ގެ ސަފުހާ
ގ ގެ ރަދީފު
ގ . ގަހަ . ގަހަށް ނެތްކުލުނެއް ފަތަކަށް ނުހުންނާނެއެވެ . ގަހަށްއެރުން . ގަހަށްފެންނަގޮތް . ގަހަނާ . ގަހަޑު . ގަހަޑުބަލި . ގަހަޑުކައްޕިތާނު . ގަހާ . ގަހާކޯޅި . ގަހާވަޅު . ގަހާތަރި . ގަހި . ގަހިން . ގަހުރަބާނު . ގަހުރަބު . ގަހުރަމާނުން . ގަހުރޯދި . ގަހުކާނާ . ގަހުވަ . ގަހުވަޚާނާ . ގަހުގަތްބުރަށްހުރި . ގަހުގަތްކޮޅު . ގަހުގަތްގޮތަށް . ގަށައިބަތް . ގަށައިލުން . ގަށާބަތް . ގަށާލުން . ގަނބައިގަތުން . ގަނބަތެޅުވުން . ގަނބަގިރުވުން . ގަނބާވަޅު . ގަނބާތަން . ގަނބިއްސާއެޅުން . ގަނބުހެރުން . ގަނދަރަހަ . ގަނދަޅައިލުން . ގަނދަކޯޅި . ގަނދާފެލާ . ގަނދާފެލާފަތް . ގަނދު . ގަނދުރަހަ . ގަނދެކޯޅި . ގަނޑަށްކެނޑުން . ގަނގުވާ . ގަނޑަށްކެއްކުން . ގަނޑަކަޑާފޮތް . ގަނޑަކެޑުން . ގަނޑައަޅި . ގަނޑަފަން . ގަނޑަލޮނު . ގަނޑަލޮނޮ . ގަނޑި . ގަނޑިޔަ . ގަނޑިޔާ . ގަނޑު . ގަނޑުނެގުން . ގަނޑުރަން . ގަނޑުރަބަރު . ގަނޑުރިހި . ގަނޑުކަނޑާފޮތް . ގަނޑުކާގަނޑު . ގަނޑުކުރުން . ގަނޑުކޮށްނެގުން . ގަނޑުކޮށްވިއްކުން . ގަނޑުއަޅި . ގަނޑުއުކުން . ގަނޑުއެޅިލުންގި . ގަނޑުވަރު . ގަނޑުވަރުމީހުން . ގަނޑުވަރުތެރެ . ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން . ގަނޑުވަކަރެ . ގަނޑުވިރުވުން . ގަނޑުވުން . ގަނޑުމަށި . ގަނޑުމަސް . ގަނޑުމާލޫދު . ގަނޑުމުލިހި . ގަނޑުފަންޖެހުން . ގަނޑުފިނި . ގަނޑުފިއްލާ . ގަނޑުފެން . ގަނޑުދުވަނި . ގަނޑުދުވަނި . ގަނޑުތޮށަލިޖެހުން . ގަނޑުލުން . ގަނޑުލެއި . ގަނޑުލޮނު . ގަނޑުލޯ . ގަނޑުގަތުން . ގަނޑެކަނޑަނެފޮތެ . ގަނޑެއޮޑުން . ގަނޑެފެން . ގަނޑޮވަކަރޮލުން . ގަނޑޮވުން . ގަނޑޯގަނޑޯ . ގަނަ . ގަނަންގަމާ . ގަނަކަން . ގަނަކުރުން . ގަނަތެޅުން . ގަނެވިއްކުން . ގަނޭރު . ގަން . ގަންހިންގުން . ގަންނަ . ގަންނަވައިއެޅުން . ގަންނަވައިލުން . ގަންނާކުރައްވާ . ގަންބަޅެނަގެހެ . ގަންބަވައިގަތުން . ގަންބާމޭލު . ގަންބޫޓު . ގަންބެރު . ގަންމަޑަ . ގަންދައިލުން . ގަންދިނުން . ގަންދީބުނުން . ގަންދީލު . ގަންގަނަ . ގަންގާ . ގަންގާނަ . ގަންގާކޯރު . ގަންގޮވުން . ގަންޑަން . ގަންޑަޅައިލުން . ގަންޑަޅު . ގަންޑަޅެ . ގަންޑަވަޅި . ގަންޑެޅި . ގަންޑަޅުން . ގަންޑޮޅިޔަ . ގަންޖާ . ގަންޖާނަ . ގަންޖާފަތް . ގަންޖިފަރާސް . ގަންޖު . ގަންޖުފަރާސް . ގަރަ . ގަރަހިތަ . ގަރަހިތަ ހަނދާން . ގަރަހިތަ މުގުރާން . ގަރަހިތަ ފަނި . ގަރަނބު . ގަރަނބުހުކުރަށްދާހެން . ގަރަނބުކުރުން . ގަރަނބުވުން . ގަރަނބުމަސާލަ . ގަރަންމަސާލަ . ގަރަންޓީ . ގަރަބަތް . ގަރަބަތްފެން . ގަރުބަގަތުން . ގަރަބިސްފަތަފޮޅި . ގަރަބޯކިބާ . ގަރައިހާ . ގަރައިތާ . ގަރައޭ . ގަރަވުން . ގަރަމަޓިތެލެ . ގަރަމު . ގަރަފަތަފޮޅި . ގަރަތަ . ގަރަގުއި . ގަރަސައިބޯނި . ގަރަސާބޫނި . ގަރަޑަމައު . ގަރަޑަމާ . ގަރާރު . ގަރާރުވުން . ގަރާރުވެ ހުރުން . ގަރާބަތް . ގަރާލުން . ގަރާޖު . ގަރީނާ . ގަރީނާ ލިބުން . ގަރު . ގަރުނު . ގަރުބަ . ގަރުބަށި . ގަރުމަށިތެޔޮ . ގަރުފެން . ގަރުދިޔަ . ގަރުދިޔަމަސް . ގަރުދޮވުން . ގަރެ . ގަރެވަހަ . ގަރެވުން . ގަރެމަޓިތެލެ . ގަރެދަ . ގަރެދަބޮންޑާ . ގަރެދަލޮނެ . ގަރެދެ . ގަރެދެގެށުން . ގަރޮ . ގަރޮއޭ . ގަރޮވުން . ގަބަ . ގަބަންމަހާ . ގަބަރާ . ގަބަރާކަން . ގަބަރާވުން . ގަބަވުން . ގަބި . ގަބިޅި . ގަބިކަން . ގަބިޔާ . ގަބިޔާކަން . ގަބިޔާވުން . ގަބު . ގަބުރަ . ގަބުރު . ގަބުރު ބެހެއްޓުން . ގަބުރުއެޅުން . ގަބުރުވަސް . ގަބުރުސްތާނަ . ގަބުރުސްތާނު . ގަބުރެ . ގަބުބޭލުން . ގަބުޅަ . ގަބުޅަތޯއްޗެ . ގަބުޅި . ގަބުޅިރުއް . ގަބުޅިބަނޑު . ގަބުޅިކާށި . ގަބުޅިވަރުވުން . ގަބުޅިތާނަ . ގަބުޅު . ގަބުކަން . ގަބުއެރުން . ގަބުވުން . ގަބުމަޅި . ގަބުލުން . ގަބުޑި . ގަބޫލިކޮޅައުން . ގަބޫލު . ގަބޫލުކަން . ގަބޫލުކުރުން . ގަބޫލުކުޅައުން . ގަބޫލުކޮށްލުން . ގަބޫލުވުން . ގަބެ . ގަބޮ . ގަޅަ . ގަޅައިހޮޑުލެއްވުން . ގަޅައިލުން . ގަޅި . ގަޅިހެރާ . ގަޅިބަނުން . ގަޅިބަންއަކުރު . ގަޅިބަޑި . ގަޅިކެނޑުން . ގަޅިކޮޅައުން . ގަޅިއުކުން . ގަޅިއެޅުން . ގަޅިދަނޑި . ގަޅިޖެހި . ގަޅިޖެހުން . ގަޅުވައިލުން . ގައި . ގައިހިއްކުން . ގައިހިފުން . ގައިހުރިބާރު . ގައިހެދުން . ގައިނިވާކުރުން . ގައިންތާހިރުވުން . ގައިންތާހެރިވުން . ގައިންގަޔަށްއަރާބަލި . ގައިރު . ގައިރޯއްޖާނަސީބު . ގައިރޯދި . ގައިބާރު . ގައިބާރުދެރަވުން . ގައިކެހުން . ގައިކެހެނބުޅި . ގައިކެހެމުޅި . ގައިކޮޅު . ގައިކޮޅުގައިގާދުރު . ގައި އުނގުޅުން . ގައިމަތި . ގައިމު . ގައިމުކުރުން . ގައިމުކޮށްލުން . ގައިމުވުން . ގައިމޮޑުން . ގައިފެންޖެހުން . ގައިދޮށުވުން . ގައިދޮށް . ގައިދޮށްކުރުން . ގައިދޮށްވުން . ގައިދޮއްވުން . ގައިތަޅައި ގައިމޮޑުން . ގައިގައި މައްޗަށްއެރުން . ގައިގާ . ގައިގާދުރު . ގައިގޯޅި . ގައިގޯޅިކަން . ގައިގޯޅިވުން . ގައިޑުން . ގައިޖެހުން . ގައީ . ގައީއެޅުން . ގައު . ގައުހަކަ . ގައުހަކާ . ގައުން . ގައުރަ . ގައުރަން . ގައުރު . ގައުބަލިވުން . ގައުބިސް . ގައުބުރި . ގައުބޮލާ . ގައުކެނޑުން . ގައުކޫއްތުން . ގައުކުރި . ގައުކެވި . ގައުއަށާނަ . ގައުވަޅު . ގައުއޮޑިޖެހުން . ގައުއޮޑިލަވަ . ގައުއޮޑި . ގައުއުކުން . ގައުއެޅުން . ގައުފެޅަ . ގައުފޮޅުބަނުން . ގައުފޮޅު . ގައުފޮރިޖެހުން . ގައުފޮރި . ގައުދީނި . ގައުދުއްވާ ބަޑި . ގައުތޫރަ . ގައުތެޅުން . ގައުލުވުން . ގައުގޮޅިޖެހުން . ގައުސް . ގައެންގެއުން . ގައޮޖެހުން . ގައްވަނޑޮ . ގައްދާ . ގައްދޫނި . ގައްލާބަންދު . ގައްލާދު . ގައްލީށި . ގައްޑާމިއާ . ގައްޑާމީ . ގައްޕީސް . ގައްޕުޓެ . ގަވަރުނަރު . ގަވަލި . ގަވާއިދު . ގަވި . ގަވިޔަނި . ގަމަށްދާނި . ގަމަރު . ގަމަޅަ . ގަމަޅަން . ގަމަކާމަތިވުން . ގަމަތަ . ގަމަތެ . ގަމަތެކެހުން . ގަމަތެއެރުން . ގަމަތެއޮޑިޔާ . ގަމަތެއޮޑުން . ގަމަތްދިނުން . ގަމަތްދުޢާ . ގަމަތްޖެހުން . ގަމާރު . ގަމާރުކަން . ގަމާރުވުން . ގަމާރަ . ގަމިނި . ގަމީހާ . ގަމީހެ . ގަމީސް . ގަމުހިނގުވުން . ގަމުމީހުންގެ އަލައަށް . ގަމުތެރެ . ގަމުގާމު . ގަމުޗާ . ގަމެތި . ގަދަ . ގަދަހަ . ގަދަހަމާންތިކަން . ގަދަ ހާލަކު ފިނދެއް ނުހުންނާނެ . ގަދަހެދުން . ގަދަން . ގަދަންއެނބުރުން . ގަދަރުއުފުލުން . ގަދަރުވެރިން . ގަދަރުވެރިކަން . ގަދަރުވެއްޓުން . ގަދަރުދިނުން . ގަދަންޖެހުން . ގަދަރުލިބުން . ގަދަބަދަވި . ގަދަބަދަވިކަން . ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކުން . ގަދަބަދަވިވުން . ގަދަބައްޔަށްހިފުން . ގަދަބަސްބުނުން . ގަދަބާރުން . ގަދަބާރުދެއްކުން . ގަދަބިންފާޅަ . ގަދަބުނުން . ގަދަބޫނުން . ގަދަކަން . ގަދަކަންދެއްކުން . ގަދަކީރިތިވަންތަ . ގަދަކުރުން . ގަދަކެއުޅު . ގަދަކޮށްލުން . ގަދައިސްތިރި . ގަދައެޅުން . ގަދައޮނު . ގަދަވުން . ގަދަވެހުރުން . ގަދަވެގަތުން . ގަދަމެ . ގަދަފައިވިއްދުން . ގަދަފަދަ . ގަދަފަދަކަން . ގަދަފަދަވުން . ގަދަދެއްކުން . ގަދަލިބުން . ގަދު . ގަދެރަހަ . ގަދެރެ . ގަދެރެގޮޓުން . ގަތަނެފައްވާ . ގަތައިފެހުން . ގަތާބާލީސް . ގަތާބޯ . ގަތާފައި . ގަތާފާވި . ގަތީލި . ގަތުން . ގަތުލުވުން . ގަތުލުކުރުން . ގަތުލުގާހު . ގަތުލުގާފު . ގަތްބަސް . ގަތްކޮޅުމަޅި . ގަތްވަޅަށް މިޔަންއައުން . ގަތްވަޅު . ގަތްވަޑަށްމަރަވުން . ގަތްވެއްގެ ދުރުމިން . ގަތްދެވި ފިލިއަސް ވީ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ . ގަތްގަނަ . ގަލަށްކިއުން . ގަލަށްކިޔުން . ގަލަން . ގަލަންދާނު . ގަލަންޖެހުން . ގަލަކުންޖެހުން . ގަލައިލުން . ގަލަވަސް . ގަލަމަ . ގަލަމުދެލި . ގަލަމެ . ގަލަދުން . ގަލަދުން ކަށި . ގަލަދުން އަޅާކަށި . ގަލަދުން އުރަ . ގަލަދުން ދަނޑި . ގަލަދުން ދަޅު . ގަލަގަދި . ގަލަސް . ގަލާ . ގަލިކުނި . ގަލިޖެހުން . ގަލުހޮޅި . ގަލުނަނު . ގަލުބޭރު . ގަލުކޮޑުފަކީރާ . ގަލުއާރޮސް . ގަލުއެޅުން . ގަލުއޮރި . ގަލުވަޑާން . ގަލުފެހި . ގަލުލަނޑާ . ގަލުޖެހުން . ގަލެ . ގަލެހަކަ . ގަލެހުޅާ . ގަލެބެހި . ގަލެބޮލެ . ގޮލެއާ . ގަލެއަދެނެ . ގަލެއޯރު . ގަލެފުޅާ . ގަލެގަލާ . ގަލޮރި . ގަލޯށި . ގަލް . ގަލްހަކި . ގަލްބު . ގަލްބުއަސްތަމާނު . ގަލްބުއީރާން . ގަލްކެނޑުން . ގަލްވަށަނި . ގަލްވުން . ގަލްފެޅެ . ގަގަން . ގަގުނަސް . ގަގުނަސްދޫނި . ގަސް . ގަސްހަމަކުރުން . ގަސްބުޑު . ގަސްރުކުރުން . ގަސްނެގުން . ގަސްބޮނޑި . ގަސްކަނދު . ގަސްކަރަ . ގަސްކަރައޮބުން . ގަސްކާނާ . ގަސްކެޅަބެލުން . ގަސްކެޅެހަންޑި . ގަސްކޮޅުހަންޑި . ގަސްއަޅޯ . ގަސްވަކަރު . ގަސްވައްޓާ . ގަސްމުށި . ގަސްފުނި . ގަސްފެޅުން . ގަސްފޭލި . ގަސްދަރު . ގަސްދު . ގަސްދުކުރުން . ގަސްދޮށަށް ނެރުން . ގަސްދޮށް . ގަސްތު . ގަސްތުކުރުން . ގަސްގަހާގެހި . ގަސްގަނޑު . ގަސްގަނޑުއެޅުން . ގަސްގުނުން . ގަޑަ . ގަނޑަށް ގޮވުން . ގަޑަގަޑަ . ގަޑަގަޑަ އަޅައިފައި ދިއުން . ގަޑަގަޑަލާކެކުން . ގަޑަގަޑަލުން . ގަޑާ . ގަޑި . ގަޑި ހަމަކުރުން . ގަޑި ހަދާ އައިނު . ގަޑިހެދުން . ގަޑިބު . ގަޑިފުރައިލުން . ގަޑިފުރުން . ގަޑިޖެހުން . ގަޑިޖެއްސުން . ގަޑީތުޅު . ގަޑީލާރި . ގަޑުބަޑު . ގަޑުބަޑު ކުރުން . ގަޑުބަޑު އުފެއްދުން . ގަޑުބަޑުވުން . ގަޑުބަޑެ . ގަޑެ . ގަޑެއޯލައި . ގަޑެވާނަ . ގަޑެގަތުން . ގަޑޯ . ގަޒު . ގަޒުފުކުރުން . ގަޒުފު . ގަޛުފުކުރުން . ގަޓަރި . ގަޓަރިހެދުން . ގަޓަރިކުރުން . ގަޓައިބަތެ . ގަޓައިލުން . ގަޓާ . ގަޓު . ގަޓެޔާ . ގަޔަށްބޮލަށްއެރުން . ގަޔަށްއަތްލުން . ގަޔަށްއެރުން . ގަޔަށްއެރުވުން . ގަޔަށްފަސޭހަ . ގަޔަށްފަސޭހަވުން . ގަޔާވުން . ގަޖަރާ . ގަޟާ . ގާ . ގާހަކަ . ގާހައް . ގާހައްޕަޅަ . ގާހައްޕަޑަ . ގާހުލި . ގާހޮޅި . ގާނު . ގާނޫނު . ގާންއަތްލުން . ގާންފޮނުވުން . ގާންގެއުން . ގާރީ . ގާރީވެރިން . ގާރޫނު . ގާބިއާ . ގާބިސް . ގާބޮލި . ގާބޯ . ގާކައްޅި . ގާކުރި . ގާކޫއްތުން . ގާކެހުނބުޅި . ގާކެހެނބުޅި . ގާކެނޑުން . ގާކޮޅު . ގާއިމުމަޤާމު . ގާއުހުލި . ގާއުޅުން . ގާއުކުން . ގާއެރުން . ގާއެޅުން . ގާއޮޑި . ގާއޮޑިލަވަ . ގާއޮޑިޖެހުން . ގާވަޅު . ގާވަދު . ގާވިހަމަސް . ގާވިޔަމަސް . ގާވިޔާ . ގާވީކުންދާން . ގާވުން . ގާވެފައިއިނުން . ގާމަތިގޮވި . ގާމަތީރަށްރަށް . ގާފަޅާބަޑި . ގައުފަޅަ . ގައުފައު . ގާފިލާ . ގާފޮރި . ގާފޮރިޖެހުން . ގާފޮޅު . ގާފޮޅުބަނުން . ގައުފޮޅުމަތީވަކަރު . ގާދިއްފުށީ މީހުންގެ ފެންކުޅި . ގާދީ . ގާދީގޯނި . ގާދީގޯނިޔާ . ގާދޫނި . ގާތަހަހެއު . ގާތަޓެހެޔޮ . ގާތިލު . ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއް ދީގެން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުގޮސްވޭތޯ ބަލާށެވެ. . ގާތުންދިނުން . ގާތެޅުން . ގާތް . ގާތްކަން . ގާތްކުރުން . ގާތްކޮށްލުން . ގާތްމީހުން . ގާތްތިމާގެ . ގާތްތިމާގެކަން . ގާތްތިމާގެމީހުން . ގާތްގަނޑަކަށް . ގާތްގާތުން . ގާތްގާތްކޮށް . ގާލިހާ . ގާލިހު . ގާލިހުވުން . ގާލު . ގާލިވަށި . ގާލުވުން . ގާލުގައިޑު . ގާލޫދުން . ގާގަނޑަކުން ޖެހުން . ގާގަނޑު . ގާގަނޑު ކަނޑައިލުން . ގާގަނޑު ކެނޑުން . ގާގާ މައްތައް އެރުން . ގާގުޑުރާވިހަމަސް . ގާގޮޅި . ގާގޮޅިޖެހުން . ގާސަހާން . ގާސަންދޯއް . ގާސަލަ . ގާސަލް . ގާސިލު . ގާސިލްއަސްތަމާނު . ގާސިލްއީރާން . ގާސް . ގާސްލައިޓަރު . ގާޑިއާ . ގާޑިޔާ . ގާޑު . ގާޑުން . ގާޑުކުރުން . ގާޑުއޮފުއޮނަރު . ގާޒީ . ގާޓެއެރުން . ގާޓެފާޓެއެރުން . ގާޖެހުން . ގިހުން . ގިނބުލާ . ގިނދާ . ގިނަ . ގިނަކަން . ގިނަކުރުން . ގިނައިރު . ގިނައޮޅި ގިރާކުރަންޏާ ގިނައަޑުއިވޭނެ . ގިނަވަށި . ގިނަވިދުރި . ގިނަވުން . ގިނަވެލި . ގިނަމަދުމިން . ގިނަފަތި . ގިނަގިނައިން . ގިނަގުނަ . ގިނަގުނަކަން . ގިނަގުނަވުން . ގިނި . ގިނިހަންމުށި . ގިނިހިލަ . ގިނިނެގުން . ގިނިރާހި . ގިނިރުޅި . ގިނިރޮދި . ގިނިރޯޅި . ގިނި ރޯވުން . ގިނިބީހު . ގިނިކަނދަ . ގިނިކަނދު . ގިނިކަންޏާ . ގިނިކަތުރު . ގިނިކާމާ ދޫނި . ގިނިކީ . ގިނިއަނޑާ . ގިނިއެނދު . ގިނިއެރުން . ގިނިވަރުއެރުން . ގިނިވައިލެވުން . ގިނިވައިގަތުން . ގިނިވެލި . ގިނިވެލް . ގިނިމަސް . ގިނިމަޑުކުރުން . ގިނިމަޑުވުން . ގިނިމެޅުން . ގިނިފަންތާ . ގިނިފަތި . ގިނިފާރު . ގިނިފޮޅު . ގިނިދުށްމީހާ ރަތް މަލަށް ބިރު ގަންނާނެއެވެ. . ގިނިދެމުން . ގިނިގަދަ . ގިނިގަދަކުރުން . ގިނިގަދަވުން . ގިނޫސަނަ . ގިންނިހިނަރު . ގިންނެހި . ގިންނޯހި . ގިންދީލަ . ގިންނޯށި . ގިންދުވާ . ގިންތީ . ގިންތީލަ . ގިންތީގައިވުން . ގިރައިލުން . ގިރާ . ގިރާބޮނޑި . ގިރާ ކުންޏާދިއުން . ގިރާކުރުން . ގިރާކެނޑުން . ގިރާއިހައު . ގިރާއިސްތަށި . ގިރާއެރުން . ގިރާއޮނު . ގިރާއޮޅި . ގިރާވަރު ސިއްރު . ގިރާތުނޑި . ގިރި . ގިރިބިން . ގިރިކަން . ގިރިވެލާ . ގިރިމޭޓު . ގިރިފަރު . ގިރިފަޅު . ގިރިދަފުސް . ގިރިނދާ . ގިރިނދާގެނުން . ގިރިލޮނު . ގިރިގަނޑު . ގިރިސް . ގިރިސްބަޑި . ގިރިޓީ . ގިރިޓީބޭސް . ގިރިޓީކުރުން . ގިރިޓީފެން . ގިރިޓީދަވާދު . ގިރިޓީލޯބި . ގިރުނބާ . ގިރުނބާމަސް . ގިރުނބާފިލާ . ގިރުނބާދިނުން . ގިރުނބާދޫނި . ގިރުނބާދެމުން . ގިރުނބާގެ . ގިރުން . ގިރުއައުނު . ގިރުއާން . ގިރުވައިލުން . ގިރުވާނެ . ގިރުވާނެޔާ . ގިރުވާން . ގިރުވުން . ގިރުދާން . ގިބަރު . ގިބަރުއެޅުން . ގިބުޠީން . ގިކަރުވާ . ގިއަރު . ގިއުޅަބި . ގިއުޅު . ގިއުޅިލާށި . ގިއުޅިލާށި ކިރު . ގިއުޅު އަތުކުރި . ގިއުގަނޑު . ގިއް . ގިއްކިޔައިފައި . ގިއްގަޅުވައިލުން . ގިއްގަޅުވާލުން . ގިއްގެޅުން . ގިއްސާ . ގިއްޗެއްއެޅުން . ގިއްޗެއް ވައްޓައިލުން . ގިވޫސަނަ . ގިމަތަ . ގިފަރާ . ގިފިއްޔަށް ދިއުން . ގިފިއްޔަށް ދެވުން . ގިފިލި . ގިފިލިބެލުން . ގިދަ . ގިތަލަބަޑިމިރުސް . ގިތެލާ . ގިތާރަ . ގިތާކުރުން . ގިތާވުން . ގިތަލުން . ގިތި . ގިތިކަން . ގިތިލާބަތް . ގިތިލީބަތް . ގިތުން . ގިތެއުމިރުސް . ގިތެލެ . ގިތެލެކުރި . ގިތެލެމިރިހެ . ގިތެލް . ގިތެޔޮ . ގިތެޔޮ ބޯކިބާ . ގިތެއުކުރި . ގިތެޔޮކޯޅި . ގިތެޔޮއެޅި ގުޅިއަކުން ވަހެއް ނުފިލާނެ . ގިތެއޮމިރުސް . ގިތެޔޮމިރުސް . ގިތެޔޮ މީރުކުރުން . ގިތޭ . ގިތްގަޅުވައިލުން . ގިއްގެޅުން . ގިތްގޮވުން . ގިލަ . ގިލަން . ގިލަންވެރިކަން . ގިލަބެއްދި . ގިލަބެއްދުން . ގިލައެޅުން . ގިލަފަތި . ގިލަގަޑު . ގިލި . ގިލިކެހޮވުން . ގިލިކެއުން . ގިލިގިލި . ގިލިގިލި ކޮއްޓުން . ގިލިސްރީނު އުނގުރި . ގިލުވުން . ގިލެއިފަތި . ގިލޭ . ގިލޭ ފައްޓަރު . ގިލޭފަތި . ގިގިނާ . ގިގިނި . ގިގުނި . ގިގުނިގަސް . ގިގުނިޔާ . ގިސް . ގިސްކެނޑުން . ގިސްލައި ރުއިން . ގިސްލުން . ގިސްގަތުން . ގިޑިގެ . ގިޓާ . ގިޓާކުޅުން . ގިޓާޖެހުން . ގިޔަރަށް އެރުވުން . ގިޔަރަށްލުން . ގިޔަރު . ގިޔަރުކަނޑައިލުން . ގިޔުޅަށްފެއްތުން . ގިޔުޅިލާށި . ގިޔުޅިލާށިގަސް . ގިޔުޅު . ގިޔުގަނޑު . ގިޗުން . ގީ . ގީކޮއްޓެއި . ގީފަތި . ގީފަތިދެމުން . ގީދަޅު . ގީދަޅެ . ގީލަ . ގީގަމަ . ގީގަމަވުން . ގީގިފަތިވަރު . ގުހުރު . ގުހުރު ދޮތުން . ގުހުރު ތެޅުވުން . ގުނބުހަންޖެހުން . ގުނބުހިލުން . ގުނބުރަހަ . ގުނބުރި . ގުނބުވަސް . ގުނބުލާ . ގުނބުލް . ގުނބޯ . ގުނބޯހަރު . ގުނބޯނެށްޓުން . ގުނބޯލަ . ގުނގުރު . ގުނގުރުފަތި . ގުނގުރުޖެހުން . ގުނަ . ގުނަހަރު . ގުނަކުރާ ފާހަގަ . ގުނަކުރުން . ގުނަކުރެވޭ . ގުނައިލުން . ގުނަވަނެ . ގުނަވަން . ގުނަވަންތަ . ގުނަވަންތަ އަންހެނާ . ގުނަވުން . ގުނަގެއްލުން . ގުނާ . ގުނާކުރުން . ގުނާއަދަދުކުރުން . ގުނާވެރިން . ގުނުން . ގުނޫތު . ގުން . ގުންބަނަގަންޗޯސް . ގުންބަރަ . ގުންބަޅަ . ގުންބަޅަބަކަރި . ގުންބައިލުން . ގުންބާ . ގުންބާކުރުން . ގުންބާކޮޅައުން . ގުންބާއުނދުން . ގުންބާދިނުން . ގުންބާޖެހުން . ގުންބިލިމަސް . ގުންބެރަ . ގުންބެޔާ . ގުންމުޓާ . ގުންމުޓުބާރެ . ގުންފައިޖެހުން . ގުންދައިލުން . ގުންތުރަ . ގުންގޫރު . ގުންޑަންތޯޅި . ގުންޑާ . ގުންޑާރު . ގުންޑާއިން . ގުންޑާސް . ގުންޑުޅި . ގުންޑޮޅި . ގުންޑޮޅިކެނޑުން . ގުންޑޮޅިކޮކާ . ގުންޑޮޅި ވެއްޓުން . ގުންޑޮޅިމަތި . ގުންޑޮޅިފަށް . ގުންޑޮޅި ލުން . ގުންޒަރު . ގުރަހަ . ގުރަހައިގެ ތަރި . ގުރަހަލި . ގުރަހަލި އެއްކުރުން . ގުރަހާނަ . ގުރަހެލި . ގުރަނދަ . ގުރަނދުފަތި . ގުރަންދަ . ގުރައި . ގުރައްދަ . ގުރެއިފެހި . ގުރަޑަ . ގުރާ . ގުރާބު . ގުރާބު ދަތުރު . ގުރާބު ފުރުވުން . ގުރާމު . ގުރާމުސެޓު . ގުރާމޮށުން . ގުރާފެހި . ގުރި . ގުރިޔާ . ގުރު . ގުރުބާ ކަށިގަނޑު . ގުރުކާށި . ގުރުއަތު . ގުރުއަތުލުން . ގުރުވަ . ގުރުވަފާނަ . ގުރުވަދޫނި . ގުރުވުން . ގުރުދާ . ގުރުލުން . ގުރުސް . ގުރުސްފެންމަތިވުން . ގުރުޑު . ގުރުޑުބަލި . ގުރުޑުކަން . ގުރުޑުވުން . ގުރުޒު . ގުރުޒު ޖެހުން . ގުރުޒެ . ގުރޫޕު . ގުރެހިވައް . ގުބާރު . ގުބުހަންޖެހުން . ގުބުރުން . ގުބުރެ . ގުބުރެފެލާ . ގުބުރެޖެހުން . ގުބުޅި . ގުބުއްޅާފޮޑުން . ގުބުލާ . ގުބުލެ . ގުޅަ . ގުޅަރިހަ . ގުޅަބޭސް . ގުޅަކުރުން . ގުޅަކުޅުން . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ގުޅަކެރުވުން . ގުޅަކޮށްފައި ޖެހުން . ގުޅައަކަށް ޖެހުން . ގުޅައިލުން . ގުޅަވުން . ގުޅަވެށުން . ގުޅަމަތިހިފުން . ގުޅަމަސް . ގުޅަމަސްގަނޑު . ގުޅަފަތަފޮޅި . ގުޅަޖެހުން . ގުޅާކޮށް . ގުޅާގުޅާކޮށް . ގުޅި . ގުޅިރުއްކެނޑުން . ގުޅިބޭނުން . ގުޅިކޮޅުހަކުރު . ގުޅިތު . ގުޅިގެން އުޅުން . ގުޅުން . ގުޅުން ހިނގުން . ގުޅުން ހިންގުން . ގުޅުން ހުރުން . ގުޅުން ބެހެއްޓުން . ގުޅުން ކެނޑުން . ގުޅުން އުފެއްދުން . ގުޅުއްސުން . ގުޅުވައިލުން . ގުޅުވުން . ގުއާން . ގުއި . ގުއި ހަރުވުން . ގުއިހާ . ގުއި ހިއްކުން . ގުއިނުދެކޭކާޅަށް ގުއިފެނުން . ގުއި ރާބުޅަ . ގުއި ރެވުން . ގުއިބަޑި . ގުއި ބުރަނދަ . ގުއިކޭ . ގުއިކޯޓް . ގުއި އުނދުޅި . ގުއި ވަޅުމެހި . ގުއިވުން . ގުއި ފިލާނުހަނޑޫ . ގުއިފުންޑަ . ގުއިފުންޑަޅަ . ގުއިފުންޑާ . ގުއިފުރުން . ގުއިފޯލި . ގުއިދާލި . ގުއި ތަފާލި . ގުއި ތަފާލީގައި ދަނޑިންތެޅުން . ގުއިތާލި . ގުއިތުންފިލޮޅު . ގުއިގަނޑު . ގުއް . ގުއްރާސް . ގުއްބު . ގުއްކިޔައިފައި . ގުއްލަ . ގުއްލަފާ . ގުއްޓި . ގުއްޓު . ގުއްޓުއެޅުން . ގުއްޕާނިއާ . ގުވާން . ގުވާމެ . ގުމުޓައިގަތުން . ގުމުޓުން . ގުމްރީ . ގުދަނެ . ގުދަން . ގުދަންމަސް . ގުދާރު . ގުދާރު ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން . ގުދާރު ބިންދުން . ގުދާރުމަތި . ގުދު . ގުދުނުކުތުން . ގުދުނެގުން . ގުދުބުރުމާ . ގުދުޅި . ގުދުކަން . ގުދުކުރުން . ގުދުވުން . ގުދުލުން . ގުދުލެއްވުން . ގުދުގަނޑުމަސް . ގުދުގުދުލުން . ގުދުގުދުލެއްވުން . ގުދެ . ގުދެގުދެލެވުން . ގުދޯގުދޯގޮވުން . ގުލަ . ގުލާ . ގުލާނު . ގުލާނުކުރުން . ގުލާނުތެޅުން . ގުލާބުދާން . ގުލާބުޖާން . ގުލާބުޖާމް . ގުލާމު . ގުލިސްތާނު . ގުލީ . ގުލަފެޑުން . ގުލެ . ގުލޭނޫރަން . ގުލޭނޫރަންމާ . ގުލް . ގުލްހަޒާރު . ގުލްހަޒާރުމާ . ގުލްހާރު . ގުލްކަނދަ . ގުލްކަނދު . ގުލްކަނދޮ . ގުލްކޯޒު . ގުލްއަލާ . ގުލްއަލާމާ . ގުލްމާލު . ގުލްދަސްތާ . ގުލްގަޑޮ . ގުލްސަންޕާ . ގުލްސަންޕާމާ . ގުލްޒާރު . ގުލްޗަންޕާ . ގުލްޗަންޕާމާ . ގުލްޝަން . ގުގުން . ގުގުރައިލުން . ގުގުރި . ގުގުރި ތަސްބީޙަ . ގުގުރިފިލާ . ގުގުރިދެމުން . ގުގުރިގުއި . ގުގުރިޖެހުން . ގުގުރީގައި ވާޖަހައި ލައިފައި . ގުގުރުން . ގުގުރުފެލާ . ގުގުރު ދެމުން . ގުގުރުޖެހުން . ގުގުމައިލުން . ގުގުމުން . ގުސާ . ގުސާބޭލުން . ގުޑައިނުލުން . ގުޑައިލުން . ގުޑާކު . ގުޑާކުފަތް . ގުޑި . ގުޑިހަކުރު . ގުޑިހިއްޕުން . ގުޑިބަން . ގުޑިބޭލުން . ގުޑިކާޕަ . ގުޑިއުނބު . ގުޑިއެރުވުން . ގުޑިއެއްލުން . ގުޑިދެމުން . ގުޑިލުން . ގުޑިސަންޕާ . ގުޑިސަންފާމާ . ގުޑިޗައްޕަ . ގުޑުން . ގުޑުވަން . ގުޑުވައިލުން . ގުޑުވުން . ގުޑުގުޑާ . ގުޑުގުޑާ ނޮޅި . ގުޑުގުޑާ ފުޅި . ގުޑުގުޑާފެން . ގުޑުގުޑާ ދޫނި . ގުޑުގުޑު . ގުޑުގުޑު އެޅުން . ގުޑުގުޑުލުން . ގުޑުގުޑެޔާ . ގުޖަޑު . ގުޖަޑު ހިލުން . ގުޖަޑު ހެދުން . ގުޖަޑު އުފެއްދުން . ގުޖަޑުގަނޑު . ގުޖުރާތީ . ގޫ . ގޫހަރިޖެހުން . ގޫހަރުވުން . ގޫހައު . ގޫނޮއްޓާ . ގޫރަކިވުން . ގޫރާވަޅި . ގޫރިށިވުން . ގޫރިއްޕުން . ގޫރޮޑެ . ގޫބަލި . ގޫބަޑި . ގޫބަޑިނޭރާ . ގޫބަޑިޖެހުން . ގޫކަހޮޅި . ގޫކަޅިމަސް . ގޫކަޅިޔާ . ގޫކާއުނދުޅި . ގޫކެހަށަ . ގޫކެހަށޮ . ގޫކެހަށޮކަން . ގޫކެހަށޮވުން . ގޫކެހެލާ . ގޫކެންބޮންޑާ . ގޫކެއުން . ގޫކޭލި . ގޫކޮށާރަ . ގޫއިރިފުސްމަ . ގޫވުން . ގޫމަނާބިހެއްވެސްނެތް . ގޫފާލާ . ގޫފާލި . ގޫފުހާ ކަރުދާސް . ގޫތަފާލި . ގޫތާލި . ގޫލުން . ގޫގަނޑު . ގޫގަބިޅި . ގޫގެރަވަ . ގޫގެރަވަ ކެއުން . ގޫޑުހަކުރު . ގޫޑުހަކެރެ . ގޫޖެހުން . ގެ . ގެހި . ގެހުން . ގެހެ . ގެހެށި . ގެހެރި . ގެހެރިބޮނޑި . ގެހެރިކުރުން . ގެހެރޯދި . ގެހެރިޖެހުން . ގެށެ . ގެށިބަތް . ގެށިބޭސް . ގެށިވެށި . ގެށުން . ގެނބިލުން . ގެނބިގަތުން . ގެނބުން . ގެނބުރު . ގެނޑި . ގެނޑިކެނދުޅު . ގެނައުން . ގެނުން . ގެނެވުން . ގެނަވޮންޑުން . ގެނެސްދިނުން . ގެންނެވުން . ގެންބުން . ގެންފައިދާނީ ފަލަމަހެވެ. . ގެންދިއުން . ގެންދިޔުން . ގެންދެވުން . ގެންގުޅުން . ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރުން . ގެންގުޅޭރަޖާގަނޑު . ގެންގެރަން . ގެންގެރުން . ގެރަ . ގެރަވައް . ގެރަވިނަ . ގެރަމަދަ . ގެރަމަދެ . ގެރަމަދޮ . ގެރަދަނޑި . ގެރަދަރަ . ގެރަގަސް . ގެރަގިސް . ގެރާ . ގެރާނަ . ގެރާބިހާ . ގެރާބޮލާ . ގެރާކޮޅައުން . ގެރާއިހައު . ގެރާއިހަލެ . ގެރާއިހަލް . ގެރާއިލާ . ގެރާއިސްސަށި . ގެރާއިސްސަޓި . ގެރާވިހިލި . ގެރި . ގެރިނާބު . ގެރިބޯ . ގެރިބޯވައްގަނޑު . ގެރިކަން . ގެރިކިރު . ގެރިކިރުމެޓާ . ގެރިއަށް އޮއްގައު އުކާނީ ތެޔޮޅުވާ ކުދިންނެވެ . ގެރިއްލާ . ގެރިވަރު . ގެރިވުން . ގެރިމަސް . ގެރިމުތް . ގެރިފަތި . ގެރިދަޅު . ގެރިދުއްވުން . ގެރިލާނބު . ގެރިލޯބި . ގެރިގަނޑު . ގެރިގަނޑޮ . ގެރިގާ . ގެރިގާޑިޔާ . ގެރިގިތެޔޮ . ގެރިގުއި . ގެރިގޫ . ގެރިޒުވާބު . ގެރިޒުވާބު ކުރުން . ގެރިޖެއްސުން . ގެރުން . ގެރެންޓީ . ގެރެންޓީހަމަވުން . ގެރެވި . ގެރެވެލި . ގެބަޓި . ގެބުދި . ގެބުޑުކަކުނި . ގެޅަ . ގެޅާކަށްވުން . ގެޅައޮނބޮ . ގެޅައޮނބެ . ގެޅަވެށުން . ގެޅަމަސް . ގެޅާކަށްލިއުން . ގެޅާކޮށް . ގެޅާއޮބޮ . ގެޅުން . ގެޅުވުން . ގެއަށް ފޮނުވައިލުން . ގެއާ . ގެއިންބޭރަށްލުން . ގެއު . ގެއުޅުލާށި . ގެއުޅުންޕަޅި . ގެއުޑު . ގެއެރުވުން . ގެއެޅުން . ގެއޮގަނޑު . ގެއޮޑެ . ގެއްނުން . ގެއްލާފާހަގަ . ގެއްލިހުސްވުން . ގެއްލިނިމުން . ގެއްލުން . ގެއްލުންވުން . ގެއްލުންލިބުން . ގެއްލެނިކުރެއްވުން . ގެއްލެނިވުން . ގެއްލެވޭ . ގެއްސުން . ގެއްސެވުން . ގެވަށި . ގެވަށިކަންވާރު . ގެވަޅަ . ގެވަޅު . ގެވަޅުނެގުން . ގެވައްޓާކަކުނި . ގެވަތުމުދައު . ގެވަޑަ . ގެވަޑާން . ގެވަޑާންގަނޑު . ގެވަޑިއެތެރެ . ގެވަޑިވަރަވާ . ގެވަޑެ . ގެވަޑެކޮޑުން . ގެވަޑޮ . ގެވާލި . ގެވެހި . ގެވެހިކަން . ގެވެހިކަންވާރު . ގެވެހިސާމާނު . ގެވެހީން . ގެވޮއްޓި . ގެމަ . ގެމަހެދުން . ގެމަށްވޮޑިގަތުން . ގެމަތި . ގެމަތިނެގުން . ގެމަތިރިޔާ . ގެމާވެދުމާދިއުން . ގެމުން . ގެމުޅަ . ގެމުޅަނެގުން . ގެމުއްޓައިގަތުން . ގެމުލި . ގެމެހެދުން . ގެފަޅުކުރާބޮލި . ގެފިއްލާ . ގެފިލި . ގެފުޅު . ގެދަ . ގެދަބުޅި . ގެދަފިލާ . ގެދަގަނޑު . ގެދާފިލާ . ގެދޮރު . ގެދޮރުހެދުން . ގެދޮރުއެޅުން . ގެތަރި . ގެތިލުން . ގެތުން . ގެލަހަރު . ގެލަން . ގެލި . ގެލުން . ގެލެރީ . ގެލެއިފަތި . ގެގަނޑު . ގެގުން . ގެސް . ގެސްވެއްޓިޔެ . ގެސްޓު ހައުސް . ގެސްޓުން . ގެޑުން . ގެޒެޓު . ގެޒެޓުކުރުން . ގެޒެޓުކުރެވުން . ގެޒެޓުވުން . ގެޓުވުން . ގެޔަށް ވަނުން . ގެޔަށްދިއުން . ގެޔޮގަނޑު . ގޭ ހައްޔަރުކުރުން . ގޭ ހައްޔަރުވުން . ގޭހާ ގެއަށް ގަދަވާނެ . ގޭހެ . ގޭނޑި . ގޭނުން . ގޭނުވުން . ގޭރަށް ލުން . ގޭރު . ގޭރުން . ގޭރުވުން . ގޭރޮވުން . ގޭބަންދު . ގޭ ބަންދުކުރުން . ގޭ ބަންދުވުން . ގޭބިސީ . ގޭބޭންދުން . ގޭޅިނާރު . ގޭކާވަޅި . ގޭކިޔެވުން . ގޭކޮށިން ކުކުޅުހިފުން . ގޭއަޑި . ގޭއިންނާމީހެ . ގޭއުން . ގޭވުން . ގޭމީހުން . ގޭދޮށުކުދިން . ގޭދޮށުމީހުން . ގޭދޮށް . ގޭގާވުން . ގޭގެ . ގޭގެ އޮޅިގަނޑު . ގޭސް . ގޭސްހެދުން . ގޭސްކަޓަރު . ގޭސްއުނދުން . ގޭސްއުފެދުން . ގޭސްފުޅި . ގޭސްލައިޓަރު . ގޭޖު . ގޮހޮރަށް ނެގުން . ގުހުރަށްވައިއެރުން . ގޮހޮރު . ގޮހޮރުކޭ . ގޮހޮރުކޮޅުވައި . ގޮހޮރު ވަޔާތެޅުން . ގޮހޮރު ފުލަށް ދިއުން . ގޮހޮރުފުލަށްލުން . ގޮހޮރެ . ގޮހޮބެލުން . ގޮހޮޅަ . ގޮހޮޅު . ގޮހޮޅުކަން . ގޮހޮޑާ . ގޮހޮޑު . ގޮށަ . ގޮށަނަފާނަ . ގޮށަނި . ގޮށަކަށް . ގޮށަމަސް . ގޮށަޖެހުން . ގޮށްޖެހުން . ގޮށާ . ގޮށި . ގޮށިމޫނުން ބާނި . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން . ގޮށިދީދި . ގޮށިދީދި ހެއްދުން . ގޮށިގޮނޑި . ގޮށިޖޯޑު . ގޮށުން . ގޮށުވައިލުން . ގޮށް . ގޮށް ހަރުކުރުން . ގޮށްނިގޫ . ގޮށްނެގުން . ގޮށްރާޅު . ގޮށްރާޅުގަނޑު . ގޮށްރީނދޫ . ގޮށްބައި . ގޮށްބުރި . ގޮށްކުޅަނދުރު . ގޮށްކެރެދި . ގޮށްކެޔޮ . ގޮށްއެރުވުން . ގޮށްވަޅަ . ގޮށްވަޅު . ގޮށްވަޅު ހެދުން . ގޮށްވަޅުޖެހުން . ގޮށްވަޅެ . ގޮށްވިރުވުން . ގޮށްމަރު . ގޮށްމަޅި . ގޮށްމައު . ގޮށްމަސް . ގޮށްމާވަޑި . ގޮށްމިށި . ގޮށްމުށުބާރު . ގޮށްމުށް . ގޮށްމުށްކެވުން . ގޮށްމުއްޓެ . ގޮށްމޮހުން . ގޮށްފަޅި . ގޮށްފަޅިއެޅުން . ގޮށްފައިންއެރުން . ގޮށްފައްޓަރަ . ގޮށްފައްޓަރު . ގޮށް ފައްޓަރެ . ގޮށް ފައްޓަރޮ . ގޮށްފަތި . ގޮށްފިލުން . ގޮށްފުޅަނގި . ގޮށްފޮތި . ގޮށްފޮތިގަނޑު . ގޮށްދުވަނި . ގޮށްލަރު . ގޮށްލަރުކަން . ގޮށްލުން . ގޮށްސަންޕާ . ގޮށްޖޯޑު . ގޮނބި . ގޮނބިނެގުން . ގޮނބިލުން . ގޮނދާ . ގޮނގުރިޓުމެޝިން . ގޮނގުރިޓު . ގޮނގުރެޓުކުރުން . ގޮނޑި . ގޮނޑި ހުސްވުން . ގޮނޑި ހޫނުކުރުން . ގޮނޑިކޮއްކޮ ކުޅުން . ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރު . ގޮނޑިއަށް އެރުން . ގޮނޑިފޭބުން . ގޮނޑިފޮއި . ގޮނޑިފޮއިއެޅުން . ގޮނޑިލިބުން . ގޮނޑިލުން . ގޮނޑިގާ . ގޮނޑިޖެހުން . ގޮނޑީ ކަމަރު . ގޮނޑީގައި ޖަހާ ކޮޅުން އަޑުއެހުން . ގޮނޑު . ގޮނޑުހޭވުން . ގޮނޑުހޮވުން . ގޮނޑުނެގުން . ގޮނޑުރާޅު . ގޮނޑުކަން . ގޮނޑުކުރުން . ގޮނޑުކެހުން . ގޮނޑުކޮނުން . ގޮނޑުވުން . ގޮނޑުމަތި . ގޮނޑުދޮށަށް އެރުން . ގޮނޑުދޮށަށް ފޭބުން . ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި . ގޮނޑުދޮށު ގުނބޯ . ގޮނޑުދޮށް . ގޮނޑު ޖެހުން . ގޮނޑެ . ގޮނޑެންޖެހުން . ގޮނޑެއްނެގުން . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް ޖަވާހިރެއް ވާނީ ޖަވާހިރަކަށެވެ . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ . ގޮނޑެވުން . ގޮނޑޮ . ގޮނޓެރަޅެ . ގޮނަބޮޅު . ގޮނަކަށް ގޮނެއް . ގޮނާ . ގޮނާވައް . ގޮނާގަސް . ގޮނި . ގޮނިކަށި . ގޮނިކަން . ގޮނިކުރުން . ގޮނިވުން . ގޮނިތަށި . ގޮނިލުން . ގޮނި ލެއްވުން . ގޮނިޖެއްސުން . ގޮނީނިފަސް . ގޮނީފުލަށް އެރުން . ގޮނީފުލަށް ފޭބުން . ގޮނު . ގޮނުއަނި . ގޮނުއާނި . ގޮނު އާނިފަހަ . ގޮނުއެޅުން . ގޮނުފަންތޮޅުން . ގޮނެ . ގޮނެހި . ގޮނެއް ދިނިއްޔާ ވަށްޓެއް . ގޮނެއް ދިނިއްޔާ މަލާފަތެއް . ގޮން . ގޮންބެރި . ގޮންބޮޅި . ގޮންކާށި . ގޮންކާނި . ގޮށްމަރު . ގޮންމަޅި . ގޮންފޫތާކިހާ . ގޮންދައިލުން . ގޮންދުއްވުން . ގޮންތޮށި ރުމާ . ގޮންގަނޑު . ގޮންގަނޑުގެރި . ގޮންގެރި . ގޮންޏަށް ދިއުން . ގޮންޑަންތޯޅި . ގޮންޑާ . ގޮންޑޮޅި . ގޮންޑޯލާ . ގޮންޖެހުން . ގޮރަ . ގޮރާ . ގޮރު . ގޮރުހެނޑުން . ގޮރުނުދޯރު . ގޮރުބުޑު . ގޮރުވިދު . ގޮރުވެލި . ގޮރުލުން . ގޮރުލޯގަނޑަށް ވެއްޓުން . ގޮރު ޖެހުނު މަސްމުޅި . ގޮރެ . ގޮރެހޮޑުން . ގޮބަ . ގޮބަޅަ . ގޮބި . ގޮބިމޭރެ . ގޮބިޔާ . ގޮބު . ގޮބުކަޅޯއް . ގޮބުކާށި . ގޮބުތަޅު . ގޮބެމަދެ . ގޮބޮރެފެލާ . ގޮބޮރޯ . ގޮބޮޅަ އަލަ . ގޮބޮޅަ ވާރޭ . ގޮބޮޅާ . ގޮބޮޅާ އަލަ . ގޮބޮޅި . ގޮބޮޅިރަން . ގޮބޮޅިއަލަ . ގޮބޮޅި ވާރޭ . ގޮބޮޅިގަނޑު . ގޮބޮޅިޖެހުން . ގޮބޮލެ . ގޮބޮލެހެރެ . ގޮޅަ . ގޮޅޮހެރަ . ގޮޅަބޭސް . ގޮޅަދަނޑި . ގޮޅަޔާ . ގޮޅާ . ގޮޅާހެރާ . ގޮޅާހެރެ . ގޮޅާބަރެބަލި . ގޮޅާކަން ޖެހުން . ގޮޅާކުރުން . ގޮޅާއޮނބެ . ގޮޅާދަތި . ގޮޅި . ގޮޅިހަމަކުރުން . ގޮޅިހަމަވުން . ގޮޅިކެނޑުން . ގޮޅިއަކަށް ފެއްތުން . ގޮޅިއަކަށް ފެތުން . ގޮޅިފޮތި . ގޮޅިޖެހި . ގޮޅިޖެހިފޮތި . ގޮޅިޖެހިފޮތް . ގޮޅިޖެހުން . ގޮޅެޔާ . ގޮއި . ގޮއިބައި . ގޮއިބިން . ގޮއިބިންވަކިކުރުން . ގޮއިނބިލި . ގޮއިބިސް . ގޮއިބެއޮޑީގައި ހަކުރު ދަމައިފައި އޮތްހެން . ގޮއިވެރިން . ގޮއިފާލައްބަ . ގޮއިދުރުވާނު . ގޮއިގަނޑު . ގޮއިގަޑާ . ގޮއިގެ . ގޮއިޖެހުން . ގޮއުން . ގޮއްޅެއްޖާ . ގޮއްވަންއެޅުން . ގޮއްވައިލުން . ގޮއްވަސް . ގޮއްވާހަން . ގޮއްވުން . ގޮއްފައްޓަރޮ . ގޮއްފުޅަނގި . ގޮއްތަންބަ . ގޮއްލަ . ގޮއްލަރު . ގޮއްލަވައު . ގޮއްލަވާ . ގޮއްޑޯ . ގޮއްޓޭ . ގޮއްޓޭވުން . ގޮއްޔެ . ގޮއް ޕައްޓަރެ . ގޮވައިލަން ދިއުން . ގޮވައިލުން . ގޮވައިލެއްވުން . ގޮވައިގެން . ގޮވައިގެން އައުން . ގޮވައިގެން ދިއުން . ގޮވަތި . ގޮވަތިތެރެ . ގޮވަތިގެދޮރު . ގޮވާން . ގޮވާންކުރުން . ގޮވާން ކެނޑުން . ގޮވާން އުކުން . ގޮވާންލުން . ގޮވާން ސާފުކުރުން . ގޮވާލަންދިއުން . ގޮވާމެ . ގޮވާލުން . ގޮވޭލުން ދިނުން . ގޮވާގަތުން . ގޮވި . ގޮވިން . ގޮވިކަލޭގެ . ގޮވިލި . ގޮވުން . ގޮވެލި . ގޮވެލިފަތި . ގޮވެލިފަތި އެމުނުން . ގޮވެލި ގޮވުން . ގޮމަ . ގޮމަށި . ގޮމަނިޔަފަތި . ގޮމަކަސްތޫރި . ގޮމަކަސްތޫރި ފުއްލާ . ގޮމަތަނަ . ގޮމަތެނަ . ގޮމާ . ގޮމިއަރު . ގޮމެޔާ . ގޮފަޅު . ގޮފަޅުކަން . ގޮފަޅެ . ގޮފަޅޮ . ގޮފި . ގޮފިކޮޅު . ގޮފިވުން . ގޮފިފެޅުން . ގޮފިލުން . ގޮފިގަނޑު . ގޮފިޖެހުން . ގޮދަނި . ގޮދަނެ . ގޮދަން . ގޮދަން ރޮށި . ގޮދަން ފިށި . ގޮދަން ފުށް . ގޮދަޅު . ގޮދަޑި . ގޮދަޑި ޖެހުން . ގޮދާ . ގޮދާބޮޑުމަސް . ގޮދިޔާ . ގޮތުރަ . ގޮތެ . ގޮތެކުދެ . ގޮތެއް ހުރުން . ގޮތެއް ވުން . ގޮތެއް ފެނުން . ގޮތެއްފޮތެއް ނެތުން . ގޮތެއްފޮތެއް ނެތް . ގޮތް . ގޮތް ހަދައިލުން . ގޮތްހަދާ ފޮށި . ގޮތްހަދާ ދަތްގަނޑު . ގޮތްހުރި . ގޮތްހުރުން . ގޮތް ހުސްވުން . ގޮތް ހެދުން . ގޮތް ނެތުން . ގޮތް ނެތް . ގޮތް ނެތްކަން . ގޮތް ބެހެއްޓުން . ގޮތްބެލުން . ގޮތްބޮޑު . ގޮތްބޮޑު ކުރުން . ގޮތްބޮޑުވުން . ގޮތްކިޔުން . ގޮތްކުދު . ގޮތްކުޑަ . ގޮތްކުޑަވުން . ގޮތްވަށް އޮތް ބިސް . ގޮތް ފޮތް ހުރި . ގޮތް ދޫނުކުރުން . ގޮތް ދެއްކުން . ގޮތްގަނޑު . ގޮތްގޮތަށް . ގޮތްގޮތްވުން . ގޮލަ . ގޮލައި . ގޮލަވަސް . ގޮލާ . ގޮލާކަނަށް ތިންރާޅު . ގޮލާކަނު . ގޮލި . ގޮލު . ގޮލެއާ . ގޮލްފު . ގޮގޮޑި . ގޮގޮޑިބަލި . ގޮސްބެލުން . ގޮސް އައިސްވުން . ގޮސްލުން . ގޮނޑި ކޮއްކޮ . ގޮޑި . ގޮޑިކޮއްޖާ . ގޮޑިވުން . ގޮޑެދަޓާ . ގޮޓި . ގޮޓިބައި . ގޮޓިކުޅުން . ގޮޓިފޮތިގަނޑު . ގޮޓުން . ގޮޓެ . ގޮޓެ ރީނދިލެ . ގޮޓެ އޮޑުން . ގޮޓެވާނާ . ގޮޓެމަހަޖެހުން . ގޮޓެފަޅިޔާ . ގޮޓެޖެހުން . ގޯހައްޕަޅި . ގޯހި . ގޯހިކޮށުން . ގޯނބިލި . ގޯނބިލި ފުޅި . ގޯނބިލި ގަސް . ގޯނޑި . ގޯނާ . ގޯނާކުރުން . ގޯނި . ގޯނިބަލި . ގޯނިމާލި . ގޯނިފުލަށް ލުން . ގޯންޏަށްލުން . ގޯރަން . ގޯރަނބެ . ގޯރުނަ . ގޯޅައިލުން . ގޯޅި . ގޯޅި ކަންމަތި . ގޯޅިއެޅުން . ގޯޅިއެޅުވުން . ގޯޅިއެޑުން . ގޯޅިތެރެ . ގޯޅިގަނޑު . ގޯޅިޖެހުން . ގޯޅުން . ގޯޅޮވި . ގޯޅުންޖެހުން . ގޯޅުވުން . ގޯޅުމާ . ގޯއްދާ . ގޯއްޖަށް ލުން . ގޯވާ . ގޯވިރިށާ . ގޯވުން . ގޯދި . ގޯތި . ގޯތިނެގުން . ގޯތިމީހުން . ގޯތިދިނުން . ގޯތިތެރެ . ގޯތިގިނި . ގޯތިގެދޮރު . ގޯތުރަ . ގޯލަ . ގޯލަށް ޖެހުން . ގޯލާފަތި . ގޯލަފަތި އެމުނުން . ގޯލު . ގޯލު ކީޕަރު . ގޯލުއޭރިޔާ . ގޯލު ދަނޑި . ގޯލު ދާގަނޑު . ގޯލު ދިނުން . ގޯލެއް ދެވުން . ގޯލެއް ޖެހުން . ގޯލްދާނޑި . ގޯލްޑްފިޝް . ގޯލުޖެހުން . ގޯސާ . ގޯސިދިނުން . ގޯސީ . ގޯސީބުން . ގޯސީވަންދޭލަ . ގޯސީތަރުނޭލު . ގޯސް . ގޯސްހެދުން . ގޯސްކަން . ގޯސްކުރުން . ގޯސްވުން . ގޯސްމަތިންލުން . ގޯސްގޮވުން . ގޯޑާ . ގޯޑި . ގޯޑިއެރުން . ގޯޒު . ގޯޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ