...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހޯއްދަވާ
ބަހާއި
އެއްގޮތް
ބަސް
ތަކުގެ
ލިސްޓު
ބަހުގެ މާނަ
ބަހެއް ހޯއްދަވަން ފަށްޓަވައި ކަނައަތް ފަރާތުން ނުވަތަ ތިރިން ބަހެއްގައި ކުލިކު ކުރެއްވުމުން އެ ބަހުގެ މާނަ އަންނާނީ މިތަނަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބައެއް އެހެން ބަސްތައް، ނުވަތަ ހޯއްދަވާ ޕެޓާރން
މިތަނަށް ލިސްޓު ކުރެވޭނީ ބަހުގެ މާނައިގެ ތެރެއިން ބަހެއްގައި ކުލިކު ކުރައްވައިގެންނެވެ.
އަދި ކުލިކު ކުރެއްވި ބަހަކީ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައި ނުވާ ބަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ އެބަހާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ބަސްތަކެވެ.

ބަސްފޮތުގައި ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ބަހެއް ޖައްސަވައި އެންޓަރ ކީ އަށް ފިއްތާލެއްވުމުން ގުޅުންހުރި ބައެއް ބަސްތައް ލިސްޓު ކުރުވޭނެއެވެ.

ބޭނުންވާ އަކުރުތަކުގެ ނަކަލު ޖައްސަވައި އެންޓަރ ކީ އަށް ފިއްތާލެއްވުމުން ގުޅުންހުރި ބައެއް ބަސްތައް ލިސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް: އެއްމާނައެއް ދޭހަވާ ބަސްތައް ހޯދުމަށް ބަހުގެ މާނަ ޖައްސަވައިގެން
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ