިރިގަނޑު . އަނދުން . އަނދުންހަނު . އަނދުންހުލި . އަނދުންބޯދި . އަނދުންކަށި . އަނދުންކޫރު . އަނދުންއުރަ . އަނދުންއެރުވުން . އަނދުންއެޅުވުން . އަނދުންވަރުނަ . އަނދުންމިރުސް . އަނދުން މިޔަރު . އަނދުންމުށިގަނޑު . އަނދުންދަޅު . އަނދުންދަވާދު . އަނދުންގެށުން . އަނދެނެކާނު . އަނދުންޖެހުން . އަނދެކާނު . އަނދޮޅު . އަނދޮޅުކަން . އަނދޮވަޅޮ . އަނގަ . އަނގަހައްދު . އަނގަހަޑި . އަނގަހިއްކުން . އަނގަހުތުރު . އަނގަހެދުން . އަނގަހޭވުން . އަނގަނުބައިވުން . އަނގަނެގުން . އަނގަރަކާ . އަނގަރަކާކޮޅު . އަނގަބަސް . އަނގަބެދުން . އަނގަބޭނުން . އަނގަބޮޑުވުން . އަނގަކެނޑުން . އަނގަކެއުން . އަނގަކޮޅު . އަނގަކޮފުން . އަނގައިންހަމަކުރުން . އަނގައިންބުނުން . އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން . އަނގައިރުނުމަސް . އަނގަ އިތާވުން . އަނގައެރުވުން . އަނގައޮރިކުރުން . އަނގަވަތަށްވެއްޓުން . އަނގަވަސް . އަނގަމަތި . އަނގަމަތި ދޯނި . އަނގަމަތިކުރުން . އަނގަމަތިވުން . އަނގަމަޑު . އަނގަމެޅުން . އަނގަފަރިތަ . އަނގަފަރު . އަނގަފަޗަރާ . އަނގަފާރު . އަނގަފާރުއެޅުން . އަނގަފިނދު . އަނގަފިޔަރި . އަނގަފުރައިފައިބުނުން . އަނގަފުޅެއްއޮތުން . އަނގަފެޅުން . އަނގަދަހިވުން . އަނގަދޮށި . އަނގަދޮށިވުން . އަނގަދޮށް . އަނގަތެޅުން . އަނގަތެޅުވުން . އަނގަތޮރުފުން . އަނގަލެފުން . އަނގަގަދަ . އަނގަގަދަކުރުން . އަނގަގަދަވުން . އަނގަގަދަމިތުރު . އަނގަގެޅުން . އަނގަގޮއްވުން . އަނގަޖެހުން . އަނގިޅި . އަނގުނު . އަނގުން . އަނގުރު . އަނގުރުބަޑި . އަނގޫ . އަނގޫބަދަ . އަނގޫފުރަ . އަނގޮޅި . އަނގޮވާލުން . އަނގޮޓި . އަނގޮޓިވަޅު . އަނގޮޓިޖެހުން . އަނަ . އަނަންގާ . އަނަރޫފަ . އަނަރޫފަކަން . އަނަރޫފަވުން . އަނަކުރެހުން . އަނައުނާ . އަނަވަހާ . އަނަދިރު . އަނަދެސް . އަނަގަނޑު . އަނާ . އަނާމު . އަނާގަނޑު . އަނާގަވާޢިދު . އަނި . އަނިބިހިރިހަ . އަނިއެޅުން . އަނިޔާ . އަނިޔާކުރުން . އަނިޔާވެރި . އަނިޔާވެރިކަން . އަނިޔާވެރިވުން . އަނިޔާވެރިޔާ . އަނު . އަނުން . އަނެކަތި . އަނެކާ . އަނޭކެ . އަނެކުން . އަނެއް . އަނެއްކާ . އަނޭކަ . އަނޯނާ . އަން . އަންހެނަކަށްވުން . އަންހެނާ . އަންހެނުން . އަންހެނުންމާލޫދު . އަންހެނުންނާއެޅުން . އަންހެން . އަންހެންކަން . އަންހެންވަންތަކަން . އަންހެންކުޅި . އަންހެންދުޅާ . އަންހެންދުޅާކަން . އަންހެންދެޑަ . އަންނައުނު . އަންނައެނެ . އަންނަފަށް . އަންނަފޮތި . އަންނާރު . އަންބަންފިލި . އަންބަރީއަތަރު . އަންބަރު . އަންބަރުމަސް . އަންބަލަން . އަންބަލަންފޮއްތާ . އަންބަލަންލުން . އަންބަލަންގެ . އަންބަލިބާސް . އަންބާ . އަންބާރި . އަންބާރިއެރުވުން . އަންބާބެރު . އަންބާލަވަ . އަންބޮނޑި . އަންބޮނޑިޖެހުން . އަންކަރާ . އަންމަ . އަންމަކޮޅޯތް . އަންމައިބެ . އަންމައައްތަ . އަންމަލްތާސް . އަންމަސް . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . އަންދަރުމުންޑު . އަންދަރުސާ . އަންދައިލުން . އަންދައިގަތުން . އަންދާނަ . އަންދާނަގަތުން . އަންދާބޯޓު . އަންދާސާ . އަންދާސީ . އަންދާސީހިސާބު . އަންދާސީކުރުން . އަންދާޒާ . އަންދުވަހުއާދަ . އަންދުވަސް . އަންތަރަ . އަންތަރީހަށްއެރުން . އަންތަރީސް . އަންތަރީސްވުން . އަންގަ . އަންގައިދިނުން . އަންތެރެސްވުން . އަންގައިލުން . އަންގައު . އަންގަދަ . އަންގަދަކުރުން . އަންގަލަ . އަންގަދަވުން . އަންގާ . އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . އަންގާރަ . އަންގާލާ . އަންގީ . އަންޏަ . އަންޑާޕޫލް . އަންޑޯސާ . އަންޒަމާނުކަރަ . އަންޒަމާން . އަންޓޮ . އަންޒޯރާކަށި . އަރަ . އަރަހުށި . އަރަހުރި . އަރަށްލުން . އަރަނި . އަރަނީދަ . އަރަބި . އަރަބިހެދުން . އަރަބިބަސް . އަރަބިކަރަ . އަރަބިކަރާދިއުން . އަރަބިއަކުރު . އަރަބިއޮޑި . އަރަބިތަމަޅަ . އަރަބިތާނަ . އަރަބިލަވަ . އަރަބީން . އަރަބު . އަރަބުސްތާނު . އަރަކު . އަރައިރުން . އަރައިރުންކުރުން . އަރައިރުންވުން . އަރައިފައިބާ . އަރައިފޭބުން . އަރައިގަތުން . އަރަފާތު . އަރަފާތުކޮތަރު . އަރަފާތްދުވަސް . އަރަފު . އަރަފުވުން . އަރަތް . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އަރަގު . އަރަގޯލަ . އަރާ . އަރާނި . އަރާރިހި . އަރާރުން . އަރާރުއް . އަރާރޫޓު . އަރާބާރު . އަރާބެއްދުން . އަރާކާރުއް . އަރާއަރަފޯދުން . އަރާއިރު . އަރާއިރުކޮޅު . އަރާއެޅުން . އަރާވަޑައިގަތުން . އަރާމަތި . އަރާމަތިހިފުން . އަރާމަތީންވައުއުކުން . އަރާމަތީކުރެވި . އަރާމަތީދަނޑި . އަރާމު . އަރާމުރިނގު . އަރާމުކުރުން . އަރާފަނި . އަރާފައިބާ . އަރާފައިބާވައި . އަރާފޭބުން . އަރާފަދަ . އަރާގިމަތަ . އަނހިކުރުން . އަނހިކުރުން . އަނހިކުރުން . އަނހިކުރުން . އަނހިކުރުން . އަރިނެގުން . އަރިންނަ . އަރިބަގުޑި . އަރިބަޑަހަގެ . އަރިބިއްކައްޓަށް . އަރިކަށި . އަރިކަށީކަށި . އަރިކަށީވިދުން . އަރިކަނޑާ ރޮންދާ . އަރިކަނޮޅި . އަރިކަން . އަރިކަރު . އަރިކަރުލިބާސް . އަރި . އަރިކެނޑި . އަރިކެނޑުން . އަރިކެޑެ . އަރިވާލި . އަރިޔަށް . އަރިޔަށްނެގުން . އަރިއަސް . އަރިއެޅުން . އަރިވަކަރު . އަރިވުން . އަރިމަތި . އަރިމަސް . އަރިދަފުސް . އަރިދަފުސްއެޅުން . އަރިލޮލުންބެލުން . އަރިތާކިހާ . އަރިސް . އަރިސްކަން . އަރިސްވުން . އަރިޔަށްޖެހުން . އަރިއަން . އަރިއަންހަރު . އަރިއަންލިޔުން . އަރިއަޅައިލުން . އަރިސްކުރުން . އަރިޖެހުން . އަރު . އަރުނު . އަރުނުދަޅު . އަރުއްވައިގަތުން . އަރުވަނީން . އަރުވައިބާލާލަވަ . އަރުވައިލުން . އަރުވަޑުވާކަން . އަރުވާހިފުން . އަރުވާކަހާ . އަރުވާކަހާކަން . އަރުވާކެހުން . އަރުވާޖެހުން . އަރުމާދު . އަރުމާޒު . އަރުމާޒުހަރުބީ . އަރުމާޒުވަޑައިގަތުން . އަރުމާޒުލަވަ . އަރުފެޅި . އަރުދު . އަރުތަ . އަރުތަލިބުން . އަރުތެރެ . އަރުގަ . އަރުގަފަތްކޮޅު . އަރުގާނަ . އަރުގޯލަ . އަރުސާނަ . އަރުޒާނަ . އަރެ . އަރެޅި . އަރޮޅި . އަބަ . އަބަހައްދަ . އަބަހައްދަވުން . އަބަށްހިފުން . އަބަނޭރުން . އަބައެރުން . އަބަފިލި . އަބަދާއިއަބަދު . އަބަދު . އަބާ . އަބާންނަ . އަބާރަނަ . އަބާރަނަމަތީބޮޑުލަވަ . އަބާރުނަ . އަބާބީލުދޫނި . އަބާއްޖަ . އަބީތު . އަބު . އަބުނާ . އަބުނާކަށި . އަބުނާކުނޑި . އަބުނާދަގަނޑު . އަބުރާނީ . އަބުރާބެހުން . އަބުރު . އަބުރުހިފެހެއްޓުން . އަބުރުވެރި . އަބުރުވެރިކަން . އަބުރުވެރިވުން . އަބުއި . އަބުއެޅުން . އަބުދު . އަބުދާލި . އަބުދާލުން . އަބުޖަދު . އަބުޖަދުކުރުން . އަބުޖެހުން . އަބޫނާ . އަބޮ . އަބޫނާއި . އަބޫއި . އަޅަކަ . އަޅައިބެލުން . އަޅައިކިއުން . އަޅައިކެނޑުން . އަޅައިލުން . އަޅައިގަތުން . އަޅައިގޮވުން . އަޅަމެން . އަޅަގެނޑި . އަޅާނުފައި . އަޅި . އަޅިބުރުއްސި . އަޅިބޮނޑި . އަޅިބޮނޑިއެޅުން . އަޅިކަނދާ . އަޅިކަޅޯއް . އަޅިކެނޑި . އަޅިއުނދުން . އަޅިކުނބުސް . އަޅިއުނދުޅި . އަޅިވުން . އަޅިފެން . އަޅިތުޅައު . އަޅިގަނޑު . އަޅު . އަޅުކަން . އަޅުކަންކުރުން . އަޅުވައިކިޔުން . އަޅުވައިލުން . އަޅުވެރި . އަޅުވެރިކަން . އަޅުވެރިޔާ . އަޅުވެތި . އަޅުވެތިކަން . އަޅުވެތިކުރުން . އަޅުވެތިވުން . އަޅުދާސް . އަޅުދާސްކަން . އަޅުދާސްކުރުން . އަޅުދާސްވުން . އަޅުގަނޑު . އަޅެ . އަޅެތެދޭ . އަޅޭ . އަޅޯ . އަޅޯށި . އަޅޯބަޅޯ . އަޅޯސާ . އަކަ . އަކަރަ . އަކަރަކަރަ . އަކަރަކަރާ . އަކަރަކަރާތެޔޮ . އަކަކުރުން . އަކައަނގޫ . އަކަޔަނބޯ . އަކަޔަނބޯހެދުން . އަކަޔަންބޯ . އަކަޖެހުން . އަކިރި . އަކިރިގަނޑު . އަކިރިގަނޑުފަނި . އަކިސިމަގުންނަ . އަކު . އަކުށަ . އަކުނިވައި . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އަކުންބަކުން . އަކުރަމެށި . އަކުރު . އަކުރުބޯލަނޑާ . އަކުރުކޮޅުތާ . އަކުރުކޮޅުކާފު . އަކުރުއެންގުން . އަކުރުފިލިތާނަ . އަކުޑި . އަކުޑިވުން . އަކުޑިފިލުން . އަކޫލަ . އަކެރާ . އައިހަ . އައިނަށްއެރުން . އައިނަށްލުން . އައިނަކަށްމަހެއް . އައިނާއެޅުން . އައިނު . އައިނުމަހާއޮޑިޔާވުން . އައިނުމަސް . އައިނުލޯ . އައިން . އައިންހިފައިގެން ވައިމައްޗަށް އެރުން . އައިންމަތީމިޔަރު . އައިންމަތީދޮންބެ . އައިންމަތީގާދޫނި . އައިރާދަ . އައިރު . އައިބައިފިލި . އައިބު . އައިބުކިއުން . އައިބުފޮރުވުން . އައިކެ . އައިމިނަ . އައިދަ . އައިތަ . އައިތަރިދަ . އައިލަ . އައިލަމަހުރޮނޑު . އައިގޮޅި . އައިސަ . އައިސަކޯނާ . އައިސާފާނު . އައިސި ރެއްވުން . އައިސް . އައިސްކިރިމި . އައިސްކިރިމު . އައިސްކޯން . އައިސްއަލަމާރި . އައު . އައުހަދި . އައުން . އައުންސު . އައުންސުތަށި . އައުރަ . އައުރުސް . އައުރޫދު . އައުރޮސްކޮބަކަކިޑި . އައުބައުފިލި . އައުކަން . އައުކަންކެނޑުން . އައުކަމަށްހެދުން . އައުކަމަކަށްވުން . އައުކާވެނި . އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން . އައުކުރުން . އައުކޮށްލުން . އައުވުން . އައުފެށުން . އައުދަ . އައުދާނަ . އައުދާނަކަން . އައުގުރާނަ . އައްރާފަދަ . އައްބަ . އައްބަޖެހުން . އައްދަށް . އައްދަށްކުރުން . އައްދިއްޔޯތް . އައްދެކޯ . އައްދެއައްދޭ . އައްދެއްޔޭ . އައްދޭ . އައްދޮ . އައްދޮށް . އައްދޮއައްދޯ . އައްދޮއްޔޯތް . އައްދޮވުން . އައްދޯ . އައްދޯތް . އައްތަ . އައްތަންއެޑުން . އައްތަރަ . އައްތާރަފަނި . އައްތަވާ . އައްތަވާޅި . އައްތަވާޖެހުން . އައްތާރަ . އައްތަޙިއްޔާތު . އައްތެރިކުރުން . އައްތެލި . އައްތެލިކޮއްޕުން . އައްތެލިއެރުވުން . އައްތެލިފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން . އައްތެލިޖެހުން . އައްތޮށި . އައުލާދު . އައްލޭ . އައްސަނާޖެހުން . އައްސަރަނގު . އައްސަރިބަސް . އައްސި . އައްސިހިފުން . އައްސިބަލި . އައްސިކަށިގަނޑު . އައްސިކުރުން . އައްސިއޮރި . އައްސިވައި . އައްސިވުން . އައްސިމަޑި . އައްސިފިލުވުން . އައްސިފެން . އައްސިފޮށި . އައްސިފޯލި . އައްސިދަ . އައްސިދަކައްޓަލަ . އައްސިތަނބުރު . އައްސުން . އައްސެން . އައްސެންދަށޮ . އައްސޭރި . އައްޑަނަ . އައްޑަނަކޮށި . އައްޑަކަސަޅަ . އައްޑާލަކުޑި . އައްޑިހަ . އައްޑިހައަށްއެރުން . އައްޑޫކޮށި . އައްޒާތީ . އައްޓަށްއެރުން . އައްޓަށްގެންދެވުން . އައްޓަމަސް . އައްޓިޖެހުން . އައްޓި . އައްޓޭމަންތޭއެނދާ . އައްޔަންކުރުން . އައްޔާމެން . އައްޔޫގު . އައްޔޫގު އަސްތަމާނު . އައްޔޫގުއީރާނު . އައްޕަ . އައްޕަން . އައްޕައިބެ . އައްޕައްތަ . އައްޕައްޗި . އައްޕަތް . އައްޕަގެހުނުން . އައްޗަޑަ . އައްޗި . އައްޗިކަން . އައްޗިވުން . އައްޗީ . އައްޗީޑި . އަވަ . އަވަހަށް . އަވަހާރަ . އަވަހާރަވުން . އަވަހާރަފުޅު . އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުން . އަވަހާރަލެއްޕެވުން . އަވަހާރަގަނޑުވަރު . އަވަހާރަގޮނޑި . އަވަހެލާ . އަވަށުކުދިން . އަވަށުވެރިން . އަވަށުވެރިގެ . އަވަށުމަސައްކަތް . އަވަށުމީހުން . އަވަށުތަންޑުވަ . އަވަށުލަވަ . އަވަށް . އަވައްޓެހި . އަވައްޓެރި . އަވަން . އަވަރު . އަވަރުވުން . އަވަރުލޯ . އަވަދި . އަވަދިނެތިކަން . އަވަދިނެތުން . އަވަދިކުރުން . އަވަދިކޮށްލުން . އަވަދިވުން . އަވަތޭރި . އަވަލި . އަވަލިބަތްޕެން . އަވަލިމެޓާ . އަވަލިތެޅުން . އަވަލުން . އަވަލެވުން . އަވަގުރާނަ . އަވަގެރި . އަވަގެރިހެދުން . އަވަސް . އަވަސްހިނި . އަވަސްހިސާބު . އަވަސްނިޔާ . އަވަސްކަން . އަވަސްކުރުން . އަވަސްއަވަހަށް . އަވަސްވުން . އަވަސްފަރުވާ . އަވަސްތޭރި . އަވަސްޚިދުމަތް . އަވާނިވާ . އަވާނިވާކުރުން . އަވާމެންދުރު . އަވި . އަވިހި . އަވިހޫނު . އަވިނިވައިލުން . އަވިންނާނަ . އަވިންދާނަ . އަވިރެނދު . އަވިރޯޅި . އަވިއެރުން . އަވިދިނުން . އަވިދިއްލުން . އަވިދޫނި . އަވިދޮންވުން . އަވިލި . އަވިލިބުޗާ . އަވީލުން . އަވެރުދު . އަވެލި . އަމަ . އަމަށަކު . އަމަށަކުން . އަމަށުން . އަމަނެތުން . އަމަންޗި . އަމަރާލި . އަމަރުތަ . އަމަރުތައޯގަ . އަމައެއްލަމައެއްނެތް . އަމައްޔާތް . އަމަވުން . އަމަތި . އަމަލީފަންނު . އަމަލު . އަމަލުއެރުން . އަމަލުވުން . އަމާ . އަމާނާތް . އަމާނާތްތެރި . އަމާނާތްތެރިޔާ . އަމާން . އަމާންނެގުން . އަމާންކަން . އަމާންކުރުން . އަމާންވުން . އަމާންދިނުން . އަމާންދިދަ . އަމާބުނީތީ ފަރަށްދިޔުން . އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން . އަމާގާތުން ބުއި ކިރުގެ ރަހަލައްވާލާނަން . އަމާޒު . އަމާޒުހިފުން . އަމާޒުބަޑި . އަމާޒުކުރުން . އަމާޒުވުން . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަމިނި . އަމިއްލަ . އަމިއްލަބާލީހަށް ބަންޑާރަކަފަލެއްވުން . އަމިއްލަކަން . އަމިއްލަކުރުން . އަމިއްލައަމިއްލަޔަށް . އަމިއްލައެދުން . އަމިއްލަވުން . އަމިއްލަފައިމައްޗަށްތެދުވުން . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . އަމީރު . އަމީރުރަސްކަން . އަމީރުކަން . އަމުރާ އިރާދަ . އަމުރު . އަމުރުކުރުން . އަމުރުވެރި . އަމުރުވެރިޔާ . އަމުރުމަޢުރޫފު . އަމުދަކުން . އަމުދުން . އަމޭ . އަމޭނި . އަމޯ . އަފަ . އަފަލަ . އަފަލައްދަލާ . އަފަގެ . އަފަގެހުން . އަފާ . އަފި . އަފިހަރަ . އަފިހުން . އަފިން . އަފިންނާ . އަފިންނާކިލެގެ . އަފިރިން . އަފިރިއަ . އަފިލުން . އަފުނޯސްކަށި . އަފުނޯސްދޫނި . އަފުން . އަފުރަ . އަފުރަމަހަ . އަފުރަމާދަ . އަފުރާނޭވާ . އަފުރިއަ . އަފުރެން . އަފެގެހުން . އަފުރެމެން . އަފޫރުއްބަ . އަފުރޭދަޓާ . އަދަ . އަދަރަކީދަގަނޑު . އަދަރާދަގޮނޑި . އަދަރު . އަދަބު . އަދަބުއަދާކުރުން . އަދަބުވުން . އަދަބުވެރި . އަދަބުވެރިކަން . އަދަބުވެރިވުން . އަދަބުދިނުން . އަދަބުދެއްކުން . އަދަބުސަދަބު . އަދައިދެންނެވުން . އަދަދު . އަދަދުކުރުން . އަދަދެއްނެތުން . އަދާ . އަދާރަސަމް . އަދާކުރުން . އަދާވާތްތެރިން . އަދާވާތްތެރިކަން . އަދާވާތްތެރިވުން . އަދާވުން . އަދި . އަދިއަދަށްދާނދެން . އަދިއަދާޖެހޭނދެން . އަދިވެސް . އަދީބު . އަދު . އަދުނާ . އަދުރައި . އަދުތޯމާދަންތޯވުން . އަތަ . އަތަރު . އަތަރުކެއްކުން . އަތަރުވެށުން . އަތަރުދާން . އަތަރުލުން . އަތަރުގެ . އަތަރުގޭމީހުން . އަތަވަނި . އަތަވާ . އަތަމަނަހުރާ . އަތަފަހަންނުން . އަތާނަ . އަތާއަތާލުން . އަތާއަތާޖެހުން . އަތާއަތްގުޅައިލުން . އަތާއަތްޖޯޑުކުރުން . އަތާއެޅުން . އަތާތެޅުވުން . އަތިރި . އަތިރިއަކަށްދިއުން . އަތިރިމަތި . އަތިރިޔަށްއެރުން . އަތިރިޔަށްދިއުން . އަތިރީގޭވިނަ . އަތިރީގޭތާނަ . އަތިރީގޭދާރި . އަތުންހެލުން . އަތުންއަތަށް . އަތުރާހަނޑަސް . އަތުރާކުރެހުން . އަތުރު . އަތުރުކަން . އަތުރުވާމަތި . އަތުރުވުން . އަތުރޮށި . އަތުބަޑިކުޅި . އަތުބާރުއެޅުން . އަތުކުރި . އަތުކުރިއަރުވައިލުން . އަތުކުރިއެރުވުން . އަތުކުރިއޮޅައިލުން . އަތުކުރިފޮތިގަނޑު . އަތުކުރީ . އަތުކުރީގަޑި . އަތުކުޅި . އަތުކުޅިކުޅުން . އަތުއަންގީ . އަތުއަޅުވައިލުން . އަތުއަކުރު . އަތުއުރަ . އަތުއެނބުރޭފަލި . އަތުއޮނު . އަތުއޮތްފޮށާ އަނދެވިދާނެއެވެ. . އަތުއޮތްސީލުސީލަ . އަތުވުން . އަތުމަދު . އަތުމަސައްކަތް . އަތުފަތުނޭޅުން . އަތުފެންނުހިކުން . އަތުލަހިކުރުން . އަތުލައިގަތުން . އަތުލަފިކުރުން . އަތުލުން . އަތުލޮފިކުރުން . އަތުގާޑިޔާ . އަތުގުޅުވައިލުން . އަތުގުޅުވައިޖެހުން . އަތުގުޅުވުން . އަތުގެވެރިޔާ . އަތުގެވެރި . އަތުގެވެރިކަން . އަތުގުޑި . އަތުޖެހުން . އަތެރާކެނޑުން . އަތެއްއޮތަކަސް ބަތެއް ނުކެއްކޭނެއެވެ. . އަތެފެހުން . އަތޮޅު . އަތޮޅުހިނގުން . އަތޮޅުބައްތެލި . އަތޮޅުވަހި . އަތޮޅުވަށި . އަތޮޅުވެށި . އަތޮޅުވެރިކަން . އަތޮޅުވެރިންނަށްހިއްޕޭނީވަލުގައެވެ. . އަތޮޅުވެރިޔާ . އަތޮޅުމުޅި . އަތޮޅުގެ . އަތްތޮޅުވުން . އަތްހަ . އަތްހަމަ . އަތްހިނގުން . އަތްނުލައިއައްދޮކި ކިއުއްވުން . އަތްބަންތުރަ . އަތްބައި . އަތްބައްތި . އަތްބާރުއެޅުން . އަތްބާރުލުން . އަތްބިންދާއުކުޅު . އަތްބުޑުއުވަ . އަތްބެލުން . އަތްބޯދޮށުލުން . އަތްކަނި . އަތްކަން . އަތްކަންކުރުން . އަތްކަންއެޅިލިބާސްކޮޅު . އަތްކަންއެޅުން . އަތްކުނިގަނޑު . އަތްކުރި . އަތްކުރުކޮށްލުން . އަތްކެނޑުން . އަތްވީއްލުން . އަތްމަތި . އަތްމަތިއަވަސްކަން . އަތްމަތިބަރަކާތް . އަތްމަތިއަވަސް . އަތްމަތިހަލުވި . އަތްމަތިތިޔާގި . އަތްމަތިއަވަސްވުން . އަތްމަތިވުން . އަތްމަތިފަސޭހަ . އަތްމަތިފޮށި . އަތްމަތިފޯލި . އަތްމަތިދަތި . އަތްމަތިދަތިވުން . އަތްމަތިތަނަވަސް . އަތްމަތިލަސްވުން . އަތްމަތިލަސް . އަތްމަތިލަސްކަން . އަތްމަތީ . އަތްމަތީދަތި . އަތްމަތީދޮށި . އަތްމުނިމުނިކެވުން . އަތްމެހުން . އަތްފައި . އަތްފައިހެލުން . އަތްފައިބިނދުން . އަތްފައިކޮށައި ކައިއުޅުން . އަތްފައިފޯރުން . އަތްފަސޭހަރޮނގު . އަތްފިލާގަނޑު . އަތްފިލާއެޅުން . އަތްފުނައުއެޅުން . އަތްފުނާ . އަތްފުނާއެޅުން . އަތްފުޅައުކުރުން . އަތްފުޅާކުރުން . އަތްފެހުން . އަތްފޭރާ . އަތްފޮރުވުން . އަތްފޮޅު . އަތްފޯރުވުން . އަތްދަށު . އަތްދަށުންދިއުން . އަތްދަށުންލުން . އަތްދަށުންޖެހުން . އަތްދަށުބަނޑޭރި . އަތްދަށުކުރުން . އަތްދަށުއުކުޅު . އަތްދަށުވަޑިން . އަތްދަށުވުން . އަތްދަށުމެނޭޖަރު . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން . އަތްދަށުލުން . އަތްދަށް . އަތްދަށޮ . އަތްދަނޑި . އަތްދަނޑިމަތި . އަތްދަތި . އަތްދާނި . އަތްދިގު . އަތްދިގުކުރުން . އަތްދުތް . އަތްދުތްލީފޮށާ . އަތްދުތްލީކަރުދާސް . އަތްދޮށް . އަތްތިލަބަޑިޖެހުން . އަތްތިލަބަޑި . އަތްތިލަ . އަތްދޯތް . އަތްތެރި . އަތްތެރިކަން . އަތްތެރިމަސައްކަތް . އަތްތޮޅުވުން . އަތްލައިބެލުން . އަތްލައިގަތުން . އަތްލުން . އަތްގަނޑު . އަތްގަނޑުލީގޮނޑި . އަތްގަދަ . އަތްގަދަކުރުން . އަތްގާޑިޔާ . އަތްގާތްކޮށްދިނުން . އަތްގާތްކުރުން . އަތްގިރުނބާ . އަތްގުޅި . އަތްގުޅިކެއުން . އަތްގުޅުން . އަތްގުޅުވުން . އަތްގުޅުވައިލުން . އަތްގުޅުވައިޖެހުން . އަތްގުދުކުރިލިބާސް . އަތްގޮށި . އަތްޕޮޅަ . އަތްޕޮޅު . އަތްޖެހުން . އަތްޕުޅުބީއްސެވުން . އަތްޕުޅުލެއްވުން . އަތްޕުޅު . އަތްޖޯޑުކުރުން . އަތްޗަންފެށި . އަތްޗަންފޭށި . އަލަ . އަލަ ރޫސިއާ . އަލަށް . އަލަނާސި . އަލަނާސިބިބީ . އަލަނާސިބޮލި . އަލަނާސިމަސް . އަލަބިހި . އަލަބުރި . އަލަކަ . އަލަކެއުން . އަލަވުން . އަލަމަލުކަރަށްގެތުން . އަލަމަލުގުރާ . އަލަމާރި . އަލަފަތުބަޖިޔާ . އަލަތު . އަލަގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަޅާނެއެވެ . އަލަގަނޑު . އަލަގަނޑުބަދަލި . އަލަގަތުން . އަލާ . އަލާކެނޑުން . އަލާއެރުން . އަލާމަތް . އަލި . އަލިހަނޑޫ . އަލިހަނޑޫބަނޑަށްދިނުން . އަލިހަވާސާ . އަލިހޮޅި . އަލިނަރު . އަލިކަން . އަލިކުރުން . އަލިވަޑިޔާގެ މަސްގޮނޑި . އަލިވިލުން . އަލިވުން . އަލިމަނިކު . އަލިމަސް . އަލިމަސްކަށި . އަލިމި . އަލިފާނާކުޅުން . އަލިފާނުކުޅިވަރު . އަލިފާނެކަންނޭ . އަލިފާނޯތް . އަލިފާން . އަލިފާންރޮދި . އަލިފާންބެރު . އަލިފާންކެނޑުން . އަލިފާންކޮކާ . އަލިފާންއާވި . އަލިފާންއެރުން . އަލިފާންއެޅުން . އަލިފާންވުން . އަލިފާންފޮށި . އަލިފާންދަނޑި . އަލިފާންލުން . އަލިފާންގަނޑު . އަލިފާންޖެހުން . އަލިފިނދު . އަލިފު . އަލިފުބާ . އަލިފުބާޖެހުން. . އަލިދަނޑި . އަލިދަންމަތި . އަލިދަންމަތިވުން . އަލިތޮޅި . އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ. . އަލިގަނޑު . އަލިގަނޑުމަސް . އަލީބޮޚާރީ . އަލީލާން . އަލުން . އަލުންބަލުން . އަލުއި . އަލުއިބޮޚާރީ . އަލުވި . އަލުވުން . އަލޫ . އަލޫބުޚާރީ . އަލޫކައްޓަލަ . އަލޭ . އަލޯ . އަލްބަމް . އަލްއަމީރު . އަލްޕަކާ . އަލްޖަބްރާ . އަގަން . އަގަހެދުން . އަގަލު . އަގަލުކެލާ . އަގަސްޓް . އަގަޑުބަގަޑު . އަގާވުން . އަގި . އަގިންޏަ . އަގީދު . އަގު . އަގުހުރުން . އަގުހެޔޮ . އަގުހެޔޮކަން . އަގުހެޔޮކުރުން . އަގުހެޔޮވުން . އަގުނިޔާގަނޑެ . އަގުނެތުން . އަގުރަބު . އަގުރަބުއަސްތަމާނު . އަގުރަބުއީރާނު . އަގުބޮޑު . އަގުބޮޑުކަން . އަގުބޮޑުކުރުން . އަގުބޮޑުވުން . އަގުޅި . އަގުޅިނެއްޓުން . އަގުޅިނެތްކަންނެޔޮ . އަގުޅިއެޅުން . އަގުޅިޖެހުން . އަގުކިޔުން . އަގުކުރުން . އަގުކުޑަކުރުން . އަގުކެނޑުން . އަގުއެރުވުން . އަގުއެރުވުން . އަގުވަޒަންކުރުން . އަގުވެއްޓުން . އަގުމަގު . އަގުމަގުކުރުން . އަގުމާތް . އަގުފާ . އަގުފޭބުން . އަގުދަށްވުން . އަގުދިނުން . އަގުދިންހިސާބު . އަގުދިންތަން . އަގުދިއުން . އަގުލުން . އަގުލެއްވުން . އަގުލޮށި . އަގުލޯށި . އަގުޖެހުން . އަގެއްސަނި . އަގޮށް . އަގޮދޭލައިގަތުން . އަސަންނަވަރަންނަ . އަސަރު . އަސަރުކުރުން . އަސަބަޑި . އަސަޅިޔާ . އަސަދު . އަސަޑުވުން . އަސަޑު . އަސާ . އަސާހަނޑޫ . އަސާރަ . އަސާރައެޅުން . އަސާލީސްލޯކަ . އަސާސީ . އަސާގަނޑު . އަސިސަ . އަސީރު . އަސީދާގުޅަ . އަސުންނާފަތި . އަސުރަށްފޮޅޭމައު . އަސުރަށްގޮވުން . އަސުރުންލެނބުން . އަސުރުނަމާދު . އަސުރުމައު . އަސުރުމައުކުލަ . އަސުރުމާ . އަސުރުދަން . އަސޭ . އަސޭކަރަ . އަސޭމިރުސް . އަސޭޒަންބިޔާ . އަސް . އަސްނެއްޓިހޭރިޔާ . އަސްރަފީ . އަސްބަ . އަސްބައި . އަސްބައިލެއްވުން . އަސްބައިޖެހުން . އަސްކަނި . އަސްކަނުބޭސް . އަސްކަރު . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . އަސްކަރުކަން . އަސްކަރުމުސްކުޅިން . އަސްކެނި . އަސްކެނިވަޅު . އަސްކެނިދަށް . އަސްކެނިދަނޑި . އަސްކެނިދޮށް . އަސްކޮޅު . އަސްކޮޅުލުން . އަސްވާރު . އަސްވާރުން . އަސްވިއްކިއަސް ލަގަން ނުވިއްކާށެވެ. . އަސްމަސް . އަސްމިޔަތަނބުރު . އަސްދަނޑި . އަސްދަނޑިފަށް . އަސްދާނުގޮނޑި . އަސްދީނި . އަސްދޫނި . އަސްތަ . އަސްތަބީލާ . އަސްތަވާ . އަސްތަވުން . އަސްތަމާ . އަސްތަމާނު . އަސްތާ . އަސްތާދިނާ . އަސްލު . އަސްލުން . އަސްލުތިބީން . އަސްގާޑިޔާ . އަސްގެނި . އަސްގެނިދަނޑި . އަސްޕަޓާލު . އަސްޖެހުން . އަޑަވާކުރެވި . އަޑަވާ . އަޑަފިކޮޅު . އަޑަފިކޮޅުހިއްޕެވުން . އަޑަފިއޮޑި . އަޑަފިގަނޑު . އަޑަގޯސީކުރުން . އަޑާ . އަޑާއިރަން . އަޑި . އަޑިނޭނގުން . އަޑިންދާބޯޓް . އަޑިއަށްދިއުން . އަޑިއެޅުން . އަޑިވުން . އަޑިގަނޑު . އަޑިގުޑަން . އަޑީތެޔޮ . އަޑީބަސް . އަޑު . އަޑުހަރުކުރުން . އަޑުންއަޑުނަގައިރުއިން . އަޑުންއަޑުނަގާރުއިން . އަޑުބަޑު . އަޑުބާ . އަޑުކިއުން . އަޑުކުރެހުން . އަޑުއަރައިގެންދިއުން . އަޑުއެހުން . އަޑުއިވުން . އަޑުއެރުން . އަޑުއެރުވުން . އަޑުވީއްލުން . އަޑުފަށް . އަޑުފަށްގަނޑު . އަޑުފެޅުން . އަޑުފެތުރުން . އަޑުދޮށުންކިއުން . އަޑުލުން . އަޑުލެއްވުން . އަޑުގައިނެތްތަނަށް . އަޑުގަދަކުރާ . އަޑުގަދަކުރުން . އަޑުގަދަ މީހާގެ ރުއްގިނަވާނެއެވެ. . އަޑުގެކޮޅަށް . އަޑުގޮއްވުން . އަޒަލު . އަޒަންބޫޒު . އަޑޯބޭލުން . އަޒާބު . އަޒާޒީލު . އަޒިމަ . އަޒީމަ . އަޒުދަހަ . އަޔާއަޔާ . އަޔޯއަޔޯ . އަޖައިބު . އަޖައިބުންއަޖައިބު . އަޖައިބުވުން . އަޖަލު . އަޖަލުޖެހުން . އަޖާމޫސާ . އަޖިދަ . އަޖިދައަށްކޮރުލުން . އަޖިދައިގެއައިން . އަޖުމަ . އަޖުމަބެލުން . އަޖޫޒު . އަޖޫޒުވުން . އަޗާ . އަޗާތެޅުން . އަޗީ . އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު . އަޚު . އަޚުވަންތަކަން . އަޚުލާޤު . އަޣުލަބިއްޔަތު . އަޤުދު . އަޤުދުކުރުން . އަޞްޙާބު . އަޞްޙާބުން . އަޞްޙާބުބޭކަލުން . އަޟްޙާޢީދު . އަޟުޙިޔާ . އަޟުޙިޔާކަތިލުން . އާ . އާހަ . އާހަށްއެރުން . އާހައާހަ . އާހަދި . އާހަދިލުން . އާހި . އާހު . އާހުނއް . އާހުކަނބިލި . އާހެތި . އާހް . އާށު . އާނ . އާނހުނތް . އާނބަސްބުނުން . އާނބަސް . އާނޅެވަތަސް . އާނޅެޔޯ . އާނޅެޔޯތް . އާނޅޭ . އާނޅޭތަސާބާސް . އާނކިއުން . އާނއެކޭ . އާނފަހެ . އާނދޮ . އާނދޮގޭ . އާނގަ . އާނގަވަޅު . އާނގު . އާނަ . އާނަންދަ . އާނާންދަ . އާނި . އާނު . އާނުކެނޑުން . އާނުގަނޑު . އާނެއި . އާންމަ . އާންމު . އާންމުކުރުން . އާންމުވުން . އާރަށްވެހިން . އާންޖާ . އާރާބާރު . އާރާސްތާ . އާރާސްތާކުރުން . އާރާސްތު . އާރާސްތުކުރުން . އާރާސްތުވުން . އާރު . އާރުކާޓީ . އާރުކާޓީފޭބުން . އާރުލުން . އާރޮސް . އާރޯ . އާރޯކަން . އާރޯތާނާ . އާރޯތާނާ ކަމަޅިމަތި . އާބަކުރު . އާބާއްޖަ . އާބާފިލި . އާބާދީ . އާބާދު . އާބާދުކުރުން . އާބާދުވުން . އާބާތުރަފިލުވުން . އާބާތުރަ . އާބުހަވާ . އާބުރުރުމާ . އާބުރުވުން . އާކަން . އާކޯރިޖެހުން . އާއިދާ . އާއިސްލާމުން . އާއޮޑިކުރުން . އާއްޕަން . އާއްޖަފާއްޖަ . އާވަނިގަނޑާ . އާވާރާ . އާވާރާވުން . އާވި . އާވިނެގުން . އާވިކެއްކުން . އާވިއަނބު . އާވިއެރުން . އާވިއެރުވުން . އާވިމެޓާ . އާވިފެންވުން . އާވީގެ . އާވެލުން . އާމަނަކަ . އާމަނަކަތެޔޮ . އާމަނައްކަ . އާމަރި . އާމީން . އާމްދަނީ . އާފަލު . އާފާތް . އާފާޤު . އާފިލުވުން . އާފުރުން . އާފޯއްދުން . އާދަ . އާދަނު . އާދަރި . އާދަކާދަ . އާދަކުރުން . އާދައިގެ . އާދައިގެއިސްކޫލުފޮތް . އާދައިގެ އިސްކޯލުފޮތް . އާދަމަﷲ . އާދަވުން . އާދަމުގެދަރިން . އާދަދިނުން . އާދަލަށް . އާދަޔޯ . އާދި . އާދިޔާމު . އާދީއްތަ . އާދެ . އާދެވަޑައިގަތުން . އާދޭ . އާދޭހޭ . އާދޭސް . އާދޭސްކުރުން . އާދޭސްމަތީފޮތިއެޅުން . އާދޮނި . އާތީއްތަ . އާތް . އާތްކަން . އާތްވުން . އާލަ . އާލަވަބައި . އާލަތް . އާލަތްކުރުން . އާލާކުރުން . އާލާ . އާލާވުން . އާލާތަށްގޮވުން . އާލާތް . އާލާތްނެތި ކެޔޮޅެއްނުވާނެ . އާލާތްކުރުން . އާލާސްކަންފުޅު . އާލާސްވެއިންނެވުން . އާލު . އާލުވެރިބޭކަލުން . އާލޮ . އާގަމަ . އާގަމަކަން . އާގަމަވުން . އާގަތުން . އާގު . އާގުބޯޓު . އާގެޅަވަށް . އާގޮޅުވައް . އާސާރު . އާސާއްދަ . އާސޯޚު . އާސް . އާސްބެއްދި . އާސްކަޅި . އާސްކަޅިކަން . އާސްއަހެލި . އާސްމާނުކުލަ . އާސްދަނޑި . އާޑަ . އާޑަކިއުން . އާޑައްތޮޑާ . އާޑަފައި . އާޑަފުރައްސާރަ . އާޑަފުރައްސާރަކުރުން . އާޑަތޯޑަ . އާޓާފުށް . އާޔަތް . އާޔާ . އާޖު . އާޖުފާޖު . އާޗާ . އާޚިރު . އާޚިރަތްދުވަސް . އާޝޯޚުވުން . އިހަށް . އިހަށްނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުންނުވެވޭނެއެވެ. . އިހަށްރޭ . އިހަށްއެދުރު ދެއްކިގޮތަށްފަހުން އެދުރުކަންކުރުން . އިހަށްފަހަރު . އިހަށްދުވަސް . އިހަށް ދޮންވިފަތެއް އިހަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. . އިހަކަށް . އިހަކަށްދުވަސް . އިހަކު . އިހައު . އިހަމަން . އިހަމަތް . އިހަމެތުރު . އިހަލްދަޅި . އިހައުފަތި . އިހަލްގެނޑި . އިހާ . އިހާނާތް . އިހާނަތް . އިހާވައް . އިހާފަޅޯ . އިހިދަށުވަޑާން . އިހާގަނޑު . އިހާދަށުވިގުރު . އިހާދަށުވުން . އިހާގޮނޑި . އިހާޖެހުން . އިހި . އިހިކަނދުރާ . އިހިކުނޑި . އިހިކެނޑި . އިހިކެނޑުން . އިހިކޮނޑި . އިހިކޮނޑިމައްކާރި . އިހިވެދާ . އިހިމަޑޫ . އިހިފެނަ . އިހިދަށް . އިހު . އިހުން . އިހުރު . އިހުޒަމާން . އިހުއެވޭލާ . އިހުތިބީން . އިހުތިޖާޖު . އިހުތިޖާޖުކުރުން . އިހުފަދަ . އިޚުލާސްތެރި . އިހެލި . އިހޭ . އިހޭނެރުން . އިހޭދަނޑި . އިހޭޖެހުން . އިހޮއްޅާ . އިށަ . އިށަނގަ . އިށަނގޮ . އިށަވާ . އިށަފަތް . އިށި . އިށިގަނޑަ . އިށީނުން . އިށީންނާނެގަލެއްނުބަލައި އުދުއްސައި ނުގަންނާށެވެ. . އިށީންނެވުން . އިށު . އިނބަ . އިނބިލީހާބުރު . އިނބުރެމެން . އިނބައިމެން . އިނބޭން . އިނފުލުއެންޒާ . އިނދަ . އިނދަޖެހުން . އިނދުނުތަން . އިނދެ . އިނދެހެލި . އިނދޯއްލާ . އިނދޯލި . އިނގިރޭސި . އިނގިރޭސިބަސް . އިނގިރޭސިވިލާތް . އިނގިރޭސިފަޅޯ . އިނގިލި . އިނގިލިހައް . އިނގިލިބަޑިހައިވުން . އިނގިލިމެޅުން . އިނގުރި . އިނގުރު . އިނގޭ . އިނާމު . އިނުން . އިން . އިންނަ . އިންނަކުރާ . އިންނަފަތް . އިންނަފަތްމަޑޫ . އިންބިންފިލި . އިންކާރު . އިންކާރުކުރުން . އިންކާރުވުން . އިންފުލުއެންޒާ . އިންފުލޫންޒާ . އިންދިރާސް . އިންދިރާސްވުން . އިންދުން . އިންތިހާ . އިންތިޒާރީ . އިންތިޒާރީ ކޮޓަރި . އިންތިޒާރު . އިންތިޒާރުކުރުން . އިންތިޒާމު . އިންތިޒާމުކުރުން . އިންތިޚާބު . އިންތިޚާބު ކުރުން . އިންތިޚާބުވުން . އިންގުން . އިންގޮތް . އިންޏޭށި . އިންސާނާ . އިންސާނިއްޔަތު . އިންސާނިއްޔަތުކަން . އިންސާނީ . އިންސާނީޙައްޤު . އިންސާނުން . އިންސާފަށްދިއުން . އިންސާފު . އިންސާފުކުރުން . އިންސާފުވެރި . އިންސާފުމަގު . އިންސާފުގައިޖެހުން . އިންސި . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން . އިންޖިނޭރު . އިންޖިނޭރުކަން . އިންޖީނު . އިންޖީނުއުނދުން . އިންޖީނުދޯނި . އިންޖީނުތެޔޮ . އިންޖީނުގެ . އިންޖީލު . އިންޖެހުން . އިންޖެކްޝަން . އިންޖެކްޝަންޖެހުން . އިންޗި . އިންޤިލާބު . އިރަ . އިރަށްއެނބުރޭމާ . އިރަށްދުވާފިލާ . އިރަށްދެވާފިލާ . އިރަށްދޮންކޮށްލުން . އިރަށްދޮންވުން . އިރައިލުން . އިރަމައު . އިރާކު . އިރާކުދަނޑި . އިރާކޮޅު . އިރާދަ . އިރާދަން . އިރާދަންފަޅި . އިރާދަކުރެއްވުން . އިރާސާއަތާހަމަވުން . އިރި . އިރިބެދެލި . އިރިއިރިލުން . އިރީނުން . އިރިވަން . އިރިފަން . އިރު . އިރުން . އިރުބަނުން . އިރުބެދެލި . އިރުކޭތަ . އިރުކޭތަލަ . އިރުކޮޅު . އިރުކޮއްތު . އިރުއިރުކޮޅާ . އިރުއިރުކޮޅުން . އިރުއެރުން . އިރުއްވެއި . އިރުއްތޭ . އިރުއްތޭވުން . އިރުއްޓުން . އިރުއްޓޭ . އިރުވަނެ . އިރުވަރު . އިރުވަރުބެލުން . އިރުވަރުމުޑި . އިރުވަރުގައު . އިރުވައި . އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. . އިރުވައިބަތް . އިރުވައިބަޑި . އިރުވައިކަންޒޫރި . އިރުވައިކޮލި . އިރުވައިއޮއި . އިރުވައިވިއްސާރަ . އިރުވައިވުން . އިރުވައިމައުލޫދު . އިރުވައިމަތި . އިރުވައިމަސްވެރިކަން . އިރުވައިމޫސުން . އިރުވައިފޭރަ . އިރުވައިސައިތާނު . އިރުވާހުދު . އިރުވިދުން . އިރުވިދިފައިއިންމާކަނައެއްހެން . އިރުމަތި . އިރުމަތީފަރާތް . އިރުމަސް . އިރުމެދުންފިލުން . އިރުމެދުޖެހުން . އިރުފުސްމާ . އިރުފުސްމާދަން . އިރުދަށުވައި . އިރުދަށްފަރާތް . އިރުދޭމައު . އިރުދޭމާ . އިރުދޯދި . އިރުތަ . އިރުތަވެރިން . އިރުތެވެލި . އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައި . އިރުގެ . އިރެއަނެ . އިރުޝާދު . އިރުޝާދުދިނުން . އިބަ . އިބިރިހިމު . އިބިފިލި . އިބިލީހުގުއި . އިބިލީސް . އިބިލީސްނަރަކައަށްލުން . އިބިލީސްކަށިޖެހުން . އިބެން . އިބްރާހިމްރަން . އިބްރާހިމްރަން . އިއުތިރާޒު . އިއުތިރާޒުކުރުން . އިއްވުން . އިއްދަ . އިއްދަހަމަވުން . އިއްދަހުސްވުން . އިއްދައިންކެނޑުން . އިއްދައިގައިއިނުން . އިއްތައިލުން . އިއްތިފާގު . އިއްތިފާގުވުން . އިއްތުން . އިއްސުން . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . އިއްޒަތުގެ ހެދުންކޮޅު . އިއްޒަތް . އިއްޒަތްތެރިކަން . އިއްޒަތްތެރިން . އިއްޒަތްތެރި . އިއްޔެ . އިއްޔެރޭ . އިއްޔެދުވަހަކު . އިއްޔެގެމެންދުރުގެ ކުދިން . އިވައް . އިވިވަޑައިގަތުން . އިވިލެއްވުން . އިވުން . އިމަށް . އިމާރާތް . އިމާރާތްކުރުން . އިމާމާ . އިމާމު . އިމާމުކަން . އިމާމުވުން . އިމު . އިމުވުން . އިމްތިޙާނު . އިމްލާ . އިފަ . އިމްޕޯޓްޑިޔުޓީ . އިފުރިންފިރާ . އިފުރީތު . އިފުތިރާޝަށްއިނުން . އިފުތިތާހުކުރުން . އިދަ . އިދަމަތި . އިދަމަތިވުން . އިދާރާ . އިދާރީ . އިދާރީ އޮނިގަނޑު . އިދި . އިދިހައު . އިދިކީލި . އިދިކީލިކަން . އިދިކީލިވުން . އިދިކުކުޅު . އިދިކޮޅު . އިދިކޮޅުވުން . އިދިއަދަދު . އިދިފުށަށްދަމާބަލި . އިދިފުށުންއެއްލުން . އިދިފުށް . އިދުގެރިހިއްޕެވުން . އިތަ . އިތާ . އިތާކުރުން . އިތާވުން . އިތާމުތް . އިތި . އިތިކުރުން . އިތިވުން . އިތިފުށަށްއެއްލުން . އިތުރު . އިތުރުކަން . އިތުރުކަލޭގެފާނު . އިތުރުކުރުން . އިތުރުވުން . އިތުރުފުޅު . އިތުބާރު . އިތުބާރުކުރުން . އިތުމާދު . އިލާ . އިލާހު . އިލާގަނޑު . އިލި . އިލިކުރަދި . އިލިކެނޑުން . އިލިކޮށުން . އިލިއެރުވުން . އިލިވަރުވުން . އިލިފައި . އިލިފަތި . އިލިގަނޑު . އިލިގަނޑުމަސް . އިލިޖެހުން . އިލުފަތް . އިލެކުޓުރިކު . އިލޮހޮރި . އިލޮށި . އިލޮށިބުރު . އިލޮށިކުނައު . އިލޮށިފަތި . އިލޮށިގަނޑު . އިލޮށިޖެހިކެޔޮ . އިލޮޅި . އިލޯޓި . އިލްހާމު . އިލްތިމާސް . އިލްޒާމު . އިސަބަ . އިސާ . އިސާހިތު . އިސާހިތަކު . އިސާނަމާދު . އިސާންއޯގަ . އިސާރަތް . އިސާރަތްނުކުރުން . އިސާރަތްކުރުން . އިސް . އިސްނެގުން . އިސްރާއީލް . އިސްރާފީލް . އިސްރާފު . އިސްރާފުކުރުން . އިސްރޫ . އިސްބަގުލު . އިސްބަޣުލް . އިސްބަސް . އިސްބުޑު . އިސްބޯ . އިސްކަން . އިސްކަންދަރު . އިސްކަންދަރުހަރުބީ . އިސްކަންދަރުދޮރޯށި . އިސްކަރާބު . އިސްކާތުބަނުން . އިސްކިރީން . އިސްކު . އިސްކުނޯރު . އިސްކުރު . އިސްކުރުން . އިސްކުރުކަށި . އިސްކުރުކަނޑާފިލާގަނޑު . އިސްކުރުކެނޑުން . އިސްކުރުއަނބުރާ ކަށިގަނޑު . އިސްކުރުތޮޅި . އިސްކޫނަރް . އިސްކޫލު . އިސްކޫލުފޮތް . އިސްކޮޅު . އިސްކޮޅުކެއުން . އިސްކޮޅުޖެހުން . އިސްކޯލު . އިސްކޯލުފޮތް . އިސްއުފުލުން . އިސްއެރުން . އިސްއޮބުން . އިސްވަރު . އިސްވަރުދަންމަތި . އިސްވައި . އިސްވާރު . އިސްވުން . އިސްވެވޮޑިގެންވުން . އިސްވެދިޔުން . އިސްމަތި . އިސްމާލު . އިސްފަރޫފަ . އިސްފަތް . އިސްފަސްވުން . އިސްފާޅަ . އިސްފިރޭނު . އިސްފިރޭނުސޯބު . އިސްފިރޭޓް . އިސްފިލާ . އިސްދަށަށްޖެހުން . އިސްދަން . އިސްދަރިވަރު . އިސްދޫދަރިކޮޅު . އިސްދެކޮށި . އިސްދޮށަށްޖެހުން . އިސްތަށި . އިސްތަށިވެރުން . އިސްތަށިފުޅު . އިސްތަށިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން . އިސްތަށިގަނޑު . އިސްތަންބޯލުކަރުދާސް . އިސްތަފާ . އިސްތިހާރު . އިސްތިހާރުކުރުން . އިސްތިންވަރު . އިސްތިންގިބާޓަލް . އިސްތިންގީ . އިސްތިންގީކުރުން . އިސްތިންޖާ . އިސްތިންޖާކަރުދާސް . އިސްތިރާކު . އިސްތިރި . އިސްތިރިހެދުން . އިސްތިރިކުރުން . އިސްތިރިއޯގަ . އިސްތިބްރާ . އިސްތިރިވަރިތޮޅި . އިސްތިއުނާފު . އިސްތިޢުމާރު . އިސްތިސްނާ . އިސްތިސްނާ ކުރުން . އިސްތިއުފާ . އިސްތިއުފާދިނުން . އިސްތިޤްލާލު . އިސްލާންކަން . އިސްލާންވުން . އިސްލާމްދީން . އިސްލާމުން . އިސްސަފު . އިސްޓާކީނު . އިސްޓާޓުކުރުން . އިސްޓާޓުވުން . އިސްޓޫޑިއޯ . އިސްޓެތިސްކޯޕް . އިސްޓޭމު . އިސްޓޭމްޕް . އިސްޓޭޑިއަމް . އިސްޓޭޖް . އިސްޓޭޝަން . އިސްޓޯރު . އިސްޕަންޖު . އިސްޕަންޖުކުރުން . އިސްޕަންޖުކޭކު . އިސްޕިރިޓް . އިސްޕިރިޓްކުރާ . އިސްޕުރޭ . އިސްޕުރޭކުރުން . އިސްޕިރޭނު . އިސްޕިރޭޓު . އިސްޕޭންވިލާތް . އިސްޕީޑު . އިސްޖެހުން . އިސްޚަރާބު . އިޑިން . އިޑިއައްޕަން . އިޑިއައްޕަންހަރު . އިޒުނަ . އިޒުނަދިނުން . އިޒުރޭލުބޯކިބާ . އިޓަލީވިލާތް . އިޔަހޫދި . އިޔާރު . އިޔާސްވުން . އިޕިލްއިޕިލް . އިޖާބަ . އިޖާބަކުރެއްވުން . އިޖާބަދިނުން . އިޖުމާޢު . އިޙުރާން . އިޙުރާން ހެދުން . އިޙްރާމް . އިޙްރާމްބަނުން . އިޙުތިރާމު . އިޙުތިރާމުކުރުން . އިޙުތިރާމުލިބުން . އިޙުތިފާލު . އިޙްރާމްގެދެރަކްޢަތް . އިޚުތިޔާރުކުރުން . އިޚުތިޔާރުދިނުން . އިޚުތިޔާރުލިބުން . އިޙުސާންކަން . އިޙުސާންތެރި . އިޙުސާންތެރިވުން . އިހުސާސް . އިހުސާސްވުން . އިޙުސާންތެރިކަން . އިޚުތިޔާރު . އިޤުތިޞާދު . އިޚުތިޔާރު . އިޢުތިރާފު . އިޢުތިރާފުވުން . އިޢުތިރާޟު . އިޢުތިރާޟުކުރުން . އިޢުތިކާފު . އިޢުތިކާފަށްއިނުން . އިޢުތިޤާދު . އިޢުތިދާލު . އިޢުތިދާލަށްހުރުން . އިޢުލާން . އިޤްރާރު . އިޤްރާރުނާމާ . އިޤްރާރުވުން . އިޤުތިޞާދުކުރުން . އިޤްލާބު . އިޝާރާތް . އިޝްތިހާރު . އިޞްލާޙު . އިޞްލާޙުކުރުން . އިޞްލާޙުވުން . އީ . އީރާނު . އީބީފިލި . އީވުން . އީމާން . އީމާންކަން . އީމާންވުން . އީމާންތެރި . އީމާންތެރިކަން . އީމާންތެރިޔާ . އީދު . އީދުހަރުގެ . އީދުހުޅު . އީދުހެދުން . އީދުބަތް . އީދުކުޅުން . އީދުއަތިރި . އީދުއަސް . އީދުއަސްހެއްދުން . އީދުވުން . އީދުފުނި . އީދުތެރެ . އީދުގައު . އީދުގަލަ . އީދުގަސް . އީދުގެރި . އީދުގެރިހިއްޕެވުން . އީދުޖަބޮ . އީލިފަތި . އީސަ . އީސާންނަ . އީޓު . އީޖާދު . އީޖާދުކުރުން . އުހަބު . އުހައު . އުހައުވެރި . އުހައުވެރިކަން . އުހާ . އުހާކުރުން . އުހާވުން . އުހާދު . އުހުލި . އުހުލުން . އުށް . އުށްބައްތި . އުށްތެޔޮ . އުށްޖެހިމަރުވަޅި . އުނހު . އުނހުނހޫ . އުނހުއުނހު . އުނހޫ . އުނހޫތަކުރާ . އުނހް . އުނަގަނޑުދަމައިލުން . އުނބަ . އުނބަފަތި . އުނބަށްޖެހުން . އުނބު . އުނބުށޭމު . އުނބުރި . އުނބުކަހާވަޅި . އުނބުދާނި . އުނބުކާފު . އުނބުލި . އުނބުލިވެހާ . އުނބުލިވެއު . އުނބުގަނޑު . އުނބުގަނޑުބައްތި . އުނބެސުނބެ . އުނބެސުނބެކުރުން . އުނބުގަނޑުކާފު . އުނދަގޫ . އުނދަގޫކުރުން . އުނދަގޫއުފުލުން . އުނދަގޫވުން . އުނދުން . އުނދުންކޮށި . އުނދުންޖެހުން . އުނދުޅި . އުނދެ . އުނދޭ . އުނދޯލި . އުނދޯލިދާންކޮޅު . އުނދޯލިގެ . އުނގަށްއެޑުން . އުނގަންނައިދިނުން . އުނގު . އުނގުރި . އުނގުރިމަޑޫ . އުނގުރު . އުނގުރުމަތި . އުނގުރުމަސް . އުނގުރުޖެހުން . އުނގުޅުން . އުނގުވިޔަފާރި . އުނގުލި . އުނގެނުން . އުނޑަލި . އުނަށްދޭފޭލި . އުނަގަނޑު . އުނަގަނޑުރޮދިގަނޑު . އުނަގަނޑުމަތި . އުނަގަނޑުފައްޓަރު . އުނަގަނޑުދެމުން . އުނަގަނޑުޖެހުން . އުނި . އުނިކަން . އުނިކުރުން . އުނިވުން . އުނިމައުލޯފިނދު . އުނިމާ . އުނިމޫވެން . އުނިޔަ . އުނިޔަމުގުރާން . އުނިޔަފަނި . އުނު . އުނުބަރަހަ . އުނުބަރަހަނާ . އުނުއަނުން . އުނުއޮރިޔާން . އުނުފޭރާން . އުނުގަނޑު . އުން . އުންހ . އުންބުންފިލި . އުންބަކުޑި . އުންނުން . އުންބޮ . އުންބޯ . އުންކާރު . އުންކާރުދިނުން . އުންވެއްޓި . އުންމަތް . އުންމަޑި . އުންމީދު . އުންމީދުކުރުން . އުންމީދުކެނޑުން . އުންފަތް . އުންފަތި . އުންދޭ . އުންސިއްލަ . އުންޑަ . އުންޖެހުން . އުންޗުކުލި . އުންޗުކުލިކެނޑުން . އުރަ . އުރަހަ . އުރަށްލުން . އުރަނދުއެޅުން . އުރަންނައި . އުރައި . އުރައްޕު . އުރަވަޅި . އުރަމަތި . އުރަވަޅީވައި . އުރަފަށް . އުރަދު . އުރަދުއެޅުން . އުރާ . އުރާލުން . އުރު . އުރުން . އުރުޅި . އުރުކުޅުން . އުރުއްޓުން . އުރުވަޑުވާ . އުރުވަޑުވާކަން . އުރުވެޑުވުން . އުރުތެރެ . އުރުލެފުން . އުރުޖެހުން . އުރެދިގަތުން . އުރެދުން . އުރޭކު . އުބާވުން . އުބުށޭމު . އުބުރަހިމު . އުބުނުން . އުބުފިލި . އުބެސުނބެ . އުޅަ . އުޅަހަރު . އުޅަނބޮށި . އުޅަނބޮށިހުޅު . އުޅަނދު . އުޅަނދުމަތި . އުޅަނދުމަތީބޭކަލުން . އުޅަނެގުން . އުޅަބައި . އުޅަނބޮށިކަށިގަނޑު . އުޅަބޮށިވައްގަނޑު . އުޅައު . އުޅައުބައި . އުޅައް . އުޅައްލީވެޔޮ . އުޅައްކު . އުޅައްގަނޑު . އުޅަމޮށި . އުޅަދަނޑި . އުޅަގަނޑު . އުޅަގަތުން . އުޅާ . އުޅާހަށްދެމުން . އުޅާލި . އުޅާގަނޑު . އުޅާސް . އުޅާސްވުން . އުޅި . އުޅިކޮށާރު . އުޅިކޮށުން . އުޅިއަށި . އުޅިގެ . އުޅުނބު . އުޅުނބުދިޔަ . އުޅުނބުޖެހުން . އުޅުން . އުޅުންތެރި . އުޅުންތެރިކަން . އުޅުންހުރި . އުޅުންހުރިކަން . އުޅުންހުރުން . އުޅެފުން . އުޅޭންނޭނގުނުމީހަކަށް މިޔަންވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. . އުޅެލި . އުކައިލުން . އުކަސް . އުކަސުރި . އުކުނޑި . އުކުނޑިބުކުނޑި . އުކުނޑިކޮއްޓުން . އުކުނު . އުކުނުވަޑޮ . އުކުން . އުކުރުން . އުކުޅަށްއެރުވުން . އުކުޅަށްޖެހުން . އުކުޅު . އުކުޅުކަށިގަނޑު . އުކުޅުވަޅު . އުކުޅުޖެހުން . އުކުއްލުން . އުކުލަފަތި . އުކުލަފަތިގަނޑު . އުކުލުން . އުކުޑާ . އުކުޑު . އުކޫ . އުއި . އުއިކެނޑުން . އުއިކެއްޓު . އުއިކޮށުން . އުއިކޮށޭސަރަކަ . އުއިވަށާކާލި . އުއިވެށުން . އުއިފެވުން . އުއިފޮތި . އުއިދަނޑި . އުއިލުން . އުއިގަނޑު . އުއިގަނޑުމެކުން . އުއިޖެހުން . އުއްބައްތިގަސް . އުއްޅަވައްކާރު . އުއްކަ . އުއްކަޖެހުން . އުއްމުއްޞިބްޔާން . އުއްމީދު . އުއްމީދުކެނޑުން . އުއްމީދުކުރުން . އުއްދަނޑި . އުއްދަނޑިބުއިން . އުއްދަނޑިބޯންދިނުން . އުއްދަނޑިފިހި . އުއްދިއްވުން . އުއްދަނޑިދޫނި . އުއްދުން . އުއްތަރަ . އުއްތަރަކަލު . އުއްތަރައާނާންދަ . އުއްތަރައެރުން . އުއްތަރަވުން . އުއްތަމަ . އުއްތަމަފަނޑިޔާރު . އުއްތުން . އުއްތުންނުފިލާ . އުއްތުންފިލުން . އުއްތުންގަނޑު . އުއްލޫ . އުއްސަކުރު . އުއްސުން . އުއްޑުން . އުއްޑުންވުން . އުއްޑުންފައްޔާދިއުން . އުއްޑުންޖެހުން . އުއްޕަނިއޯގަ . އުވަ . އުވަހަން . އުވަބިތާލުން . އުވަބިތް . އުވައި . އުވައިލުން . އުވައޮޑި . އުވަވަޅު . އުވަވަޅުޖެހުން . އުވަވާލި . އުވަފެން . އުވަދެވުން . އުވަދޯނި . އުވަލުން . އުވަގަށާފަލި . އުވަގަނޑު . އުވަގަނޑުހެދުން . އުވަގަނޑުލުން . އުވަގެށުން . އުވަޖެހުން . އުވިދިޔުން . އުވުން . އުމަތް . އުމަތްކުރުން . އުމަތްވުން . އުމަގު . އުމަގުކެއްކުން . އުމަގުވުން . އުމަގުތެޔޮ . އުމާ . އުމާދު . އުމުން . އުމުރު . އުމުރުފުރާ . އުމުރުބޮޑުވުން . އުފަން . އުފަންކުރެއްވިގޮތަށް . އުފަންވުން . އުފަންދުވަސް . އުފަކާރަ . އުފައު . އުފައުކުރުން . އުފައުވުން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . އުފައުފާޅުކުރުން . އުފަދާނަ . އުފާ . އުފާކުރުން . އުފާވުން . އުފާވެރި . އުފާވެރިކަން . އުފާފާޅުކުރުން . އުފުރައިލުން . އުފުރާނޭވާ . އުފުރުން . އުފުއްލުން . އުފުލާމާރު . އުފުލާމީހުން . އުފުލާގޯނި . އުފުލި . އުފުލުން . އުފެއްދުން . އުފެދުން . އުދަ . އުދަރު . އުދަރެސް . އުދަރެސްމަތި . އުދަރެސްލިއުން . އުދަބާނި . އުދައެރުން . އުދައްދަނޑި . އުދަވުން . އުދަލި . އުދަލިކަޅެހުޓެ . އުދަލިކަޅުއޮށް . އުދަލިކާރު . އުދަލިކާރުން . އުދަލިކާޅޯއް . އުދަގޫ . އުދާސް . އުދާސްނެގުން . އުދާސްކުރުން . އުދާސްއެރުން . އުދާސްވުން . އުދުހުން . އުދުން . އުދުރު . އުދުއްޅާ . އުދުއްސުން . އުދުލި . އުދޫސިއާ . އުދޮއި . އުތަ . އުތީމުދަރިކޮޅު . އުތުރަ . އުތުރަހަޅަ . އުތުރިއެރުން . އުތުރިގަތުން . އުތުރު . އުތުރުނަކަތް . އުތުރުން . އުތުރުކަރަ . އުތުރުއަރުމާޒު . އުތުރުއެނދު . އުތުރުވައިގަތުން . އުތުރުފަރާތް . އުތުރުދޮރު . އުތުރުތަނޑި . އުތުވައިލުން . އުތުވުން . އުތެމަ . އުލަށްހެޔޮވަރުވުން . އުލުބޭންދުން . އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން . އުލުއިންދުން . އުލުޖެހުން . އުލް . އުގާ . އުގާނަ . އުގާރޯނު . އުގުރެސް . އުގޫބާތް . އުސޫލަ . އުސޫލު . އުސް . އުސްކަން . އުސްކުރުން . އުސްފުމުން . އުސްތާދު . އުސްތާޒު . އުޑަފައިން އިނުން . އުޑަނގަހެލުން . އުޑަގޮހެލުން . އުޑި . އުޑިކިބަފިލުން . އުޑިއެނބުރުން . އުޑިއެޅުން . އުޑިވުން . އުޑިފަނި . އުޑިފިލުން . އުޑު . އުޑުން . އުޑުންތަރިބޭލުން . އުޑުބަޅުކުރެއްވިހިސާބު . އުޑުބަމަ . އުޑުބޮމަ . އުޑުވަރުހިފުން . އުޑުވިލާ . އުޑުވިލާ މުޑުދާސް . އުޑުވިލާދާރި . އުޑުވިލާސާޓަނު . އުޑުމަތި . އުޑުމާ . އުޑުތިލަމަތިން . އުޑުތިލައިން . އުޑުތިލަމަތިންއޮތުން . އުޑުތެރެ . އުޒުރު . އުޒުރުވެރިވުން . އުޒުރުވެރިޔާ . އުޕަރުނެގުން . އުޕަރުވުން . އުޖަޑު . އުޖަޑުވުން . އުޖާލާ . އުޖާޑު . އުޖޫރަ . އުޚުތު . އޫ . އޫނ . އޫނއެޅުން . އޫނާޑެތޯޅު . އޫރު . އޫބޫފިލި . އޫފިޔަމަދިރި . އޫދު . އޫދެއު . އޫތެއްރާ . އޫގަނޑަ . އޫޑުވަކި . އެ . އެހަނޑަ . އެހެނޑަ . އެހައި . އެހައިކަށްހައި . އެހައިކަށްވަރު . އެހާރު . އެހި . އެހިށި . އެހިނދު . އެހިވަޅު . އެހިގެނހެ . އެހީ . އެހީވުން . އެހީތެރި . އެހީތެރިކަން . އެހީތެރިވުން . އެހީތެރިޔާ . އެހުން . އެހުރު . އެހުރުދަނޑު . އެހެ . އެހެހޭ . އެހެނަސް . އެހެނާ . އެހެނިހެން . އެހެނީ . އެހެނެ . އެހެނެއެހެން . އެހެންނަ . އެހެންނަމަވެސް . އެހެންނާ . އެހެންނާފަހެ . އެހެންވަރު . އެހެންފެހެނާ . އެހެންދާ . އެހެންދީ . އެހެންދޮގެ . އެހެންތަ . އެހެންތޯ . އެހެންޏަ . އެހެންޏަކާ . އެހެންޏާ . އެހެންޏާފަހެ . އެހެރަ . އެހެރިހައި . އެހެރުން . އެހެމެ . އެހެމެކޭ . އެހެލުން . އެހޭ . އެށަކަފަ . އެށި . އެށެ . އެށެނި . އެށެކަފަ . އެށެވެލި . އެށެދާހެލި . އެނހިވަކާ . އެނހެ . އެނބުރިއައުން . އެނބުރިފަށުވި . އެނބުރިދިއުން . އެނބުރުން . އެނބުރުން އެރުން . އެނބުރޭކުރި . އެނބުރެމުންސެނބުރެމުންދިއުން . އެނބުރޭހުޅު . އެނބޫ . އެނދަކެނޑުން . އެނދިނަގޫ . އެނދިރަށުގާ . އެނދު . އެނދުހުރަސްބަލި . އެނދުން . އެނދުކެނޑުން . އެނގަ . އެނގަހިފުން . އެނގަމަތި . އެނގިލެއްވުން . އެނގުން . އެނގުންވުން . އެނގެޔާ . އެނައް . އެނި . އެނިގަނޑު . އެނެއޮރިޔާން . އެނެފޭރާން . އެން . އެންރޯކުރުން . އެންބަނުން . އެންބަސެޑަރު . އެންބޭރު . އެންބޮނޑި . އެންބޮނޑިދަހިކުރުން . އެންބޯމަޑި . އެންކެއްވުން . އެންކެވުން . އެންކެޔޮޅު . އެންކެޔޮޅުކަން . އެންކޮށި . އެންއުކުން . އެންއެރުން . އެންއޮޑި . އެންވަށި . އެންވަށިބޮނޑި . އެންވަތް . އެންވަޑިފަލި . އެންވަޑިފަލިޔަ . އެންމަސް . އެންމަސްމަޑި . އެންމަޑި . އެންމުލި . އެންމެ . އެންމެހައި . އެންމެން . އެންމެރަނގަޅު . އެންފަޅު . އެންފިލި . އެންދައުކެވުން . އެންދަމާދައު . އެންދުން . އެންދުވުން . އެންދެށެ . އެންދެރި . އެންދެރިމައު . އެންދެރިމާ . އެންދެރިސަބާ . އެންދެއު . އެންދެވުން . އެންދެމުން . އެންތެށެ . އެންލުން . އެންގަނޑު . އެންގައު . އެންގާފަހާ . އެންގުން . އެންގޮނޑި . އެންޓަނާ . އެރި . އެރުން . އެރުވުން . އެރެހެއްޓުން . އެރެދިނުން . އެބަ . އެބަހީ . އެބަދި . އެބެފިލި . އެބޭބެ . އެބޯޅޭމިބޯޅޭ . އެޅަ . އެޅަބަތް . އެޅަބޭސް . އެޅަކަފަ . އެޅަކޫދު . އެޅަކޫދުން . އޮޅަފިލާ . އެޅަގެނޑި . އެޅިކެނޑުން . އެޅިއެޑުން . އެޅިގަތުން . އެޅިގައު . އެޅިގޭނޑި . އެޅުން . އެޅުވުން . އެޅެ . އެޅެކޫދުން . އެޅެވަޑޮ . އެކަހެރި . އެކަހެރިކަން . އެކަހެރިވުން . އެކަހެރިކޮށްލުން . އެކަހެރިކުރުން . އެކަހެރި ފަރާތަކަށް ދިއުން . އެކަށައެޅުން . އެކަށޭނަ . އެކަށީގެންވުން . އެކަނި . އެކަނިނެގޭނީބޯވައެވެ. . އެކަނިކަން . އެކަނިކާތަށި . އެކަނިވުން . އެކަނިވެރި . އެކަނިވެރިކަން . އެކަނިވެރިވުން . އެކަނިމާއެކަނި . އެކަނިފިލުން . އެކަނިފިލުވުން . އެކަކު . އެކަކުންޏެއް ހަރުކޮންނާނީ އެކަކުންޏެއްގެ ވަރުންނެވެ. . އެކަކުރުން . އެކައުންޓު . އެކައްޗާދިއުން . އެކަވާލި . އެކަމަކު . އެކަތަ . އެކަތި . އެކަތިކެހުން . އެކަތިގަނޑަށްވުން . އެކަލް . އެކަލަމެ . އަކަސް . އެކާހައްޓި . އެކާހަތްތަރި . އެކާހި . އެކާނަވައި . އެކާޅީސް . އެކާވަންނަ . އެކާވީސް . އެކި . އެކިއެކި . އެކިދެތިން . އެކިސްކެނެ . އެކީއުޅުން . އެކީއެކަށް . އެކީއެކައްޗަށް . އެކީގައި . އެކު . އެކުނި . އެކުނިފައްސިހި . އެކުން . އެކުޅުޖެހުން . އެކުއުޅުން . އެކުއެކުގައި . އެކުވުން . އެކުވެނި . އެކުވެރި . އެކުވެރިރަޙުމަތްތެރި . އެކުވެރިކަން . އެކުވެރިވުން . އެކުވެރިދައުލަތްތައް . އެކުވެރިޔާ . އެކުލެވުން . އެކުގައި . އެކެރާ . އެކެއް . އެކޮޅަހެއް . އެކޮޅަސް . އެކޮޅުކޮޅު . އެކޮޅުކޮޅުން . އެކޮޅުކޮޅުންހިނގުން . އެކޮޅުކޮޅުންނެގުން . އެކޮޅުކޮޅުން ކަންތައްތައްކުރުން . އެކޮޅުކޮޅުންއެއްލުން . އެކޮޅުކޮޅުންވުން . އެކޮޅުކޮޅުންޖެހުން . އެކޮޅުމަތި . އެކޮޅުމިކޮޅަށްވިސްނުން . އެކޮޅުމިކޮޅު . އެކޮޅުދޮންކުރުން . އެކޮއި . އެކޮއްކޮ . އެއަ . އެއަރޕޯޓް . އެއަފެލާ . އެއަލި . އެއިރު . އެއީ . އެއު . އެއުރެން . އެއް . އެއްހައި . އެއްހަމަ . އެއްހުރާރިހުން . އެއްހުރާވޭން . އެއްނަރުފައްޓަރު . އެއްނުވަރޭފެނުތެރޭ . އެއްނޭވާ . އެއްނޭވާކުދިން . އެއްބަނޑުއެއްބަފާ . އެއްބާރުލުން . އެއްބައިވުން . އެއްބަފާ . އެއްބަސްވުން . އެއްބަނޑު . އެއްކަހަލަ . އެއްކަށިވީރު . އެއްކަށިވުން . އެއްކައުވަންތަ . އެއްކަލަ . އެއްކަލަކަލަ . އެއްކިހިނުފަން . އެއްކިހުނުވުން . އެއްކިރުވުން . އެއްކިބަ . އެއްކިބާ . އެއްކިބާވުން . އެއްކިބާތަށްއެރުން . އެއްކިބާތް . އެއްކިބާތްވުން . އެއްކުރާނަވަތަ . އެއްކުރާ ފާހަގަ . އެއްކުރުން . އެއްކުލަ . އެއްކުލަކުރުން . އެއްކުލަވުން . އެއްކުލާފޮތި . އެއްކޮށްލުން . އެއްކޮޅަށް ދެމިޔަސް ވާނެއްނުވާނެ. . އެއްއަތްތެޅިޔަސްއަޑެއްނުކިޔާނެއެވެ. . އެއްއުރާގައި ދެކަނޑިއަކަށްނޯވެވޭނެއެވެ . އެއްވަނަ . އެއްވަނަބުއްދި . އެއްވަރު . އެއްވަރުކުރުން . އެއްވަރުވުން . އެއްވަރެއްވެސް ނުވުން . އެއްވަސްކުރުން . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އެއްވަސްވުން . އެއްވެސް . އެއްމާބަނޑު . އެއްމުޅައޯގަ . އެއްމުލި . އެއްމުލިވިނަ . އެއްމުލިފިލާ . އެއްމޫ . އެއްމެދު . އެއްމެދުވުން . އެއްމެދުމުދައު . އެއްފަހަރާ . އެއްފަރާތަށްލުން . އެއްފަރާތް . އެއްފަރާތްކުރުން . އެއްފަސްކުރުން . އެއްފަތްކަހަނބު . އެއްފަދަ . އެއްފަދަކުރުން . އެއްފަދަވުން . އެއްފިނދުންގުއިރުން . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . އެއްދިމާ . އެއްތަންކުރުން . އެއްތަންވުން . އެއްތާނުންކަނޑައިލުން . އެއްތިރީސް . އެއްތުނޑިވޮޑެންޏާ އަނެއްތުނޑި ގިރާނެއެވެ. . އެއްތެޔޮ . އެއްތެޔޮކަހާވަޅި . އެއްތެޔޮމަޅި . އެއްލަންބަރު . އެއްލައިލުން . އެއްލިގެންދިއުން . އެއްލުން . އެއްލޭހިނގުން . އެއްލޭފެންހިނގުން . އެއްގަން . އެއްގަންކުރުން . އެއްގަމުރަތަފައި . އެއްގަމުކަހަނބު . އެއްގަމުކަންތައް . އެއްގަމުކަލޭގެ . އެއްގަމުކެޔޮޅު . އެއްގަމުކެޔޮޅުކަން . އެއްގަމުއަރުމާޒު . އެއްގަމުވެލާ . އެއްގަމުމަސް . އެއްގަލަށްއެރުން . އެއްގާނިވުން . އެއްގޮހޮރުގައި އޮތުން . އެއްގޮތަކަށްވެސް . އެއްގޮތް . އެއްގޮތްކުރުން . އެއްގޮތްވުން . އެއްގޯސްވުން . އެއްސިގަތުން . އެއްސުން . އެއްޑުން . އެއްޖަންގީކައްޕި . އެއްޖިންސުންއުޅުން . އެއްޗަކަށްހެދުން . އެއްޗަކަށްވުން . އެއްޗެހި . އެއްޗެހިކިޔުން . އެއްޗެހިމޮށުން . އެއްޗެހިގޮވުން . އެއްޗެއް . އެވަރުން . އެވަރުވުން . އެވެނި . އެވެނިމިވެނި . އެވެރިން . އެވޭލާ . އެވޭލާބޮޑުލާރި . އެވޭލާކުޑަލާރި . އެވޭލާއަކުރު . އެވުރޭޖް . އެމީހަކު ކުރިކަމެއް އެމީހަކަށް . އެމީހަކުކެހިކަނޑުލެއްގެ ހިތިފިލުވަންވާނީ އެމީހެކެވެ. . އެމުނި . އެމުނިއެކުލެވުން . އެމުނުން . އެމެރިކާނު . އެމްބާސަޑަރު . އެމެރިކާވިލާތް . އެމެރިކާނުން . އެފަކީރު . އެފަދަވަރު . އެފުށްމިފުށަށްޖެހުން . އެފުރިކާފާނަ . އެފުރެމެން . އެފުޅު . އެފެލާނު . އެފެލާނެ . އެދައިތަ . އެދުން . އެދުންކެނޑުން . އެދުންއައުން . އެދުންވެރި . އެދުންވެރިކަން . އެދުންވެރިވުން . އެދުންގަދަވުން . އެދުންޖެހުން . އެދުރު . އެދުރުބޭ . އެދުރުބޭކަލުން . އެދުރުކަން . އެދުރުކަލޭގެ . އެދުރުކަލޭގެފާނު . އެދުރުވުން . އެދުރުމީހާ . އެދުރުދަނޑި . އެދުރުދަނޑިވަޅު . އެދުރުދައިތަ . އެދުރުލަވަ . އެދުރުގެ . އެދުރުޖިންނި . އެދޭ . އެތަންމިތަން . އެތައްދަޅިއެއްވުން . އެތި . އެތިކޮޅު . އެތިވަރު . އެތިވަރުގޮވުން. . އެތިފަހަރު . އެތިފަހަރުއުކުން . އެތިފަހަރުއެރުން . އެތިފަހަރުއެޅުން . އެތިފަހަރުއެއްލުން . އެތިފަހަރުޖެހުން . އެތިފޮދު . އެތިގަނޑު . އެތީ . އެތު . އެތުރިއެމުނިގެންވުން . އެތުރުން . އެތުވުން . އެތުމައު . އެތުމަދު . އެތުމާ . އެތެރާނޑެއެނދާ . އެތެރެ . އެތެރެހަށި . އެތެރެހޫލު . އެތެރެބަނޑަހަ . އެތެރެބޮޑުއަށި . އެތެރެކުރުން . އެތެރެކޮއިލު . އެތެރެވަރި . އެތެރެވަކަރޮ . އެތެރެވަތުސާމާނު . އެތެރެވަތް . އެތެރެވުން . އެތެރެމާފިތް . އެތެރެފުށް . އެތެރެގެ . އެތެރެގެކޮޅު . އެތޮރޮވަތި . އެތް . އެތޯމިތޯ . އެތްބަދި . އެތްބެދި . އެތްދަތް . އެތްތެޅި . އެތްޖުން . އެލަންގަލަން . އެލަކުނިއްޔާ . އެލަކުން . އެލަކުންވަރު . އެލަކުޓަރީ . އެލައްސުން . އެލަވަރު . އެލަވަރުކެއުން . އެލާޗާ . އެލި . އެލިބައިން . އެލުން . އެލުވާތަޅު . އެލުވުން . އެލޭމަހާނޑޮ . އެލޯވަޅިޔަ . އެލްމެނިއަމް . އެލްމެނިޔަމް . އެލްމެނިޔާ . އެގާރަ . އެގޮތްމިގޮތް . އެގްރީމެންޓް . އެގްރީމެންޓްކުރުން. . އެސާހިތަކު . އެސާހިތު . އެސުވާމީންގެ . އެސެންސު . އެސް . އެސްނާޅި . އެސްބޮނޑި . އެސްކޭވަގު . އެސްވަޅު . އެސްމައު . އެސްމައުކޮޅު . އެސްމާ . އެސްމާކޮޅު . އެސްމަލެ . އެސްފިނޮޅި . އެސްފިނޮޅު . އެސްފިންނާ . އެސްފިޔަ . އެސްފިޔަޖެހުން . އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން . އެސްފީނާވުން . އެސްދަރު . އެޑިޓަރު . އެޑިޓްކުރުން . އެޑުން . އެޑެއީހި . އެޑެވެން . އެޑެމަސް . އެޑެފަތި . އެޑެލި . އެޑްރެސް . އެޑްމިރަލް . އެޓޮމް . އެޔަ . އެޔޮ . އެޔޮއް . އެޔޮއްފަދަ . އެޔޮތީ . އެޔޯ . އެޕްރީލް . އެޖެންޑާ . އެޖެންޓު . އޭ . އޭހޭ . އޭހޭތް . އޭނ . އޭނހި . އޭނދަ . އޭނަ . އޭނާ . އޭނަވަރަ . އޭންދޯ . އޭރިޔާ . އޭރު . އޭރުން . އޭބޭފިލި . އޭކަން . އޭކަންވަޅު . އޭކަރު . އޭކު . އޭތި . އޭތިކޮށްލުން . އޭތިވުން . އޭތިމީތި . އޭތް . އޭތްއޯތްގޮވުން . އޭލައްތިރި . އޭޑި . އޭޑިފޭޑި . އޭޑުސް . އޭޓު . އޭޖެންސީ . އޮ . އޮހިބަދަ . އޮހިވަރު . އޮހުން . އޮހޮ . އޮހޮހޯ . އޮހޮރި . އޮހޮރުން . އޮހޯ . އޮހޯތް . އޮށަނގަ . އޮށަނގުވައު . އޮށަނި . އޮށަނިކައިގެންއުޅުން . އޮށަނިމަލުހެދުން . އޮށަވަކި . އޮށާޅަ . އޮށި . އޮށިހަރޮ . އޮށިކުރި . އޮށިކެއު . އޮށިއަށި . އޮށިމަގު . އޮށިފުޅައް . އޮށިފުޅަފުގައި ދޮރޯށިލުން . އޮށިދަތި . އޮށިގަނޑު . އޮށެނި . އޮށޯތުން . އޮށް . އޮށްހަމި . އޮށްބައި . އޮށްބޭސް . އޮށްކަފަ . އޮށްކާށި . އޮށްކީމިޔާ . އޮށްކުރުން . އޮށްކުޅުން . އޮށްކެޔޮ . އޮށްކެޔޮވަޅި . އޮށްވަޅު . އޮށްވަޅުކުޅުން . އޮށްވަޅުފޮތް . އޮށްވަޅުގޮނޑި . އޮށްފަސްކުޅުން . އޮށްދައު . އޮށްގައު . އޮށްގައުލުން . އޮށްގަތުން . އޮށްގާފިލާ . އޮއްގާފިލާ . އޮށްގާފިލާއައުން . އޮށްގުޑުވާ . އޮށްގެންފައި ފޯދުން . އޮށްގޮނޑި . އޮށްގޮނޑިގަސް . އޮށްޑައު . އޮނބަ . އޮނބޮ . އޮނޓާ . އޮނޓެއުޅާލި . އޮނަ . އޮނަހައްޓި . އޮނަހަތްތަރި . އޮނަހިރި . އޮނަހިރިވުން . އޮނައާހި . އޮނަވައި . އޮނަވިހި . އޮނަފަންސާސް . އޮނަތިރީސް . އޮނަސައްތަ . އޮނަސާޅީސް . އޮނާޑެތޯޅި . އޮނި . އޮނިވަކިބަލިކަން . އޮނިފަން . އޮނިގަނޑު . އޮނު . އޮނޮ . އޮނުހިރި . އޮނުހުއި . އޮނުފަޅާއަޑު . އޮނުފަޅި . އޮނުފަޅިބުރު . އޮނުފަޅިފީރު . އޮނުފަތިރާރާ . އޮނުފުމުން . އޮނުތުންމަސް . އޮނުތޫރި . އޮނުގަނޑު . އޮނުގަނޑުއެޅުން . އޮނުގަނޑުތޮޅި . އޮނުގަލަން . އޮނުޖެހުން . އޮނެ . އޮނޮހޮޅި . އޮނޮބެނޑި . އޮންނަގުރަ . އޮންނަގުރާ . އޮންނެއި . އޮރާ . އޮރި . އޮރިބޮރި . އޮރިބޮރިވުން . އޮރިބޮލި . އޮރިއެރުން . އޮރިވަސް . އޮރިވުން . އޮރިމަސްވަކަރު . އޮރިމަސްފިލާ . އޮރިފޫއެނބުރި . އޮރިދަމައިގަތުން . އޮރިފިލުވުން . އޮރިދެމުން . އޮރިޔާން . އޮރިޔާންބުޑު . އޮރިޔާންބުޑު ނައްކަވާރު . އޮރިޔާންކާޑު . އޮރިޔާންކުރުން . އޮރިޔާންވުން . އޮރުވާ . އޮރުދާ . އޮރުދާޔަށްފޭބުން . އޮރުދޫ . އޮރުދޫބަސް . އޮބަޅު . އޮބައިގަތުން . އޮބަސާނި . އޮބި . އޮބިނޯތުން . އޮބިއެޅުން . އޮބިއޮތުން . އޮބިގަނޑު . އޮބުން . އޮބެހެއްޓުން . އޮބޮފިލި . އޮޅަކޫދު . އޮޅައިލުން . އޮޅަލި . އޮޅި . އޮޅިމެދު . އޮޅިމެދުރަށް . އޮޅިމެދުބޭކަލުން . އޮޅިމެދުވުން . އޮޅިފައި . އޮޅިފޭލި . އޮޅިފޭލިސާޓަނު . އޮޅިގަނޑު . އޮޅިގިނާކިލެގެ . އޮޅިގިނައިކަން . އޮޅު . އޮޅުން . އޮޅުންބޮޅުން . އޮޅުންބޮޅުންވުން . އޮޅުންކުރުން . އޮޅުންއެރުން . އޮޅުންފިލުން . އޮޅުންފިލުވުން . އޮޅުންސުވާލި . އޮޅުބާރުކުރުން . އޮޅުކުރުން . އޮޅުއަށި . އޮޅުއެޅުން . އޮޅުއެނބުރުން . އޮޅުވައިލުން . އޮޅުވާގަނޑު . އޮޅުވުން . އޮޅުމަސް . އޮޅުމަސްލަނޑާ . އޮޅުމާރު . އޮޅުފަށަލަ . އޮޅުފަށް . އޮޅުފަތި . އޮޅުފަތިމިޔަރު . އޮޅުފަސް . އޮޅުފާނަ . އޮޅުދަނޑި . އޮޅުދަތި . އޮޅުދޫ . އޮޅުދޫކަރަ . އޮޅުދޫކައްޓަލަ . އޮޅުދޫއޮޑި . އޮޅުލައިގަތުން . އޮޅުލާމިޔަރު . އޮޅުލުން . އޮޅެންސާލި . އޮޅޯއަށި . އޮއި . އޮއިނާށި . އޮއިކަނޑައިއެރުން . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . އޮއިކަރުއެޅުން . އޮއިކަޅު . އޮއިކާށި . އޮއިކާލި . އޮއިކުނި . އޮއިކުރި . އޮއިކުރީމަސް . އޮއިކުރީމަސްވެރިކަން . އޮއިކުރުން . އޮއިކޮޅު . އޮއިކޮއްޓި . އޮއިއަސްދަނޑި . އޮއިއެޅުން . އޮއިވަރަ . އޮއިވަރު . އޮއިވަސް . އޮއިވާލި . އޮއިވާލިކަނދުފަތި . އޮއިވާލިކަކުނި . އޮއިވާލިއައިން . އޮއިވާލިމިޔަރު . އޮއިވުން . އޮއިމަދިރި . އޮއިމަތި . އޮއިމަތީރޮނޑު . އޮއިމަސް . އޮއިމާރު . އޮއިދަށް . އޮއިދަނޑި . އޮއިދުނި . އޮއިދެމުން . އޮއިދެމޭ . އޮއިތޭންބަރު . އޮއިގަނޑު . އޮއިސެއްލައަށްވައިސެއްލަޔަށް . އޮއްބުން . އޮއްފުއް . އޮއްތައިލުން . އޮއްތުން . އޮއްސަރަ . އޮއްލިގަން . އޮއްސައިލުން . އޮއްސާލި . އޮއްސުން . އޮއްސޭއިރު . އޮއްސޭއިރުކޮޅު . އޮއްސޭމުރިނގު . އޮއްޓަރު . އޮއްޓަރުކުރެއްވި . އޮއްޓަކަ . އޮއްޓަކަވެލާ . އޮއްޓު . އޮއްޓުފައި . އޮއްޓެހި . އޮވާމުން . އޮމަލަ . އޮމާ . އޮމަލެ . އޮމަލް . އޮމަގެރި . އޮމާން . އޮމާންކަން . އޮމާންކުރުން . އޮމާންއުވަ . އޮމާންވުން . އޮމާއޮޅި . އޮމާމަސް . އޮމާލާ . އޮމާލުން . އޮފި . އޮފިއެލޭގަސް . އޮފިލުން . އޮފިގަނޑު . އޮފިސަރު . އޮފިޖެހުން . އޮފީސް . އޮފު . އޮފުންކަޅަ . އޮފުކަރުދާސް . އޮފުކާރު . އޮފުކެނޑުން . އޮފުއެރުން . އޮފުއެރުވުން . އޮފުދާރު . އޮފުދާރުކަން . އޮފުދާރުކުރުން . އޮފުދާރުވުން . އޮފުލާބޮލި . އޮފުލުން . އޮފްކާރު . އޮތަ . އޮތަދިނުން . އޮތުން . އޮތްބެދި . އޮތްއެމާދިއުން . އޮތްއެމާދުއްވުން . އޮތްތި . އޮލަ . އޮލަނބު . އޮލަނބުރޯނު . އޮލަނބުކުރުން . އޮލަނބުދަނޑި . އޮލަނބުދަނޑިޔަކަށް ނުވާށޭ! . އޮލަނބުލުން . އޮލަނބުޖެހުން . އޮލަކަން . އޮލަފަތިގަނޑު . އޮލަފުށް . އޮލި . އޮލިފަތިގަނޑު . އޮލިގެ . އޮލީ . އޮލީކިޔެވުން . އޮލޮވުން . އޮގަރުފާތިޙާ . އޮގަރުކަނޑިކޮޅު . އޮގަރުކަނޑިއައްޑަނަ . އޮގަރުކަން . އޮގަރުކަލޭގެ . އޮގަރުކިޔެވުން . އޮގަރުމަސް . އޮގަރުފާތިޙާ . އޮގަރުފޮދު . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . އޮގަރުތުންފުހި . އޮގަރުލޮންސިކޮޅު . އޮގަރުގެ . އޮގަރުގޭމީހުން . އޮސްވަރަ . އޮސްފުހުން . އޮޑަކަޅުހުޓެ . އޮޑަވަކި . އޮޑަވެމެ . އޮޑަލާ . އޮޑަލިއެހުޅު . އޮޑަލެހުޅެ . އޮޑާވަޅުން . އޮޑާވަޅު . އޮޑާލުން . އޮޑި . އޮޑިހަނު . އޮޑިހަރުގެ . އޮޑިބަންނަހުއި . އޮޑިބަންބޮނޑި . އޮޑިކަނޑައިގެންދިއުން . އޮޑިކާބޮޑުމަސް. . އޮޑިކެނޑި . އޮޑިކެނޑުން . އޮޑިކޭ . އޮޑިކޮޅުމަސް . އޮޑިއަށްލުން . އޮޑިވަރުރެއްސި . އޮޑިވަރުދަނާ . އޮޑިވަރުދުޅަ . އޮޑިވަރުދޯނގި . އޮޑިވަރުދޯގި . އޮޑިވަޅު . އޮޑިވަޑާން . އޮޑިވެރިޔާ . އޮޑިމަތި . އޮޑިމަތީއޮޑި . އޮޑިމޯ . އޮޑިފަހަރު . އޮޑިފަތި . އޮޑިދަށް . އޮޑިދޮށުންތިލަވުން . އޮޑިދޮށުންޖަހާލުން . އޮޑިދޮށުމާރު . އޮޑިދޮށް . އޮޑިދޮށްހިފުން . އޮޑިދޮށްނުބައިވުން . އޮޑިދޮށްލުން . އޮޑިދޯނިފަހަރު . އޮޑިތަންޖެހުން . އޮޑިތާންކަލޭގެ . އޮޑިތާންކަލޭގެރައިވަރު . އޮޑިޓަރު . އޮޑީބައި . އޮޑީބަޔާޙަވާލުވުން . އޮޑުވުން . އޮޑެ . އޮޑޮ . އޮޑޮއޮޑޯލުން . އޮޑޮވުން . އޮޑޮމަހަ . އޮޑޯ . އޮޓާ . އޮޓޯސައިކަލް . އޮޔަށްފޭބުން . އޮޔާދިއުން . އޮޔާލުން . އޮޕަރޭޓަރު . އޮޕަރޭޝަން . އޮޕަރޭޝަންކުރުން . އޮޕްރޭޓަރު . އޯ . އޯރެން . އޯބަތް . އޯބު . އޯބޯފިލި . އޯކިޑު . އޯކިޑުކުލަ . އޯކަށްދެމުން . އޯކިޑްމައު . އޯކެރުވުން . އޯއް . އޯއްތެއި . އޯއްތޭވުން . އޯވައް . އޯވަރު . އޯވަކި . އޯމޯ . އޯތް . އޯލަ . އޯލަކިޔެވުން . އޯލަކޮށްލުން . އޯލަވާހަކަ . އޯލުން . އޯލެއި . އޯގަ . އޯގާ . އޯގާވުން . އޯގާވެރި . އޯގާވެރިކަން . އޯގާވެރިވުން . އޯގާވެތި . އޯގާވެތިކަން . އޯގާވެތިވުން . އޯގާތެރި . އޯގާތެރިކަން . އޯގާތެރިވުން . އޯޑަރު . އޯޑަރުދިނުން . އޯޑި . އޯޑިޓްކުރުން . އަހަނެ . އަހަނެ . އަހަނެ . އަހަނެ . އައްތަޅުވަޅުގަނޑުއެޅުން . އަބީރު . އިއްޒަތްތެރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ