ގެ ސަފުހާ
ޙ ގެ ރަދީފު
ޙަޤީޤަތްހޯދުން . ޙަނަފީ މަޒުހަބު . ޙަނޫޠު . ޙަންބަލީން . ޙަންބަލީ މަޒުހަބު . ޙަރަމު . ޙަރަމްބަނުން . ޙަރާމު . ޙަބުޝްކަރަ . ޙަބްޝީން . ޙަކީމު . ޙައުޟު . ޙައްލު . ޙައްލުކުރުން . ޙައްލުވުން . ޙައްޖަށްދިއުން . ޙައްޖުބޯފޮޅި . ޙައްޖު . ޙައްޖުވުން . ޙައްޖުމަސް . ޙައްޖުމޫސުން . ޙައްޖުފޮއި . ޙައްޖުދިޔަވަރު . ޙައްޖުދުވަސް . ޙައްޤަކަށްއެރުން . ޙައްޤު . ޙައްޤުވުން . ޙައްޤުވެރިން . ޙައްޤުވެރިޔާ . ޙަވާރީން . ޙަމްދު . ޙަމްދު ޞަލަވާތް . ޙަމްދުކުރުން . ޙަމްދުއެޅުން . ޙަފުލާ . ޙަދަޘުވެރިވުން . ޙަދަޘުވެރިޔާ . ޙަދަޘް . ޙަދީޘް . ޙަލާލު . ޙަލާލުނެތް މީހުން . ޙަލްޤާ . ޙަސަބު . ޙަސަދަ . ޙަސަދަވެރި . ޙަސަދަވެރިކަން . ޙަސަދަވެރިވުން . ޙަސަދަލުން . ޙަސަދަވެރިޔާ . ޙަސަދަފިލުވައިލުން . ޙަޝަފަތު . ޙަޟާރަތު . ޙަޤީޤަތް . ޙަޤީޤީ . ޙާކިމު . ޙާލުއަޙުވާލު . ޙާކިމުން . ޙިކުމަތް . ޙިކުމަތްތެރި . ޙިކުމަތްތެރިކަން . ޙިކުމަތްތެރިވުން . ޙިކުމަތްތެރީން . ޙިކުމަތްތެރިޔާ . ޙިލްމު . ޙިޖާޒުކަރަ . ޙުރުމަތް . ޙުކުމް . ޙުއްރިއްޔަތު . ޙުއްބު ހަތަރުދަލީލު . ޙުދޫދު . ޙުޒާމު . ޙޫރުލްޢީނުން . ޙޫރުން . ޙޫތު . ޙަލްޤާގެއަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ