ގެ ސަފުހާ
ލ ގެ ރަދީފު
ލ . ލަހަ . ލަހަކެރުން . ލަހަވުން . ލަހަލަހައި . ލަހަލަހެން . ލަހި . ލަހިކަން . ލަހިވުން . ލަހުން . ލަހުޖާ . ލަހެން . ލަނބުރާން . ލަނބުރާންދަގަނޑު . ލަނބުރާމި . ލަނބޮށި . ލަނގަ . ލަނގަލަ . ލަނގިރި . ލަނގިރިޖެހުން . ލަނގުވައިލުން . ލަނގުވުން . ލަނގެވުން . ލަނގޮޓި . ލަނގޮޓިމެރުން . ލަނގޯ . ލަނޑަ . ލަނޑައި . ލަނޑަޔާވާނީ ލަނޑަޔާއެވެ. . ލަނޑާ . ލަނޑު . ލަނޑުބޯޑު . ލަނޑުކެނޑުން . ލަނޑުވަސް . ލަނޑުދަނޑި . ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުން . ލަނޑުދިނުން . ލަނޑުލިބުން . ލަނޑުޖެހުން . ލަނޑެއި . ލަނޑެއްލިބުން . ލަނޑޮ . ލަނޑޮދާނޑި . ލަނޑޮލިބުން . ލަނަކަން . ލަނަތަ ފުރަ އަންތަ މަންތަ . ލަނިވުން . ލަންބަރު . ލަންބަރޮ . ލަންބައިން . ލަންބައިލުން . ލަންބާ . ލަންބާޗޯޅާ . ލަންބާޗޯޅާވާހަކަ . ލަންބުވައިލުން . ލަންކަ . ލަންކަނާ . ލަންކާ . ލަންކި . ލަންކިފޮށާ . ލަންކީ . ލަންފައިލުން . ލަންދު . ލަންދެލުން . ލަންދެލެ . ލަންދޭސިން . ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަންހެން ބަނުން . ލަންދޭސިޔަކު އޫރުން ބަނދެލިހެން ބަނުން . ލަންތަފުރައައްތަ . ލަންގަރި . ލަންގަރު . ލަންގު . ލަންސިމުލް . ލަންސިމުލްފަންކާ . ލަންސިމޫ . ލަންސިމޫ އަތަރު . ލަންސިމޫ ފަންކާ . ލަންސިމޫ ފަރުދާ . ލަންސިމޫގަސް . ލަންޑޯސާ . ލަންޓަން . ލަންޓަންޖެހުން . ލަރަފާތޮޅި . ލަބަރި . ލަބަރިތެޅުން . ލަބަޑި . ލަބިލައްކަނަދާނަ . ލަބު . ލަބުޑި . ލަޅި . ލަކި . ލަކިބުރުއްސުން . ލަކިބުރުވުން . ލަކިބޭލުން . ލަކިއެޅުން . ލަކިއޮއްޓުގަނޑު . ލަކިތެޅުން . ލަކިޖެހުން . ލަކިޖެއްސުން . ލަކުނަށް އަގުލެއްވުން . ލަކުނު . ލަކުނުކެހުން . ލަކުނުފުއްޕުން . ލަކުނުކަޅުކުރާބޭސް . ލަކުނުލުން . ލަކުނުލެއްވުން . ލަކުނެލުން . ލަކުނެހެދުން . ލަކުނެ . ލަކުވައިގަތުން . ލަކުސަނަ . ލަކުޑި . ލަކުޑިވަޑާން . ލަކުޑިފަކުޑި . ލަކުޑިގަނޑު . ލަކުޑިގުޅި . ލަކުޑިސަކަރާތް . ލަކުޝަނަ . ލަކޮނެ . ލަކޮނެހެދުން . ލަކޮނެލުން . ލައިހި . ލައިހޫރުން . ލައިހޭރިގަތުން . ލައިނަރު . ލައިނުގަނެގެންއުޅުން . ލައިނޫފަރު . ލައިނޫފަރު މައު . ލައިނޫފަރުމާ . ލައިރުމަ . ލައިބުރަރީ . ލައިބެދުން . ލައިވަށައިލުން . ލައިވަޓައިލުން . ލައިފުބެލްޓް . ލައިފުބޮއި . ލައިފުޖެކެޓު . ލައިދިނުން . ލައިދީގޮވުން . ލައިދީގޮވުމަކީ އިސްތިރިއެކެވެ. . ލައިދެމުން . ލައިތެޅުން . ލައިލައި . ލައިގަތުން . ލައިގެން . ލައިގެންކާއެއްޗެހި . ލައިގެންވުން . ލައިސަން . ލައިސަންނެގުން . ލައިސަންލުން . ލައިޓަރު . ލައިޓަރުހިލަ . ލައިޓުމީޓަރު . ލައިޖެއްސުން . ލައުކަން . ލައުޙު . ލައުޙުލްމަޙްފޫޡް . ލައް . ލައްބަ . ލައްބަދުރުވުން . ލައްބަލައްބަކިޔުން . ލައްކަ . ލައްކުރުން . ލައްކެރުން . ލައްކޮށްލުން . ލައްވައިދިނުން . ލައްވައިލުން . ލައްވުން . ލައްފާނަ . ލައްފިލުވާބޭސް . ލައްފިލޮޅު . ލައްދި . ލައްލައްއެޑުން . ލައްލަލާކެއުން . ލައްގަނޑު . ލައްގައިލުން . ލައްގާނީ ލައްގާހުރައަކަށެވެ. . ލައްޑޫ . ލައްޒަތު . ލައްޒަތުލިބުން . ލައްޓި . ލައްޓިބަގުޑި . ލައްޕަނެމަޑެލާ . ލައްޕައިލުން . ލައްޖެހިމިޔަރު . ލައްޖެހުން . ލައްޗަކަށް . ލަވަ . ލަވަހޮޅި . ލަވަނި . ލަވަނު . ލަވަރޯލު . ލަވަބައި . ލަވަކަން . ލަވަކިއުން . ލަވަކިއުންތެރިން . ލަވަކިޔަނެފޮށްޓާ . ލަވަކިޔާދޫނި . ލަވަކިޔުން . ލަވައިލުން . ލަވައެޅުން . ލަވައެކުލަވައިލުން . ލަވަމަތީލަވަ . ލަވަމުން ގެންދިއުން . ލަވަފުމުން . ލަވަފެށި . ލަވަފޭށި . ލަވަފޮށި . ލަވަފޮށިކަށި . ލަވަފޮށިޖެހުން . ލަވަފޮނުވުން . ލަވަފޯޓި . ލަވަޖެހުން . ލަމަލިފު . ލަފަ . ލަފަށަ . ލަފައިފުރުން . ލަފައިލުން . ލަފަސަކެނޑުން . ލަފަސަވުން . ލަފަޖެހުން . ލަފާ . ލަފާހަކަ . ލަފާހަކަން . ލަފާހޯދުން . ލަފާކަން . ލަފާކުރުން . ލަފާކޮށްލުން . ލަފާއެހުން . ލަފާއޮޑިޔަށް އިސްނުވާށެވެ. ފުރާއޮޑިޔަށް ފަސްނުވާށެވެ. . ލަފާވުން . ލަފާދާރު . ލަފާދާރުން . ލަފާދިނުން . ލަފިދަތް . ލަފު . ލަފުލައިގެން ގެންގުޅުން . ލަފުގައިހިފުން . ލަފުޒު . ލަފެ . ލަފެޖެހުން . ލަފޮ . ލަދަ . ލަދަހުތުރު . ލަދަކާހުރެ ތަދެއް ނުފިލާނެއެވެ. . ލަދަކިބެދުން . ލަދަވަޑާ . ލަދަވެރީން . ލަދަގެހާ . ލަދާފި . ލަދި . ލަދިވައް . ލަދު . ލަދުހިސާބު . ލަދުހަޔާތް . ލަދުހަޔާތްނެތުން . ލަދުހަޔާތްކުޑަވުން . ލަދުހަޔާތްކެނޑުން . ލަދުހީވުން . ލަދުން ފިތްކަނޑައިގެން ދިއުން . ލަދުންމަރުވުން . ލަދުންގޮސްއަވަދިވުން . ލަދުރަކި . ލަދުރަކިކަން . ލަދުރަކިވުން . ލަދުބަސް . ލަދުބެލުން . ލަދުކިއުން . ލަދުކުޑަ . ލަދުކެނޑުން . ލަދުއެއްޗެހި . ލަދުވެތި . ލަދުވެތިކަން . ލަދުވެތިވުން . ލަދުމައު . ލަދުމާ . ލަދުމާގަސް . ލަދުފުޅުގެން ވަޑައިގަތުން . ލަދުފޮރުވުން . ލަދުގަތުން . ލަދުގަސް . ލަދުގުނަން . ލަދުގެންނެވުން . ލަދުގޮވުން . ލަދެ . ލަދެކޮޑިޔާ . ލަދެއްއަގަލެއްނެތުން . ލަދެއްތަދެއްނެތުން . ލަދެއްގައިބެދުން . ލަދެވެރީނެ . ލަދެގޮބިޔާ . ލަދޮ . ލަދޮރަކި . ލަދޮރަކިކަން . ލަދޮރަކިވުން . ލަދޮފޮރުވުން . ލަދޮގަތުން . ލަދޮގުނަން . ލަތާ . ލަތާރު . ލަތް . ލަތްރު . ލަތްކެއްޖެހުން . ލަލާކޮނޑި . ލަލުވާ . ލަގަނާ . ލަގަނާފަތާ . ލަގަނާދޫނި . ލަގަން . ލަގަންހިފުން . ލަގަންއެޅުން . ލަގަރި . ލަގަބު . ލަގަބޮ . ލަގަތް . ލަގާ . ލަގުނޑު . ލަގުރު . ލަގޮނޑި . ލަގޮނޑި ފަޅައިގެން ދާވަރުވުން . ލަގޮނޑިކަށިގަނޑު . ލަގޮނޑިވަޅު . ލަގޮނޑިމިރުސް . ލަގޮނޑިޔަށް ތަދުވުން . ލަގޮނޑީގައި ނާށިލުން . ލަސް . ލަސްކަން . ލަސްކަރު . ލަސްކުރުން . ލަސްކެޅެ . ލަސްކޮށްލުން . ލަސްވުން . ލަސްވެލުން . ލަސްލަހުން . ލަސްލަވަ . ލަޑައިލުން . ލަޑަވައި . ލަޑަވާރުތޮޅި . ލަޑާ . ލަޑާރިތް . ލަޑި . ލަޑިކަޖެހުން . ލަޑު . ލަޑުކައްޕާ . ލަޑުވަސް . ލަޑޯ . ލަޓި . ލަޓިގަނޑު . ލަޓޯފަޓޯ . ލަޔާޤަތް . ލަޔާޤަތްތެރިކަން . ލަޔާޤަތްތެރިވުން . ލަޔާޤަތްތެރިޔާ . ލަޕަރާތެޅުން . ލަޙުދުވަޅު . ލަޢުނަތްލެއްވުން . ލަޝްކަރު . ލަޝްކަރޮ . ލާ . ލާހި . ލާހިންގުން . ލާހިބޯތަށި . ލާހިކަ . ލާހިކަހައްދެއްނެތް . ލާހިކައިކެނެއް . ލާހިކަވަރޮވުން . ލާހިކަވުން . ލާހިކަޓޫރަ . ލާހިކާ . ލާހިކު . ލާހިކު ކުޅަދާނައެއްނޫން . ލާހިކުހައްދެއްނެތް . ލާހިކުވަރުވުން . ލާހިކުވުން . ލާހިކެއްނޫން . ލާހިއެޅުން . ލާހިފަތި . ލާހިފުން . ލާހިފުރާކާށި . ލާހިފުޅި . ލާހިދަޅު . ލާހިތާޓު . ލާހިލުން . ލާހުބައްތި . ލާށިފޯއް . ލާނށި . ލާނބޮ . ލާނދާ . ލާނދާއުކުން . ލާނދާއެއްލުން . ލާނދެލް . ލާނަތް . ލާނަތްރުއް . ލާނެއްގަނޑު . ލާނެތިކަން . ލާނެތިކުރުން . ލާނެތިވުން . ލާނެތު . ލާނެތް . ލާނެތްކަން . ލާނެތްކަންތައް . ލާނެތްވުން . ލާނެތްމީހުން . ލާނެތްގަނޑު . ލާނެގުން . ލާނެގުދާ . ލާންސްކޯޕްރަލް . ލާންޗު . ލާރި . ލާރިހޯދުން . ލާރިނެގުން . ލާރިކެއުން . ލާރިވެރިކަން . ލާރިވެރިވުން . ލާރިވެރިޔާ . ލާރިފުވައް . ލާރިފެލާ . ލާރިފޮތި . ލާރިފޯއް . ލާރިޖެހުން . ލާބަ . ލާބަނދި . ލާބަކުރުން . ލާބަވުން . ލާބަފާ . ލާބޮނބި . ލާބޮނދި . ލާބޮނދު . ލާކަން . ލާއިޤު . ލާއިޤުކަން . ލާއިޤުވުން . ލާއުފުލާ އެތީގެ ބަރެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ލާއުފުލާއަކު ބަރެއް ނޯންނާނެ . ލާއެޑުން . ލާމަ . ލާމަށި . ލާމަސީލު . ލާމަސީލުކަން . ލާމި . ލާމިގަސް . ލާމިޔާ . ލާމު . ލާމެހުން . ލާފުރާފުރިހަމަކުރުން . ލާފުރާފުރިހަމަވުން . ލާފުރުން . ލާފެންކުރުން . ލާފޯޓި . ލާދަ . ލާދަނޑި . ލާދަން . ލާދަންތެޔޮ . ލާދައުލުން . ލާދަތި . ލާދީގޮވުން . ލާދީގޮވުމަކީ އިސްތިރެއެކެވެ. . ލާދެއު . ލާތަނޑު . ލާތަރަ . ލާތެޅުން . ލާލަލާ . ލާލު . ލާލް . ލާލްކަން . ލާގައްފަލި . ލާގުޅަ . ލާގެ . ލާގެންކާނއޭ . ލާގެޅަ . ލާގޮޅަޔާ . ލާގޮޅާ . ލާސް . ލާސްދިނުން . ލާޒިމު . ލާޒިމުކަން . ލާޒިމުވުން . ލާޔާ . ލާޔާޖެހުން . ލާޖަހައިކުރެހުން . ލާޖެހިހިކަ . ލާޖެހިބޮލި . ލާޖެހުން . ލާޖެއްސުން . ލާޗާރުބިޗާރަށްއުޅުން . ލާޗާރުބިޗާރު . ލިހިލިހި . ލިހުން . ލިހެކެ . ލިހެކެހެދުން . ލިހެކެވުން . ލިހެލުން . ލިނބޮއި . ލިނބޯ . ލިނބޯހުތް . ލިނބޯއޮށުހާ . ލިނބޯގަސް . ލިބާހަށްއައިބުވުން . ލިބާސް . ލިބާސްބޭލުން . ލިބާސްކޮޅު . ލިބާސްލެއްވުން . ލިބިހުރުން . ލިބިދިނުން . ލިބިލެ . ލިބުން . ލިބޭތަކެތި . ލިބޭތާލިބިގަތުން . ލިބޭގުނަ . ލިކަ . ލިކަމިލިއްސަގެނހެ . ލިކާ . ލިކެ . ލިއަންކިއަންއެނގުން . ލިއާކޮޓަރި . ލިއާމޭޒު . ލިއުން . ލިއުންތެރިން . ލިއުންތެރިކަން . ލިއުއްވުން . ލިއެށި . ލިއެކިއުން . ލިއެލާޖެހުން . ލިއްލިކަށް . ލިއްސާލުން . ލިއްސުން . ލިވަރު . ލިވަޅި . ލިވާތުކުރުން . ލިފްޓު . ލިތޯ . ލިލި . ލިލީ . ލިސާން . ލިސާންވުން . ލިސާންވެސްނެތުން . ލިސްޓު . ލިސްޓުނެގުން . ލިސްޓުކުރުން . ލިޓަރު . ލިޔަންކިޔަންއެނގުން . ލިޔާހަރު . ލިޔާހަރުކަނދު . ލިޔާކޮޓަރި . ލިޔާމީހެކޭ ދަމާމީހެކޭ އެއްވަރެވެ. . ލިޔާމޭޒު . ލިޔާދަވާދު . ލިޔާތަށި . ލިޔާގަލަންދާން . ލިޔުން . ލިޔުންތެރި . ލިޔުންތެރިން . ލިޔުންތެރިކަން . ލިޔެކިޔުން . ލިޔެލާޖެހުން . ލިޔެލުން . ލިޕުސްޓިކު . ލިޢާނު . ލިޢާނުކުރުން . ލީ . ލީން . ލީރާ . ލީކު . ލީކުވުން . ލީފަ . ލީފަތް . ލީދެމުން . ލީލި . ލީލިކެނދުޅު . ލީލިއެޅުން . ލީލިދެމުން . ލީގަތުން . ލީޓަރު . ލީޕުއަހަރު . ލުހުން . ލުހެލުން . ލުހެޖެހުން . ލުނބޮއި . ލުނބޯ . ލުނބޯހުތުހާ . ލުނބޯހުތުމެޓާ . ލުނބޯހުތުތާ . ލުނބޯހުތް . ލުނބޯއޮށުހާ . ލުނބޯއޮށުތާ . ލުނބޯމޮޑުން . ލުނބޯދެމުން . ލުނބޯގަސް . ލުން . ލުންގި . ލުއި . ލުއިކަން . ލުއިކާނާ . ލުއިކުރުން . ލުއިކޮއްތު . ލުއިއަޑު . ލުއިވުން . ލުއިފަސޭހަ . ލުއިފަސޭހަކަން . ލުއިފަސޭހަކުރުން . ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުން . ލުއިފަސޭހަވުން . ލުއިލުއި . ލުއްކި . ލުއްކިތެޅުން . ލުއްކިޖެހުން . ލުއްވަ . ލުއްލޫ . ލުއްސައިލުން . ލުއްސައިގެންއައުން . ލުއްސުން . ލުއްޗާ . ލުމަ . ލުމަފަތި . ލުމަފޯލި . ލުފުން . ލުތޭރި . ލުތޭރިއެރުވުން . ލުތޭރު . ލުގުމަދާ . ލުގުމެއް . ލުޓޭރު . ލުޓޭރުން . ލޫ . ލޫޅަ . ލޫޅާ . ލޫޅާފަތި . ލޫޅާފަތިކަން . ލޫޅާފަތިވުން . ލޫޅިހިކާ . ލޫޅު . ލޫޅުމާ . ލޫއި . ލޫވަ . ލޫދަޅޭބާދަޅޭ . ލޫދައިލުން . ލޫދައިގަތުން . ލޫދާލުން . ލޫދިފުކުރިގެން ހޯދުން . ލޫދިފުކުރުން . ލޫދިގަތުން . ލޫދުން . ލޫލެ . ލޫލް . ލޫލްކަން . ލޫލްވުން . ލޫޓުކަރުދާސް . ލޫޓުވުން . ލޫޓުމާރުކުރުން . ލޫޓުމާރުއެރުވުން . ލޫޓެ . ލޫޕުލެއްވުން . ލޫޠުބާގަ . ލެހެއްޓެވުން . ލެނބުން . ލެނގިލުން . ލެނގުން . ލެންބުން . ލެންސު . ލެބަދިނުން . ލެބުރު . ލެބޯޓަރީ . ލެޅަށްއެޑުން . ލެޅަވެއިނުން . ލެޅެ . ލެޅެބަލިވުން . ލެޅެވުން . ލެކާ . ލެކެ . ލެއި . ލެއިހޮޅި . ލެއިނާރު . ލެއިނާރޮލުން . ލެއިބަލިކަން . ލެއިބޭރަށްހިންގުން . ލެއިބޯފާނި . ލެއިކުލަ . ލެއިކެށެކެއުން . ލެއިކެނޑުން . ލެއިކެކުން . ލެއިކޮކާ . ލެއިއެށާ . ލެއިއެޅުން . ލެއިއެޑުން . ލެއިވުން . ލެއިވެރުން . ލެއިފެނުން . ލެއިތައުޅުވުން . ލެއިލުން . ލެއިގެގުޅުން . ލެއް . ލެއްކުން . ލެއްކުޅުން . ލެއްވުން . ލެއްދަނޑި . ލެއްލެއްލެ . ލެއްގުން . ލެއްޕުން . ލެއްޕެވުން . ލެވިލެވިހުރުން . ލެވުން . ލެފިއޮއި . ލެފިލުން . ލެފުން . ލެފްޓިނެންޓް . ލެފްޓިނެންޓްކާނަލް . ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް . ލެދި . ލެތުން . ލެތުމާޑާ . ލެލި . ލެޑަ . ލެޑިގަތުން . ލެޑުން . ލެލެ . ލެޓިންބަސް . ލެޓިންއަކުރު . ލެޕުރަސީ . ލެޖަރު . ލޭ . ލޭހިނގުން . ލޭހިކުން . ލޭހިފުން . ލޭހިލުން . ލޭހުސްވުން . ލޭހޫނުކަން . ލޭހޮޅި . ލޭނަކޮޓަރި . ލޭނާރު . ލޭނާރުހިލުން . ލޭނު . ލޭނުނަނު . ލޭނުނަރު . ލޭނުބައި . ލޭނުބައިވުން . ލޭނުބައްތި . ލޭނުބުޅި . ލޭނުބޮކި . ލޭނުއެޅުން . ލޭނެ . ލޭނެގުން . ލޭންދޭނު ކުރުން . ލޭންދޭން . ލޭންޑްރޯވަރު . ލޭރަހަ . ލޭރަތްކުލަ . ލޭރޭހި . ލޭބަލު . ލޭބެލުން . ލޭބޯފަނި . ލޭކަރަ . ލޭކަރު . ލޭކަރުނަ . ލޭކަރުއެޅުން . ލޭކަރުވުން . ލޭކިހުނު . ލޭކީރު . ލޭކެނޑުން . ލޭކެކުން . ލޭކޮށައިލުން . ލޭކޮށުން . ލޭކޮކާ . ލޭކޯރު . ލޭއަރުވައިލުން . ލޭއަވަސްވުން . ލޭއެރުން . ލޭއެޅުން . ލޭއޮހޮރުވައިލުން . ލޭއޮހޮރުވުން . ލޭވި . ލޭވު . ލޭވުން . ލޭމަނާކުރުން . ލޭމަނާވުން . ލޭމައްޗަށްދިއުން . ލޭފަ . ލޭފަށަލަ . ލޭފަވެތި . ލޭފިނދު . ލޭފިނދުކޮކާ . ލޭފިނިވުން . ލޭފިތް . ލޭފެނުން . ލޭފެންނުބައިވުން . ލޭފެންޖެހުން . ލޭފޭބުން . ލޭފޮހަނޑަ . ލޭފޮޅު . ލޭފޮޑުން . ލޭފޮޑެ . ލޭދަށަށްދިއުން . ލޭދިޔަ . ލޭދުވަނި . ލޭދެއްކުން . ލޭތު . ލޭތުކުރުން . ލޭތުމެޝިން . ލޭލަފު . ލޭލާޖެހުން . ލޭލުން . ލޭގެގާތްކަން . ލޭގެގުޅުން . ލޭސްފޮތި . ލޮހުން . ލޮހޮވުން . ލޮނދަ . ލޮނދަކަނދަ . ލޮނދި . ލޮނދިހިކައެއްހެންދިޔުން . ލޮނދިކަނދު . ލޮނދިކަން . ލޮނދިވަކަ . ލޮނދިފާނަ . ލޮނދިވުން . ލޮނދިތޮށި . ލޮނދިލުން . ލޮނދިގަނޑު . ލޮނދެ . ލޮނދެހިކާ . ލޮނދެކަނދެ . ލޮނދެކަން . ލޮނދެވުން . ލޮނދޮ . ލޮނދޮކަން . ލޮނދޮވުން . ލޮނަށްލާއަތް . ލޮނަށްލުން . ލޮނާ . ލޮނާހުރުން . ލޮނި . ލޮނިމައިދަނޑި . ލޮނިދަނޑި . ލޮނިދަނޑިންއެރުން . ލޮނު . ލޮނުހަކުރު . ލޮނުހިންދުން . ލޮނުހިތި . ލޮނުހިލުން . ލޮނުހުނި . ލޮނުހުރުން . ލޮނުހެދުން . ލޮނުހެޔޮވަރު . ލޮނުހެޔޮވަރުކަން . ލޮނުހެޔޮވަރުކުރުން . ލޮނުހެޔޮވަރުވުން . ލޮނުރަހަ . ލޮނުބަތްޕެން . ލޮނުބަޑި . ލޮނުބިހި . ލޮނުބިސްކޯދު . ލޮނުބިސްފަތަފޮޅި . ލޮނުބޮނޑި . ލޮނުބޮނޑިތާން . ލޮނުބޯދި . ލޮނުކަން . ލޮނުކާޖާ . ލޮނުކެއްކުން . ލޮނުއުފެއްދުން . ލޮނުއެޅިމަސް . ލޮނުއެޅުން . ލޮނުވެލި . ލޮނުވެލިމޮޑުން . ލޮނުވެލިގަނޑު . ލޮނުމަދު . ލޮނުމަގޫ . ލޮނުމަސް . ލޮނުމަސްއެޅުން . ލޮނުމަޑު . ލޮނުމަޑުކަން . ލޮނުމަޑުވުން . ލޮނުމަޑުމީހުން . ލޮނުމިރުސް . ލޮނުމިރުސް ހަވާދު . ލޮނުމިދިލި . ލޮނުމެހި . ލޮނުމެދު . ލޮނުމެދު މަޢުޖޫން . ލޮނުމެދު ފަޓާސް . ލޮނުމެދުފޮލާ . ލޮނުމެދުތެޔޮ . ލޮނުމޭހި . ލޮނުފަޔާހުރުން . ލޮނުފުއްޕުން . ލޮނުފޫޖެހުން . ލޮނުފެނަށް ހެދުން . ލޮނުފެން . ލޮނުދާހިއްލުން . ލޮނުދިލަ . ލޮނުދިޔަ . ލޮނުދެއްކުން . ލޮނުލުނބޯ . ލޮނުލުނބޯހުތް . ލޮނުލުނބޯއެޅުން . ލޮނުލުން . ލޮނުގަނޑު . ލޮނުގަނޑުބޮޑުވުން . ލޮނުގަނޑުގައި ފައިޖެއްސުން . ލޮނުގަދަ . ލޮނުގަދަކަން . ލޮނުގަދަކުރުން . ލޮނުގަދަވުން . ލޮނުގޮއްޔެ ތަރުތީބު ކިޔުން . ލޮނުސޮޑާ . ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު . ލޮނުޖުއްލާބު . ލޮނެވުން . ލޮނެމަހަ . ލޮނެމަދެ . ލޮނެމަގެލެ . ލޮނެމީދިލެ . ލޮނެމެހި . ލޮނެދެއްކުން . ލޮނެލިނބޯ . ލޮނޮ . ލޮނޮބަރި . ލޮނޮކަން . ލޮނޮވުން . ލޮނޮމަހަ . ލޮނޮމަދަ . ލޮނޮމަދޮ . ލޮނޮމީދިލި . ލޮނޮދުން . ލޮނޮދެލަ . ލޮނޮދެލަލުން . ލޮނޮލިނބޮއި . ލޮންނަ މެޓާ . ލޮންދައިލުން . ލޮންދާ . ލޮންޏަށްއެރުން . ލޮންސި . ލޮންސިހެވިން . ލޮންސިހެވިކަން . ލޮންސިއަކަށްދިއުން . ލޮންސިންޖެހުން . ލޮންޓާ . ލޮންޑާ . ލޮރީ . ލޮބަ . ލޮބާޑިލުން . ލޮބު . ލޮބުވަތައި . ލޮބުވެތި . ލޮބުވެތިކަން . ލޮބެކަން . ލޮބެކުރުން . ލޮބެވުން . ލޮބޮއި . ލޮޅިމަހާ . ލޮޅިމަސް . ލޮޅިލުން . ލޮޅު . ލޮޅުން . ލޮޅުންއެރުން . ލޮޅުވުން . ލޮޅެ . ލޮކި . ލޮކިކަން . ލޮކިވުން . ލޮކިމަސް . ލޮކިމަސްޖެހުން . ލޮކިމީހުން . ލޮއި . ލޮއްކަނދު . ލޮއްކޮ . ލޮއްވުން . ލޮއްތާ . ލޮއްލިބޮއްލި . ލޮއްލުން . ލޮއްލޮގާ . ލޮއްލޯ . ލޮއްސައިލުން . ލޮއްސުން . ލޮވުން . ލޮވެލުން . ލޮތާރި . ލޮތާރިތަނޑު . ލޮތުން . ލޮތެ . ލޮތެޖެހުން . ލޮލަށް ވެއްޓުނު ކުނިކޮޅެއްހެން . ލޮލަށްނޭނގުން . ލޮލަށްބޮލަށްއެރުން . ލޮލަށްއަންގައިދިނުން . ލޮލަށްއެނގުން . ލޮލަށްމަސްއެރުން . ލޮލަށްފުސްއެރުން . ލޮލަށްފެނުން . ލޮލަށްގޮވުން . ލޮލާ . ލޮލާހާވުން . ލޮލާއަދުރު . ލޮލާވަޓެކޮޑައުން . ލޮލީ . ލަގަންހިފުން . ލޮލުނާރުކެނޑެންދެން . ލޮލުންނުރޮއި ހުއްޓައިނޯށުން ރޮއްވައިލުން . ލޮލުންބޮލުންއެދިގެން . ލޮލުންބޮލުންއެދުން . ލޮލުންކަރުނަ ނުހިފުން . ލޮލުންމަސްކެހުން . ލޮލުންފުސްކެހުން . ލޮލުންދެކެ އަތުންހިފުން . ލޮލުރޯގާ . ލޮލުބައްލާ . ލޮލުބޭހަކަށްވެސް ނުފެނުން . ލޮލުބޭސް . ލޮލުބޮލި . ލޮލުކަޅީގައިޖެހުން . ލޮލުކޮޅަށްފެނުން . ލޮލުކޮޅަށްފެންނަ ހިސާބު . ލޮލުކޮޅަށްގޮސް އޮބައިލުން . ލޮލެމޮހޮރަ . ލޮލުފިޔަޖެހިލުން . ލޮލުފިޔަޖެހުން . ލޮލެފުސް . ލޮލުގައި އަޅައިގަތުން . ލޮލުގައިޖެއްސުން . ލޮލުގެކުޑަކޮޅު . ލޮލުގެބޮލި . ލޮލުގެކޮއިހެން . ލޮލެވަޑެ . ލޮލް . ލޮލްބަލި . ލޮލްވަޑޮ . ލޮގު . ލޮގުހޯދުން . ލޮގުނެގުން . ލޮގޮ . ލޮގޮނެގުން . ލޮޑު . ލޮޑޮހެލި . ލޮޑުކަން . ލޮޑުވުން . ލޮޑޮ . ލޮޑޮކަން . ލޮޓަސްމައު . ލޮޓަސްމާ . ލޮޓާ . ލޮޓި . ލޮޓިޔެއްދިނުން . ލޮޓެބިނުން . ލޮޓެކޮޑުން . ލޮޓެޖެހުން . ލޮޔަށްލުން . ލޮޚުސާން . ލޮޚުސާންކުރުން . ލޮޚުސާންލިބުން . ލޮޚުސާންވުން . ލޮޚުސާންދިނުން . ލޯ . ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން . ލޯހުޅުވައިލާހައި ވަރުނެތުން . ލޯހުޅުވައިލުން . ލޯހުޅުވައިގެން އުޅުން . ލޯހުޅުވިފައިހުރުން . ލޯހުޅުވުން . ލޯހުޅުވޭ މީހުން . ލޯހުދު . ލޯހެދުން . ލޯށި . ލޯނގު . ލޯނަރު . ލޯނާށި . ލޯނު . ލޯނުދިނުން . ލޯނުދޫކުރުން . ލޯނުދެކޭމީހުން . ލޯނޮންޓާ . ލޯނޯޓި . ލޯންޑަރީ . ލޯންޗު . ލޯރަތްކުރުން . ލޯރި . ލޯބި . ލޯބިކަން . ލޯބިކުރުން . ލޯބިކެރުން . ލޯބިވުން . ލޯބިވެރިކަން . ލޯބިވެރިޔާ . ލޯބިވެތި . ލޯބިވެތިވުން . ލޯބިލޯބި . ލޯބިޖެހުން . ލޯބިޖެއްސުން . ލޯބުރު . ލޯބޮލި . ލޯބޮޑުބުރަކި . ލޯބޮޑުކަޅުއޮށް . ލޯބޮޑުގޮދަޅު . ލޯބޯކޮށިކަން . ލޯބޯކޮށިވުން . ލޯޅައިވުން . ލޯޅަވުން . ލޯޅޯ . ލޯކަ . ލޯކަށި . ލޯކަނަ . ލޯކަނު . ލޯކަނުކަން . ލޯކަނުވުން . ލޯކަންވާރު . ލޯކަރުދާސް . ލޯކަޅުނުވާކުދިން . ލޯކަޅުވުން . ލޯކަދާ . ލޯކިބަ . ލޯކުނާކުރުން . ލޯކުނި . ލޯކުރާ . ލޯކުރި . ލޯކުރިމިޔަރު . ލޯކޭއްތުން . ލޯކޮށިކަން . ލޯކޮށިވުން . ލޯއަނދިރިކަން . ލޯއަނދިރިވުން . ލޯއަލިކަން . ލޯއަލިވުން . ލޯއަޑު . ލޯއަޑުކިޔުން . ލޯއަޑުގޮވުން . ލޯއާނު . ލޯއުނގުޅާބޭސް . ލޯއެޅުން . ލޯއޮނު . ލޯއްކަ . ލޯވަށި . ލޯވަށްކުރުން . ލޯވަށްކޮށްލުން . ލޯވަޅު . ލޯވަޅުއެޅުން . ލޯވަޅުތޮރުފުން . ލޯމަހަ . ލޯމަރައިލުން . ލޯމަރައިގަތުން . ލޯމަތި . ލޯމަތިންކައްސައިލުން . ލޯމަތިންގެއްލުން . ލޯމަތީގައިވާ . ލޯމާފާނު . ލޯމުޑުދާސް . ލޯމެރުން . ލޯފަން . ލޯފަތް . ލޯފާން . ލޯފާރު . ލޯފިނދި . ލޯފިނދު . ލޯފިޔަ . ލޯފެޅުން . ލޯދަނޑި . ލޯދަނޑިމޭރު . ލޯދަމަދަމާއިނުން . ލޯދާރި . ލޯދިއްކުރުން . ލޯދިއްކޮށްލަން ނުކެރުން . ލޯދިލި . ލޯދިލުން . ލޯދިލުވައިލާން ނުކެރުން . ލޯދިލުވުން . ލޯދިގިކަކިޑި . ލޯދިގުކަން . ލޯދިގުވުން . ލޯދެލި . ލޯދެލިމަހަ . ލޯދެލުވުން . ލޯތަށި . ލޯތަނޑިމިޔަރު . ލޯތާން . ލޯތާރި . ލޯތިކި . ލޯތޫނު . ލޯލާރިއެއްހައި ހިސާބުވެސް ނުލިބޭ . ލޯލާރިއެއްވެސް ނެތުން . ލޯލާރިއެއްގައިވެސް ނުޖެހުން . ލޯލި . ލޯލިތައްކޮޅަށްޖެހުން . ލޯލޯފަނި . ލޯގަނޑު . ލޯގަނޑުކެނޑުން . ލޯގަނޑުޖެހުން . ލޯޑާ . ލޯޑު . ލޯޖަހައިގެންބެލުން . ލޯޖެހުން . ލޯޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ