ގެ ސަފުހާ
ތ ގެ ރަދީފު
ތ . ތަ . ތަހައްޖުދުނަމާދު . ތަހިލީލު . ތަހުނިޔާ . ތަހުނިޔާކިޔުން . ތަހުޒީބު . ތަހުޒީބުވުން . ތަހެނެ . ތަހެލާނެ . ތަށަ . ތަށަށްކިޔަނީ މަރިޔަނބުހޭވެސް އަހައެއްނުލިއެވެ. . ތަށައިހަންޑި . ތަށަވުން . ތަށަގަނޑަ . ތަށާ . ތަށާގަނޑޮ . ތަށާގަތުން . ތަށި . ތަށިބަރި . ތަށިބުރި . ތަށިވަތް . ތަށިވަތްނަގާރޮންދާ . ތަށިވަތްނެގުން . ތަށިމައްޗަށްއެރުން . ތަށިމައްޗަށްގޮވުން . ތަށިމަތި . ތަށިމަތިބެލުން . ތަށިމަތިކަހައިލުން . ތަށިމުށި . ތަށިމުށިއަޑު . ތަށިމުށިގަނޑު . ތަށިމުށިޖެހުން . ތަށިމެށި . ތަށިދޮށުމީހުން . ތަށިތަވީދި . ތަށިލިއުން . ތަށިސެޓު . ތަށު . ތަނބަލާ . ތަނބާ . ތަނބި . ތަނބިށި . ތަނބިކަށި . ތަނބިކައްޓާ . ތަނބިވަކި . ތަނބު . ތަނބުރު . ތަނބުރުވައް . ތަނބުރުވެޔޮ . ތަނބުޅިޖެހުން . ތަނބެ . ތަނބެށެ . ތަނބޮ . ތަނބޮށި . ތަނޑި . ތަނޑިރަތްމައު . ތަނޑިރަތްމާ . ތަނޑިބައި . ތަނޑިވަޅު . ތަނޑިފައި . ތަނޑިދޮންކެޔޮ . ތަނޑިލާ . ތަނޑިގަނޑު . ތަނޑިޖެހުން . ތަނޑު . ތަނޑުގަނޑު . ތަނަށްގޮރު . ތަނަކުރި . ތަނަވަހެ . ތަނަވަސް . ތަނަވަސްކަން . ތަނަވަސްވުން . ތަނަމަތިއެރުން . ތަނާޒުލު . ތަނާޒުލުވުން . ތަނުއެޅިކުނަލެއްހެން . ތަނުއެޅިކުނާހެން . ތަނުވެޑުވުން . ތަނުމަތިއެރުން . ތަނުލޯބި . ތަނެ . ތަނެއްދޮރެއްނުބަލައި . ތަނެއްދޮރެއްނުބެލުން . ތަން . ތަންހަރު . ތަންހަރުކުރުން . ތަންހަރުވުން . ތަންހަމަ . ތަންހެދުން . ތަންހެޔޮތަން . ތަންހޯދުން . ތަންނި . ތަންބީރިއެރުން . ތަންބީރު . ތަންބޫރަ . ތަންބޫރު . ތަންބޭރު . ތަންބޭރުހިފުން . ތަންބޭރުއަތުލުން . ތަންބޭރުއެރުން . ތަންކަތަ . ތަންކަތެޅުން . ތަންކާ . ތަންކެޑެ . ތަންކެޑެއް . ތަންކޮޅު . ތަންކޮޅެއް . ތަންއޮތްތާގޮނޑިއެޅުން . ތަންވަޅު . ތަންވަޅުހޯދުން . ތަންވަޅުބެލުން . ތަންވަޅުކުޑަވުން . ތަންވަޅުއޮނު . ތަންވަޅުވުން . ތަންވަޅުދޮށި . ތަންވަޅުލިބުން . ތަންވަޅެ . ތަންވަޅޮ . ތަންވަޅޮވުން . ތަންވިޔަރި . ތަންވިޔަރިވުން . ތަންވީނު . ތަންމަހަ . ތަންމަކުނު . ތަންމައްތާ . ތަންމަތި . ތަންމަތިހެދުން . ތަންމަތިބަނުން . ތަންމަތިބަލި . ތަންމަތިބޮނޑި . ތަންމަތިބޮނޑިޔާ . ތަންމަތިއެރުން . ތަންމަތިއެޅުން . ތަންމަތިވުން . ތަންމަތިފާރު . ތަންމަސް . ތަންމިނަށް ހުޅުވުން . ތަންމިނަށް . ތަންމިން . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުކާ . ތަންމުޑުވަހަ . ތަންމުޑުވަސް . ތަންމުޑުވުން . ތަންފަޓާ . ތަންފާރު . ތަންފާރުވުން . ތަންފިހި . ތަންފީޛުކުރުން . ތަންފުހި . ތަންފުކެއް . ތަންފޮނާ . ތަންފޮނި . ތަންފޮޅި . ތަންދަށަ . ތަންދަށޮ . ތަންދަތިވުން . ތަންދަޓާ . ތަންދިނުން . ތަންދެއްކުން . ތަންދޮށް . ތަންދޮރު . ތަންދޮރުނޭނގުން . ތަންދޮރުބެލުން . ތަންދޮރުކުޑަވުން . ތަންދޮރުއެނގުން . ތަންދޮރުވަކިކޮށްދެތުން . ތަންދޮރުފިލުން . ތަންދޮރުދެތުން . ތަންދޮރެ . ތަންދޮރޮއެނގުން . ތަންދޮރޮފެލުން . ތަންތަ . ތަންތަން . ތަންތަންކޮޅު . ތަންތާރަ . ތަންލުން . ތަންގަނޑަ . ތަންގަނޑު . ތަންގަނޑުމީހުން . ތަންގަނޑޮ . ތަންގަޑެ . ތަންޑަވާރު . ތަންޑާ . ތަންޑާއެރުން . ތަންޑާވުން . ތަންޑިޔާ . ތަންޑިޔާބަނުން . ތަންޑިޔާއެޅުން . ތަންޑިޔާލުން . ތަންޑު . ތަންޑުހުޅު . ތަންޑުނެއްޓުން . ތަންޑުއެޅުން . ތަންޑުއެޑުން . ތަންޑުވަޅު . ތަންޑުދަނޑިގަނޑު . ތަންޑުގަނޑު . ތަންޑުގަޑޮ . ތަންޑުގޮށް . ތަންޑެ . ތަންޑެވަރުފަޓާ . ތަރަ . ތަރަހަ . ތަރަހައްދު . ތަރަބަޑިޖެހުން . ތަރަބީދަ . ތަރަކުރުން . ތަރައި . ތަރައިކުރުން . ތަރައްޕަނާ . ތަރައްޕަން . ތަރައްޤީ . ތަރައްޤީކުރުން . ތަރައްޤީވުން . ތަރަވުން . ތަރަފަނަ . ތަރަފަނާ . ތަރަފަނު . ތަރަފަތި . ތަރަފާލި . ތަރަފާލު . ތަރަފާލުއެޅުން . ތަރަފާލުވުން . ތަރަފެނަ . ތަރަފޮނަ . ތަރަފޮނެ . ތަރަތަރަ . ތަރަތަރަލުން . ތަރަތަރަޖެހުން . ތަރަތަރަޖެއްސުން . ތަރަތޯރާ . ތަރަގަނޑު . ތަރަޖަމާ . ތަރާ . ތަރާބުރު . ތަރާވީސް . ތަރާވީސްނަމާދު . ތަރާވީސްކުރުން . ތަރާވީސްކެޑުން . ތަރާވީސްދަން . ތަރާފަތުފަނި . ތަރާފަތެ . ތަރާފަތް . ތަރާދަ . ތަރާދާ . ތަރާދު . ތަރާދެއާ . ތަރާލޯ . ތަރާގަނޑު . ތަރި . ތަރިރުހަނދު . ތަރިބޭލުން . ތަރިކަ . ތަރިއޮއްސުން . ތަރިލުން . ތަރުބިއްޔަތު . ތަރުބިޔަތު . ތަރުބިޔަތުވުން . ތަރުބިޔަތުކުރުން . ތަރުބިޔަތުލިބުން . ތަރުކާރީ . ތަރުކާރީތެޔޮ . ތަރުވާޒު . ތަރުމޯމީޓަރު . ތަރުމޯޒު . ތަރުފާލު . ތަރުތީބު . ތަރުތީބުކަން . ތަރުތީބުކުރުން . ތަރުތީބުވުން . ތަރުތޯރާވުން . ތަރުޖަމާ . ތަރުޖަމާނު . ތަރުޖަމާނުން . ތަރުޖަމާނުކަން . ތަރުޖަމާކުރުން . ތަރުޙީބު . ތަރުޙީބުދިނުން . ތަރެފާލެ . ތަރޮމޯޒު . ތަރޮމޯޒެ . ތަރޮތީބު . ތަރޮތީބުކެރުން . ތަރޮޖަމާ . ތަރޮޖަމާކެރުން . ތަބަރަފިލާ . ތަބައް . ތަބަލަ . ތަބާވުން . ތަބީޢީ . ތަބުފިއްތިފުޅި . ތަބުލާ . ތަބުލާޖެހުން . ތަޅަ . ތަޅަން . ތަޅަންމަތި . ތަޅަންގަނޑަ . ތަޅަންގަނޑު . ތަޅައިބުރުއްސުން . ތަޅައިމެރުން . ތަޅައިފިސްކުރުން . ތަޅައިފޮޅުން . ތަޅައިލުން . ތަޅައިދުންކާލިއެރުވުން . ތަޅައިގަތުން . ތަޅައިގެންނެވުން . ތަޅައިގެންދިއުން . ތަޅަވަޅަ . ތަޅަމުދިކަން . ތަޅަފަތްގަނޑު . ތަޅަދަނޑި . ތަޅަދަނޑު . ތަޅަލުން . ތަޅާބުމަރު . ތަޅާކުރެވި . ތަޅާއަޅައިފައިދިއުން . ތަޅިނގު . ތަޅިލި . ތަޅިލިއެޑުން . ތަޅު . ތަޅުން . ތަޅުންއެޅުން . ތަޅުންތެޅުން . ތަޅުންގަނޑު . ތަޅުއިލި . ތަޅުއިލިއެޅުން . ތަޅުއެޅުވުން . ތަޅުވަޅު . ތަޅުވައިލުން . ތަޅުވައިގަތުން . ތަޅުމަޅު . ތަޅުމަޅުގަނޑު . ތަޅުމަޅުގަނޑުނެއްޓުން . ތަޅުފަތާނޑާ . ތަޅުފަތްގަނޑު . ތަޅުދަނޑި . ތަޅުދަނޑިބޯޑު . ތަޅުދަނޑިއެޅުން . ތަޅުދަނޑިވަޅު . ތަޅުދަނޑިފަތި . ތަޅުދަނޑިޖެހުން . ތަޅުލުން . ތަޅުގޮނޑި . ތަޅެވަޑާ . ތަޅެފަތާޑާ . ތަޅެފަތެ . ތަޅެދަނޑިފަންތާ . ތަޅެދަންޑާ . ތަޅެގޮންޑާ . ތަޅޭ . ތަޅޮ . ތަޅޮކާނށި . ތަޅޮއެޑުން . ތަޅޮމެހުން . ތަޅޮފަތްގަޑު . ތަޅޮދަނޑި . ތަޅޮލުން . ތަކަ . ތަކަހޮޅި . ތަކަރަލަފޯލި . ތަކަރަލާ . ތަކައި . ތަކަފަތި . ތަކަފިރޯށި . ތަކަފިލޯށި . ތަކަފޮޅި . ތަކަތުވާ . ތަކާވަރު . ތަކަފޯލެ . ތަކުރާރު . ތަކުރާރުކުރުން . ތަކުރާރުވުން . ތަކުރާރެ . ތަކުރު . ތަކުރުހެއްދުން . ތަކުރުފާނު . ތަކުބީރާހިނގުން . ތަކުބީރާދިއުން . ތަކުބީރު . ތަކުބީރުބަނުން . ތަކުބީރުކިއުން . ތަކުބީރުދިއުން . ތަކުބީރުތެރެ . ތަކުބީރުލައިގަތުން . ތަކުބީރެ . ތަކުލަފަތި . ތަކުލީފު . ތަކުލީފު ލިބިގެންވުން . ތަކުލެފަތި . ތަކޫވައް . ތަކެތި . ތަކޭވައް . ތަކޯވަކެ . ތައާރުޒުވުން . ތައާރުޒު . ތައި . ތައިރަ . ތައިރާ . ތައިރު . ތައިވަރު . ތައު . ތައުރާތު . ތައުރިންދަ . ތައުރު . ތައުރުކެހަކުރު . ތައުރުއް . ތައުރޭ . ތައުބާ . ތައުބާވުން . ތައުބާލައިދިނުން . ތައުބާގެދޮރުޖެއްސެވުން . ތައުޅު . ތައުޅުވުން . ތައުވަކަރަ . ތައުވައްކައިށި . ތައުފަތް . ތައުފީޤު . ތައުފީޤުދެއްވުން . ތައުފީޤުލިބުން . ތައުފެލަ . ތައުލިޔަމޫލަވެރިން . ތައުލިޔަމޫލަވެރިކަން . ތައުޙީދު . ތައުޙީދުޢިލްމު . ތައިކެރުން . ތައޮރުއްކައިށި . ތައޮހީދު . ތައޮބާ . ތައޮބާވުން . ތައޮލީމް . ތައޮލީމްދިނުން . ތައޮޒިޔާކިޔުން . ތައޯފަންމަސް . ތައް . ތައްރާ . ތައްރުކެ . ތައްރުއް . ތައްބާ . ތައްބެއްދުން . ތައްކަށި . ތައްކަށިރުއް . ތައްކަތަ . ތައްކަތަކުރުން . ތައްކަތަވުން . ތައްކަތު . ތައްކަތުކުރުން . ތައްކަތުކެރުން . ތައްކަތުވުން . ތައްކާނށި . ތައްކާނށެރުއް . ތައްކާނު . ތައްކެރެވުން . ތައްމަތުބޮޑިޔާ . ތައްމަތުއެޅުން . ތައްމަސް . ތައްފަހު . ތައްދާ . ތައްދާލި . ތައްދިހަ . ތައްތަ . ތައްތަފަތް . ތައްތާލި . ތައްލިހި . ތައްގަނޑަ . ތައްގަނޑަށްއެޅުން . ތައްގަނޑަށްދުއްވުން . ތައްގަނޑަށްޖެހުން . ތައްގަނޑާ . ތައްގަނޑު . ތައްގަނޑުއޮބުން . ތައްގަނޑުޖެހުން . ތައްގަނޑޮ . ތައްގޮގޮޑި . ތައްޓާ . ތައްޓު . ތައްޓުއެޅުން . ތައްޓުމަތި . ތައްޓޭ . ތައްޔަށްނެގުން . ތައްޔާރީ . ތައްޔާރީހެދުން . ތައްޔާރީބޭސް . ތައްޔާރީކާނާ . ތައްޔާރީމަލަން . ތައްޔާރު . ތައްޔާރުކުރުން . ތައްޔާރުވުން . ތައްޔާރުޖާގަޖާގަ . ތައްޔާރޮ . ތައްޔާރޮވުން . ތައްޕަވުން . ތައްޕާސް . ތައްޕުނިކެއުން . ތައްޖެހުން . ތައްޚާނު . ތަވަޅޮ . ތަވައްރުކަށްއިނުން . ތަވާ . ތަވާގައިލުން . ތަވާޟުޢުވެރިން . ތަވާޟުޢުވެރިކަން . ތަވާޟުޢުވެރިވުން . ތަވީދި . ތަވީދު . ތަވީދުކުރުން . ތަވީދެ . ތަވެއާ . ތަމަރި . ތަމަޅަ . ތަމަޅައިން . ތަމައްދުނު . ތަމައްދުނުވުން . ތަމަމިއަ . ތަމަލަ . ތަމަލަވުން . ތަމާމުކުރުން . ތަމާމުވުން . ތަމީމުތާރަ . ތަމެން . ތަމްރީނުހޯދުން . ތަމްރީނުކުރުން . ތަމްރީނުދިނުން . ތަމްރީނުލިބުން . ތަމްސީލު . ތަމްސީލުކުރުން . ތަމްސީލުދެއްކުން . ތަފާ . ތަފާއެޅުން . ތަފާވަރު . ތަފާތު . ތަފާތުކަން . ތަފާތުކުރުން . ތަފާތުވުން . ތަފާލާ . ތަފާލި . ތަފާލެކެޖެހުން . ތަފާލެއްއެޅުން . ތަފާލެއްޖެހުން . ތަފާލް . ތަފާސް . ތަފާސްހިސާބު . ތަފި . ތަފިރިން . ތަފިވުން . ތަފިތެޅުން . ތަފިލި . ތަފުރީލު . ތަފުރެން . ތަފުސީރު . ތަފުސީލު . ތަފުސީލުކުރުން . ތަފުސީލުވުން . ތަފެނެ . ތަފެލާނާ . ތަފޮސީރު . ތަފޮސީލު . ތަފޯލަ . ތަފުހީމުކުރުން . ތަދަ . ތަދައެރުން . ތަދަވުން . ތަދަމަޑަކަން . ތަދަޖެހުން . ތަދާޑާ . ތަދިހި . ތަދިބޭހެ . ތަދު . ތަދުހުރުން . ތަދުބަސް . ތަދުބީރު . ތަދުބީރުކުރުން . ތަދުބޭސް . ތަދުކަން . ތަދުކަންލިބުން . ތަދުކުރުން . ތަދުކޮށްލުން . ތަދުއެރުން . ތަދުވާތަން . ތަދުވިތަން . ތަދުވިތާކަފަގަނޑު . ތަދުވިތާތެޔޮ . ތަދުވުން . ތަދަމަޑަ . ތަދުމަޑު . ތަދުމަޑުކަން . ތަދުމަޑުކަންފިލުން . ތަދުމަޑުހާލު . ތަދުފިލުން . ތަދުދުވަސްވަރު . ތަދުގަނޑު . ތަދެ . ތަދެބޭހެ . ތަދެބޭސް . ތަދެކަން . ތަދެވުން . ތަދެމަޑެ . ތަދޮ . ތަދޮބީރި . ތަދޮބީރިކެރުން . ތަދޮކަން . ތަދޮވުން . ތަދޮމަޑޮ . ތަދޮމަޑޮކަން . ތަދޮގަނޑޮ . ތަތަގޮންޑޯ . ތަތާރުން . ތަތުން . ތަތުންބެއްދުން . ތަތުންމަޅި . ތަތުންފިޅި . ތަތުންފުޅި . ތަތުންދަނޑި . ތަތުންދަނޑިވުން . ތަތުންދަނޑިޖެހުން . ތަތެ . ތަތެނާ . ތަތެނެމަޅި . ތަތެކަން . ތަތެވުން . ތަތެގޮއްޑުއާ . ތަތް . ތަތްހަކުރު . ތަތްބޮނޑިބަތް . ތަތްކަން . ތަތްކިލައު . ތަތްކުރާ . ތަތްކުރުން . ތަތްކުރޮޅި . ތަތްކެރުން . ތަތްވުން . ތަތްމަރުތާޅަފިއްޔާ ދިއުން . ތަތްމަރުތާޅަފިލި . ތަތްމަކުނެ . ތަތްމުޑު . ތަތްމުޑުވަސް . ތަތްމުޑުދާރު . ތަތްތަރަފާލު . ތަތްތެޅުން . ތަތްލުން . ތަތްގަނޑަ . ތަތްގަނޑު . ތަތްގަނޑޮ . ތަތްގޮގޮޑި . ތަލަ . ތަލަބަނުން . ތަލަބިގަރު . ތަލަބޮލާ . ތަލަބޯ . ތަލަކަން . ތަލަކަޅުބިބީ . ތަލަކުންފެންޖެހުން . ތަލައިގަނޑޮ . ތަލަވައްކައޮޓި . ތަލަވައްކާށި . ތަލަވުން . ތަލަފަންކޮޅު . ތަލަފަތާނޑާ . ތަލަފަތްގަޑަ . ތަލަފުއްތުނޑު . ތަލަގޮއި . ތަލާ . ތަލާޖެހުން . ތަލި . ތަލިހިކުން . ތަލިހިއްކުން . ތަލިނެގުން . ތަލިންކުޅުހިކުން . ތަލިރަން . ތަލިރަންގަނޑު . ތަލިއަޅި . ތަލިއާ . ތަލިމޭޑުން . ތަލިފުށްތުނޑު . ތަލިތެޅުން . ތަލިގަޑަ . ތަލިގަނޑޮ . ތަލިގޯޅި . ތަލިޔާމާރު . ތަލިޔާމާރޮގަނޑޮ . ތަލީވައި . ތަލީގައިހޭކިލާވަރުވެސްނުވުން . ތަލީގައިޖެހޭވަރުވެސްނުވުން . ތަލު . ތަޅުބަތަލާ . ތަލުކޮޅުވަތް . ތަލުތެރެ . ތަލެބޮލާ . ތަލްއީހި . ތަލްފަތް . ތަލްގީން . ތަގަށި . ތަގަރި . ތަގަރިތެޅުން . ތަގައްލާ . ތަގުބޯޓު . ތަގުޅި . ތަގުޅިކުރުން . ތަގުޅިލުން . ތަގުޅިޖެހުން . ތަގުޑި . ތަގުޑިޖެހުން . ތަގެރިން . ތަސައްރަފުފުދުން . ތަސައްވުރު . ތަސައްވުރުކުރުން . ތަސައްވުރުވުން . ތަސްނީފުކުރުން . ތަސްބީހަ . ތަސްބީހަނަމާދު . ތަސްބީހަރުއް . ތަސްބީހަކިޔުން . ތަސްބީހައޮށް . ތަސްބީހަފަތި . ތަސްބީހަގަސް . ތަސްވީރު . ތަސްމަސް . ތަސްދީދު . ތަސްލާތު . ތަޓެއާ . ތަޔައްމަމު . ތަޔައްމަމުކުރުން . ތަޖުރިބާ . ތަޖުރިބާހުރުން . ތަޖުރިބާކާރު . ތަޖުރިބާކުރުން . ތަޖުރިބާވުން . ތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިން . ތަޖުރިބާލިބުން . ތަޖްވީދުމަގު . ތަޖްވީދުޢިލްމު . ތަޙައްމުލުކުރުން . ތަޙައްލުލުވުން . ތަހުލީލު . ތަޙުލީލު . ތަހުލީލުކިއުން . ތަޙުލީލުކުރުން . ތަޙުޤީޤު . ތަޙުޤީޤުކުރުން . ތަޙުޤީޤުކެޑުން . ތަޚުތަރުވާން . ތަޚުތު . ތަޚުޞީސްކުރުން . ތަޣައްޔަރު . ތަޣައްޔަރުކުރުން . ތަޣައްޔަރުވުން . ތަޢައްޞުބު . ތަޢާރަފުކޮށްދިނުން . ތަޢާރުފު . ތަޢާރުފުކުރުން . ތަޢާރުފުކެރުން . ތަޢާރުފުވުން . ތަޢާރުޟުވުން . ތަޤުރީރު . ތަޤުރީރުކުރުން . ތަޢުރީފު . ތަޢުރީފުކުރުން . ތަޢުބީރު . ތަޢުބީރުކުރުން . ތަޢުބީރުވުން . ތަޤުވާ . ތަޤުވާވެރި . ތަޤުވާވެރިން . ތަޤުވާވެރިކަން . ތަޤުވާވެރިވުން . ތަޤުވާވެރިޔާ . ތަޤުދީރު . ތަޢުލީމު . ތަޢުލީމުހޯދުން . ތަޢުލީމުދިނުން . ތަޢުލީމުލިބުން . ތަޤުލީދުކުރުން . ތަޢުޒިޔާ . ތަޢުޒިޔާކިޔުން . ތަޢުޒީރު . ތަޢުޒީރުކުރުން . ތަޢޮލީމުދިނުން . ތަޞްދީޤުކުރުން . ތާ . ތާހަރަ . ތާހިރު . ތާހިރުކަން . ތާހިރުކުރުން . ތާހިރުވުން . ތާހިރުފާހިރުކަން . ތާހިރުފާހިރު . ތާހިލުން . ތާހެ . ތާހެރި . ތާހެރިކަން . ތާހެރިކެޅައުން . ތާހެރިކެޑުން . ތާހެރިވުން . ތާހެރެ . ތާހެރެކަމެ . ތާށި . ތާށިކަން . ތާށިކުރުން . ތާށިވުން . ތާށިމޭށި . ތާނގީ . ތާނަ . ތާނަކުރުން . ތާނައަކުރު . ތާނިޔާ . ތާނުންނުކަނޑައި . ތާނުންކަނޑައިލިގޮތަށްހުރި . ތާނެ . ތާން . ތާންނުދޮންނަބާފޮތި . ތާންކެނދުޅު . ތާންފިހި . ތާންދޮވުން . ތާންތި . ތާންތު . ތާނައްތެޅުން . ތާންލުން . ތާންލޯ . ތާންޖެހުން . ތާރަ . ތާރަކިއުން . ތާރަކެނަލް . ތާރަމަޑި . ތާރަފިނި . ތާރަލަމަޑި . ތާރަޖެހުން . ތާރިކިޔުން . ތާރިއޯ . ތާރިޔޯ . ތާރިޔޯމާރިޔޯ . ތާރީފު . ތާރީފުކުރުން . ތާރީފުކެރުން . ތާރީފުކެޅައުން . ތާރީފުލިބުން . ތާރީޚު . ތާރީޚުބެލުން . ތާރީޚުވެރިން . ތާރީޚުޖެހުން . ތާރު . ތާރުކުހަކުރު . ތާރުކުނާ . ތާރުކުރާ . ތާރުއެޅުން . ތާރުއް . ތާރެ . ތާރެކޮނަލެ . ތާރެފިނި . ތާބަޑި . ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުން . ތާބޫކު . ތާބޫތު . ތާބޯބޮ . ތާޅަފިއްޔާދިއުން . ތާޅަފިލި . ތާޅަފިލިއެދުރު . ތާޅަފިލިވެރިން . ތާޅަފިލިމައު . ތާޅަފިލިމާ . ތާޅަފިލިފުންމެވުން . ތާޅަފިލިފުމުން . ތާޅަފިލީގެއަޑު . ތާކިހާ . ތާކީދުކުރުން . ތާކުންތާކުނުޖެހުން . ތާއަބަދު . ތާއީދު . ތާއީދުކުރުން . ތާއީދުލިބުން . ތާއްޔާޖެހުން . ތާއްޕާލުން . ތާވަންކެޑުން . ތާވަޅަ . ތާވަޅަޖެހުން . ތާވަޅު . ތާވަޅެ . ތާވަޅޮ . ތާވަކަރު . ތާވަކަރޮ . ތާވައްކާށި . ތާވައްފިލާ . ތާވަތް . ތާވަލު . ތާވަޑި . ތާވެޅެ . ތާމަތް . ތާމެން . ތާމޯމީޓަރ . ތާފަނާ . ތާފަނާކަން . ތާފަނާކުރުން . ތާފަނާވުން . ތާފަތް . ތާފަތްގަނޑު . ތާފެނާ . ތާލަމެ . ތާޅަފިލިއޮޑީގެދުވެލި . ތާލި . ތާލިތެޅުން . ތާލިޖެހުން . ތާލު . ތާގައު . ތާސީރު . ތާސޫޢަދުވަސް . ތާސް . ތާސްބައި . ތާސްކުޅުން . ތާސްވަރު . ތާސްމާކަން . ތާސްދަގަނޑު . ތާޑި . ތާޑިކެޑުން . ތާޑިވުން . ތާޑީ . ތާޑު . ތާޒާ . ތާޒާކަން . ތާޒާކުރުން . ތާޒާވުން . ތާޓު . ތާޓުމޫޓި . ތާޓުމޫޓިޖެހުން . ތާޖަރު . ތާޖަރުން . ތާޖު . ތާޖުކޮޅު . ތާޖުކޮޅުބެހެއްޓުން . ތާޖެހުން . ތިހި . ތިހުއްޓީ . ތިހެނެ . ތިހެން . ތިހެންފަހެނާ . ތިހެލާނެ . ތިނބި . ތިނބިޅި . ތިނބިޅިބުރު . ތިނބިއެޅުން . ތިނަ . ތިނަރަ . ތިނަރި . ތިނަރު . ތިނަކަށި . ތިނައަރިފީރު . ތިނާޑެތި . ތިނެހަމަ . ތިނެއާ . ތިނެއް . ތިނެފަޓެވަރި . ތިނެތި . ތިނެސްކަން . ތިނެސްކަންބިބީ . ތިނެޔާ . ތިނޯހި . ތިނޯހިއުރަ . ތިނޯހިމަދިރި . ތިނޯހުމަސައްކަތް . ތިނޯހެއްގެ ތުނޑުޖައްސައިލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތް . ތިނޯސް . ތިނޯސްހުއި . ތިނޯސްނާޅި . ތިނޯސްބަގަރާ . ތިނޯސްބޯދަ . ތިނޯސްއުރަޔަށްލުން . ތިނޯސްވަޅު . ތިނޯސްވިދެލުން . ތިނޯސްދޫނި . ތިން . ތިންހަމަ . ތިންހަމަ ދޭއްވުން . ތިންހަމަގޮނޑި . ތިންރަށުއޮޑި . ތިންރިޔަލާއި ފެހުރު ނަގައިފައި ދިއުން . ތިންބަފައިން . ތިންބަލިވުން . ތިންބަލު . ތިންބަސްރައިވަރު . ތިންބުރިކޯއްޓޭ . ތިންބުޑުފިލާ . ތިންބެއްދާޅިއެއްނެތުން . ތިންކުނބުނައު . ތިންއަރިއަށްބޯބޭލުން . ތިންއަރިމުރަކަ . ތިންއަރިފީރަ . ތިންއަރިފީރު . ތިންއުޅިބަރަނި . ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން . ތިންވަނަ . ތިންވަނަދުނިޔެ . ތިންމަހުރޯދަ . ތިންމަހުރޯދަހިފުން . ތިންމަހުރޯދައަށް ހަނދުބެލުން . ތިންމައިން . ތިންމައިގަނޑުވިޔަ . ތިންމައިގަޑެވިޔަ . ތިންމަސްހަމަކުރުން . ތިންމިހާ . ތިންމީހުންކުޅި . ތިންމުގޯލި . ތިންމޮއްގަން . ތިންފަށްކުރުން . ތިންފަށްވަރި . ތިންފަށްވުން . ތިން ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން . ތިންފައިއުނދުން . ތިންފަތް ކައްޓަލަ . ތިންފަސްކުޅަނދު . ތިންފަޓެވުން . ތިންފުރޮޅުލީގާޑިޔާ . ތިންފުޅިދުމާދިއުން . ތިންފުޅިޔަށްޖެހުން . ތިންފުޅީބެރު . ތިންދަނޑިއާއެއްލުން . ތިންދެކޮޅުނުގަތުން . ތިންދޮޅަހަ . ތިންދޮޅަސް . ތިންތިންމަޑޫ . ތިންތިންފަށްކުރުން . ތިންތިންފަށްކުޅައުން . ތިންތިންފަށްކެރުން . ތިންތިކިބައިނާ . ތިންތުނޑު . ތިންތުނޑުފިލާ . ތިންތުނޑުފެލާ . ތިންތުޑިފިލާ . ތިންތެލުކެއްކުން . ތިންގުދުނޮޅި . ތިންގުދުކާފު . ތިންގެމައިން . ތިންޖަންގީކައްޕި . ތިރަ . ތިރާ . ތިރާކުރުން . ތިރާވުން . ތިރި . ތިރިހަވެލެ . ތިރިހުކުޑެ . ތިރިނާކޮޅު . ތިރިކަށުނގަ . ތިރިކަން . ތިރިކަންގައީ . ތިރިކުރުން . ތިރިކެޅައުން . ތިރިކޭޓި . ތިރިކޭޓް . ތިރިކޮށްލުން . ތިރިއަށި . ތިރިއަރުވައިލުން . ތިރިއެރުވުން . ތިރިއޮބުން . ތިރިވުން . ތިރިމަޅޮ . ތިރިމަގެލެ . ތިރިފަހިމާލިމީކަން . ތިރިފަތި . ތިރިފަޓާ . ތިރިފާޅަ . ތިރިފާލައީ . ތިރިތިރިން . ތިރިލޯއު . ތިރީހެ . ތިރީބުރި . ތިރީބުރިއާ . ތިރީކައިރި . ތިރީސް . ތިރުފަށް . ތިރެކެޑެ . ތިރޮނަ . ތިބަ . ތިބާ . ތިބާހުން . ތިބާހެން . ތިބާރެން . ތިބީން . ތިބުން . ތިބެނި . ތިކި . ތިކިބުރުން . ތިކިކޮމާ . ތިކިތެޅިތާނަ . ތިކިތެޅުން . ތިކިޖެހިބޮލުފޭލި . ތިކިޖެހިތާނަ . ތިކިޖެހުން . ތިކިޖެއްސުން . ތިއަ . ތިއަރަ . ތިއަރީ . ތިއު . ތިއުން . ތިއޭޓަރު . ތިއްބާ . ތިއްބުން . ތިއްކަރު . ތިއްތި . ތިއްތިކަން . ތިއްތިކުރުން . ތިއްތިކެރުން . ތިއްތިކެޑާ . ތިއް . ތިއްތިވުން . ތިއްތިދޫނި . ތިއްތިދެއްކުން . ތިއްތިޖެހުން . ތިއްޕަނެގޮނޓެ . ތިއްޕުން . ތިއްޖެހިފާނަ . ތިމަން . ތިމަންނާ . ތިމަންނާމެން . ތިމަންރަސްކަލާނގެ . ތިމަންބައިމީހުން . ތިމަންބޭކަލުން . ތިމަންކަލޭފާނު . ތިމަންމީހުން . ތިމަންމެން . ތިމަންސުވާމީންގެ . ތިމަރަ . ތިމަރަހަނދި . ތިމަރަނަރު . ތިމަރައައްސި . ތިމަރައެޅުން . ތިމަރަވައި . ތިމަރަފަތެ . ތިމަރަފަތް . ތިމަރަލުން . ތިމައުރެން . ތިމަތިމާމެން . ތިމާ . ތިމާހާމީހަކު ނެތިގެންއުޅުން . ތިމާވަރުމީހަކުނެތުން . ތިމާވަރުމީހަކު ނެތްކަމަށް ހެދިގެން އުޅުން . ތިމާވެށި . ތިމާވެށީގެޢިލްމު . ތިމާމެން . ތިމާފިރިން . ތިމާފޭހިއިލޮށި ގަނޑުހެރޭނީތިމާގެ ލޮލަށެވެ. . ތިމާގެ . ތިމާގެ ދަރި ތިމާއަށް ދޮންފުތުވާނެއެވެ. . ތިމާގެކަން . ތިމާގެކަންބެހެއްޓުން . ތިމާގެވުން . ތިމާގެމީހާ . ތިމާގެމީހުން . ތިމާޔާނުބެހޭ ކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއްނުގޮވާށޭ . ތިފާގޮށް . ތިފުން . ތިލަ . ތިލަބަސް . ތިލަބޭރު . ތިލަކުނބު . ތިލަކުރުން . ތިލަވަތްގައު . ތިލަވުން . ތިލަމެއް . ތިލަފަށަށްއަރައިގެން އުޅުން . ތިލަފަށަށްއެރުން . ތިލަފަން . ތިލަފަތުތަށި . ތިލަފަތް . ތިލަފަތްރުއް . ތިލަފަތްގައު . ތިލަފިހި . ތިލަފިހިއެޅުން . ތިލަފިހިގެ . ތިލަފެންވަރު . ތިލަތަށި . ތިލަލީބަޑި . ތިލަލީދަނޑި . ތިލަގަނޑު . ތިލަގަނޑުޖެހުން . ތިލާކެޔޮޅުކަން . ތިލާވަތުގެސަޖިދަ . ތިލެޔޮ . ތިލެޔޮހުއި . ތިލެޔޮކޯޅި . ތިލެޔޮއޮށް . ތިލެޔޮލަގޮނޑި . ތިލޭ . ތިލޭރުން . ތިލޭރުކަން . ތިލޭރުކަންކުރުން . ތިލޭރުވެރިން . ތިލޭލެ . ތިލޭލެއޮނޓެ . ތިލޭލް . ތިލޯ . ތިލޯށި . ތިޔަ . ތިޔަހަރަ . ތިޔަރަ . ތިޔަބައިމީހުން . ތިޔާގި . ތިޔާގިބަލި . ތިޔާގިކަން . ތިޔާގިކަންލިބުން . ތިޔާގިވުން . ތިޔާގިތުރާ . ތިޔާގެ . ތިޖޫރީ . ތީ . ތީނި . ތީނިބޭސް . ތީނިކަން . ތީނިފިލި . ތީނިފިލިކަން . ތީނު . ތީރާނި . ތީރި . ތީރު . ތީރުހެވިން . ތީރެ . ތުހަޅިދު . ތުހުމަތު . ތުހުމަތުކުރުން . ތުހުމަތުކެރުން . ތުހުމަތުކެޑުން . ތުހުމަތުއެޅުވުން . ތުހުމަތުވުން . ތުހުމަތެ . ތުނބަހަނދި . ތުނބަށްއަތްދީގެން އިނުން . ތުނބަކަށްޖެހުން . ތުނބައި . ތުނބާ . ތުނބާދެމުން . ތުނބި . ތުނބުންފުމުން . ތުނބުރަތްތޭޅި . ތުނބުބަނުން . ތުނބުޅި . ތުނބުޅިހާ . ތުނބުޅިހެދުން . ތުނބުޅިބަކަރި . ތުނބުޅިބެހެއްޓުން . ތުނބުޅިކާށި . ތުނބުޅިކުކުޅު . ތުނބުޅިކެހުން . ތުނބުޅިވިނަ . ތުނބުޅިމަތިމަސްހެދުން . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ތުނބުކޮށުން . ތުނބުދިގިކެޑުން . ތުނބުތޭޅި . ތުނބުލުން . ތުނބުގަނޑަ . ތުނބުގުޅުން . ތުނބުޖެހުން . ތުނބެކޮޑިޔަ . ތުނބެގޮއްވުން . ތުނބޮއި . ތުނބޮޅަ . ތުނޑާ . ތުނޑި . ތުނޑިއްލާ . ތުނޑިޔާ . ތުނޑު . ތުނޑުކަތުރު . ތުނޑުކުނާ . ތުނޑުކެނޑުން . ތުނޑުކެނަލް . ތުނޑުއެރުވުން . ތުނޑުވަޅު . ތުނޑުމަތިހިފުން . ތުނޑުފަށްއެޅުން . ތުނޑުތުނޑުލެއްވުން . ތުނޑުލަށްވަނުން . ތުނޑުލު . ތުނޑުލުން . ތުނޑުލުކޮޅު . ތުނޑުގަލަން . ތުނޑުސުފުރާ . ތުނޑުސުފުރާޔަށް އަތްހަމަވުން . ތުނޑުޖެހުން . ތުނޑޫ . ތުނޑެކޮނަލެ . ތުނައްސާ . ތުނި . ތުނިރޮށި . ތުނިކަން . ތުނިކުރުން . ތުނިވުން . ތުނިފިއޮއްސާ . ތުނިފިޔެހި . ތުނިފިޔޮހި . ތުނިފޭރާން . ތުނެހި . ތުނެހިބެރަ . ތުނެހިބޭއް . ތުނެހިއުރަ . ތުނެހިވަޑަ . ތުން . ތުންހެލުވުން . ތުންބަޅުހަނޑަސް . ތުންބިހި . ތުންބިބީ . ތުންބީހި . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ތުނބުޅިބެހެއްޓުން . ތުންބެއްދުން . ތުންބޮވުން . ތުންކުރުތޮޅި . ތުންމަޅި . ތުންމަޅިއެޅުން . ތުންމައްތާ . ތުންމައްތެކުނބަ . ތުންމަތި . ތުންމަތިނެގުން . ތުންމަތިރިޔާ . ތުންފަތާ . ތުންފަތް . ތުންފަތްހެދުން . ތުންފަތްރަތްކުރާބޭސް . ތުންފަތްއެޅުން . ތުންފަތްލުން . ތުންފިހި . ތުންފިހިގަނޑަ . ތުންފިއްތުން . ތުންފިއްސާ . ތުންފުހި . ތުންފޯރުވި . ތުންދިގަހަނޑަސް . ތުންދިގު . ތުންދިގުހަނޑަސް . ތުންދިގުހިބަރު . ތުންދިގުބިބީ . ތުންދިގުތޮޅި . ތުންދެމުން . ތުންތިއްޕުން . ތުންތުންމަތިން . ތުންތެޅި . ތުންތެޅުވުން . ތުންގަނޑު . ތުންގަނޑުހިބަރު . ތުންގަނޑުރޭރު . ތުންގުޅުވުން . ތުންޑާކަނދާ . ތުންޑިޔާ . ތުންޑުއާ . ތުންޑެ . ތުންޑޭކޮޑަ . ތުންޖެހުން . ތުރަ . ތުރަކުރުން . ތުރައު . ތުރަވާން . ތުރަވުން . ތުރާ . ތުރާކަން . ތުރާކުރުން . ތުރާވަޅު . ތުރާވުން . ތުރާތަން . ތުރާލެ . ތުރާލް . ތުރާލްކެޅައުން . ތުރިއްޔާނު . ތުރުކަސް . ތުރުކީން . ތުރުކީކުކުޅު . ތުރުކީކޮށި . ތުރުކީވިލާތް . ތުރުކީތާކިހާ . ތުރުކުރެއްވުން . ތުރުތުރައެޑުން . ތުރުތުރު . ތުރުތުރުއެޅުން . ތުރުތުރުއެޑުން . ތުރުތުރުލުން . ތުނބަ . ތުބުއްޅާ . ތުބަމަހަ . ތުބުދިގިތެޅި . ތުބުތެޅި . ތުބުދިގުހިބަރު . ތުބެމަހަ . ތުބޮއި . ތުޅަ . ތުޅަދަނޑު . ތުޅަވައް . ތުޅަލި . ތުޅާ . ތުޅާކި . ތުޅާކިބެއްދުން . ތުޅާކިލުން . ތުޅާފަތްރުއް . ތުޅު . ތުޅުދަނޑި . ތުޅުދަންޑާ . ތުޅުދާނޑި . ތުޅުލު . ތުކި . ތުކު . ތުކުން . ތުކުއްލާ . ތުކުއްލާޖެހުން . ތުކުލިކެނޑުން . ތުއި . ތުއިކަން . ތުއިވުން . ތުއް . ތުއްރަވާހި . ތުއްރަވާސް . ތުއްރަވާސްގަސް . ތުއްބުރުން . ތުއްބުރުވުން . ތުއްކުނިޖެހުން . ތުއްވައިލުން . ތުއްވުން . ތުއްތު . ތުއްތުކަނބުލޮ . ތުއްތުކަން . ތުއްތުކަމަނަ . ތުއްތުކުރުން . ތުއްތުކުއްޖާ . ތުއްތުކުދީން . ތުއްތުއަޑު . ތުއްތުވުން . ތުއްތުދަރިފުޅު . ތުއްތޫކެޑާ . ތުއްލަޑި . ތުއްލުން . ތުއްލެއްޔާ . ތުއްޕުނި . ތުއްޕުޅު . ތުއްޕުޅުބޭފުޅުން . ތުއްޕުޅުކަން . ތުއްޖެހުން . ތުވަޅިދު . ތުވަމަހަ . ތުވާ . ތުވާލި . ތުވާލު . ތުވާލް . ތުމަރަ . ތުފު . ތުފުރެން . ތުފުރެމެން . ތުތި . ތުތިކެނޑުން . ތުތިމަހަ . ތުތިމަހަށްކޮށުން . ތުތިމަސް . ތުތިޔާ . ތުތިޔާމުހަރެ . ތުތިޔާމޮހޮރު . ތުތިޔާފޯލި . ތުތިޔާދުއްވުން . ތުތިޔާލުން . ތުތުވުން . ތުލަ . ތުލަހި . ތުލަރާހި . ތުލަވަހަ . ތުލެއާ . ތުލޭންމަ . ތުލް . ތުޑުއްޕަތް . ތުޑެފަޓާ . ތޫނބި . ތޫނަބޭހެ . ތޫނަފިލި . ތޫނު . ތޫނުބޭސް . ތޫނުބޭސްބެހެއްޓުން . ތޫނުކަން . ތޫނުކުރުން . ތޫނުވުން . ތޫނުފިލި . ތޫނުފިލިކަން . ތޫނެ . ތޫނެފިލި . ތޫރި . ތޫރިކޮށް . ތޫރިކޮޅު . ތޫރެ . ތޫކަރި . ތޫކަރިކެއުން . ތޫފާން . ތޫތު . ތޫތުކެޑާ . ތޫތުއްވާ . ތޫތުގަސް . ތޫތޫ . ތޫތެއްޔާ . ތޫލި . ތޫލިއަޑު . ތޫލިވުން . ތެ . ތެހިފޮޑަށްއެރުން . ތެހުން . ތެހެ . ތެހެނެ . ތެހެން . ތެހެންފެހޭ . ތެހެރި . ތެހެލާ . ތެހެލާނު . ތެހެލުން . ތެހޮލާނު . ތެނބެރަ . ތެނބެރެބަލި . ތެނބެރެއައްސި . ތެނބެރެވައި . ތެނބެރެފަތެ . ތެނބެރެފަތް . ތެނބެރެލޭ . ތެނައްސާ . ތެނި . ތެނެހި . ތެން . ތެންމިހާ . ތެންމުން . ތެންފެލާ . ތެރަސް . ތެރަސްކަން . ތެރަސްފިޅި . ތެރަސްފުޅި . ތެރި . ތެރެ . ތެރެހެ . ތެރެހެހުޅިޔާ . ތެރެސް . ތެރޭކަން . ތެޅާ . ތެޅާދާނޑި . ތެޅި . ތެޅިހަވާދަ . ތެޅިހަވާދު . ތެޅިބިލެތް . ތެޅިއެރުވުން . ތެޅިމަރުވުން . ތެޅިމިރުސް . ތެޅިފޮޅިގަތުން . ތެޅިފޮޅުން . ތެޅިދުންފަތް . ތެޅިތެޅިހުރުން . ތެޅިތެޅިއޮތުން . ތެޅިތެޅިމަރުވުން . ތެޅިލާ . ތެޅިލުން . ތެޅިގަތުން . ތެޅީހަވާދަ . ތެޅީފޮޅުން . ތެޅީލުން . ތެޅުން . ތެޅުންއެޑުން . ތެޅުންމަތި . ތެޅުންގަނޑޮ . ތެޅުވުން . ތެޅޮވުން . ތެކުން . ތެކޭކަން . ތެއާހި . ތެއާނަވައި . ތެއާޅީސް . ތެއިރި . ތެއު . ތެއުނައިށި . ތެއުކަން . ތެއުފޭރާން . ތެއުގުޅާސާދާކުރުން . ތެއެ . ތެއޮ . ތެއޮހަނު . ތެއޮހަނުލުން . ތެއޮހަން . ތެއޮހިޔުން . ތެއޮހޭނުން . ތެއޮޅުވުން . ތެއޮތާނގީ . ތެލެނޮއްޓާ . ތެއްރާ . ތެއްރާލުން . ތެއްރިޔާއެރުން . ތެއްރެ . ތެއްރެއެރުން . ތެއްރެލުން . ތެއްދަ . ތެއްދުއާ . ތެއްދުވަޑާން . ތެއްދުވަޑާމެ . ތެއްދޫވަޑާން . ތެއްދެމުން . ތެއްތިރީސް . ތެއްލާ . ތެއްލިމަސް . ތެއްލުން . ތެއްލޯ . ތެއްލޯލި . ތެއްގަ . ތެއްސައިލުން . ތެއްސުން . ތެވެރިން . ތެވެލި . ތެވެލިގައު . ތެމާ . ތެމާލުން . ތެމިފޯވުން . ތެމުން . ތެދަށްބުނުން . ތެދަށްބެލުން . ތެދަމަގު . ތެދާ . ތެދު . ތެދުނިޔަތް . ތެދުބަސް . ތެދުބުނުން . ތެދުބެލުން . ތެދުކުރުން . ތެދުކުރުވުން . ތެދުކުޅައުން . ތެދުކޮށްލުން . ތެދުއުއިވަޑާން . ތެދުވުން . ތެދުވެރި . ތެދުވެރިކަން . ތެދުވެރިކަންހުރުން . ތެދުވެރިވުން . ތެދުވެރިޔާ . ތެދުވެރީން . ތެދުވެވަޑައިގަތުން . ތެދުމަގު . ތެދުމަގުހޯދުން . ތެދުމަގުފެނުން . ތެދުމަގުދެއްކުން . ތެދުމަގުލިބުން . ތެދުތެދަށް . ތެދުތެދަށްބުނުން . ތެދޫވަޑާން . ތެދެ . ތެދެކެރުން . ތެދެކެޑުން . ތެދެކޮޅައުން . ތެދުއޫވަޑާން . ތެދެވުން . ތެދެވެރި . ތެދެވެރިކަން . ތެދެވެރިވުން . ތެދެމަގެ . ތެދެމަގޮ . ތެތަށްކެނޑުން . ތެތާ . ތެތާހުރުން . ތެތެ . ތެތެކަން . ތެތެމަހަ . ތެތެފޭއްލާ . ތެތް . ތެތްބާލާނެފަދަވެސް ނެތުން . ތެތްބޭލުން . ތެތްބޮޑުވުން . ތެތްކަން . ތެތްކަންހުރުން . ތެތްވަނޮޅު . ތެތްވުން . ތެތްމަސް . ތެތްމުޑުވަހަ . ތެތްފިނި . ތެތްފިނިކަން . ތެތްފެލުން . ތެތްފޭލި . ތެތްފޭލިއުފުލުން . ތެތްފޮށާއުފުލުން . ތެއްދަނޑި . ތެތްލޮނުމަސް . ތެތްލޯފަތް . ތެލަ . ތެލަނގަ . ތެލަބަގުޑި . ތެލަބަޑި . ތެލަބަޑިމިރިސް . ތެލަބަޑިތެޅުން . ތެލަކަށި . ތެލަކަނދި . ތެލަކަން . ތެލަކަތެލަކަ . ތެލަކުނބާ . ތެލަކުނބު . ތެލައިގަޑާ . ތެލަވައް . ތެލަވުން . ތެލަމާ . ތެލެފިހި . ތެލަފަތް . ތެލަފޮޅި . ތެލަދެޔަ . ތެލަތާށި . ތެލަގެ . ތެލަސީމިއާ . ތެލާ . ތެލާހި . ތެލާރު . ތެލާމަސްފަދަ . ތެލާޕިޔާ . ތެލި . ތެލިބުރި . ތެލިކެއްކުން . ތެލިފޯނު . ތެލިފޯނުބޫތު . ތެލިފޯނުކުރުން . ތެލިފޯނުކޯލު . ތެލިފޯނުއައުން . ތެލިފޯނުލުން . ތެލިގިރާފު . ތެލިގޯނި . ތެލުލި . ތެލުލިރިހާކުރު . ތެލުލިކެއު . ތެލުލިމަސް . ތެލުލުން . ތެލެ . ތެލެބެރާ . ތެލެކުނބާ . ތެލެކެހި . ތެލެއާ . ތެލެއޮޓެ . ތެލެފަތާ . ތެލެފަތް . ތެލެފިއްސާ . ތެލެފެލަނެދަތި . ތެލެލުން . ތެލެގަސް . ތެލެގޮއްޑޯ . ތެލް . ތެލްކަން . ތެލްވުން . ތެލްވެށުން . ތެލްފެންކެޅައުން . ތެލެގިރާމު . ތެސް . ތެސްކަން . ތެސްވުން . ތެޔާހި . ތެޔާނަވައި . ތެޔާޅީސް . ތެޔޮ . ތެޔޮހަނު . ތެޔޮހަނުލުން . ތެޔޮހާނާގެރި . ތެޔޮހާނާސޯބު . ތެޔޮހިޔާފެލަގަނޑަ . ތެޔޮހިޔާފެލާގަނޑު . ތެޔޮހިޔުން . ތެޔޮހެދުން . ތެޔޮހޭނުން . ތެޔޮނާށިކާޅުގެންދިއުން . ތެޔޮރުމައު . ތެޔޮރުމާ . ތެޔޮރުމާހިކާ . ތެޔޮރޮށި . ތެޔޮބައްތި . ތެޔޮޅުވާކުދިން . ތެޔޮކަރުދާސް . ތެޔޮކުނޑި . ތެޔޮކޯމަސް . ތެޔޮއަޅުވާކުދިން . ތެޔޮއިސްތިރި . ތެޔޮއުނދުން . ތެޔޮއޮބި . ތެޔޮވަޅު . ތެޔޮވުން . ތެޔޮމަސް . ތެޔޮފާންކުރުން . ތެޔޮފާންލުން . ތެޔޮފިލާ . ތެޔޮފުޅިހިކާ . ތެޔޮފުޅިމަސް . ތެޔޮފެންފޮދު ތުރުކުރެއްވުން . ތެޔޮފެންލުން . ތެޔޮފޮށިފިލާ . ތެޔޮފޭރާން . ތެޔޮފޮށި . ތެޔޮދެމުން . ތެޔޮދޯރި . ތެޔޮތާހަށްފެންޖެހުން . ތެޔޮލީކޭން . ތެޔޮލުން . ތެޔޮގުރާބު . ތެޔޮގުޅަ . ތެޔޮގުޅާސާދާ . ތެޔޮގުޅާސާދާކުރުން . ތެޔޮގޭނުން . ތެޔޮޖެހުން . ތޭ . ތޭހަނިލުން . ތޭހައްޓި . ތޭހަތްތަރި . ތޭނި . ތޭނިކަން . ތޭރަ . ތޭރައާ . ތޭރަވައި . ތޭރަވާ . ތޭރި . ތޭރިނެޅި . ތޭރިލުން . ތޭރިޖެހިވަތް . ތޭރިޖެހުން . ތޭރު . ތޭޅި . ތޭޅިވެލް . ތޭއްޓަރު . ތޭވަންނަ . ތޭވީސް . ތޭފަރު . ތޭގު . ތޮ . ތޮހެނެ . ތޮހެލާ . ތޮށަލި . ތޮށަލިމަކުނު . ތޮށަލިދުޅަ . ތޮށަލިދެޑަ . ތޮށަލިތަކުރާޖެހުނު ވިގަނި . ތޮށަލިލުން . ތޮށި . ތޮށިނުލާބިސް . ތޮށިނޮޅިދޮންކެޔޮކެއުން . ތޮށިބޭވުން . ތޮށިބޭލުން . ތޮށިބޯބަދަން . ތޮށިކަން . ތޮށިއެރުން . ތޮށިވާލި . ތޮށިވުން . ތޮށިމަތީބުރޮޅި . ތޮށިމެށުން . ތޮށިފަރާތް . ތޮށިފިލުން . ތޮށިފިލުވުން . ތޮށިފެޑުން . ތޮށިފޮޅުން . ތޮށިދިއުން . ތޮށިދެމުން . ތޮށިތެޅުން . ތޮށިލީބިސް . ތޮށިލުން . ތޮށިގަނޑު . ތޮށިޖެހުން . ތޮށީކޮލި . ތޮށު . ތޮށޮ . ތޮށޮލި . ތޮށޯލި . ތޮށޯލިދޮޅަ . ތޮށްޓަށްއެރުން . ތޮށްޓަށްދިއުން . ތޮނގި . ތޮނގިހުޅު . ތޮނަ . ތޮނަނެގުން . ތޮނަކަނި . ތޮނަޖެހުން . ތޮނާޑާ . ތޮނޮ . ތޮނޮޖެހުން . ތޮންގާ . ތޮރަގިގިނި . ތޮރާ . ތޮރާބޯޓު . ތޮރާކަންނެލި . ތޮރާތޮޅި . ތޮރާތޯޅި . ތޮރުފަންކަށު . ތޮރުފައިލުން . ތޮރުފާކަށި . ތޮރުފި . ތޮރުފިއުނދުޅި . ތޮރުފިގަތުން . ތޮރުފުން . ތޮރޮހައިލުން . ތޮރޮހިތޮނެޔާ . ތޮރޮހުން . ތޮރޮފައިލުން . ތޮރޮފީއުނދުޅި . ތޮރޮފީގަތުން . ތޮރޮފުން . ތޮރޮޕިޓޯ . ތޮޅާ . ތޮޅި . ތޮޅީހަވާދަ . ތޮޅިމިރުސް . ތޮޅިދުންފަތް . ތޮޅިލުން . ތޮޅިޔަށްދަރު . ތޮޅިޔަށްދިއުން . ތޮޅީމިރިހެ . ތޮޅީލުން . ތޮޅުން . ތޮޅުންގަނޑު . ތޮޅުވުން . ތޮޅެންބަކުޑި . ތޮޅެމާޑާ . ތޮޅެލުން . ތޮޅޭބަކުޑި . ތޮޅޭބަކުޑިއުންބަކުޑި . ތޮޅޭކަތުރު . ތޮޅޭފާރު . ތޮޅޮކާނށި . ތޮޅޮމޮ . ތޮކި . ތޮއިކޮޅު . ތޮއިޖެހުން . ތޮއް . ތޮއްބޮކަ . ތޮއްކުޑިމަހަ . ތޮއްކެޑި . ތޮއްކޮޑިޔާ . ތޮއްވަރި . ތޮއްވަރިއަށްވަނުން . ތޮއްމަހަކޮޅު . ތޮއްމަސްކޮޅު . ތޮއްފަލަ . ތޮއްފިލާ . ތޮއްފެލަ . ތޮއްތެޅުން . ތޮއްތޮއް . ތޮއްލަމަހަކޮޅު . ތޮއްސައިލުން . ތޮއްޑަ . ތޮއްޑު . ތޮއްޑުބޮލަށްނެގުން . ތޮއްޑުއޮއްބުން . ތޮއްޑުދޮށުންދިއުން . ތޮއްޑޫބެރު . ތޮއްޓަށް އެއްލާ ރިތެއްގެ ފޫހެން . ތޮއްޓާ . ތޮއްޓޭމަންތާ . ތޮއްޕަތް . ތޮއްޕި . ތޮއްޕިލާ . ތޮއްޕޮޑުން . ތޮއްޖެހުން . ތޮފަރި . ތޮފަޅަ . ތޮފަޅާފެން . ތޮފަޅު . ތޮފި . ތޮފެނެ . ތޮފެތޮފެމަހަ . ތޮފެލާ . ތޮފެލާނެ . ތޮލުން . ތޮސްކަން . ތޮޑަ . ތޮޑަހާ . ތޮޑަޖެހުން . ތޮޑާ . ތޮޑު . ތޮޓަލި . ތޮޓަލިދޮޑަ . ތޮޓާ . ތޮޓި . ތޮޓިއާ . ތޯ . ތޯހި . ތޯށި . ތޯށިބޭވުން . ތޯށިލުން . ތޯށިގަނޑޮ . ތޯނޑުބާ . ތޯރާވުން . ތޯރާމަސް . ތޯރާފަނި . ތޯރާފާނި . ތޯރާލުން . ތޯޅި . ތޯޅިމަހަ . ތޯޅު . ތޯޅުވުން . ތޯޅުމިރިހެ . ތޯކިޔުން . ތޯއު . ތޯއެޅުން . ތޯއްޗެއް . ތޯމަރާ . ތޯމެރާ . ތޯފަރު . ތޯފާ . ތޯފާޅަ . ތޯތާ . ތޯތޯ . ތޯތޯކުރުން . ތޯތޯވާހަކަ . ތޯތޯވުން . ތޯތޯދުވަސް . ތޯތް . ތޯތްގޮވުން . ތޯލާ . ތޯލާފުޅި . ތޯލި . ތޯޑާކުރުން . ތޯޑުވުން . ތޯޓު . ތޯޓުބޭވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ