ގެ ސަފުހާ
ދ ގެ ރަދީފު
ދ . ދަ . ދަހަނގު . ދަހަނގުވުން . ދަހަނާ . ދަހަނާކަން . ދަހަނާދަ . ދަހަނާގަ . ދަހަނާގެ . ދަހަރަދަ . ދަހަރަދަކަން . ދަހަރަދަކިލެގެ . ދަހަރާ . ދަހަރާކަން . ދަހަރާކިލެގެ . ދަހަރާވަރު . ދަހަރާމަނިކުފާނު . ދަހައި . ދަހަމަލަ . ދަހަތުރު . ދަހަސާސްތުރަ . ދަހި . ދަހިހެދުން . ދަހިބޮނޑޮވުން . ދަހިބޮޑުވުން . ދަހިކަން . ދަހިކުރުން . ދަހިކޮށްލުން . ދަހިކޮވެލި . ދަހިވިއްކުން . ދަހިވިގަނި . ދަހިވުން . ދަހިވެތި . ދަހިވެތިކަން . ދަހިވެތިވުން . ދަހިފިހުނުންހެދުން . ދަހިފިޔޮއްހެދުން . ދަހިފޫޅު . ދަހިފޫޅުހެދުން . ދަހިދިއްކެޑުން . ދަހިދެހުން . ދަހިލަވަޖެހުން . ދަހިލަފޫޅު . ދަހިލުން . ދަހިލެއްވުން . ދަހިލެވުން . ދަހީ . ދަށަހަވެއްޓުން . ދަށަހަގެއުން . ދަށަށްދިއުން . ދަށަށްޖެހުން . ދަށަނގަ . ދަށަކެޑުން . ދަށަލި . ދަށަގުނަ . ދަށިނާރަ . ދަށިއަނގިނި . ދަށިވުން . ދަށިފަލި . ދަށިތަލި . ދަށިލުން . ދަށުންދަމާ . ދަށުންދަމާކުޅުން . ދަށުރޮނގު . ދަށުކަންގަނޑު . ދަށުކަންގަނޑު ވައްޓައިލައިގެން އިނުން . ދަށުކިބަ . ދަށުކެޔޮފޮތި . ދަށުއެނގަ . ދަށުވަތް . ދަށުވުން . ދަށުފަންތި . ދަށުދަރަޖަ . ދަށުތަލި . ދަށުލުން . ދަށެނގަ . ދަށޮ . ދަށޮބަނޑޮ . ދަށޮބޭރެ . ދަށޮވުން . ދަށޮފާ . ދަށް . ދަށްނަރު . ދަށްބަނޑު . ދަށްބަގަ . ދަށްބިތް . ދަށްބުޑު . ދަށްބޫރަ . ދަށްބޭރު . ދަށްބޭރުހިފުން . ދަށްބޭރުންދިއުން . ދަށްބޭރުއަތުލުން . ދަށްބޭރުއެރުން . ދަށްބޭރުގައި ޖެއްސުން . ދަށްބޯ . ދަށްކަން . ދަށްކިބަ . ދަށްކިބާކެޔޮޅު . ދަށްކިބާކެޔޮޅު މޮޅުވުން . ދަށްކުރުން . ދަށްކެޑުން . ދަށްއުނގު . ދަށްއުޑު . ދަށްއުޑުން ގުގުރުން . ދަށްއޮޑި . ދަށްވުން . ދަށްވެގަތުން . ދަށްމަޅު . ދަށްފަންތި . ދަށްފަރާތް . ދަށްފަޅު . ދަށްފައި . ދަށްފުށް . ދަށްފެންވަރު . ދަށްދަށުންދިއުން . ދަށްދާނަ . ދަށްލައިދިއުން . ދަށްގޮހޮރު . ދަށްޓަން . ދަށްޓަންމަޅި . ދަށްޕައި . ދަނބަ . ދަނބަރުއް . ދަނބަކުލަ . ދަނބަވައް . ދަނބާ . ދަނބި . ދަނބިކޮއި . ދަނބިދަރި . ދަނބިދަރިފުޅު . ދަނބު . ދަނބުރުއް . ދަނބުބަށި . ދަނބުބޭސް . ދަނބު ކުލަ . ދަނބު މައު . ދަނބު މާ . ދަނބޮ . ދަނގަދޭތެރެ . ދަނގަތެރެ . ދަނގެތީމީހުން ރޯދަވީއްލުން . ދަނޑި . ދަނޑިހަރު . ދަނޑިރޫސިހާބަތް . ދަނޑިބަރަނި . ދަނޑިބުރި . ދަނޑިބެރު . ދަނޑިބޮނޑި . ދަނޑިކާފު . ދަނޑިކުޅި . ދަނޑިކުޅުން . ދަނޑިއަލުވި . ދަނޑިއަލޫ . ދަނޑިއެރުން . ދަނޑިވަޅަ . ދަނޑިވަޅު . ދަނޑިވަޅު ބެލުން . ދަނޑިވަޅޮ . ދަނޑިވުން . ދަނޑިމަތި . ދަނޑިމަތިހިފުން . ދަނޑިމަތިއެނބުރުން . ދަނޑިމަސް . ދަނޑިމާރުއަޅައިގެން ކުރުވުން . ދަނޑިމާރުއެޅުން . ދަނޑިމާރުލުން . ދަނޑިމެޓާ . ދަނޑިފަށް . ދަނޑިފަށް ހިއްލުން . ދަނޑިފަންކޮށުން . ދަނޑިފަންވަރު . ދަނޑިފަންގެ . ދަނޑިފައި . ދަނޑިފާ . ދަނޑިފާރޮށި . ދަނޑިފުޅުދޫނި . ދަނޑިފޭލި . ދަނޑިފޮށި . ދަނޑިދުއްފަތި . ދަނޑިދޫނި . ދަނޑިދެމުން . ދަނޑިގަނޑު . ދަނޑިގަނޑުއަތަ . ދަނޑިގަނޑުގެ ދެ ކޮޅު އެނގުން . ދަނޑިގައު . ދަނޑިގާ . ދަނޑިސައިބޯނި . ދަނޑިއަށްދިޔުން . ދަނޑިޔާދިއުން . ދަނޑިޖެހުން . ދަނޑު . ދަނޑުހަނގު . ދަނޑުހެއްދުން . ދަނޑުބިން . ދަނޑުބުޅި . ދަނޑުބުޅިއެޅުން . ދަނޑުކޮށުން . ދަނޑުއެންދުން . ދަނޑުވަޅިޖެހުން . ދަނޑުވެރިޔާ . ދަނޑުމަތި . ދަނޑުފަނގު . ދަނޑުގޮވާން . ދަނޑުގޮވާންކުރުން . ދަނޑޮހެދޮވުން . ދަނަ . ދަނަރާހި . ދަނައި . ދަނަވަ . ދަނަމަ . ދަނަމޫސުން . ދަނަލި . ދަނާރު . ދަނާރުދަނާވަތި . ދަނާރުދީއްތަ . ދަނާޅަވީރަ . ދަނާވަ . ދަނާވަތި . ދަނާދޮނު . ދަނާލަ . ދަނާލު . ދަނު . ދަނުއޯގަ . ދަން . ދަންހަޅަ . ދަންނަބޭކަލުން . ދަންނަކަން . ދަންނަކަންބުނުން . ދަންނައެ . ދަންނަވައިލުން . ދަންނަމީހާ . ދަންބައި . ދަންބައެއްއެޅުން . ދަންބަލައިގަތުން . ދަންބެހުން . ދަންބެރަ . ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން . ދަންބެރު . ދަންބެރުބޭލުން . ދަންބެރުޖެހުން . ދަންބެރެ . ދަންބެރެއްހައިއިރު . ދަންބޮޑު . ދަންބޮޑޭ . ދަންކަ . ދަންކާށި . ދަންކުރުކުރުން . ދަންވަރު . ދަންވަރޮ . ދަންވަކި . ދަންވައް . ދަންވުން . ދަންމަރު . ދަންމަރުވުން . ދަންމައިލުން . ދަންމާނަށް ދެމުން . ދަންމާނު . ދަންމާނުބުޅި . ދަންމާނުބޮޅު . ދަންމާނުވާގަނޑު . ދަންމާނުފޫޅުގަނޑު . ދަންމާނުޖެހުން . ދަންމާނެބުޅިއާ . ދަންމާނެޔާ . ދަންފަޅި . ދަންފަޅިބަލައިގަތުން . ދަންފަޅިބެހުން . ދަންފަޅިއަށް ދިއުން . ދަންފަޅިދެއްކުން . ދަންފިޅި . ދަންފުޅި . ދަންދަމު . ދަންދާނަ . ދަންދިޔަ . ދަންދިޔަހިއްކުން . ދަންދެން . ދަންދެބައިވުން . ދަންދެލި . ދަންދެލިކެއުން . ދަންތަ . ދަންތުރަ . ދަންތުރައިގައި ޖެހުން . ދަންތުރަތިއްބުން . ދަންތެރަ . ދަންގުބަލި . ދަންގުޑި . ދަންޑަހެލު . ދަންޑަފިލާ . ދަންޑާ . ދަންޑެހެލު . ދަންޑެހެލުބޭކަލުން . ދަންޑެހެލުކަން . ދަންޖައްސާވާގަނޑު . ދަންޖައްސާމަޅި . ދަންޖައްސާމަޅިގަނޑު . ދަންޖާލުގައި ޖެހުން . ދަންޖެހުން . ދަންޖެއްސުން . ދަރަ . ދަރަހަނާ . ދަރަހިލުން . ދަރަށްދިއުން . ދަރަށްދެމުން . ދަރަނަ . ދަރަނާ . ދަރަނި . ދަރަނިހާދިނުން . ދަރަނިބޮލާ . ދަރަނިބޮލް . ދަރަނިބޯ . ދަރަނި ކަނޑައިލުން . ދަރަނިކާޑު . ދަރަނި އަދާކުރުން . ދަރަނި އަދާވުން . ދަރަނިވެރި . ދަރަނިވެރިން . ދަރަނިވެރިކަން . ދަރަނިވެރިވުން . ދަރަނިވެރިޔާ . ދަރަނިވެރީންގެ ބައި . ދަރަނިފޮތް . ދަރަންޏަށް ދިނުން . ދަރަބެނޑި . ދަރަކަ . ދަރައިލުން . ދަރަޖަ . ދަރަޖަން . ދަރަޖަބެލުން . ދަރާ . ދަރައިބޯހިކެން ނެތުން . ދަރާއެޅުން . ދަރައިވިކުން . ދަރާވެރި . ދަރާވެރިކަން . ދަރާދެމުން . ދަރި . ދަރިބަދަ . ދަރިންކޮޅު އުކައިލުން . ދަރިބެލުން . ދަރިބޭލުން . ދަރިކަނބަލުން . ދަރިކަނދޮ . ދަރިކަލުން . ދަރިކުލުނު . ދަރިކޮޅު . ދަރިއަލަ . ދަރިވަރު . ދަރިވަރުން . ދަރިވަރުވުން . ދަރިވަރޮ . ދަރިވަރޮވުން . ދަރިވަޅު . ދަރިވައްޓައިލުން . ދަރިވިއްކައިކެއުން . ދަރިވިއްކުން . ދަރިވެއްޓުން . ދަރިމައި . ދަރިމައިވުން . ދަރިމުޑު . ދަރިފަސްކެނޑެ . ދަރިފަސްކޮޅު . ދަރިފުޅާ . ދަރިފުޅު . ދަރިފުޅޭ . ދަރިފޭބުން . ދަރިދަރިކޮޅު . ދަރިބަދަ . ދަރިދުލި . ދަރިލެއްވުން . ދަރީގެދަރިމިނިމިނީން . ދަރީގެދަރިމިނިމިރީން . ދަރިގޮހޮރު . ދަރީން . ދަރު . ދަރުހިފުން . ދަރުނަ . ދަރުނަކަށަވަރަދާނަ . ދަރުނަކަރުއަރުދާނަ . ދަރުނަކަވަރަދާނަ . ދަރުނު . ދަރުނުކަށައަރަދާނަ . ދަރުނުކަށައަރުދާނަ . ދަރުނުކަރައަރުދާނަ . ދަރުނުކަރަވަރުދާނަ . ދަރުނުކުރަބަހަދަނާ . ދަރުނުކުރަވަހަދާނަ . ދަރުނުއޮފީސް . ދަރުބަނުން . ދަރުބާރަ . ދަރުބާރު . ދަރުބާރުކުރެއްވުން . ދަރުބާރުގެ . ދަރުކޮށުން . ދަރުމަ . ދަރުމަހަނޑޫ . ދަރުމަނާ . ދަރުމަކާޑު . ދަރުމަކުރުން . ދަރުމަވަންތަ . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ދަރުމަވަންތަކަން . ދަރުމަވާނެ . ދަރުމަވެންނެން . ދަރުމަވެރި . ދަރުމަވެރިކަން . ދަރުމަވެރިވުން . ދަރުމަދެއްވުން . ދަރުމަޔަށް . ދަރުމަޔަށްދިނުން . ދަރުމާށަ . ދަރުމާރު . ދަރުމާރުކޭޓު . ދަރުމާޓެ . ދަރުމުރަނަ . ދަރުފަނާދިއުން . ދަރުފައި . ދަރުފިޔަފާޅި . ދަރުލުން . ދަރުގެ . ދަރުސް . ދަރުޖެހުން . ދަރުޖެއްސުން . ދަރެ . ދަރެބާރެ . ދަރެއްބަނދެލުން . ދަރެސް . ދަރޭތި . ދަރޮބާރޮ . ދަރޮބާރޮގެ . ދަރޮބޭނޑި . ދަބަހަ . ދަބަހާ . ދަބަށްއެރުން . ދަބަރަ . ދަބަރަށް ގޮސް ހުސްވުން . ދަބަރަތެޅުން . ދަބަރަޖެހުން . ދަބަރި . ދަބަރު . ދަބަރުހަނދި . ދަބަރުހިލުން . ދަބަރުބަލި . ދަބަރުމަތީ ދަބަރުޖެހުން . ދަބަރުފުއްޕުން . ދަބަރުފޮޅުން . ދަބަރުތެޅުން . ދަބަރުޖެހުން . ދަބަރެ . ދަބަރޮ . ދަބަސް . ދަބަސްފެށި . ދަބު . ދަބެ . ދަބޮކެއްކުން . ދަޅަ . ދަޅައެނބުރުން . ދަޅައެރުން . ދަޅައެޅުން . ދަޅައެޑުން . ދަޅައޮބުން . ދަޅަމައްތާ . ދަޅަމަތި . ދަޅަދާނަވުނަ . ދަޅަދެއްކުން . ދަޅަޖެހުން . ދަޅި . ދަޅިކެޔޮ . ދަޅިމަސް . ދަޅިލުން . ދަޅިގަނޑު . ދަޅިގަލާ . ދަޅިގަލް . ދަޅިޔާ . ދަޅީގައި އެޅުން . ދަޅު . ދަޅުހަރު . ދަޅުބަނުން . ދަޅުބަރި . ދަޅުބިނދުން . ދަޅުބުރި . ދަޅުބެރި . ދަޅުކާނާ . ދަޅުކެނޑި . ދަޅުވެއްޓުން . ދަޅުމަސް . ދަޅުފީނިފުއްލާ . ދަޅުފެޅުން . ދަޅެބުރި . ދަޅެ . ދަޅޮ . ދަޅޮކަން . ދަޅޮކެރުން . ދަޅޮވުން . ދަކަ . ދަކަހިފުން . ދަކަނދާ . ދަކަނދާނެގުން . ދަކަނދާވަސް . ދަކައަވަލުން . ދަކައަވި . ދަކަލި . ދަކިހާ . ދަކު . ދަކުކަން . ދަކުކަރުނަ . ދަކުވުން . ދަކުސަނަ . ދަކުސަމަ . ދަކުސްވަރަ . ދަކޮ . ދަކޮހިފުން . ދަކޮށި . ދަކޮޅު . ދަކޮއަވަލުން . ދައި . ދައިރު . ދައިމަތިއެޅުން . ދައިމަތިލުން . ދައިދޯ . ދައިތަ . ދައިތާ . ދައިތެ . ދައިގަންނާނެ ކުއްތާއެއް ވައްވަކެއްނުޖަހާނެ . ދައިގަތުން . ދައު . ދައުހިފުން . ދައުރާނަ . ދައުރާނަވުން . ދައުރު . ދައުރުކުރުން . ދައުރުކެރުން . ދައުރުކެޑުން . ދައުރުވުން . ދައުއެޅުން . ދައުލަތް . ދައުލާބޭވުން . ދައުލެބޭވުން . ދައުލެފެއްތުން . ދައުލް . ދައުގަ . ދައުގަނޑު . ދައޭދަ . ދައޮރެ . ދައްހިފުން . ދައްބޫރު . ދައްކަ . ދައްކައިލުން . ދައްކާރަ . ދައްކެނޑި . ދައްކެރަ . ދައްވާރު . ދައްތަ . ދައްތާ . ދައްލާލު . ދައްލާލުކަން . ދައްލާލުފޮށި . ދައްގޮއި . ދައްސޫރަ . ދައްސޫރަދަނޑި . ދައްސޫރަދުއްވުން . ދައްސޫރަދެމުން . ދައްސޫރު . ދައްޓަން . ދައްޓަންމަޅި . ދައްޔޫދު . ދައްޔޫސް . ދައްޕާ . ދައްޖާލު . ދަވަ . ދަވަހެދުން . ދަވަޅަ . ދަވަޅު . ދަވައިލުން . ދަވަލުން . ދަވާދަ . ދަވާދު . ދަވާދުއެޅުން . ދަވާދުދެލި . ދަވާދުތެޔޮ . ދަވާދުލުން . ދަވާދެ . ދަވައިލުން . ދަވި . ދަވިއްގަނދަ . ދަވިއްގަނދު . ދަވިއްގަނދުއަރަގު . ދަވިއްގަނދޮ . ދަމަހަޅު . ދަމަހަޅުވުން . ދަމަށްދިއުން . ދަމަށްތިބުން . ދަމަނަ . ދަމަރާގިރި . ދަމަކަށް އިރުއެރުން . ދަމަކުން ބަޑިއެއް . ދަމައިބަނުން . ދަމައިދަނޑިކެޑުން . ދަމައިގަތުން . ދަމައިގަތް ކަނޑީގެ މިޔަމައްޗަށް . ދަމައިހަލައިފައިގެންދިއުން . ދަމައިނެގުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދަމައިބަނުން . ދަމައިކޫއްތައިފައި ގެންދިއުން . ދަމައިކެނޑުން . ދަމައިއެއްނަރަށް ފޫގެޅުން . ދަމާމަޅި . ދަމާދައް . ދަމާދޮރު . ދަމައިލާގޮށް . ދަމައިލިކަނޑީގެ މިޔަމައްޗަށް . ދަމައިލުން . ދަމިހިނގުން . ދަމިނަމާދަ . ދަމިކެއުން . ދަމިލަ . ދަމިލަހޯޖު . ދަމިލަފޮއްކޮއި . ދަމިލަޖެހުން . ދަމުހިނގުން . ދަމުނަމާދު . ދަމުނަމާދަ . ދަމުރޭ . ދަމުޅިބޭލުން . ދަމުޅިއެރުން . ދަމުޅިއެރުވުން . ދަމުކުޅި . ދަމުކޭން . ދަމުއަށި . ދަމުއަށީބޭކަލުން . ދަމުއި . ދަމުއިއާވި . ދަމުދިޔަހިއްކުން . ދަމުލަވަ . ދަމުޑި . ދަމުޓި . ދަމެލަ . ދަފަރާ . ދަފަރާކުރުން . ދަފަރާވުން . ދަފައި . ދަފަތެ . ދަފަތް . ދަފާ . ދަފާވުން . ދަފި . ދަފިނެގުން . ދަފުތަރު . ދަފޮޅު . ދަދު . ދަދުނެގުން . ދަދުޖެހުން . ދަދެ . ދަދޮ . ދަތި . ދަތިރެންޗު . ދަތިކަން . ދަތިކުރުން . ދަތިކެރުން . ދަތިކެޑުން . ދަތިއާ . ދަތިއެނދު . ދަތިއެރުން . ދަތިއެރުވުން . ދަތިއެޅުން . ދަތިއެޅުވުން . ދަތިވާކުރުން . ދަތިވުން . ދަތިމަސް . ދަތިތިއްބުން . ދަތިގަނޑު . ދަތީގައިޖެހުން . ދަތުރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ދޮރޯށި . ދަތުރު . ދަތުރުހެދުން . ދަތުރުނާމާ . ދަތުރުކުރުން . ދަތުރުއެރެހެއްޓުން . ދަތުރުއޮޑި . ދަތުރުވެރި . ދަތުރުމަތި . ދަތުރުފަތުރު . ދަތުރުފޮށި . ދަތުރުދިޔުން . ދަތުރުދޯނި . ދަތުރުޖެހުން . ދަތުރުޞަލަވާތް . ދަތުރެވާ . ދަތުވާ . ދަތުވާބެއްދުން . ދަތުވާޖެހުން . ދަތުވިހަ . ދަތުމިރި . ދަތުމޫ . ދަތެރެ . ދަތެރެހެދުން . ދަތެރެނާމާ . ދަތެރެކެރުން . ދަތެރެއެރޮވުން . ދަތެރެވެރިޔާ . ދަތެރެފެށި . ދަތެރެފޭށި . ދަތް . ދަތްރީޑި . ދަތްކުނޑިވިކުން . ދަތްކުރަނދު . ދަތްކުރަދުރަ . ދަތްކުދިފުނާ . ދަތްކެނޑުން . ދަތްކެރަނދުރު . ދަތްކެޑެލުން . ދަތްކޮޅު . ދަތްކޮޅުދާވަރުވުން . ދަތްކޮއްޓި . ދަތްކޮއްޓުން . ދަތްއުނގުޅާބޭސް . ދަތްއުނގުޅުން . ދަތްއެޅުން . ދަތްއެޑުން . ދަތްވަޅު . ދަތްވާބެއްދުން . ދަތްވިކުން . ދަތްވިދިރި . ދަތްވިދުރި . ދަތްވެރުން . ދަތްމަރުތެޔޮ . ދަތްމަޑުވުން . ދަތްފުކުރޮނޑު . ދަތްފޮރި . ދަތްދަގަނޑާ . ދަތްދަގަނޑު . ދަތްދިލުވުން . ދަތްދޮޅި . ދަތްދޮޅިމަޚުރަޖަ . ދަތްގަނޑު . ދަތްގަނޑު އެތެރެއަށްލުން . ދަތްގަނޑޮ . ދަތްގޭރުވުން . ދަތްޕިލާ . ދަތްޕިލާޖެހުން . ދަތްޖެހުން . ދަލަދާނަވުނަ . ދަލާސް . ދަޅިގަނޑު . ދަލުބޭރުންޖެހުން . ދަލެބުރި . ދަލޭކަ . ދަލޯ . ދަގަ . ދަގަހަރު . ދަގަނޑު . ދަގަނޑުރާ . ދަގަނޑުބޭސް . ދަގަނޑުކެނޑި . ދަގަނޑުއުނދުން . ދަގަނޑުވަހުތާންޖެހުން . ދަގަނޑުވަން . ދަގަނޑުފެން . ދަގަނޑުދަހަނާ . ދަގަނޑުދަތި . ދަގަނޑޮދަތި . ދަގަރި . ދަގަރުނާސި . ދަގަތަ . ދަގަތްފާނު . ދަގަތްފާނުފަރުބަދަ . ދަގަސް . ދަގިނި . ދަގީގު . ދަގުހަރު . ދަގުރަ . ދަގުއި . ދަގޫ . ދަގެހި . ދަސް . ދަސްކިއުން . ދަސްކުރުން . ދަސްކުރުވުން . ދަސްކުޅައުން . ދަސްކެރުން . ދަސްކެރޮވުން . ދަސްކެޅައުން . ދަސްކޮށްދިނުން . ދަސްކޮށްލުން . ދަސްވަޅު . ދަސްވަޅޮ . ދަސްވުން . ދަސްމާލު . ދަސްތޫރަ . ދަޑަ . ދަޑިމާރެ . ދަޑޮކިރެދި . ދަޑޮމަތި . ދަޑޮފަގޮ . ދަޑޮގޮވާން . ދަޓުވުން . ދަޓުލުން . ދަޓެކެބާ . ދަޓެއެނގެޔާ . ދަޓެފަޔާ . ދަޢުވަތު . ދަޢުވަތުކާޑު . ދަޢުވަތުދިނުން . ދަޢުވާ . ދަޢުވާލިބޭމީހާ . ދަޢުވާކުރުން . ދަޢުވާކެނޑުން . ދަޢުވާއުފުލުން . ދަޢުވާވެރިޔާ . ދަޢުވާލިބުން . ދާ . ދާހިއްލައި ފޯވުން . ދާހިއްލުން . ދާހެދުން . ދާހެލި . ދާހެލިކެކުން . ދާހެލިޔާފޯވުން . ދާނޑަ . ދާނޑަށްދެމުން . ދާނޑި . ދާނޑިޖެހުން . ދާނޑު . ދާނަ . ދާނަދަހަން . ދާނަދެފައި . ދާނަސްފައި . ދާނާ . ދާނާޖެހުން . ދާނި . ދާނިބޯ . ދާނިއާ . ދާނިދަނޑި . ދާނިދަންޑާ . ދާނެއަ . ދާނެއާ . ދާން . ދާންނާ . ދާންނާކަން . ދާންކޮޅު . ދާންކޮޅުހިފުން . ދާންމަތިކޮޅު . ދާންމަތިކޮޅުއެޅުން . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު . ދާންފުރާ . ދާންދެން . ދާންގޮނޑި . ދާރަ . ދާރަހެދުން . ދާރައަޑި . ދާރަވުން . ދާރަވެރި . ދާރަވެރިކަން . ދާރަވެރިވުން . ދާރަވެރިޔާ . ދާރަމެޅުން . ދާރަފަށް . ދާރަޖެހުން . ދާރާވެރި . ދާރު . ދާރުލްއާސާރު . ދާބަނުން . ދާބިހި . ދާބުރި . ދާބުރިއެޅުން . ދާޅި . ދާޅިއެޅުން . ދާޅިފެހުން . ދާއިންކަނބާ . ދާއިންތި . ދާއިރާ . ދާއިމީ . ދާއިދޯ . ދާއުކުން . ދާއެޅުން . ދާއެއްލުން . ދާއެދާއެ . ދާއޮއްބުން . ދާއްބައެރުން . ދާއްބަ . ދާއްޔޯ . ދާވަނި . ދާވަނިކޮޅުހިފުން . ދާވާހިށުން . ދާވައިލުން . ދާވުން . ދާވެނި . ދާވެނިގަނޑަ . ދާމަރަ . ދާމީސް . ދާމީސްވުން . ދާމުދޫމު . ދާމުލާ . ދާމޫ . ދާމޫގަނޑު . ދާފަރާ . ދާފަރާސް . ދާފާ . ދާފާލުން . ދާފިޔެވުން . ދާފޮދު . ދާފޮތި . ދާފޯދާއޭދަ . ދާދި . ދާލަ . ދާލަބޮޑުއަށި . ދާލަގަން . ދާލަގަޑޮ . ދާލި . ދާލިހުދުވުން . ދާލިބިސްކޯދު . ދާލިފޮތި . ދާލު . ދާގަނޑު . ދާގަނޑުކެކުރި . ދާގަބާ . ދާގަތުން . ދާގިނި . ދާގީނާ . ދާޑު . ދާޖެއްސުން . ދާޚިލިއްޔާ . ދާޚިލިއްޔާމާ . ދި . ދިހަ . ދިހަރެއާ . ދިހަރޯދަޢީދު . ދިހަކެނޑުން . ދިހައެއް . ދިހަވަނަ . ދިހަވަޅު . ދިހަމުހުން . ދިހަދަހަމަތި . ދިހަމޮހުން . ދިހަލަދިކުރުން . ދިހާރަ . ދިހާރު . ދިހާމި . ދިހި . ދިހިބަނުން . ދިހިދިހިހުރުން . ދިހިލުން . ދިހުން . ދިހުންކުލަ . ދިހުންއެރުން . ދިށުން . ދިނަށަ . ދިނި . ދިނިގަތުން . ދިނުން . ދިންނާދަ . ދިންނެވުން . ދިރާސާކުރުން . ދިރާސީއަހަރު . ދިރި . ދިރިހަނޑުލް . ދިރިހަނޑޫ . ދިރިހަވާދު . ދިރިހުރުން . ދިރިހުއްޓައި ކަށްވަޅަށް ދިއުން . ދިރިކުސަވީރާންގަ . ދިރިކުޝަވީރަންގަ . ދިރިއުޅުން . ދިރިވޭނޑުން . ދިރިމެޓާ . ދިރިފުކުމެޓާ . ދިރިފިޔާލީބަތް . ދިރިދި . ދިރިދެމިވޮޑިގަތުން . ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުން . ދިރިތިބީން . ދިރިތިބުން . ދިރިސައި . ދިރީހީށުން . ދިރީވޭޑުން . ދިރުނބާ . ދިރުނބާކޮޅު . ދިރުނބާކޮޅުވާހަކަ . ދިރުން . ދިރުންނެތުން . ދިރުބަ . ދިރުއްވުން . ދިރުވައިލުން . ދިރުވުން . ދިރުވުމުގެ ބާރު . ދިރުމި . ދިރުމުގެބާރު . ދިރޭރަހަ . ދިރޭކުރި . ދިރޭމާލު . ދިރޭފުރާނަ . ދިރޭދަގަތްފާނު . ދިރޭތަކެތި . ދިރޭލާލު . ދިރޯ . ދިރޯގަނޑޮ . ދިބާޣުކުރުން . ދިބާޣުކުޅަހަން . ދިބާޣުކެރުން . ދިބާޣުކެޅައުން . ދިބާޣުކެޑުން . ދިބޫ . ދިބެ . ދިކޮއި . ދިކޮއެދިއްވުން . ދިއަ . ދިއަހިއްކުން . ދިއައިހަކުރު . ދިއަވަރު . ދިއަވަރުހިކުން . ދިއަވުން . ދިއަމުޑޮޅި . ދިއަފުރަސޫތާވުން . ދިއަފެލުން . ދިއަދިނުން . ދިއަދޮވި . ދިއަޖެހުން . ދިއާހަކުރު . ދިއުން . ދިއުޅި . ދިއުޅިއެޅުން . ދިއުޅިއެއްނުވުން . ދިއުޅިދިގުކަން . ދިއުޅިދިގުކުރުން . ދިއުޅިދެމުން . ދިއުޅިލުން . ދިއޭހަކެރެ . ދިއޯ . ދިއޯގެކުޅި . ދިއް . ދިއްކަށިމަތި . ދިއްކަން . ދިއްކަންފަތި . ދިއްކަތިރި . ދިއްކުރުން . ދިއްކެރުން . ދިއްކެޅައުން . ދިއްކޮށްލުން . ދިއްވުން . ދިއްފުށީރިހާކުރުގައި ޖެހުން . ދިއްތުނޑިމޭރަ . ދިއްތުންރޮނޑު . ދިއްލައިއެޅުން . ދިއްލާ . ދިއްލާރޮ . ދިއްލާރޮވުން . ދިއްލާރޮކެރުން . ދިއްލާރޭވުން . ދިއްލާއެޑުން . ދިއްލަވާރަ . ދިއްލުން . ދިއްގައި . ދިއްގޭ . ދިއްގާ . ދިއްގާމަލުދޮންކަމަނަ . ދިއްގާ ގަސް . ދިއްގޮނޑޮ . ދިއްގޭނޑި . ދިއްގޮއްޑާ . ދިއްގޮނޑި . ދިއްސާ . ދިއްސުން . ދިއްޕައި . ދިއްޕަތް . ދިއްޖެ . ދިވަނި . ދިވަނިޖެހުން . ދިވަރަ . ދިވަރު . ދިވަރުޖެހުން . ދިވާނާ . ދިވާނާވުން . ދިވިޅި . ދިވިޅިދިގު . ދިވިލި . ދިވުން . ދިވެހި . ދިވެހިހަކުރު . ދިވެހިހަކެރެ . ދިވެހިހެދުން . ދިވެހިން . ދިވެހިރާއްދެ . ދިވެހިރާއްޖެ . ދިވެހިރުއް . ދިވެހިބަހަ . ދިވެހިބަސް . ދިވެހިބިލެތް . ދިވެހިބޭސް . ދިވެހިބޮލި . ދިވެހިކަސްތޫރި . ދިވެހިއަތަ . ދިވެހި އޮނު . ދިވެހިވަންތަ . ދިވެހިމަސް . ދިވެހިދިދަ . ދިވެހިލަވަ . ދިވެހިލިބާސް . ދިވެއްސުން . ދިވެތި . ދިވެލި . ދިވެސްއަކުރު . ދިމަޅި . ދިމަދިމާ . ދިމާ . ދިމާހިށިއެނދަ . ދިމާކުރުން . ދިމާއަށް . ދިމާއަށް ބުނުން . ދިމާއިދިކޮޅު . ދިމާއުނދޯލި . ދިމާއުނދޯލި ދާންކޮޅު . ދިމާއެނދު . ދިމާއެނދެ . ދިމާއް . ދިމާވުން . ދިމޮޅު . ދިފާޢު . ދިފާޢުކުރުން . ދިދަ . ދިދަބިބީ . ދިދަކުރި . ދިދަމަސްބިބީ . ދިދަފަތި . ދިދަދަނޑި . ދިދަދަނޑިމަސް . ދިދަދާނޑި . ދިދަދުވަސް . ދިދަޖެހުން . ދިދެޔާ . ދިލަ . ދިލަނެގުން . ދިލަބަޑިވުން . ދިލަކަނި . ދިލަކޮޅުފޯރުން . ދިލައެރުން . ދިލައެރުވުން . ދިލަވުން . ދިލަފުށި . ދިލަފޮށި . ދިލަފޮޅު . ދިލަފޯރުން . ދިލަދުންރަހަ . ދިލަޖެހުން . ދިލުން . ދިލުވުން . ދިލްބަހާރުމައު . ދިލްބަހާރުމާ . ދިލްފަރިތަ . ދިލްފެރެނޑި . ދިގަދޮށި . ދިގަމެދަވަރަދޮށި . ދިގި . ދިގިހަރިލިއުން . ދިގިހަރޮ . ދިގިކަން . ދިގިވުން . ދިގިމަހަ . ދިގިދަނޑި . ދިގިމަސް . ދިގިތޭރަ . ދިގިލެވުން . ދިގު . ދިގުހަރަ . ދިގުހަރު . ދިގުހަރުވާޅު . ދިގުހަރުލިއުން . ދިގުހިރުތުނޑުފޭލި . ދިގުހުރަސް . ދިގުހެދުން . ދިގުރާޅު . ދިގުރާގު . ދިގުރޮނގުކުރުވުން . ދިގުރޯނު . ދިގުބޮލި . ދިގުކަން . ދިގުކުރުން . ދިގުއޮނު . ދިގުވަދު . ދިގުވުން . ދިގުމަގުނެގުން . ދިގުމަގުކުޅި . ދިގުމަސް . ދިގުމިން . ދިގުފަޅޯ . ދިގުފައިމަކުޑު . ދިގުފިލާ . ދިގުދަނޑިކުޅި . ދިގުދަތި . ދިގުދާ . ދިގުދޮށި . ދިގުތިޔަރަ . ދިގުތޮޅި . ދިގުލަނޑަށްއެއްލުން . ދިގުލަވަ . ދިގުލާރި . ދިގުލުން . ދިގުގެއްލުން . ދިގުގޮނޑި . ދިގުސަލާން . ދިގުސުފުރާ . ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ . ދިގެ . ދިޔަ . ދިޔަހަރު . ދިޔަހަރުޖެހުން . ދިޔަހިންދުން . ދިޔަހިއްކާފައި . ދިޔަހިއްކާފާވި . ދިޔަހިއްކުން . ދިޔަހިލުން . ދިޔަހިލުވައިލުން . ދިޔަހެރިކެރުން . ދިޔަހެލުން . ދިޔަހެޔޮވަރުކުރުން . ދިޔަރެސް . ދިޔަބެލުން . ދިޔަބޮނޑޮޅި . ދިޔަބޮޑުވުން . ދިޔައަޑިނުވުން . ދިޔައި . ދިޔައިބޭހެ . ދިޔައެރުން . ދިޔަވަރަށްބެލުން . ދިޔަވަރަށްޖެހުން . ދިޔަވަރު . ދިޔަވަރުހިކުން . ދިޔަވަރުހެޔޮވަރުކުރުން . ދިޔަވަރުބެލުން . ދިޔަވަރުބޮޑުވުން . ދިޔަވަރުއެޅުން . ދިޔަވަރުވުން . ދިޔަވަރުފޫދުން . ދިޔަވަރުގޮނޑުޖެހުން . ދިޔަވަތް . ދިޔަވުން . ދިޔަމުޑޮޅި . ދިޔަފުރަސޫތާ . ދިޔަފެލުން . ދިޔަފޮއިކެނޑުވުން . ދިޔަފޮއިވުން . ދިޔަދިނުން . ދިޔަދޮއްވާ . ދިޔަދޮވި . ދިޔަތަންޖެހުން . ދިޔަތެޅުން . ދިޔަތެލަ . ދިޔަލުން . ދިޔަގަނޑު . ދިޔަޖެހުން . ދިޔާ . ދިޔާހަކުރު . ދިޔާބޭސް . ދިޔާކަން . ދިޔާކުރުން . ދިޔާވުން . ދިޔުން . ދިޔެ . ދިޔޮޅު . ދިޔޯ . ދިޔޯކާލި . ދިޔޯގެރައިވަރު . ދިޔޯގެކުޅި . ދީ . ދީނަށްގޮވައިލެއްވުން . ދީނާ . ދީނާރު . ދީނާރޮ . ދީނި . ދީނިއްޔާތު . ދީނިފަތް . ދީނީ . ދީނީތަޢުލީމު . ދީނީޝިޢާރު . ދީނުންބޭރުވުން . ދީން . ދީންވެރިކަން . ދީންވެރިވުން . ދީންވެރިޔާ . ދީންފާޅުކުރުން . ދީބު . ދީއޮށާމިޔަރު . ދީންތަ . ދީވާން . ދީވާލަ . ދީވާލާވުން . ދީވާލިގެރި . ދީވާލިޕާ . ދީވާލުޕާ . ދީފައިހިފުން . ދީދާރު . ދީދާރުފުޅު . ދީދި . ދީތެލި . ދީތެލިލުން . ދީލައިލުން . ދީލަތިވުން . ދީލަތިކަން . ދީލަތި . ދީލަގަދަ . ދީލިކަޑަވުން . ދީލުން . ދުހެލިގަނޑަ . ދުށިން . ދުށިމި . ދުށިމެ . ދުށުން . ދުނބު . ދުނބުހި . ދުނބުރި . ދުނބުރިބަކަރި . ދުނބުރިއުކުން . ދުނބުރިވައް . ދުނބުރިމަދުބިސްކޯދު . ދުނބުރިފަތުބަޑިޖެހުން . ދުނބުރިގުދާ . ދުނބުޅި . ދުނބުޅިކެއުން . ދުނގެތި . ދުނގެތިވާ . ދުނި . ދުނިރުވުން . ދުނިބައި . ދުނިބާރުވުން . ދުނިކިއަހަ . ދުނިކިޔަހަ . ދުނިކީސް . ދުނިކޮޅު . ދުނިއެރުވުން . ދުނިއެޅުން . ދުނިއެއްލުން . ދުނިއެޑުން . ދުނިފަށް . ދުނިދަނޑި . ދުނިދާނޑި . ދުނިގަނޑު . ދުނިގަދަވުން . ދުނިޔެ . ދުނިޔެހިނގަނީ އެއްވަތުދަށުން އަނެއްވަތުދަށުންނެވެ . ދުނިޔެ ހިނގަނީ ތޮށަލިދުޅައަށެވެ. . ދުނިޔެނިމުން . ދުނިޔެރަންވުން . ދުނިޔެބަނޑުދަށުލުން . ދުނިޔެބަނަވުން . ދުނިޔެބެލުން . ދުނިޔެއަށްނޭވާލުން . ދުނިޔެއަށް ފައުޅުކުރެއްވުން . ދުނިޔެއަށްފާޅުކުރެއްވިގޮތަށް . ދުނިޔެއަޅައިފުން . ދުނިޔެއަޅައިދިއުން . ދުނިޔެއިންނުކުތުން . ދުނިޔެއިންބޭރު . ދުނިޔެއިންވަކިވުން . ދުނިޔެއިންވަކިވެދިއުން . ދުނިޔެއުޅުން . ދުނިޔެއެޅުން . ދުނިޔެއެދުން . ދުނިޔެއޮމާންކަރުދާހެކޭއެއްގޮތްވުން . ދުނިޔެވެރިކަންނެތުން . ދުނިޔެވޭނޑުން . ދުނިޔެމަތި . ދުނިޔެފަނާވުން . ދުނިޔެދަތިވުން . ދުނިޔެދަތުން . ދުނިޔެދާރަ . ދުނިޔެދުއްވައިލުން . ދުނިޔެދޫކުރުން . ދުނިޔެދޫކޮށްފައިދިއުން . ދުނިޔެތަނަވަސްވުން . ދުނިޔޭގައިއުޅެލުން . ދުނިޔޭގެ ހަތަރުބިތް . ދުނިޔޭގެކަންތައް ހިނގާނީތޮށަލިދުޅައަށެވެ. . ދުނިޔޭގެއަލިކަންދުށުން . ދުނިޔޭގެދެކޮޅުފެނުން . ދުނިޔޭގެލަދު . ދުނިޖެހުން . ދުނު . ދުން . ދުންހެދުން . ދުންހޮޅި . ދުންނިކަ . ދުންނެގުން . ދުންރަހަ . ދުންބައްތި . ދުންބައްތެލި . ދުންބަޑި . ދުންބުރުއަރުވައިލުން . ދުންބުރުވުން . ދުންބުއިން . ދުންބެހުން . ދުންބެހެއްޓުން . ދުންބެއްލެވުން . ދުންބޮނޑި . ދުންބޮކި . ދުންބޮލި . ދުންބޯނޮޅި . ދުންބޯފަތް . ދުންބޯޓު . ދުންކަރާސް . ދުންކަރާސްއެޅުން . ދުންކާލި . ދުންކާލިބުރުވުން . ދުންކާލިއެރުވުން . ދުންކިބާ . ދުންކުނާ . ދުންކުނި . ދުންކުނި އެނބުރުން . ދުންކުންޏާއެރުން . ދުންކުންޏާފޭބުން . ދުންކުރޮޅި . ދުންކޫނޑި . ދުންކޫނޑި އެނބެރުން . ދުންކެބަލް . ދުންކެވުން . ދުންކޮޅުއެޅުން . ދުންކޯމަސް . ދުންއަރުވާމަސް . ދުންއެރުން . ދުންއެރުވުން . ދުންއެޅުން . ދުންއެޑުން . ދުންވަންގަނޑު . ދުންމާރި . ދުންމާރިއެދުރު . ދުންމާރިވިޔުން . ދުންމާރިވެރިން . ދުންމުށި . ދުންމުގުރާނި . ދުންމުޖުމަރާ . ދުންމޫޓިކެބެއާ . ދުންމެށިގަނޑަ . ދުންމޭށިގަނޑޮ . ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން . ދުންފަތުދިޔަ . ދުންފަތް . ދުންފަތްއެޅުން . ދުންފަތްތެޅުން . ދުންފަތްލުން . ދުންފަތްގަނޑު . ދުންފަތްގަސް . ދުންފިނި . ދުންފޭލި . ދުންފޮދު . ދުންފޮދުހިއްޕެވުން . ދުންދަނޑި . ދުންދަނޑިދެފައި . ދުންދަނޑިޖަހާއެތި . ދުންދާނޑި . ދުންދިނުން . ދުންތަރި . ދުންތަރިފާނަ . ދުންތެޅުން . ދުންތެޔޮ . ދުންލާމަސް . ދުންލާދޮންކުރުން . ދުންލިކަ . ދުންލުން . ދުންގަނޑު . ދުންގަނޑޮ . ދުންގަނޑުދެމުން . ދުންގަތުން . ދުންގަނޑެއްއެޅުން . ދުންގެ . ދުންސާމަރާނި . ދުންޖެހުން . ދުރަ . ދުރަށްވިސްނުން . ދުރަށްދިއުން . ދުރަށްލުން . ދުރަށްޖެހިލުން . ދުރަށްޖެހުން . ދުރަނުވައި . ދުރަން . ދުރަވަޅު . ދަރާނާންދަ . ދުރާލާ . ދުރު . ދުރުހިލޭ . ދުރުހިލޭކަން . ދުރުހިލޭވުން . ދުރުހިލޭވެގަތުން . ދުރުހެލި . ދުރުހެލިކަން . ދުރުހެލިވުން . ދުރުން . ދުރުބަ . ދުރުކަން . ދުރުކުރުން . ދުރުކެރުން . ދުރުކެޅައުން . ދުރުކެޑުން . ދުރުވިސްނުން . ދުރުވުން . ދުރުމީ . ދުރުމިން . ދުރުމިއާ . ދުރުމިއެޅުން . ދުރުމީހުން . ދުރުދަތުރު . ދުރުދަތެރެ . ދުރުދިމާއެނދު . ދުރުދުރުންބަލައިލުން . ދުރުތާތިމާގެ . ދުރުތިބީން . ދުރުގާތްކުރުން . ދުރެ . ދުރެތަނިތިމާގެ . ދުރޯ . ދުރޯނެގުން . ދުރޯދިނުން . ދުރޯލެއްވުން . ދުބުޅު . ދުޅަ . ދުޅަހަރު . ދުޅަހެއިވުން . ދުޅަހެޔޮ . ދުޅަހެޔޮކަން . ދުޅަހެޔޮވުން . ދުޅަނެގުން . ދުޅަބަލި . ދުޅަކަން . ދުޅައެރުން . ދުޅައެޅުން . ދުޅަވުން . ދުޅަމަޑުވުން . ދުޅަފޭބުން . ދުޅާ . ދުޅާންތި . ދުޅު . ދުކު . ދުކުނި . ދުކުން . ދުކުޅު . ދުކުޅެ . ދުކެނދި . ދުއަތިރުނަސަންދާނަ . ދުއި . ދުއިސައްތަ . ދުއިސައްތަބާވީސް . ދުއްރަ . ދުއްރަތޮޅި . ދުއްރާ . ދުއްރެޔާ . ދުއްކާނި . ދުއްކާނު . ދުއްވައިލުން . ދުއްވުން . ދުއްވޭލި . ދުއްދުން . ދުއްތަ . ދުއްތުރާ . ދުއްތުރާކުރުން . ދުއްތުރާވުން . ދުއްތުރާލް . ދުއްލިސާ . ދުއްގަނޑޮ . ދުއްޕާން . ދުއްޕާންކަން . ދުއްޕާންކުރުން . ދުއްޕާންވުން . ދުވަހަ . ދުވަހަކި . ދުވަހަކިސް . ދުވަހަފުރުން . ދުވަހުހިސާބު . ދުވަހުނޫސް . ދުވަހުމުސާރަ . ދުވަނި . ދުވަނިވުން . ދުވަނިތެޔޮ . ދުވަޅަ . ދުވަތިރުނަސަންދާނަ . ދުވަސް . ދުވަސްހަމަވުން . ދުވަސްކުރުކުރުން . ދުވަސްއައުން . ދުވަސްވަރު . ދުވަސްވަރުޖެހުން . ދުވަސްވަރޮ . ދުވަސްވުން . ދުވަސްވެރުން . ދުވަސްފުރުން . ދުވަސްދިއުން . ދުވަސްދިގުވުން . ދުވަސްދުއްވާލުން . ދުވާ . ދުވާރަ . ދުވާރާ . ދުވާރު . ދުވާރޮދި . ދުވާމަގު . ދުވާފަރުދަންޑަހެލު . ދުވާތުރަ . ދުވާތުރަކުރުން . ދުވާލު . ދުވާލް . ދުވުން . ދުވެބަޑިބަޑިޖަހައިފައިދިއުން . ދުވެލި . ދުވެލިމަތަ . ދުވެލެއްވުން . ދުވޭދާރު . ދުމަށި . ދުމަށްއެރުން . ދުމަދާޑު . ދުމަޓި . ދުމާއެރުން . ދުމެ . ދުފާބާކުލި . ދުފާކުބާޑު . ދުފާއެއްޗެހި . ދުފާމަލާފަތް . ދުފާމަޑިސީލަ . ދުފާފޮށި . ދުފާދަޅު . ދުފާސުބާޑު . ދުފުން . ދުދިލުން . ދުދުން . ދުތަހާނަ . ދުތެއި . ދުތެއިކެރުން . ދުލަށްބަސްއައުން . ދުލަށްއައިހާ އެއްޗެއް ގޮވުން . ދުލި . ދުލިބޭލުން . ދުލިފަށް . ދުލިފޭބުން . ދުލުންފާފަވެރިވުން . ދުލުކުރިންޝަހާދަތް ކިއުން . ދުލުވިންދުހުއްޓައި ބުނާބަސް . ދުލުގައިހިފައިދެމުން . ދުލޫ . ދުލެއްދިނުން . ދުލް . ދުގަނަ . ދުގި . ދުގުނި . ދުގުނު . ދުސްމިނުން . ދުސްމިނުވުން . ދުޢާ . ދުޢާކުރުން . ދުޢާކެރުން . ދުޢާކެޑުން . ދުޢާވެރިން . ދުޢާވެރިކަން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ދޫ . ދޫހިނގާ . ދޫހިބެރި . ދޫހިމެރި . ދޫހިމޭންކުރުން . ދޫހެނބެރި . ދޫހެލޭ . ދޫނި . ދޫނިފަތް . ދޫނިފުށް . ދޫނިފުށްގަނޑު . ދޫނިގަނޑު . ދޫނިސޫފާސޫފި . ދޫނުބައިކަން . ދޫނުބައިވުން . ދޫނުކުރުން . ދޫންޏަކަށް ފިޔަމަޅައިލަން ވެސް ނުކެރޭ . ދޫރައްކާތެރިކުރުން . ދޫރި . ދޫރިޔާ . ދޫބަންދުކުރުން . ދޫބަންދުކެޑުން . ދޫބަންދުވުން . ދޫޅިސް . ދޫކަން . ދޫކަރި . ދޫކަމެއްނުޖެހޭނެ . ދޫކުރުން . ދޫކެރުން . ދޫކެޑުން . ދޫކޮށްލުން . ދޫކޯލުން . ދޫވުން . ދޫވެރިހިކަނދާ . ދޫވެރިކަން . ދޫވެރިކަންކެރުން . ދޫމަޅި . ދޫމި . ދޫމިޖެހުން . ދޫފަރިތަ . ދޫފަސޭހަ . ދޫފަސޭހަކަން . ދޫފަސޭހަވުން . ދޫފަސޭހަމީހާ . ދޫފުރޮޅި . ދޫފެރެޑި . ދޫފޮރޮޅި . ދޫދިނުން . ދޫދޫމައްތެން . ދޫދޫމަތިން . ދޫތެލި . ދޫތެލިލުން . ދޫތޮރުފައިގަތުން . ދޫތޮރުފުން . ދޫލުން . ދެހަ . ދެހަށިދެތަންވުން . ދެހަންބެދުނުތަން . ދެހަންބެދޭހިސާބު . ދެހަންދޭތެރެ . ދެހަރާސައި . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން . ދެހަކެނޑުން . ދެހަވަނަ . ދެހަވަޅަ . ދެހަމުހުން . ދެހަދިނުން . ދެހިތެއްނެތުން . ދެށަ . ދެށެ . ދެށެދާޑި . ދެނަ . ދެނަހަ . ދެނަހުރިބައި . ދެނަކަ . ދެނަކަހަ . ދެނަކަށް . ދެނަކަން . ދެނަކާދެނެއްނެތް . ދެނަކުރުން . ދެނަމާދުދޭތެރެ . ދެނާޅިނާޅި . ދެނެހީށުން . ދެނެހުރުން . ދެނެކަން . ދެނެވަޑައިގަތުން . ދެނެވޮޑިގަތުން . ދެނެވޮޑިގެންވުން . ދެނެގަތުން . ދެނޯ . ދެންނެވުން . ދެންވެނިދުވަސް . ދެންވެސް . ދެންމުން . ދެންމެ . ދެންމެއަކު . ދެންމެދެންމެ . ދެންފަހެ . ދެންދެ . ދެންދެން . ދެރަ . ދެރަނިކަމެތިން . ދެރަން . ދެރަބަ . ދެރަބަކެޑެ . ދެރަބަގަ . ދެރަބަސްބުނުން . ދެރަކަން . ދެރަކުރުން . ދެރަކެރުން . ދެރަކެޅައުން . ދެރައި . ދެރަވަރު . ދެރަވަރޮ . ދެރަވުން . ދެރަދިނުން . ދެރަސޮޑާ . ދެރި . ދެރިޔަ . ދެރުން . ދެރުބަ . ދެރުބަކެޑެ . ދެރުބަކެޑެވާހަކަ . ދެރުވުން . ދެރޭ . ދެރޯޒާ . ދެރޯޒު . ދެރޯޒުކައްޕި . ދެބަ . ދެބަ ދޭތެރެވުން . ދެބަހަވުން . ދެބަހިލުން . ދެބަހެލި . ދެބަހެލިކަން . ދެބަހެލިވުން . ދެބަށްއެރުން . ދެބަށްޖެހުން . ދެބަނޑަށްކެއުން . ދެބަންދިހާރަ . ދެބަންދިހާރު . ދެބަންދިހާރުކަން . ދެބަންދިހާރުވުން . ދެބަންގިދޭތެރެ . ދެބަރާޅު . ދެބަރުއުފުލުން . ދެބަކަނޑު . ދެބަކުޓުވުން . ދެބަކޮށުން . ދެބައިންބާވުން . ދެބައިކަނޑު . ދެބައިއުމުރަށްދިއުން . ދެބައިއުމުރު . ދެބައިވަގު . ދެބައިލަޝްކަރު . ދެބައިލޮނި . ދެބައޮޑުވުން . ދެބައްރާޅު . ދެބަވުން . ދެބަފައިން . ދެބަފައުން . ދެބަފާދަރި . ދެބަފެނުން . ދެބަފެންނަހިސާބު . ދެބަދޭތެރެ . ދެބަސްވުން . ދެބަޑިބަޑިންޖަހައިފައިދިއުން . ދެބަޖެހުން . ދެބާސްކީލިފައްޓަރު . ދެބީނުން . ދެބީނުންގެދެދާރި . ދެބުދާރު . ދެބުރާންތި . ދެބުރާންތިކޮށްލުން . ދެބުރާންތިޖެހުން . ދެބުމަގޮށްޖެހުން . ދެބޫނުން . ދެބެންގެދެދަރި . ދެބެއިން . ދެބެއިންގެދެދަރި . ދެބޮންފަޅިދޭތެރެ . ދެބޮފައިން . ދެބޯދޫނި . ދެބޯގެރި . ދެބޯގެރިދުއްވުން . ދެޅަހި . ދެޅަހިކަން . ދެޅަކަން . ދެޅަހިވުން . ދެޅަވުން . ދެޅެ . ދެޅެހި . ދެޅެހިވުން . ދެކަހަ . ދެކަހަލަ . ދެކަނބަލުން . ދެކަނިހަމަޔަށް އެނބުރުން . ދެކަޅިއެރުން . ދެކާފައިން . ދެކިނދިބިސް . ދެކިލުން . ދެކުނު . ދެކުނުބިތް . ދެކުނުކާލި . ދެކުނުއަރުމާޒު . ދެކުނުއެނދު . ދެކުނުވައި . ދެކުނުފަރާތް . ދެކުނުފަރާތްހުހަށް އޮތުން . ދެކުނުދަނޑި . ދެކުނުދޮރު . ދެކުނެކާލި . ދެކުނެފަރާތް . ދެކުން . ދެކުންކެރުން . ދެކުންކެޑުން . ދެކުމާދިއުން . ދެކެހެރި . ދެކެއިވުން . ދެކެވަޑައިގަތުން . ދެކެވޮޑިގަތުން . ދެކެވޮޑިގެންވުން . ދެކެފަރިތަ . ދެކެފަރިތަކަން . ދެކެފަރިތަވުން . ދެކެދެނެވޮޑިގަތުން . ދެކެދެކެހުރުން . ދެކެލުން . ދެކެޑެ . ދެކެޑެހެދުން . ދެކެޑެނިޖެހޭކަން . ދެކެޑެވުން . ދެކެޑެވެރިކަން . ދެކެޑެވެރިވުން . ދެކެޑެވެރިޔާ . ދެކޭމުގައިއެއްބިސް . ދެކޮނަ . ދެކޮނު . ދެކޮޅަށްދެމުން . ދެކޮޅު . ދެކޮޅުހެދުން . ދެކޮޅުނުޖެހުން . ދެކޮޅުނުޖެހޭކަން . ދެކޮޅުންކާވެން . ދެކޮޅުބެލުން . ދެކޮޅުއެއްވަރުވުން . ދެކޮޅުވުން . ދެކޮޅުވެރި . ދެކޮޅުވެރިން . ދެކޮޅުވެރިކަން . ދެކޮޅުވެރިވުން . ދެކޮޅުވެރިޔާ . ދެކޮޅުޖެއްސުން . ދެއަ . ދެއަހިކުން . ދެއަހިއްކުން . ދެއަހެރި . ދެއަހެރިޖެހުން . ދެއަކެޑެ . ދެއައި . ދެއައިނަކަށް ކުރުއްސައިލުން . ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި . ދެއަވަރެ . ދެއަވަރޮ . ދެއަވަރޮހިކުން . ދެއަވަރޮލުން . ދެއަވި . ދެއަވުން . ދެއަދޮއްވާ . ދެއަފެލުން . ދެއަދޮވި . ދެއަތަށް ކުރުކާލިކެނޑުން . ދެއަތަށްކިރުން . ދެއަތަށްދޭތި އެއްލައެއްލައިހުރުން . ދެއަތެލަ . ދެއަތްދޮވެލުން . ދެއަތްޖޯޑުކުރުން . ދެއަގަޑާ . ދެއާ . ދެއިރުދޭތެރޭތޮރުފި . ދެއު . ދެއުޅާބައިންޖެހުން . ދެއުޅިއެއްނުވާމީހާ . ދެއުޅިއެއްނުވުން . ދެއުދަރަ . ދެއުދަރޮ . ދެއުގަނޑު . ދެއުގަނޑުމޭވާ . ދެއޮޅު . ދެއްކުން . ދެއްކެންއުޅުން . ދެއްވާފަރާތަކަށްމަދެއްނުވާނެ . ދެއްވިއެއްޗަކާ ހަކުރާކެއުން . ދެއްވުން . ދެއްލުން . ދެއްގުން . ދެއްސަ . ދެއްޕަތް . ދެވަނަ . ދެވަން . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ . ދެވަންފުރާ . ދެވަންފެރާ . ދެވަންތުނބުޅި . ދެވަރު . ދެވަރުން އެއްވަރުވުން . ދެވަރުންއެއްވަރުކޮށްލުން . ދެވަރުވުން . ދެވަރެން އެއްވަރޮވުން . ދެވަޅިދޭތެރެ . ދެވަދޭތެރެވުން . ދެވަތްކާށި . ދެވާއު . ދެވާލަ . ދެވާލި . ދެވާލެ . ދެވި . ދެވިހިފުން . ދެވިޅި . ދެވިޅިއެއްނިވުން . ދެވިޅިއެއްނިވޭމީހާ . ދެވުން . ދެވެރިން . ދެވެލިބެދުނުހިސާބު . ދެވެލިފެންފަށް . ދެމަހަށްކެނޑުން . ދެމަރަވަރަވުން . ދެމަރު . ދެމައިން . ދެމައިކަނބަލުން . ދެމައުން . ދެމަފިރި ކަނބަލުން . ދެމަފިރިން . ދެމަފިރިކަން . ދެމަފީރުން . ދެމަސްކެންނެލި . ދެމާނަބަސް . ދެމާމައިން . ދެމާފައުން . ދެމިހުރުން . ދެމިއޮތުން . ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށްދަތުރުކުރުން . ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމު . ދެމިވޮޑިގެންވުން . ދެމިލުން . ދެމިގަތުން . ދެމިގެންވުން . ދެމިގެންދިއުން . ދެމީހީށުން . ދެމީއޮތުން . ދެމީދާފެހިބުޅާހެން . ދެމީގަތުން . ދެމުން . ދެމުރިނގު . ދެމޫސުންބެދޭދުވަސްވަރު . ދެމޫސުންދޭތެރެ . ދެމެހެއްޓުން . ދެމެރީ . ދެމެދު . ދެމެދެ . ދެމޭފިލި . ދެފަހަރަށްގެނައިމާ އިންނަހެން . ދެފަހަރަކަށް މަރެއްނުވާނެ . ދެފަހަވެރީން . ދެފަށްހުޅި . ދެފަށްރަޅޮ . ދެފަށްރާޅު . ދެފަށްކުނޑިޔަށްހިފުން . ދެފަށްކޫނޑި . ދެފަށްކެހެރި . ދެފަށްވިލަޔަށްވިލާލުން . ދެފަށްދަނޑި . ދެފަށްދަންމާނު . ދެފަށްދަންމާނުގައި . ދެފަށްލާމު . ދެފަށްލާޖަހައި ކުރެހުން . ދެފަށްލާޖެހުން . ދެފަންޖެހިއޮލި . ދެފައިކުރިޔަށްބާރުލައިފައި . ދެފައިއެއްތާ ނުޖަހައިހިނގުން . ދެފައިދެރާއްޖޭގައި އެޅުން . ދެފައިދެގޯޅި . ދެފަށްލާމު . ދެފަސްބެދުނުހިސާބު . ދެފަސްދޭތެރެ . ދެފިކުރުމަތީގައި ހުރުން . ދެފުށަށްކެނޑުން . ދެފުށަށްމިޔައެޅި . ދެފުށަށްމިޔައެޅުން . ދެފުށުއެޅުން . ދެފުށުފިލި . ދެފުށްކެހެރި . ދެފުށްދެފުށަށްޖެހުން . ދެފުށްދެގޮތްކަން . ދެފުށްދެގޮތްވުން . ދެފުރާޅުޖެއްސުން . ދެފުރާޅުޖެއްސޭވަރުވުން . ދެފޫދޯރި . ދެފެނުކެއްކި . ދެފެންދިޔަ . ދެފެންދޭތެރެ . ދެދަޅަ . ދެދުނިޔެ . ދެދުނިޔޭން ގެއްލުން . ދެދޫލީފަލި . ދެދެޑަވަކިނިވުން . ދެދޮށިބެރެއްސި . ދެދޮރު . ދެދޮރުއެއްވުން . ދެދޮރުދޭތެރެ . ދެދޮރޯށިދޭތެރެ . ދެތަހިފުން . ދެތަނޑިމައު . ދެތަނޑިމަލް . ދެތަނޑިމާ . ދެތާކުރުން . ދެތުން . ދެތެ . ދެލަ . ދެލަހިވުން . ދެލަނެގުން . ދެލަންމެހުން . ދެލަކަނި . ދެލަމަހަ . ދެލާޑާ . ދެލި . ދެލިހިނގުން . ދެލިހިއްކަނެކަރެދާހަ . ދެލިހިއްކާކަރުދާސް . ދެލިހިއްކުން . ދެލިނިވުން . ދެލިބޭލުން . ދެލިކަރުދާސް . ދެލިކެނޑުން . ދެލިކޮޕީ . ދެލިއަޅާގަލަން . ދެލިއަޅާގުންބާ . ދެލިއިންޖީނު . ދެލިއުނބު . ދެލިއުނދުން . ދެލިއުނގުޅުން . ދެލިއެރުން . ދެލިއޮނބާ . ދެލިއޮނބޮ . ދެލިމަހަ . ދެލިމަހިފިތް . ދެލިފިހި . ދެލިފިހިޖެހުން . ދެލިފޭލި . ދެލިފޯލި . ދެލިދަވާދު . ދެލިޖައްސާމުގުރު . ދެލުން . ދެލެބޭރެންޖެހުން . ދެލޮނުކެޔޮ . ދެލޮނުމަސް . ދެލޯބޮލި . ދެލޯކޮޅު . ދެލޯމުދުނަށް އެރުން . ދެލޯދުރުމި . ދެލް . ދެލްމޭވާ . ދެލްދަރޮ . ދެލްގަޑޮ . ދެގަނޑެތި . ދެގަބަތެޅުން . ދެގަސްފޭލި . ދެގިލަޖެއްސުން . ދެގެދޭތެރެ . ދެގެދޭތެރޭމީހުން . ދެގެތެޅުން . ދެގޮބޮޅިބިސް . ދެގޮޅިދޭތެރެއިން ބޮޑުގެރިދާހައިވޭ . ދެގޮތުންއެއްގޮތްވުން . ދެސަޖިދަމެދުއިނުން . ދެސެންބަރު . ދެސޯދަރަހަހިފުން . ދެސޯދަރޮ . ދެސްވަޅު . ދެޑަ . ދެޑަކެރުން . ދެޑަކެޑުން . ދެޑައުކުން . ދެޑި . ދެޑިމަހަ . ދެޔަ . ދެޔެވަރު . ދެޔަގަނޑާ . ދެޔަޖެހުން . ދެޔޮފަތް . ދެޔޯމާރިދު . ދެޔޯ . ދެޢީދުދޭތެރެމަސް . ދޭ . ދޭހަ . ދޭހަންދުރަ . ދޭހަންދުރެ . ދޭހަންދުރޭ . ދޭހަރާ . ދޭހަކުރުން . ދޭހަކޮށްދިނުން . ދޭހަކޯދިނުން . ދޭހަވިއުން . ދޭހަވުން . ދޭހާތި . ދޭށެ . ދޭށެވުން . ދޭރީ . ދޭރީވުން . ދޭއް . ދޭއްތެންއެކެއްތަހަ . ދޭވަތާ . ދޭވަތާއިން . ދޭވަތާއިންގެ . ދޭވަގިރި . ދޭވާނި . ދޭވުން . ދޭމީހާދިނަސް ކާމީހާވާނީ ބަލައިގެންކާށެވެ . ދޭފަތް . ދޭފަތްދޫނި . ދޭދަރު . ދޭދެ . ދޭދޭ . ދޭދޭމީހުން . ދޭތިންއެކައްޗަށްހިފުން . ދޭތިބެއްދި . ދޭތެރެ . ދޭތެރެބެލުން . ދޭތެރެޖެހުން . ދޭތެރެޖެއްސުން . ދޭތެއްލާ . ދޭލި . ދޭލިހިއްކާކަރޮދާސް . ދޭލިކަރުދާސް . ދޭލިކެނޑުން . ދޭލިޔާ . ދޭލިޔާމާ . ދޭލިޔާގަސް . ދޭގުން . ދޭސީ . ދޭސީން . ދޭސީކަން . ދޭސީވުން . ދޭސް . ދޮހަށްރިހުން . ދޮހަނެފޮއްޓާ . ދޮހާންތަޅާވަން . ދޮހާއެއްތެތި . ދޮހާއޭ . ދޮހާފެށި . ދޮހާލުން . ދޮހުން . ދޮހުއްތު . ދޮހެ . ދޮހޮ . ދޮހޮލުން . ދޮހޮގަތުން . ދޮށަ . ދޮށަނަކަތް . ދޮށި . ދޮށިބޮނޑި . ދޮށިކަން . ދޮށިއެޅުން . ދޮށިވެގަތުން . ދޮށިވެގެންއުޅުން . ދޮށިމޭނާ . ދޮށިމޭނާކަން . ދޮށިމޭނާކިލެގެ . ދޮށިމޭނާވެޔޮ . ދޮށީއަނބި . ދޮށް . ދޮށްކަން . ދޮނގު . ދޮނަ . ދޮނަޅަ . ދޮނަމަތި . ދޮނާ . ދޮނު . ދޮނެ . ދޮން . ދޮންހަސަނު . ދޮންހިކަ . ދޮންހިޔަލަ . ދޮންހުނި . ދޮންހުނިހަވާދު . ދޮންހޮނޑެލި . ދޮންނަހަނާ . ދޮންނަކުނޑި . ދޮންނަމީހުން . ދޮންނަމެޝިން . ދޮންނަސައިބޯނި . ދޮންނިލަމަހި . ދޮންނޫމަސް . ދޮންނޫފާނަ . ދޮންނެގުން . ދޮންރިހަ . ދޮންރީނދޫމަސް . ދޮންރުއް . ދޮންބަންޑާރައިން . ދޮންބަރަވެލަ . ދޮންބަބުރު . ދޮންބައްޕަ . ދޮންބަފާބޭ . ދޮންބަފާކަލޭގެ . ދޮންބިހި . ދޮންބިބީ . ދޮންބިބީކޮކާ . ދޮންބިލެތްކަރުދާސް . ދޮންބިލެތްކުލަ . ދޮންބިސް . ދޮންބީ . ދޮންބީފާނު . ދޮންބުރު . ދޮންބުރެކި . ދޮންބުޅާފާށަނާ . ދޮންބެރި . ދޮންބެރެލި . ދޮންބޭހެ . ދޮންބޭސް . ދޮންބޮރޮކި . ދޮންބޮލާ . ދޮންބޮޑުރުއް . ދޮންބޮޑުވުން . ދޮންކަށިނާ . ދޮންކަނބުލޮ . ދޮންކަމަނަ . ދޮންކާފަ . ދޮންކުރުން . ދޮންކުލަ . ދޮންކެނޑުން . ދޮންކެރުން . ދޮންކެޑުން . ދޮންކެޔޮ . ދޮންކޭލް . ދޮންކޮކޮޑި . ދޮންކޮއި . ދޮންކޮއްކޮ . ދޮންއަނގަ . ދޮންއައިސާފުޅު . ދޮންއޮޅުފާނަ . ދޮންވަރަވުން . ދޮންވަޅިޖެހުން . ދޮންވަޑަ . ދޮންވުން . ދޮންވެލި . ދޮންވެލިފިނޮޅަކަށް ހެދުން . ދޮންވެލިފިނޮޅަކަށް ވުން . ދޮންވެލިފިނޮޅު . ދޮންވެލިތުނޑި . ދޮންމަށަ . ދޮންމަނިކު . ދޮންމަނިކެ . ދޮންމަންމަ . ދޮންމަންމަދޮން ނިޔަދުރެއްފަދައެވެ . ދޮންމަންޖެ . ދޮންމައިދައިތަ . ދޮންމަދު . ދޮންމަސް . ދޮންމަޑިމިޔަރު . ދޮންމަޑިމިޔަރޮ . ދޮންމަޑިމޭރެ . ދޮންމާމަ . ދޮންމާފަ . ދޮންމިޔަރު . ދޮންމީހުން . ދޮންމުގުރާމި . ދޮންމޫސަ . ދޮންމޫސަދޫނި . ދޮންމޫސަގަސް . ދޮންމެހިފިޔަކުލަ . ދޮންމޮހޮނު . ދޮންފަޅަ . ދޮންފަޅޯމަސް . ދޮންފަތިރޮނޑު . ދޮންފަތްބަގީޗާ . ދޮންފަތްމަޑި . ދޮންފަސް . ދޮންފުތު . ދޮންފުތުލޯބި . ދޮންދަނބަރުއް . ދޮންފޫޑު . ދޮންފޫޑުވުން . ދޮންފެހިކުލަ . ދޮންދަނބުރުއް . ދޮންދަރި . ދޮންދައްރެ . ދޮންދަގަނޑަ . ދޮންދަގަނޑު . ދޮންދިނުން . ދޮންދިޔަ . ދޮންދިޔެ . ދޮންދިޔެ ނާގަބާޑި ދަންނަ ވަރަށް . ދޮންދީނި . ދޮންދީދީ . ދޮންދޫނި . ދޮންދޫނިމޫސުން . ދޮންދޫނިލޯފިނދު . ދޮންދޫމި . ދޮންދޮ . ދޮންދޮނާ . ދޮންތަކުރު . ދޮންތުއްތު . ދޮންގިއުޅު . ދޮންގޮއްޔެ . ދޮންސޮރު . ދޮރަ . ދޮރާ . ދޮރާށި . ދޮރާއޮނު . ދޮރު . ދޮރުނބަ . ދޮރުބަންދުވުން . ދޮރުބާ . ދޮރުބެހެއްޓުން . ދޮރުކަންނާ . ދޮރުއަށި . ދޮރުއެރުވުން . ދޮރުވަށި . ދޮރުވަރުދުވަސް . ދޮރުވާނި . ދޮރުވާނު . ދޮރުމަތި . ދޮރުމަސް . ދޮރުމޮހި . ދޮރުމޮހުން . ދޮރުފަހަވެރި . ދޮރުފަތް . ދޮރުފަތްލުން . ދޮރުފަތްޖެހުން . ދޮރުފާރަވެރިކަން . ދޮރުފާރަވެރިޔާ . ދޮރުފޮތި . ދޮރުދަނޑިގަނޑު . ދޮރުތަންޑު . ދޮރުޖެހުން . ދޮރެ . ދޮރެބައިމަޑެމަންތާ . ދޮރެބެޔާ . ދޮރެފަތެ . ދޮރޮ . ދޮރޮން . ދޮރޮބަންދުކެރުން . ދޮރޮބައި . ދޮރޮކަނި . ދޮރޮކާނި . ދޮރޮއިށި . ދޮރޮއްޓާ . ދޮރޮމަތި . ދޮރޮފަތް . ދޮރޮފޮތި . ދޮރަޖެހުން . ދޮރޯށި . ދޮޅަ . ދޮޅަހަގި . ދޮޅަހި . ދޮޅަހެއި . ދޮޅަހެއް . ދޮޅަސް . ދޮޅަސްދެގޮތްވުން . ދޮޅި . ދޮޅިންކައިގެން ވިލަށް ފެތުން . ދޮޅިކަން . ދޮޅި އަޅައިގަތުން . ދޮޅިއުފުރައިނޭވާލުން . ދޮޅިއެޅުން . ދޮޅިއެއްސުން . ދޮޅިއްސަ . ދޮޅިވިހަ . ދޮޅިވެހަ . ދޮޅިމަޑޫ . ދޮޅިމަޑެލާ . ދޮޅިފޭލި . ދޮޅިފޭލިބުރުގާ . ދޮޅިދާން . ދޮޅިދާންގެ . ދޮޅިދެމުން . ދޮޅިދޮށް . ދޮޅިޖެހުން . ދޮޅު . ދޮޅުހިޔަ . ދޮޅުދަންފަށް . ދޮޅެ . ދޮޅޮސް . ދޮއި . ދޮއިދެއްކުން . ދޮއްވުން . ދޮއްދަނޑި . ދޮއްތަ . ދޮއްތެއު . ދޮއްސުން . ދޮށްޓާ . ދޮވަގިރި . ދޮވާ . ދޮވި . ދޮވިން . ދޮވުނުތެޔޮ . ދޮވުން . ދޮފަނެތި . ދޮފުން . ދޮތަ . ދޮލަނގު . ދޮލަނގުހެދުން . ދޮގު . ދޮގުހެދުން . ދޮގުވެރިން . ދޮގުވެރި . ދޮގުވެރިކަން . ދޮގުވެރިޔާ . ދޮގެތި . ދޮގޮ . ދޮގޮހެދުން . ދޮސް . ދޮސްކިހުނު . ދޮސްއައުން . ދޮސްއެރުން . ދޮސްމޮހޮރު . ދޮސްލުން . ދޮސްގަތުން . ދޯ . ދޯހަޅި . ދޯހަޅިކަން . ދޯހަޅިވުން . ދޯހަތް . ދޯހޮޅި . ދޯނގި . ދޯނގިބަލި . ދޯނި . ދޯނިނެގުން . ދޯނިކޮޅު . ދޯނިމަތި . ދޯނިފަހަރު . ދޯނިޔާ . ދޯނިޖެހުން . ދޯރާ . ދޯރާތޮށަލި . ދޯރި . ދޯރު . ދޯރުކަނބިލި . ދޯބުރާލި . ދޯބުރާލިހަކުރު . ދޯޅަ . ދޯޅަނބު . ދޯޅަލިނބޯ . ދޯޅު . ދޯޅުކަން . ދޯޅުކާށި . ދޯޅުވުން . ދޯއަކެޑެ . ދޯއި . ދޯއްލަ . ދޯއްގާ . ދޯއްޔަށްދިއުން . ދޯވަން . ދޯވި . ދޯފަތް . ދޯދަ . ދޯދާނަ . ދޯދާރި . ދޯދި . ދޯދިނުން . ދޯދިޔާ . ދޯދިޔާކަން . ދޯދިޔާވުން . ދޯދެ . ދޯދޮ . ދޯދޯ . ދޯލާކުރުން . ދޯލި . ދޯލިބޯލިކުރުން . ދޯލިކުރުން . ދޯލިކެރުން . ދޯލިއުނބު . ދޯލިގޮޅާ . ދޯގި . ދޯގިއައިހާކަނބުލޭގެ . ދޯސާ . ދޯޕައްޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ