ގެ ސަފުހާ
ޚ ގެ ރަދީފު
ޚަންޖަރު . ޚަރަދު . ޚަރަދުބަރަދު . ޚަރަދުކުރުން . ޚަރާބާ . ޚަރާބު . ޚަރާބުވުން . ޚަރީފު . ޚަބަރު . ޚަބަރުހުސްވުން . ޚަބަރުކުރުން . ޚަބަރުވުން . ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތް . ޚަބަރުފެތުރުން . ޚަބަރުދަބަރު . ޚަބަރުދިނުން . ޚަބަރުލިބުން . ޚަބަރުޖެހުން . ޚައިރާތު . ޚައިރާތުކުރުން . ޚަފަގާނު . ޚަލާސީން . ޚަލާޞް . ޚަލާޞްކުރުން . ޚަލާޞްވުން . ޚަލީފާ . ޚަލީފާވެރިކަން . ޚަލްވަތު . ޚަލްޤުތަކުން . ޚަސްޚާސް . ޚަޒާނާ . ޚަޒާނާކުރުން . ޚަޒާންދާރު . ޚަޞީލަތް . ޚަޠީބު . ޚާނީހަނޑޫ . ޚާންދާނު . ޚާރިޖިއްޔާ . ޚާރިޖީ . ޚާރިޖީވަޒީރު . ޚާއްޞަ . ޚާއްޞަކަން . ޚާއްޞަކުރުން . ޚާއްޞަވުން . ޚާދިމު . ޚާދިމުކަން . ޚާލިޤު . ޚާސްކިޔުން . ޚިދުމަތް . ޚިދުމަތްކުރުން . ޚިދުމަތްދިނުން . ޚިދުމަތްތެރި . ޚިތާނުކުރުން . ޚިލާފަތު . ޚިލާފު . ޚިލާފުކަން . ޚިލާފުއުފެދުން . ޚިލާފުވުން . ޚިލޭސްމޭ . ޚިޔާނާތް . ޚިޔާނާތްތެރިން . ޚިޔާނާތްތެރިކަން . ޚިޔާނާތްތެރިވުން . ޚިޔާރު . ޚިޔާލަށްއައުން . ޚިޔާލީވާހަކަ . ޚިޔާލީފޮލާ . ޚިޔާލު . ޚިޔާލުކުރުން . ޚިޔާލުފާޅުކުރުން . ޚިޔާލުދިނުން . ޚިޠާބު . ޚުންސާ . ޚުއްފު . ޚުއްފުގައިފުހުން . ޚުދު . ޚުދުމުޚްތާރު . ޚުދުމުޚްތާރުވެރިޔާ . ޚުލާޞާ . ޚުލްޤު . ޚުލްޤުހެޔޮ . ޚުލްޤުހެޔޮކަން . ޚުޝޫޢު . ޚުޠުބާ . ޚުޠުބާކިއުން . ޚޮދު . ޚޮލިސާ . ޚޯންފޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ